Publikační činnost na VŠERS

Autor:
Rok:
Kategorie publikace:V tabulce : 2974 záznam/y/ů
autornázevvydavatelstvírok(YYYY)Stránky OD DOISBN/ISSNkategorie(nápověda)
Dana Procházková, Prochazka,J. Crisis Management Principles and Competent Crisis Plan Radioelectronic and Computer Systems. 69 (2014) No 5 2044 pp.23-28 ISSN 1814-4225 vpzc
Dvořák, K. Stylizace odborného textu a rozvoj myšlení studentů VŠERS Č. Budějovice 2016 38 s. ISBN 978-80-87472-93-4 pps
Dušek, J. Agenda 21 In BLAŽEK, J., VLČEJ, J., et al. Európa na križovatke. Skalica : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 2015 s. 21-39 ISBN 978-80-89391-36-3 mzv
Dušek, J. Coefficient of Facilities as a Way to Measure Standard of Public Services Scientific Journal "Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University" 3/2015 (92). Kremenchuk : Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 2015 s. 109-111 ISSN 1995-0519 vpzc
Dušek, J. Determinants and Trends in Foreign Trade of the Czech Republic after Joining the EU In Conference Proceedings 4-th International Scientific-practical Conference "Actual Questions of Management of Sustainable Development in Today´s Society: Problems and Prospects" 15.-16.10.2015. Kremenchuk : Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi Nationa 2015 s. 53-57 ISSN 2227-3549 vpzsk
Dušek, J., et al. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na Vysoké škole evropských a regionálních studií, o.p.s. na období 2016-2020 (včetně aktualizace pro rok 2016) České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2015 71 s. ISBN 978-80-87472-90-3 dpcrp
Dušek, J. Integrovaný dopravní systém jako nástroj podpory cestovního ruchu In Sborník recenzovaných příspěvků ze 4. mezinárodní vědecké konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu v Táboře 9.-10.4.2015. Opava : Ústav lázeňství gastronomie a turismu, FPF, SU Opava 2015 s. 47-56 ISBN 978-80-7510-140-2 vpdsk
Dušek, J., Skořepa, L. Lázeňství jako faktor regionálního rozvoje In Sborník z mezinárodní vědecké konference „Aktuální problémy cestovního ruchu – Cestovní ruch: vývoj, změny a perspektivy v Jihlavě 25.2.-26.2.2015. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava 2015 s. 58-70 2015 vpdsk
Dušek, J., et al. Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2015 175 s. ISBN 978-80-87472-87-3 mdv
Skořepa, L., Dušek, J., Šťastná, H. Postoje a názory rodičů žáků základních škol na služby školních jídelen In FEREBAUEROVÁ, R., LESKOVCOVÁ, M., et al. Environmentální aspekty udržitelného rozvoje ve výrobě a službách. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2015 s. 129-135 ISBN 978-80-87472-88-0 mdv
Dušek, J. Recenzní posudek publikace HESKOVÁ, M. Teorie, managament a marketing služeb : 2. přepracované a doplněné vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. 182 s. ISBN 978-80-87472-80-4. In Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 1, 2015. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s., 2015 s. 92-93 ISSN 1214-4967 rp
Dušek, J. Syndrom vyhoření a jeho prevence v oblasti vybraných veřejných služeb In DUŠEK, J., et al. Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2015 s. 93-102 ISBN 978-80-87472-87-3 mdv
Dušek, J. The Problem Area of Czech Republic's Use of EU Structural Funds in the Programme Period of 2007/2013 In KUMAR, A., ZAJC KEJŽAR, K. (eds.). Conference Proceedings „Cooperation Challenges after the EU Accession of Croatia“ v Opatiji 22.-24.4.2015. Ljubljana : ECSA Slovenia 2015 s. 56-64 ISBN 978-961-281-965-1 vpzsk
Dušek, J., Pána, L. The Use of PPP Projects on the Level of States, Regions and Municipalities Under the Conditions of the Central European Region In KUMAR, A., ZAJC KEJŽAR, K. (eds.). Conference Proceedings „Cooperation Challenges After the EU Accession of Croatia“ v Opatiji 22.-24.4.2015. Ljubljana : ECSA Slovenia 2015 s. 49-55 ISBN 978-961-281-965-1 vpzsk
Dušek, J. Zahraniční spolupráce krajů ČR: minulost, současnost, budoucnost In Sborník z XVIII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách v Hustopečích 17.-19.6.2015. Brno : Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 2015 s. 300-305 ISBN 978-80-210-7861-1 vpdsk
Ferebauerová, R., Pána, L. Metodika tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. In Mareková, H. (ed.) Vizualizácia sociálnej práce I. Vysoká škola Danubius Sládkovičovo 2015 304-310 978-80-8167-024-4 vpzsk
Ferebauerová Růžena Výroční zpráva 2014 VŠERS 2015 1-50 978-80-87472-81-1 dpcrp
Hesková, M., Foret, M. Druhý marketingový výzkum Brna v rámci projektu partnerství pro místní rozvoj. In Konkurensceschopnost regionů a firem ve sjednocující se Evropě. VŠERS 2015 119-127 ISBN 978-80-87472-84-2 vpdsk
Hesková, M. a kol. Konkurenceschopnost regionů a firem ve sjednocující se Evropě. VŠERS Č. Budějovice 2015 168 s. ISBN 978-80-87472-84-2 mdv
Hesková Marie Teorie, management a marketing služeb, 2. přepracované a doplněné vydání VŠERS Č. BUdějovice 2015 182 s. ISBN 978-80-87472-80-4 ppu
Kavan, Štěpán. Rozvojová spolupráce v oblasti bezpečnosti v Moldavsku. In Sborník příspěvků z konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2015. SPBI 2015 - 978-80-7385-158-3 vpdsk
Hrudka Josef, Kříha Josef Preventivní působení zkoušky spolehlivosti na nežádoucí jednání potencionálně zkoušených osob.In: Auspicia. Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd, č.1 ročník XII České Budějovice.VŠERS.o.p.s. 2015 1-6 ISSN: 1214-4967 vpdc
Kříha.J. Význam implementace vybraných alternativních vyučovacích metod v rámci profesního bezpečnostního vzdělávání orientované na příslušníky bezpečnostních a komunálních sborů/ The importance of implementation of selected alternative teaching methodhs within a professionaly- oriented security education oriented on members of the security forces and municipal police. In BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2015/ SECURITY FORUM 2015/. Zborník vedeckých prác/ Volume of Scientific Papers. Banská Bystrica Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela,Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2015 2015 186-194 978-80-557-0849-2 vpzsk
Pána, L. Система дополнительного образования педагогических работников в Чешской республике. In IV. International Conference "Actual Problems of Sustainable Development ing Modern Society: Problems and Prospect". Mykhailo Ostrohradskyi National University Kremenchuk 2015 139-142 ISSN 2227-3549 vpzsk
Pána, L. Analýza dopravní obslužnosti obcemi Jihočeského kraje (komparace let 2004 a 2014). In Auspicia 3-4/2015. VŠERS Č. Budějovice 2015 205-216 ISSN 1214-4967 vpdc
Pána, L. Analýza legislativy a efektivity veřejné správy obcemi Jihočeského kraje (komparace let 2004 a 2014). In KLÍMOVÁ, V., ŽÍTEK, V. (eds.). 18th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-63. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně 2015 470-477 ISBN 978-80-210-7861-1 vpdsk
Pána, L., Dušek, J. et al. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na Vysoké škole evropských a regionálních studií, o. p. s. na období 2016-2020 (včetně aktualizace pro rok 2016). VŠERS Č. Budějovice 2015 71 s. ISBN 978-80-87472-90-3 dpcrp
Pána, L. Drogová kriminalita v České republice a v Jihočeském kraji. In Škorcová, L., Pastuchová Neumannová, A., Dembická A. (eds) Súčasná spoločenská kríza a jej negatívne prejavy (sborník příspěvků). Akadémia policajného zboru v Bratislave 2015 168-178 ISBN 978-80-8054-619-9 vpzsk
Pána, L. IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP IN THE CZECH REPUBLIC. In. Visnik 2/2015. V tisku. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National Univerzity 2015 39-42 ISSN 1995-0519 vpzc
Pána, L. a kol. Integrovaná Evropa současnosti a budoucnosti – reflexe třiceti let od podpisu Schengenské úmluvy. VŠERS 2015 142 s. ISBN 978-80-87472-83-5. vpdsk
Pána, L., Ferebauerová, R. Metodika tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. In Mareková, H. (ed.) Vizualizácia sociálnej práce I. Vysoká škola Danubius Sládkovičovo 2015 304-310 ISBN 978-80-8167-024-4 vpzsk
Pána, L., Dušek, J. Meziobecní spolupráce a efektivita územních samosprávných celků. In Mařík, K. ed. Veřejná správa a rozvoj regionů Praha, VŠMVV, Professional Publishing 2015 22-32 ISBN 978-80-7431-148-2 vpdsk
Pána, L. Problematika integrace Chorvatska do Schengenského prostoru. In PÁNA, L. a kol. Integrovaná Evropa současnosti a budoucnosti – reflexe třiceti let od podpisu Schengenské úmluvy. VŠERS 2015 s. 64-70 ISBN 978-80-87472-83-5 vpdsk
Pána, L. Recenze: Bílý, J. Homo oeconomicus evroského feudalismu. In Auspicia 1/2015 VŠERS Č. Budějovice 2015 94-95 ISSN 1214-4967 rp
Pána, L. Recenze: Dvořák, K. Stylizace odborného textu a rozvoj myšlení studentů. In Auspicia 3-4/2015 VŠERS Č. Budějovice 2015 195-196 ISSN 1214-4967 rp
Pána, L., Dušek, J. The Use of PPP Projects on the Level of States, Regions and Municipalities Under the Conditions of the Central European Region, In KUMAR, A., ZAJC KEJŽAR, K. (eds.). Conference Proceedings „Cooperation Challenges After the EU Accession of Croatia“ v Opatiji 22.-24.4.2015. Ljubljana : ECSA Slovenia 2015 49-55 ISBN 978-961-281-965-1 vpzsk
Procházková,D. Optimum concept of management and trade-off with risks. Safety and Reliability: Methodology and Application. London: CRC Press 2014 (London: Taylor & Francis Group 2015), 2015 p.216. ISBN 978-1-138-02681-0 vpzs
Procházková, D. Procházka, J. Patáková,H. The results of systematic study of the risks associated with the transportation of hazardous substances Safety and Reliability: Methodology and Application.CD ROM. CRC Press 2014 (London: Taylor & Francis Group 2015 2015 pp 1663-1670. ISBN 978-1-138-02681-0 ppe
Procházková, D., Procházka, J., Patáková.H The results of systematic study of the risks associated with the transportation of hazardous substances. Safety and Reliability: Methodology and Application London: CRC Press 2014 (London: Taylor & Francis Group 2015), 2015 p.242 ISBN 978-1-138-02681-0. vpzc
SVATOŠ Roman Je reálná fundovaná analýza kriminality ze strany Policie ČR? In: III. Kriminologické dny. Sborník příspěvků z konference konané v Hradci Králové ve dnech 19. a 20. ledna 2015. Hradec Králové: GAUDEAMUS 2015 261-277 ISBN 978‐80‐7435‐572‐1 vpdsk
SVATOŠ, R., KŘÍHA, J. a kol. Korupce a další vybrané protispolečenské jevy v současné společnosti. Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice 2015 98 s. ISBN 978-80-87472-86-6 mdv
SVATOŠ Roman Pohled české společnosti na korupci versus přijímaná protikorupční opatření. In: SVATOŠ, R., KŘÍHA, J. a kol. Korupce a další vybrané protispolečenské jevy v současné společnosti. 1. vyd. Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice 2015 8 – 19 ISBN 978-80-87472-86-6 vpdsk
SVATOŠ Roman Postup před zahájením trestního stíhání versus rychlost trestního řízení. In: MARKOVÁ, V. ed. Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi: Zborník príspevkov z 3. roč. medzinárodnej virtuálnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Bratislava Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2015 273-280 ISBN 978-80-8054-637-3 vpzsk
Jiří Bílý, Lubomír Pána Historická reflexe vybraných sociologických aspektů v kriminologii. In Svatoš, R. Kříha, J. (eds). II. kriminologické dny. VŠERS Č. Budějovice 2014 15-23 s. ISBN 978-80-87472-65-1 vpdsk
Jiří Bílý Historická reflexe vybraných sociologických aspektů v kriminologii.In: II. Kriminologické dny. Sborník příspěvků z vědecké konference. Vyd. Česká kriminologická společnost Praha České Budějovice 2014 15-23 ISBN: 978-80-87472-65-1 vpdsk
Bílý.J. Homo oeconomicus evropského feudalismu Aleš Čeněk 2014 402 s. ISBN:978-80-7380-514-2 mdv
Jiří Bílý Sociálne posoľstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2014 – „Univerzita ako miesto dialógu“, Ružomberok, Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberoku 2014 875 s. ISBN 978-80-561-0151-3. vpzsk
Jiří Bílý Státoprávní limity v demokracii. In Kulašik, P., Tichá, K. (eds) Bariéry a paradoxy demokracie. VŠERS Č. Budějovice 2014 26-41 ISBN 978-80-87472-78-1 mdv
Bína, Daniel Edukační situace – střety, konflikty, paradoxy, aporie. In: Lehocká, I. – Szabó, T. – Vargová, Z. – Viczayová, I.: Science for Education – Education for Science II Nitra: FSŠ UKF 2014 79-88 978-80-558-0555-9 vpzs
Bína, Daniel Postnarativní fikční světy MU Game Studies, publikováno 10. 11. 2014 1-7 1805-9155 vpdc
Bína, Daniel Řečoví žraloci a druhá džungle. Texty o médiích a společnosti. České Budějovice: Nakladatelství Vlastimil Johanus 2014 72 978-80-87510-31-5 dpcpp
Danics., Š. Extremismus a militantní demokracie Policejní akademie České republiky v Praze, Fakulta bezpečnostního managementu, katedra společenských věd 2014 125 978-80-7251-430-4 mdv
Dušek, J. Analýza absorpční kapacity prostředků z evropských fondů v České republice Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 5-6, 2014. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2014 s. 48-55 ISSN 1214-4967 vpdc
Dušek, J. Bakalářský seminář, Historie a organizace EU, Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika, Veřejná ekonomika, Základní pojmy a fungování zahraničního obchodu In DUŠEK, J. (eds.). Průvodci kombinovaným studiem pro obor Management a marketing služeb. 2. přepracované a doplněné vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2014 1941 s. ISBN 978-80-87472-70-5 ppe
Dušek, J. Civilní mise a vojenské operace Evropské unie v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky In Zborník príspevkov z VIII. medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečné Slovensko a Európska Únia v Košicích 13.-14.11.2014. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 2014 s. 121-126 ISBN 978-80-89282-95-1 vpzsk
Dušek, J. Dusek, J.: Cooperation of municipalities as a factor of development of European regions - history In Социосфера, Но. 4, 2014, Penza. 2014 s. 174-184 ISSN - 2078-7081 vpzc
Dušek, J. Economic Benefits to the Czech Republic of EU Membership In Conference Proceedings 3-rd International Scientific-practical Conference "Actual Questions of Management of Sustainable Development in Today´s Society: Problems and Prospects" 30.-31.10.2014. Kremenchuk : Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi Nationa 2014 s. 75-78 ISSN 2227-3549 vpzsk
Dušek, J. European Groupings of Territorial Cooperation and Their Relevance for Economic Development In Conference Proceedings 2-nd Scientific-practical Conference "Actual Questions of Management of Sustainable Development in Today´s Society: Problems and Prospects" 13.-14.3.2014. Kremenchuk : Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 2014 s. 143-145 ISSN 2227-3549 vpzsk
Dušek, J. Evropský region Dunaj-Vltava Věc veřejná č. 1/2014. VŠERS České Budějovice 2014 s. 11 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Exkurze do podniků služeb v Českých Budějovicích Věc veřejná č. 1/2014. VŠERS České Budějovice 2014 s. 14 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Financování meziobecní spolupráce v Českém Krumlově In Sborník z XVII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách v Hustopečích 18.-20.6.2014. Brno : Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 2014 s. 511-516 ISBN 978-80-210-6840-7 vpdsk
Dušek, J. Chudoba jako sociální riziko a možnosti jejího měření In Zborník z 19. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Riešenie krízových situácií v specifickou prostredí 21.-22.5.2014 v Žilině. Žilina : Žilinská univerzita v Žilině 2014 s. 145-151 ISBN 978-80-554-0872-9 vpzsk
Dušek, J. Konference „Udržitelný rozvoj V. – Udržitelný rozvoj 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie“ Věc veřejná č. 2/2014. VŠERS České Budějovice 2014 s. 2 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Lázeňství jako klíčový faktor regionálního rozvoje Třeboňska In Sborník z medzinárodnej vedeckej korešpondenčnej konferencie „Právne, ekonomické, manažérske a environmentálne aspekty výkonu kompetencií miestnymi samosprávami“ v Nitre 24.6.2014. Nitra : Katedra verejnej správy, Fakulty európskych štúdií a regi 2014 7 s. ISBN 978-80-552-1284-5 vpzsk
Dušek, J. Mezinárodní vědecká konference „Udržitelný rozvoj V. – Udržitelný rozvoj 10 let po vstupuCeské republiky do Evropské unie“ In Politické vedy – časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdia. 3/2014. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied, medzinárodných vzťahov UMB 2014 s. 240-246 ISSN 1335-2741 dpcpp
Pána, L., Dušek, J. Meziobecní spolupráce a efektivita územních samosprávných celků In Sborník z IX. mezinárodní vědecké konference Veřejná správa a rozvoj regionů v Praze 20.11.2014. Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha 2014 s. 22-32 ISBN 978-80-7431-148-2 vpdsk
Dušek, J. Míra korupce v České republice 10 let po vstupu do Evropské unie In Sborník z mezinárodní vědecké konference Co Evropská unie dala a vzala 6.-7.5.2014. Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha 2014 s. 116-125 ISBN 978-80-7431-142-0 vpdsk
Dušek, J. Přeshraniční spolupráce v Evropském regionu Dunaj-Vltava In Sborník mezinárodní vědecké konference „Ochrana obyvatelstva a krizové řízení“ – část 1 v Praze 22.-25.4.2014. Praha : Tribun EU 2014 s. 62-69 ISBN 978-80-263-0723-5 vpdsk
Dušek, J. Recenze publikace JEŽEK, J., et al. Evaluace velkých kulturních projektů na příkladu Evropských hlavních měst kultury. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, 2013. 174 s. In Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 1, 2014. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2014 s. 146-147 ISSN 1214-4967 rp
Dušek, J., Pána, L., et al. Reflexe evropského integračního procesu po roce 2004 České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2014 114 s. ISBN 978-80-87472-67-5 mdv
Dušek, J. Seminář partnerů KAS v ČR a SR Věc veřejná č. 1/2014. VŠERS České Budějovice 2014 s. 12 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Současná situace a budoucí perspektivy PPP projektů v Rakousku a České republice In MAROŠ, M., PAPCUNOVÁ, V. (eds.). Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomika a manažment 2014 v Nitře 5.-6.11.2014. Nitra : UKF v Nitre 2014 s. 15-23 ISBN 978-80-558-0729-4 vpzsk
Dušek, J. Společná zemědělská politika Evropské unie a Česká republika In ÖLLÖS, L., HAMPL, D., et al. Deset let v Evropské unii: stav, zkušenosti, perspektivy. Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd 2014 s. 105-113 ISBN 978-80-86879-43-7 mdv
Dušek, J. Spolupráce jednotlivých institucí a organizací v oblasti správy a bezpečnosti na vodních tocích České republiky In KAVAN Š. (ed.). Bezpečná společnost a voda. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014 2014 s. 36-41 ISBN 978-80-87472-79-8 vpdsk
Dušek, J. SVOČ 2014 Věc veřejná č. 2/2014. VŠERS České Budějovice 2014 s. 4 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. The Cooperation Coefficient as an Effective Way to Measure Inter-municipal Cooperation In Scientific Journal "Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University" 1/2014 (3). Kremenchuk : Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 2014 s. 38-43 ISSN 1995-0519 vpzc
Kavan, Š., Dušek, J. Tréninkový modul Havarijní a krizové plánování na krajské úrovni Věc veřejná č. 1/2014. VŠERS České Budějovice 2014 s. 13 ISSN 1214-2719 dpcpp
Skořepa, L., Ferebauerová, R., Dušek, J. Trh uchazečů o terciární vzdělávání v Jihočeském kraji (kapitola 3.6) In HESKOVÁ, M., JÍLKOVÁ, P., et al. Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky 10 let po vstupu do Evropské unie. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2014 s. 135-142 ISBN 978-80-87472-69-9 mdv
Dušek, J., Pána, L. Turkey´s European Union Membership in the View of Foreigners In GURA, R., ROUET, G., et al. INTÉGRATION ET VOISINAGE EUROPÉENS. Paris : L’Harmattan 2014 s. 195-212 ISBN 978-2-343-04850-5 mzv
Dušek, J. Vliv členství v Evropské unii na český vinařský sektor In DUŠEK, J., PÁNA, L., et al. Reflexe evropského integračního procesu po roce 2004. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2014 s. 47-53 ISBN 978-80-87472-67-5 mdv
Dušek, J., Pána, L. Vliv sociálních médií na volby v České republice In Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Masmédiá a politika: komunikácia či manipulácia? v Bratislavě 28.10.2011. Bratislava : Ústav politických vied SAV, Fakulta Masmédií Paneurópskej vysokej školy 2014 s. 218-233 ISBN 978-80-224-1425-8 vpzsk
Dušek, J., Skořepa, L. Vliv světové recese a ekonomické krize na subjekty cestovního ruchu In Sborník z mezinárodní vědecké konference „Aktuální problémy cestovního ruchu – Cestovní ruch a jeho dopady na společnost“ v Jihlavě 26.2.-27.2.2014. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava 2014 s. 32-41 ISBN 978-80-87035-87-0 vpdsk
Dušek, J Výroční konference VŠERS 20.-21.3.2014 Věc veřejná č. 1/2014. VŠERS České Budějovice 2014 s. 2 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Vznik, vývoj a uplatňování regionální politiky v České republice In DUŠEK, J., et al. Udržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionů, obcí a států. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2014 s. 12-17 ISBN 978-80-87472-71-2 mdv
Dušek, J. Workshop Základy teorie státu a práva Věc veřejná č. 1/2014. VŠERS České Budějovice 2014 s. 13 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Zkušenosti se zaváděním datových schránek ve státní správě ČR In Zborník vedeckých prác z XI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou INTERPOLIS ´14 v Banskej Bystrici 13.11.2014. Banská Bystrica : Fakulta Politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej 2014 s. 23-28 ISBN 978-80-557-0862-1 vpzsk
Dvořák, K. Komunikace jaké základní funkce dorozumění a stavba textu VŠERS 2014 32 ISBN 978-80-87472-77-4 pps
Dvořák, K. Syntaktik a didaktik Karel Svoboda. In Češtinář, číslo 1-2, roč. XXIV., 2013-2014. Univerzita Hradec Králové, Katedra českého jazyka a literatury. 2014 29-32 ISSN 1211-6874 dpcrp
Ferebauerová Růžena, Pekárek Oldřich Aplikovaná informatika VŠERS 2014 123-144 978-80-87472-74-3 pps
Ferebauerová Růžena Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, In. Vodohospodářský bulletin ČSVH 2014 25-26 1805-1022 dpcrp
Skořepa, L., Ferebauerová, R., Dušek, J. Trh uchazečů o terciární vzdělávání v Jihočeském kraji (kapitola 3.6), In HESKOVÁ, M., JÍLKOVÁ, P., et al. Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky 10 let po vstupu do Evropské unie. 1. vyd. VŠERS 2014 135-142 ISBN 978-80-87472-69-9 mdv
Ferebauerová Růžena Výroční zpráva 2013 VŠERS České Budějovice 2014 44 978-80-87472-66-8 dpcrp
Jan Gregor - Jiří Korostenski Иноязычный словарный состав - типология (потенциальных) интерференционных отношений (на материале чешского и русского языков) In: Rossica Olomucensia XLV (za rok 2013). Olomouc. (v tisku) 2014 - - vpdsk
Hesková Marie Formy kooperace v regionálním rozvoji cestovního ruchu. In Hesková, M., Jílková, P. a kol. Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky 10 let po vstupu do EU. VŠERS Č. Budějovice 2014 s.34-40 ISBN 978-80-87472-69-9 vpdsk
Hesková Marie, Jílková Petra a kol. Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky 10 let po vstupu do EU. VŠERS Č. Budějovice 2014 172 s. ISBN 978-80-87472-69-9 mdv
Holátová, D., Doležalová, V. Human Resource Management and Evaluation of Communication in Small and Medium-sized Enterprises. The International Conference for Ph.D. In CER Comparative European Research 2014 : 1st Biannual CER Comparative European research Conference. UK London 2014 -- ISBN 978-0-9928772-0-0 vpzsk
Holátová, D., Březinová, M., Řehoř, P., Doležalová, V. Instruments of Quality Management in the Czech Municipalities. 7th International Conference, An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy”University of Zagreb, June 04-07, 2014, Zadar, Croatia -- 2014 -- v tisku vpzsk
Holátová, D., Doležalová, V., Řehoř, P. Knowledge and Use of Quality Management Tools in Czech Municipalities. The International Conference. June 25 – 27. 2014. Portorož, Slovenia EMUNI University Portorož 2014 299-305 ISBN 978-961-6914-09-3 vpzsk
Holátová, D., Doležalová, V. Process Evaluation of Small and Medium-sized Enterprises. The International Conference Hradec Economic Days 2014. February 4 – 5., 2014, Hradec Králové. Gaudeamus Hradec Králové 2014 -- ISBN 978-80-7435-369-7 vpdsk
Holátová, D., Březinová, M. Usage of Rich Media in Education Process. International Teacher Education Conference ITEC 2014. February 5 – 7. 2014. Dubai. On-line sborník Ankara University, Turkey 2014 511-518 -- vpzsk
Jílková, P., Development on the Card Payment Market in the Czech Republic, In Scientific Journal Kremenchuk : Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National Universit 2014 317-320 ISSN 2222-5099 vpzsk
Jílková, P., Říha, R. Marketing Communication Strategy And Product Policy for New Retail Banks in the Czech Republic In Scientific Journal 2014 150 - 153 ISSN 2227-3549 vpzsk
Jílková, P., Průvodci kombinovaným studiem pro obor Management a marketing služeb - kapitola Peníze, banky, finanční trhy České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 2014 916 - 958 ISBN 978-80-87472-70-5 ppe
Hesková, M., Jílková, P. at al. Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky 10 let po vstupu do Evropské unie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 2014 172 - 175 ISBN 978-80-87472-69-9 mdv
KAVAN, Štěpán . Voda jako základní hasební látka In Sborník z vědecké konference Bezpečná společnost a voda. VŠERS 2014 - 978-80-87472-79-8 vpdsk
Jacek Dworzecki et al. Aspects of National Security. Local Safety Components Iglobal Writer New York 2014 - 978-83-63680-11-14 mzv
KAVAN, Štěpán a kol. Bezpečnost společnosti v podmínkách Evropské unie. VŠERS 2014 - 978-80-87472-72-9. mdv
Kavan Štěpán Jednotky dobrovolných hasičů a sdružení dobrovolných hasičů při povodních. In Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR. Masarykova univerzita, Brno 2014 - 978-80-210-6713-4 vpds
KAVAN Štěpán Krizové řízení a vzdělávání v oblasti vodního hospodářství In Zborník príspevkov z VIII. medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečné Slovensko a Eúropská únia, 13. - 14. november 2014, Košice, Slovenská republika Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach. 2014 - 978-80-89282-95-1 vpzsk
Šafr, Gustav a kol. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru I. Tribun EU, Brno. 2014 - 978-80-263-0724-2 mdv
Šafr, Gustav a kol. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru II. Tribun EU, Brno 2014 - 978-80-263-0724-2 mdv
Kavan, Štěpán Přeshraniční spolupráce se zaměřením na ochranu obyvatelstva. In Sborník mezinárodní konference „Ochrana obyvatelstva a krizové řízení“ část 1. Tribun EU. Brno 2014 - 978-80-263-0723-5 vpdsk
Kavan, Štěpán Recenze. Smetana M. Humanitární pomoc při zvládání rozsáhlých mimořádných událostí In AUSPICIA 3/2014, ročník XI VŠERS 2014 - 1214-4967 rp
KAVAN, Štěpán Vzdělávání v oblasti vodního hospodářství se zaměřením na krizové řízení In Sborník konference k projektu Zvýšení účinnosti vzdělávacího systému v krizovém řízení v oblasti vnitřní bezpečnosti Policejní akademie ČR v Praze 2014 - 978-80-7251-425-0 vpdsk
Kříha.J. Efektivnost součinnosti a spolupráce vybraných veřejnopořádkových činitelů pro lokální bezpečnost v optice vybraných ustanovení administrativního práva Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučinova 17,04001 Košice 2014 232-238 ISBN: 978-80-89282-95-1 vpzsk
Meteňko,J., (50%) Kříha J., (50%) Historická anylýza pravidla Three strikes v právní úpravě Slovenské a České republiky.In:Kavan,Štěpán a kol. Bezpečnost společnosti v podmínkách Evropské unie.1.vyd.České Budějovice :Vysoká škola evropských a regionálních studií,2014,179.s. České Budějovice.VŠERS, o.p.s. 2014 122-133 ISBN: 978-80-87472-72-9 mdv
Kříha,J., (50%) Fabiánová,J. (50%) Hospodářská kriminalita a legalizace příjmů z trestné činnosti v SR a ČR.In: Kavan, Štěpán a kol. Bezpečnost společnosti v podmínkách Evropské unie.1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií,2014,179 s. České Budějovice:Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 2014 134 -144 ISBN: 978-80-87472-72-9 mdv
Kříha.J. Reflexe zájmových aplikačních konotací správního(policejního) práva ve strategických konturách účinné "Strategie prevence kriminality".In. Prevencia kriminality.Zborník prospevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 27 a 28.maja 2014 v Bratislave.Katedra kriminologie APZ v Bratislave 166 s. APZ Bratislava 2014 91-102 978-80-8054-615-1 vpzs
Kříha.J. Vybrané juristické konsekvence správního trestání jako determinant stavu a fakticity zabezpečení ochrany veřejného práva v intencích správního(přestupkového) práva. In.Medzinárodná vedecké konferencia "Súčasná spoločonská kríza a jej negatívne prejavy" APZ Bratislava, Katedra spoločonských vied. 256 s. APZ v Bratislave 2014 97 - 109 978-80-8054-619-9 vpzsk
Kříha,J. Vybrané procesuální aspekty správního (přestupkového) práva v optice uplatňování principů "dobré správy In: " PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH Z POHLEDU TEORIE A PRAXE sborník z mezinárodní vědecké konference konané dne 4. října 2013 Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, P.O.BOX 54, 143 01 Praha4 2014 270 978-80-7251-408-3 vpds
Moravec, L., Kukalová G. Investments Allocation Tax Factors in Pre-crisis Time. In European Financial Systems 2014 Brno, Masarykova univerzita 2014 396-402 ISBN 978-80-210-7153-7 vpds
Pána, L. Опыт расширения Европейского Союза. In Visnik 6/2014 Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National Univerzity 2014 56-60 ISSN 1995-0519 vpzc
Pána, L. Политика Европейского cоюза «Восточное партнерство» с точки зрения Чешской Республики. In 3 - RD SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "ACTUAL PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MODERN SOCIETY: PROBLEMS AND PROSPECTS". KREMENCHUK MYKHAILO OSTOHRADSKYI NATIONAL UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 2014 72-75 ISSN 2227-3549 vpzsk
Pána, L. Этические основы энвайронментали́зма. In 2 - ND SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "ACTUAL PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MODERN SOCIETY: PROBLEMS AND PROSPECTS". Kremenchuk M. O. National Univerzity 2014 92-96 ISSN 2227-3549 vpzsk
Pána, L. Energetická bezpečnost České republiky v rámci Evropské unie. In Deset let v Evropské unii: stav, zkušenosti, perspektivy Academia Rerum Civilium Kolín 2014 96-104 ISBN 978-80-86879-43-7 vpdsk
Pána, L., Říha, R. Historical and present environmental sustainable development in V4 Countries. In Visnik 1/2014 Kremenchuk M. O. National Univerzity 2014 60-63 ISSN 1995-0519 vpzc
Pána, L.. Bílý, J. Historická reflexe vybraných sociologických aspektů v kriminologii. In SVATOŠ, R., KŘÍHA, J. (eds.) II. kriminologické dny. VŠERS Č. Budějovice 2014 15-23 ISBN 978-80-87472-65-1 vpdsk
Pána, L. Integrační proces Rumunska do Evropské Unie. In Dušek, J., Pána, L. a kol. Reflexe evropského integračního procesu po roce 2004. VŠERS Č. Budějovice 2014 23-29 ISBN 978-80-87472-67-5 vpdsk
Pána, L. První psychologická pomoc při řešení krizových situací (na příkladu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje). In Sborník mezinárodní konference "Ochrana obyvatelstva a krizové řízení", část 2. ČVUT Praha 2014 86-91 ISBN 978-80-263-0724-2 vpdsk
Pána, L. Realizace projektu: Ochrana obyvatelstva řešení krizových a mimořádných událostí – (CZ.1.07/2.4.00/31.0224). In Auspicia 1/2014. VŠERS Č. Budějovice 2014 172-174 ISSN 1214-4967 dpcrp
Pána, L. Recenze sborníku Šihranová, J., Jankurová, A. (eds.) Konfliktné zóny na euroázijskom kontinente (sborník vědeckých prací). VŠ Danubius, Sládkovičovo 2014 320 s. ISBN 978-80-8167-019-0 rp
Dušek, J., Pána, L. a kol. Reflexe evropského integračního procesu po roce 2004 VŠERS Č. Budějovice 2014 114 s. ISBN 978-80-87472-67-5 mdv
Pána, L., Bílý, J. Státoprávní limity v demokracii. In Kulašik, P., Tichá, K. (eds) Bariéry a paradoxy demokracie. VŠERS Č. Budějovice 2014 409 s. ISBN 978-80-87472-78-1 vpzsk
Pána, L., Dušek, J. Turkey´s European Union Membership in the View of Foreigners. In GURA, R., ROUET, G., et al. INTÉGRATION ET VOISINAGE EUROPÉENS (publikace z mezinárodní vědecké konference European Citizenship and Integration 7 and 10 years after v Banské Bystrici 23.4.2014). Paris : L’Harmattan 2014 195-212 ISBN 978-2-343-04850-5 vpzsk
Pána, L., Dušek, J. Vliv sociálních médií na volby v České republice. In Jaššová, E., Sečík, I. (eds.) Masmédiá a politika: Komunikácia či manipulácie? Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Paneurópska vysoká škola Veda Bratislav a 2014 s. 218-233 ISBN 978-80-224-1425-8 vpzsk
Pána, L., Strnad, Š. a kol. Vnitropolitické a zahraničněpolitické bezpečnostní aspekty státu VŠERS Č. Budějovice 2014 82 s. ISBN 978-80-87472-68-2 mdv
Pawera, R., Štefancová, V. Manažment rovnosti príležitostí na trhu práce Slovenskej republiky Palatia Nyomda & Kiadó Kft. Györ 2014 239 s. ISBN 978-963-7692-52-9 mzv
Pawera, R., Štefancová, V. Proces vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. In Slovenská republika - členský štát EÚ. Čeněk Plzeň 2014 118-130 ISBN 978-80-7380-520-3 vpds
Pawera, R., Kajanová, J., Saxunová, D. (eds) Slovenská republika - členský štát EÚ Čeněk Plzeň 2014 235 s. ISBN 978-80-7380-520-3 vpzs
Pekárek Oldřich, Ferebauerová Růžena Aplikovaná informatika VŠERS 2014 s. 1-122 978-80-87472-74-3 pps
Procházka,J. Procházková.D Akceschopný krizový plán pro obce s rozšířenou působností Požární ochrana. SPBI, Ostrava 2014 272 -276 ISBN:978-80-7385-148-4 vpdc
Dana Procházková Boj proti terorismu Projekt EU: Improving Security by Democratic Participation – ISDEP. 2014 200 s. ISBN: 978-80-01-05568-7 pps
Dana Procházková Determination of Seismic Hazards and Its Contribution to seismic Risk of Nuclear Facility Radioelectronic and Computer Systems. 70 (2014) No 6 2014 pp 17-22. ISSN 1814-4225 vpzc
Procházková, D., Procházka, J. Procházka, Z. Patáková, H. Strymplová.V Dopady dopravních nehod při přepravě nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR In: Rizika podnikových procesů 2014,Ústí n.L: UJEP 2014 88- 95. Tištěný - ISBN: 978-80-7414-766-1. Elektronický – vpzsk
Procházková.D. How to Ensure the European Union Security International Journal of Information & Network Security, Vol.3, No.1 2014 pp. 1-11 ------------- vpzc
Dana Procházková Challenges connected with critical infrastructure safety. Lambert Academic Publishing, Saarbruecken 2014 218 s. ISBN: 978-3-659-54930-4. mzv
Dana Procházková Challenges to future disasters management Lambert Academic Publishing, Saarbruecken 2014 170 s. IISBN: 978-3-659-53926-8. mzv
Dana Procházková,Procházka.J Integrální bezpečnost zajišťuje optimální rozvoj životního prostředí ČVUT, Praha 2014 224 s. ISBN 978-80-01-05480-2 pps
Procházková.D. Koncepty řízení a vypořádání rizik a míry jkejich kritičnosti s ohledem na cíle. In: Crisis Management - Strategy, Safety, Research.Brno: VŠKE 2014 213-224 ISBN:978-80-86710-79-2. vpds
Procházková,D. Procházka, J. Patáková, H. Procházka, J.,Strymplová.V Kritické vyhodnocení přepravy nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR Praha: ČVUT 2014 150 s. ISBN 978-80-01-05599-1. pps
Procházková,D. Procházka,j. Patáková,H Strymplová,V. Krizové řízení pro případ mobilních zdrojů rizik. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Z Studio, spol. s r.o. Uherské Hradiště 2014 210-219 ISBN:978-80-7454-412-5 a ISBN:978-80-7454-413-2. pps
Procházková.D., Prochazka.J Model of Critical Infrastructure Safety Management. Radioelectronic and Computer Systems. 70 (2014) No 6 2014 pp 27-32. ISSN 1814-4225 vpzc
Procházková, D. , Procházka.J Návrhy na obsah výuky krizového řízení na vysokých školách technického směru. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II Z Studio, spol. s r.o. Uherské Hradiště 2014 220-231. 978-80-7454-412-5 a ISBN-978-80-7454-413-2 pps
Procházková,D. Optimum concept of management and trade-off with risks Safety and Reliability: Methodology and Application. ISBN 978-1-138-02681-0. CD ROM. London: CRC Press 2014 2014 pp 1463-1471. ISBN 978-1-138-02681-0. ppe
Procházková.D Organizační havárie.In.: Globálne existenciálne riziká Žilina: STRIX/Edícia ESE-15 2014 153-156. ISBN 978-80-89281-91-6. pps
Procházková.D Plány pro řízení rizik jsou též nástroje podporující optimální řešení konfliktů u kritických objektů In: Fire Safety.Ostrava: SPBI 2014 ----- ISBN 978-80-7385-149-1 vpds
Procházková.D. Plány řízení rizik pro veřejné i soukromé subjekty Požární ochrana.SPBI, Ostrava 2014 282-291. ISBN:978-80-7385-148-4 vpdc
Procházková,D. Plány řízení rizik usnadňují řízení podniků zacílené na rozvoj Ústí n.L: UJEP 2014 2014 73-80. Tištěný - ISBN: 978-80-7414-766-1. Elektronický – vpzsk
Procházková.D Present Concept of Integral Safety of Critical Facilities In: Rizika podnikových procesů 2014 16-24 Tištěný - ISBN: 978-80-7414-766-1. Elektronický – vpdsk
Procházková.D. Present Concept of Integral Safety of Nuclear facilities Radioelectronic and Computer Systems. 69 (2014) No 5 2014 18-22. ISSN 1814-4225. vpzc
Procházková, D. Patáková, H. Procházka,J, Strymplová.V Problémy přepravy nebezpečných látek v České republice. In: Crisis Management - Strategy, Safety, Research.Brno: VŠKE 2014 225-237. ISBN:978-80-86710-79-2 vpds
Procházková. D. Projektové a krizové řízení. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Z Studio, spol. s r.o. Uherské Hradiště 2014 232-244. ISBN:978-80-7454-412-5 a ISBN:978-80-7454-413-2. ppu
Procházková.D. Results of project FOCUS Radioelectronic and Computer Systems. 70 (2014) No 6 2014 pp 23-26. ISSN 1814-4225 vpzc
Dana Procházková: Rizika spojená s pohromami a inženýrské postupy pro jejich zvládání. ČVUT, Praha 2014 234 s. ISBN 978-80-01-05479-6. ppu
Procházková.D., Demjančuková.K Seismic hazard Assessment for Selected Real Locality in Central Europe – Critical Points of Assessment Journal of Energy and Power Engineering 8(2014) No. 9 2014 1642-46. ISSN 1934-8975 (print), 1934-8983 (on-line) vpzsk
Procházková.D. Úkoly budoucího výzkumu pro bezpečnou Evropu Periodica Academica. 2014 112-128. 70-84 ISSN:1802-2626 vpdc
Strymplová, V., Procházková.D Vybraná kritická místa při odbavení cestujících na letišti a identifikované zdroje rizik. In: Rizika podnikových procesů 2014 2014 81-87 Tištěný - ISBN: 978-80-7414-766-1. Elektronický – vpdsk
Procházka, Z. Procházková,D. Výsledky analýzy havárií s kyselinou dusičnou v České republice. Požární ochrana 2014 277-281 ISBN:978-80-7385-148-4 vpdc
Strymplová.V., Procházková D. Výsledky analýzy kritických míst při odbavení cestujících na letišti. In: Crisis Management - Strategy, Safety, Research.Brno: VŠKE 2014 238-247. ISBN:978-80-86710-79-2. vpdsk
Pána L., Říha R. Historical and Present Environmental Sustainable Development in V 4 Countries Kremenchuk M. O. National University 2014 60-63 1995-0519 vpzs
Jílková, P., Říha, R. Marketing Communication Strategy and Product Policy for New Retail Banks in the Czech Republic Kremenchuk M. O. National University 2014 150-154 2227-3549 vpzsk
HAVELKOVÁ, L. Применение жанров устной народной словесности на уроках РКИ Masarykova univerzita v Brně 2014 47-51 978 - 80 - 210 - 7546 - 7 vpds
ROZBOUDOVÁ, L. Formulace úkolů v učebnicích ruštiny pro základní a střední školy jako podnět k využití ICT ve výuce Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta 2014 31-45 1804-1221 vpdc
Strnad, Š - Predispozice společnosti k politickému radikalismu jako hrozba stability státního režimu – Ukrajina.In Pána, L., Strnad, Š. (eds.) Vnitropolitické a zahraničněpolitické bezpečnostní aspekty státu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, VŠERS 2014 74-78 978-80-87472-68-2 mdv
Strnad, Š Has the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) succeeded in achieving its original objectives? Vysoká škola Danubius v Sládkovičove. 2014 264-272 978-80-8167-019-0. vpzs
Strnad, Š Koncept militantní demokracie a jeho aplikace v české protiextremistixké politice. In Politické vedy 3/2014. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Banká Bystrica 2014 6-31 1335–2741 vpzc
Strnad, Š Mýtus úlohy disentu v charakteru veřejné občanské angažovanosti v období československé normalizace Auspicia, č.4/XI 2014 116-125 1214-4967. vpdc
Strnad, Š Sociální predespozice k politickému radikalismu ve středovýchodní Evropě. In Kulašik, P., Tichá, K. (eds.) Bariéry a paradoxy demokracie. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, VŠERS 2014 309-321 978-80-87472-78-1. mdv
SVATOŠ Roman Community policing – realita nebo klišé. In: ZBORNÍK PRÍSPEVKOV z Medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 2. – 3. 10. 2014. „SÚČASNÁ SPOLOČENSKÁ KRÍZA A JEJ NEGATÍVNE PREJAVY“. Akadémia policajného zboru v Bratislave 2014 217-228 ISBN 978-80-8054-619-9 vpzsk
SVATOŠ Roman, KŘíHA Josef (eds.) II. Kriminologické dny. Sborník příspěvků z vědecké konference II. kriminologické dny v Českých Budějovicích dne 27. až 28. ledna 2014, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice 2014 284 978-80-87472-65-1 mdv
SVATOŠ Roman Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě. In: SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ, 1. ODBORNÝ WORKSHOP „Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality“. 10. – 11. 12. 2014, Policejní akademie ČR v Praze ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. 2014 134-145 bez vpdsk
SVATOŠ Roman Je nutná zákonná regulace prevence kriminality? In: ZBORNÍK z Medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 27. a 28. mája 2014 Bratislave, „Prevencia kriminality – výzva spoločnosti“. Akadémia policajného zboru v Bratislave 2014 79-90 ISBN 978-80-8054-615-1 vpzsk
SVATOŠ Roman Korupce v České republice a její vývoj. APZ Bratislava, Policejná teoria a prax. 2014, roč. XXII, č. 4 2014 158-170 ISSN 1335-1370 vpzc
SVATOŠ Roman Nové možnosti ovlivňování kriminality – výstup z výzkumné práce Policejní akademie ČR Praha. Bezpečnostní teorie a praxe. 2014, č. 2 2014 23-44 ISSN 1801-8211 vpdc
SVATOŠ, Roman Nové možnosti prevence kriminality In: Zborník príspevkov 8. medzinárodnej vedeckej konferencie „Bezpečné Slovensko a Eúropská únia“. Košice: Vysoká škola bezpečnostního manažerství v Košiciach 2014 365-372 ISBN 978-80-89282-95-1 vpzsk
SVATOŠ Roman Novými technologiemi proti kriminalitě. In: SVATOŠ, R., KŘÍHA, J. (eds.) II. Kriminologické dny. Sborník příspěvků z vědecké konference II. kriminologické dny v Českých Budějovicích dne 27. až 28. ledna 2014, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice 2014 229-236 978-80-87472-65-1 vpds
SVATOŠ, Roman Právní úprava obětí trestných činů. In: Zborník z medzinárodného odborného seminára konaného 10. a 11. decembra 2013 v Bratislave „Terciárna prevencia kriminality v širšom sociálnom kontexte“, Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2014 24-35 ISBN 978-80-8054-593-2 vpzsk
SVATOŠ Roman Prevence kriminality VŠERS České Budějovice 2014 132 stran ISBN 978-80-87472-76-7 mdv
VALEŠ, L. Czeskie lokalne struktury opozycyjne w 1989 r. w perspektiwie oral history. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 2014/4 2014 167 – 208 2084–0578 vpzc
VALEŠ, L. Editorial. In: Auspicia 2014/ 4 České Budějovice: VŠERS 2014 9 - 10 1214 – 4967 vpdc
VALEŠ, L. Periodizace Sametové revoluce na místní úrovni. In: Auspicia 2014/ 4 České Budějovice: VŠERS 2014 11 - 27 1214 – 4967 vpdc
VALEŠ, L Prof. PhDr. Alexandr Ort – Klatovy Nativ, Czech Citizen, European. The Lawyer Quarterly 2014/ 3 2014 304 – 311 1805-840X vpdc
VALEŠ, L. – PETRÁŠ, J. a kol. Sametová revoluce v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. České Budějovice: VŠERS, Jihočeské muzeum 2014 - 978-80-84772-75-0 mdv
BANDŽAK, Jozef Řízení o správních deliktech právnických osob Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, řada teoretická, Svazek 441, Dny práva 2012 2013 755-768 978-80-210-6319-8 vpdsk
Jiří Bílý The Socio-legal Environment in the Hanseatic City in the Seventeenth Century. London 2013, In: Journal on European History of Law, vol. 4/2013, no. 2 STS Science Centre Ltd. 2013 str. 144-149 ISSN 2042-6402. vpzc
Pána, L., Bílý, J. (edd.) Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání VŠERS Č. Budějovice 2013 137 s. ISBN 978-80-87472-60-6 vpdsk
Bílý, J., Kavan, Š., Svatoš, R. a kol. Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje VŠERS Č. Budějovice 2013 208 s. ISBN 978-80-87472-48-4 mdv
Mgr. Vladimír Čížek, DiS. Informační a komunikační služby VŠERS Věc veřejná č. 3-4/2013, VŠERS České Budějovice 2013 7 ISSN 1214 - 2719 dpcpp
DANICS, Štefan Antiextremistický konsensus v teorii a praxi demokratického státu. In Bezpečnostní teorie a praxe. Policejní akademie ČR v Praze 2013 349-372 ISSN 1801-8211. vpdc
Štefan Danics Etnický extremismus jako bezpečnostní hrozba. UMB - Bánská Bystrica. 2013 624-633 978-80-557-0496-8 vpzs
DANICS, Štefan Etnický extremismus jako bezpečnostní hrozba. In: Bezpečnostné fórum 2013: zborník vedeckých prác. Eds. Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová a Dávid Kollár Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 2013 s. 624-632 ISBN 978-80-557-0497-5. vpzsk
DANICS, Štefan. Konceptualizace bezpečnosti a její praktické dopady. In: Scientific reflection of new trends in management: 4. virtuální vědecká konference s mezinárodní účastí . Ed. Anna Košlíková. Policejní akademie ČR v Praze 2013 15-27 ISBN 978-80-7251-405-2. vpdsk
TEJCHMANOVÁ, Ladislava a Štefan DANICS Krajně pravicové extremistické/populistické politické strany ve vybraných státech Evropské unie. Bezpečnostní teorie a praxe. Policejní akademie ČR v Praze 2013 373-392 ISSN 1801-8211. vpdc
BÍLÝ, Jiří, Štěpán KAVAN a Roman SVATOŠ a kol.[= kromě jiných i Štefan Danics] Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje. Vysoká škola evropských a regionálních studií 2013 156-167 978-80-87472-48-4. mdv
Dušek, J., Pána, L., et al. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na Vysoké škole evropských a regionálních studií, o. p. s. na rok 2014 České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2013 42 s. ISBN 978-80-87472-61-3 dpcrp
Dušek, J. Analýza regionálního volebního systému ve městě Bechyni In SAPÍK, M., NOVÁK, M., BEDNÁŘ, M., et al. Morálka, etika a politika – 500 let Machiavelliho díla „Il Principe“. Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd 2013 s. 264-280 ISBN 978-80-86879-41-3 mdv
Dušek, J., et al. Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období 2007–2013 a perspektivy rozvoje 2014–2020) České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2013 243 s. ISBN 978-80-87472-46-0 mdv
Dušek, J. Aspekty výkonu kompetencí Zdravých měst v České republice In Sborník z mezinárodní vědecké konference Právne, ekonomické, manažérske a environmentálne aspekty výkonu kompetencií miestnymi samosprávami 25.6.2013 v Nitře. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2013 4 s. ISBN 978-80-552-1112-1 vpzsk
Dušek, J. Benchmarking a merení výkonnosti ve veřejném sektoru In ČERNĚNKO, T., FERČÍKOVÁ, V., ŽÁRSKA, E. (eds.). Verejná správa v 21. storočí - recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 21.11.2013. Bratislava : Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja Národohospodárskej fakulty E 2013 11 s. ISBN 978-80-225-3779-7 vpzs
Dušek, J., Pána, L. Current Situation of Turkey’s Accession to the European Union Book of Abstracts 9th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation v Opatiji 18.-19.4.2013. Rijeka : University of Rijeka, Faculty of Economics 2013 s. 55-56 vpzsk
Dušek, J., Pána, L. Current Situation of Turkey’s Accession to the European Union In KANDŽIJA, V., KUMAR, A. (eds.). Conference Proceedings „9th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation – Accession of the Western Balkan Countries to the European Union“ v Opatiji 17.-19.4.2013. Rijeka : Universi 2013 s. 185-194 ISBN 978-953-7813-16-1 vpzsk
Dušek, J. Euroregions as a tool of cooperation in the area of sustainable development within the European Union In Conference Proceedings International scientific-practical conference 2013 s. 187-189 ISSN 2227-3549 vpzsk
Dušek, J. Evropské seskupení pro územní spolupráci jako způsob přeshraniční regionální spolupráce v rámci Evropské unie In Sborník z XVI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách ve Valticích 19.-21.6.2013. Brno : Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 2013 s. 329-336 ISBN 978-80-210-6257-3 vpdsk
Dušek, J. Exkurze do Centra simulačních a trenažerových technologií Věc veřejná č. 1-2/2013. VŠERS České Budějovice 2013 s. 6 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Generace Y a uplatnění absolventů VŠERS na trhu práce Věc veřejná č. 3-4/2013. VŠERS České Budějovice 2013 s. 5 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Impact of WTO Membership and EU Membership on Foreign Trade of the Czech Republic Book of Abstracts 9th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation v Opatiji 18.-19.4.2013. Rijeka : University of Rijeka, Faculty of Economics 2013 s. 24 vpzsk
Dušek, J. Impact of WTO Membership and EU Membership on Foreign Trade of the Czech Republic In KANDŽIJA, V., KUMAR, A. (eds.). Conference Proceedings „9th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation – Accession of the Western Balkan Countries to the European Union“ v Opatiji 17.-19.4.2013. Rijeka : University 2013 s. 548-559 ISBN 978-953-7813-16-1 vpzsk
Dušek, J., Skořepa, L. Impulsní centra jako impuls regionálního rozvoje? Sborník z mezinárodní vědecké konference „Aktuální problémy cestovního ruchu – Cestovní ruch – destinace - regionální rozvoj“ v Jihlavě 27.2.-28.2.2013. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava 2013 s. 28-36 ISBN 978-80-87035-70-2 vpdsk
Dušek, J. Konference Medzinárodné vzťahy 2012: Aktuálne otázky světověj ekonomiky a politiky Věc veřejná č. 1-2/2013. VŠERS České Budějovice 2013 s. 13 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J., Pána, L. L’e-démocratie en République tchèque (Chapitre 11) In KRASTEVA, A., et al. E-CITOYENNETÉS. Paris : L’Harmattan 2013 s. 203-224 ISBN 978-2-343-00869-1 mzv
Dušek, J. Makroekonomické perspektivy rozpočtu Evropské unie v roce 2013 In DUŠEK, J., et al. Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období 2007–2013 a perspektivy rozvoje 2014–2020). 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2013 s. 45-54 ISBN 978-80-87472-46-0 mdv
Skořepa, L., Pícha, K., Dušek, J. Mezinárodní spolupráce klastrů In Sborník z mezinárodní vědecké konference Obchod a finance 2013 v Praze 18.-19.4.2013. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze 2013 s. 90-93 ISBN 978-80-213-2383-4 vpdsk
Dušek, J. Nové vědecko-výzkumné projekty Věc veřejná č. 1-2/2013. VŠERS České Budějovice 2013 s. 2 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Plníme stanovené cíle? Věc veřejná č. 3-4/2013. VŠERS České Budějovice 2013 s. 5 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Politika rozšiřování Evropské unie a vstup Turecka do EU In Sborník z mezinárodní vědecké konference Zahraniční a bezpečností politika Evropské unie v Praze 6.-7.5.2013. Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha 2013 s. 102-110 ISBN 978-80-7431-128-4 vpdsk
Dušek, J., Hudečková, D Projevy syndromu vyhoření mezi pracovníky vybraných odvětví veřejného sektoru In RALBOVSKÁ, R. (ed.). Sborník z mezinárodní vědecké konference AWHP 2013 – Aspekty práce pomáhajících profesí. Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství 2013 s. 84-93 ISBN 978-80-86571-18-8 vpdsk
Dušek, J. Síť EUROPE DIRECT a myšlenky evropské integrace v Jihočeském kraji Věc veřejná č. 1-2/2013. VŠERS České Budějovice 2013 s. 12 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Spolupráce vysokých škol v oblasti výzkumu, vývoje a inovací Věc veřejná č. 3-4/2013. VŠERS České Budějovice 2013 s. 4 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. SVOČ 2013 Věc veřejná č. 3-4/2013. VŠERS České Budějovice 2013 s. 4 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Teorie her a komparace matematických volebních modelů na komunální úrovni České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 2013 84 s. ISBN 978-80-87472-37-8 mdv
Dušek, J. Úspěšná mezinárodní konference Věc veřejná č. 3-4/2013. VŠERS České Budějovice 2013 s. 1-2 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Voda jako veřejný statek ve Středočeském kraji In Sborník „Krizové řízení a vzdělávání v oblasti vodního hospodářství“ z vědecké konference Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj - Vltava v Českých Budějovicích 17.10.2013. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. 2013 s. 46-57 ISBN 978-80-87472-63-7 vpds
Nepp, A., Campbell, J., Chiang, Ch., Rushichtskaya, O., Busigin, A. Shilkov, A., Liu, T., Dušek, J. WTO and Dynamics of Macroeconomic Indicators: Experience Of China, Eastern Europe and CIS. Lessons for Russia. In KÁPOSZTA, J. (ed.). Multifunctionality and Regional Development. Gödöllő : Szent István University Gödöllő : Szent István University 2013 s. 263-281 ISBN 978-963-269-376-7 vpzsk
Dušek, J. Základní východiska rozvoje obcí v podmínkách demokracie In Zborník príspevkov z X. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou INTERPOLIS ´13 v Banskej Bystrici 15.11.2013. Banská Bystrica : Fakulta Politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystr 2013 s. 50-54 ISBN 978-80-557-0708-2 vpzsk
Dušek, J. Základní východiska rozvoje obcí v podmínkách demokracie In Zborník abstraktov z X. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou INTERPOLIS ´13 v Banskej Bystrici 15.11.2013. Banská Bystrica : Fakulta Politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Byst 2013 s. 15 ISBN 978-80-557-0707-5 vpzsk
Dušek, J. Zásobování vodou jako součást veřejných služeb In Zborník príspevkov z VII. medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečné Slovensko a Európska Únia v Košicích 14.-15.11.2013. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 2013 s. 73-79 ISBN 978-80-89282-88-3 vpzsk
Dvořák, K. Problémy řečové kultury dnešní doby a aktuální jevy komunikace VŠERS Č. Budějovice 2013 38 s. ISBN 978-80-87472-62-0 pps
Ferebauerová Růžena Vzdělávání v oblasti vodního hospodářství, In KAVAN Š. (ed) KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VŠERS 2013 23-30 978-80-87472-63-7 vpdc
Hesková Marie Destinační management a marketing jako forma regionálního rozvoje. In Foret, M. Cestovní ruch v regionálním rozvoji. Mendelova univerzita Brno 2013 s. 69-85 ISBN 978-80-7375-739-7 vzvus
Hesková Marie Destination management and marketing as a form of regional development. In Foret, M. Tourism in regional development. Mendelova univerzita Brno 2013 s. 71-87 ISBN 978-80-7375-808-0 vzvus
Hesková Marie Marketing služeb. In Foret, M. Marketing v regionálním rozvoji. Mendelova univerzita Brno 2013 s.86-101 ISBN 978-80-7375-770-0 vzvus
Slabá, M., Hesková Marie Nový přístup ke strategii marketingové komunikace s využitím metodiky stakeholder circle. In Auspicia č. 2/2013. VŠERS Č. Budějovice 2013 s.58-65 ISSN 1214-4967 vpdc
Hesková Marie Services Marketing. In Foret, M. Marketing in regional development. Mendelova univerzita Brno 2013 s.81-95 ISBN 978-80-7375-812-7 vzvus
Hesková, Marie a kol. Socioekonomické a environmentální aspekty udržitelného rozvoje VŠERS 2013 220 s. ISBN 978-80-87472-47-7 mdv
Jílková, P. (40%); Straka, J.; Tošovský, M. Aplikace a tvorba komunikační strategie v podmínkách měst. Praha: VŠFS 2013 XX v tisku vpds
doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. (50%), Ing. Petra Jílková (50%), Ph. D. THE SYSTEM OF TERTIARY EDUCATION AND THE STUDENT´S Kremenchuk M. O. National Univerzity 2013 101-119 ISSN 1995-0519 vpzs
KAVAN Štěpán Činnost jednotek požární ochrany při povodních In KAVAN Š. (ed.) Krizové řízení a vzdělávání v oblasti vodního hospodářství. České Budějovice Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013 . 978-80-87472-63-7 vpds
Kavan Štěpán. Kročová Šárka Likvidace havarijního znečištění povrchových a podzemních vod. VŠERS 2013 . 978-80-87472-54-5 mdv
Kavan Štěpán Recenze. Baštecká B. Psychosociální krizová spolupráce In Caritas et veritas, č. 2 Teologická fakulta Jihočeské univerzity v ČB 2013 . 1805-0948 rap
Kavan Štěpán. Baloun Jiří Řízení záchranných a zabezpečovacích prací při povodních z hlediska vodohospodářských zařízení VŠERS 2013 . 978-80-87472-55-2 mdv
Kavan Štěpán Zapojení Hasičského záchranného sboru ČR do mezinárodních záchranných operací. In Zborník príspevkov z VII. medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečné Slovensko a Eúropská únia Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 2013 . 978-80-89282-88-3 vpzs
Korostenski, J., Abakumova, O. Hodnocení pravdy a lži v paremiích (rusko-české kulturní kódy na pozadí angličtiny). In Auspicia 2/2013. VŠERS 2013 129-133 ISSN 1214-4967 vpdc
NAVRÁTILOVÁ, M - KOVÁŘOVÁ, K Vliv cestovního ruchu na trvale udržitelný rozvoj v destinaci. Aspekty trvale udržitelného rozvoje (v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020 VŠERS, České Budějovice 2013 153-161 ISBN 978-80-87472-46-0 vpdc
Kříha.J. Ochrana životního prostředí (správněprávní a trestněprávní aspekty) VŠERS, o.p.s. 2013 1 -51 podpůrný text " Podpora dalśího vzdělávání přisluś dpcrp
Kříha,J. Sborník vědeckých prací a studií BIVŠ, a.s. Praha. Mezinárodní vědecká konference "Bezpečnost firmy a podnikání" Praha,BIVŠ,a.s. 2013 V TISKU ISBN 978 - 80 - 7265 - 227 - 3 vpdsk
Kříha.J. Správněprávní konsekvence protikorupčních opatření (aplikační exkurs) In: Matoušková,I. Rak,R. a kol. Bezpečnost firmy a podnikání Praha: BIVŠ, a.s. 2013 262 s. 978-80-7265-228-0 vpdsk
Fabiánová,J (50%) - SR Kříha,J (50%) ČR Studie k výzkumné úloze „Rizika a prevence hospodářské kriminality v podmínkách ekonomické nestability.In: Svatoš.R., Fabiánová,J.,Kříha.J, Meteňko,J.,Sedlák,V.,Scholtz,P. Reflexe vybraných bezpečnostně právních témat 101 s. České Budějovice, VŠERS, o.p.s. 2013 s.42-60 ISBN: 978-80-87472-59-0 mdv
Kříha.J. Uplatňování principů " dobré správy" v optice aplikační variability sporných a potencionálně prokorupčních institutů správního práva České Budějovice.Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 2013 128 -138 ISBN: 978-80-87472-48-4 mdv
Josef Hrudka, Benedikt Vangeli, Josef Kříha Výzkum preventivních účinků existence tzv. zkoušek spolehlivosti České Budějovice.Auspicia. recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd č.2.ročník X 2013 107 -112 ISSN: 1214-4967 vpdc
Kříha, J. Význam součinnosti a spolupráce orgánů obce v oblasti zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku pro lokální prevenci kriminality In: ZOUBKOVÁ, Ivana, Jana FIRSTOVÁ a kol. Kriminologie - aktuální problémy. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2013. 2013 221 -228 ISBN 978-80-7251-395-6. vpds
Pána, L. Самоуправление в Болгарии в контексте европейской интеграции. In Third International Congress On Bulgarian Studie. Sofia University St. Kliment Ochridski, Sofia 2013 -- v tisku vpzsk
Pána, L., Dušek, J. CURRENT SITUATION OF TURKEY’S ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION. In 9th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation. Accession of the Western Balkan countries to the European Union University of Rijeka Faculty of Economics. Rijeka 2013 185-194 ISBN 978-953-7813-16-1 vpzsk
Pána, L., Bajda, P., Just, P., Rychlík, J., Debate on the Independence of Slovakia. In Politické vedy 4/2013. UMB v Banské Bystrici, Fakulta politických vied a mezinárodních vztahů 2013 145-154 ISSN 1335-2741 dpcrp
Pána, L. Etické kodexy ve veřejné správě a v politice. In Sapík, M., Novák, M. Bednář, M. a kol. Morálka, etika a politika, 500 let Machiavelliho díla "Il principe". Nezávislé centrum pro studium politiky, Vysoká škola politických a společenských věd Kolín 2013 189-198 ISBN 978-80-86879-41-3 vpdsk
Pána, L., Dušek, J. L’e-démocratie en République tchèque. In Krasteva, A. (ed.) e-Citoyennetés (conference „Médiá, Internet, Demokracia“ 2012). L´Harmattan, Paríž 2013 s. 203-224 ISBN 978-2-343-00869-1 vpzsk
Pána, L. New Public Management model in the Czech public sector. In 2 - ST SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE KREMENCHUK MYKHAILO OSTOHRADSKYI NATIONAL UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 2013 78-81 ISSN 2227-3549 vpzsk
Pána, L. Nové pohledy na řízení veřejné správy v České republice. In Bílý, J., Kavan, Š., Svatoš, R. et al. Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udrţitelného rozvoje. VŠERS České Budějovice 2013 s. 44-49 ISBN 978-80-87472-48-4 mdv
Pána, L. Pána, L.: Various different looks at global problems. In Conference Proceedings 1-st scientific and practical konference "Actual Problems of Sustainable Development in Modern Society: Problems And Prospects" 14.-15.3.2012. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskij National University, 2012. pp.151-153. ISSN 2227-3549. In Sedlák, V. Test analyses of dam deformation for security of people and environmental protection. In European Scientific Journal, Vol. 9, No. 9/2013. European Scientific Institute London 2013 1-11 ISSN 1857-7881 (Print), e-ISSN 1857-7431. opc
Bílý, J. Recenze: Lisa, A., Pána, L. Environmentální politika. In Auspicia 1/2013 VŠERS Č. Budějovice 2013 202 ISSN 1214-4967 rp
Pána, L., Jílková, P. THE SYSTEM OF TERTIARY EDUCATION AND THE STUDENT´S RETURN ON PRIVATE INVESTMENT IN THE CZECH REPUBLIC. In Transactions of Kremenchuk M. O. National Univerzity, series Economic sciencesissue 3/2013 Kremenchuk M. O. National Univerzity 2013 101-119 ISSN 1995-0519 vpzc
Pána, L. Udržitelnost demografického růstu a místní agenda 21. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XVI. mezinárodní kolokvium o redionálních vědách. Sborník příspěvků. Masarykova univerzita Brno 2013 536-540 ISBN 978-80-210-6257-3 vpdsk
Pána, L., Bílý, J. (edd.) Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání VŠERS České Budějovice 2013 137 s. ISBN 978-80-87472-60-6 vpdsk
Pána, L. Udržitelný rozvoj v publikacích Vysoké školy evropských a regionálních studií. In Bílý, J., Pána, L. (edd.) Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání (CD-R). VŠERS Č. BUdějovice 2013 s.72-79 ISBN 978-80-87472-58-3 vpdsk
Pána, L. Výbor regionů jako nástroj lobbyingu regionálních a místních samosprávných celků. In Dušek, J. a kol. Aspekty udržitelného rozvoje (v program.obd. 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020 VŠERS Č. Budějovice 2013 s. 60-66 ISBN 978-80-87472-46-0 mdv
Pána, L., Strnad Š. Vzděláním proti extremismu-protiextremistická politika České republiky. In Lošonczi, P. (ed.) Zborník príspevkov z VII. medzinárodnej vedeckej konferencie „BEZPEČNÉ SLOVENSKO a EURÓPSKA ÚNIA“, 14. – 15. november 2013, Košice Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 2013 250-256 ISBN 978-80-89282-88-3 vpzsk
Pána, L., Svatoš, R. Ways of solving the social and legal problems of the youth in the Czech Republic. In Scientific Works of Donetsk National Technical University 4 (46). Donnetsk National Technical University 2013 127-131 ISSN 1680-0044 vpzsk
Pawera R. a kol. Regionálna politika a politikasúdržnosti Európskej únie a jej vplyvy na Slovensku Univerzita Komenského v Bratislave 2013 305 s. ISBN 978-80-223-3549-2 ppu
Pecka, E., Erneker, E. Recenze publikace Bílý, J., Kavan, Š., Svatoš, R. et al. Veřejná správa a bezpečnost státu jako součásat trvale udržitelného rozvoje. In Auspicie 2/2013. VŠERS Č. Budějovice 2013 173-174 ISSN1214-4967 rp
PETRÁŠ, Jiří Českobudějovický revoluční místopis roku 1989 Výběr, časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. L., č. 4 2013 280 – 288 - vpdc
PETRÁŠ, Jiří Jiří Chvojka sedmdesátníkem Výběr, časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. L., č. 3 2013 230 – 231 - dpcrp
PhDr. Jiří Petráš Komařický pilot Jan Lenc České Budějovice: Jihočeské muzeum 2013 323 978-80-87311-39-4 mdv
PhDr. Jiří Petráš Letáky proti opozici 1989 - edice pramenů In Auspicia 2/2013. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2013 177-183 1214-4967 vpdc
PETRÁŠ, Jiří Obraz československé společnosti v deníkových záznamech Jana Lence, pilota 311. Sq. RAF In: Malý, Ivan a kol.: Společnost a kultura v Českých zemích 1939 – 1949 2013 - - vpdsk
PETRÁŠ, Jiří Obraz československé společnosti v deníkových záznamech Jana Lence, pilota 311. Sq. RAF In: Malý, Ivan a kol.: Společnost a kultura v Českých zemích 1939 - 1949 2013 375 - 393 - vpds
PETRÁŠ, Jiří Život na hranici. Osudy obyvatel Rapšachu. In: Vaněk, Pavel a kol. (eds.): Ochrana státní hranice 1948 – 1955. Brno (Technické muzeum a Archiv bezpečnostních složek) 2013 - - vpdsk
Petr,B. (spoluautor) - Jaromír Jirsa (vedoucí autorského týmu), Eva Bartůňková, Vladimír Beran, Marek Doležal Občanské soudní řízení soudcovský komentář podle stavu k 31.7.2013 Praha H-BT 2013 2303 s. ISBN 978-80-87109-40-3 dpcrp
Petr,B. Občanský zákoník III Věcná práva (§§ 976 - 1474) - spoluautor - Nakladatelství C.H. BECK 2013 1280 s. 978-80-7400-499-5 mdv
Petr,B, Rameš, V. Petr,J. Schwarzenberské lovecké bratrstvo Havlíček Brain Team 2013 160 s. ISBN: 978-80-87109-32-8 dpcpp
Dana Procházková The Human Factor and Its Handling. Chapter 7. In: Y. Chen and L. Li (edited book). Advances in Intelligent Vehicles, Academic Press Elsevier, Oxford 2013 pp 199-224. ISBN: 10123971993, ISBN-13-978-0-12-397199-9 ppu
HAVELKOVÁ, L. Ruské a české pranostiky s chrématonymy v porovnání Západočeská univerzita 2013 28-35 948-80-261-0303-5 vpdsk
HAVELKOVÁ, L. Útvary lidové slovesnosti ve výuce cizího jazyka se zaměřením na ruštinu Pedagogická fakulta UK v Praze 2013 65-75 1804-1221 vpdc
ŠALAMOUN, J., ŠKARVADOVÁ, H., PAVEZOVÁ, I. Fairtrade jako filozofie udržitelné spotřeby In Hesková, M. et al. Socioekonomické a environmentální aspekty udržitelného rozvoje Vysoká škola evropských a regionálních studií 2013 159-163 978-80-87472-47-7 mdv
PAVEZOVÁ, I., ŠKARVADOVÁ, H., ŠALAMOUN, J. Přístup malých a středních podnikatelů ke kooperaci ve vybraném regionu In Hesková, M. et al. Socioekonomické a environmentální aspekty urdžitelného rozvoje. Vysoká škola evropských a regionálních studií 2013 135-140 978-80-87472-47-7 mdv
Srbová Alena Překážky při zavádění systému HACCP v rámci Evropské unie. In: Sborník příspěvků z Mezinárodní doktorské vědecké konference Inproforum 2013 Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2013 v tisku 978-80-7394-440-7 vpds
Strnad, Š. Hrozba zhroucených megaměst / Threat of Collapsed Megacities. In BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2013/ SECURITY FORUM 2013. Zborník vedeckých prác/ Volume of Scientific Papers. Banská Bystrica Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 2013 672-681 978-80-557-0496-8. vpzs
Strnad, Š. Krize legitimity Evropské unie – evropský démos v nedohledu. In Současná Evropa 1/2012, Centrum evropských studií Vysoká škola ekonomická v Praze 2013 - - vpdc
Strnad, Š., Valeš., L. KSČM – hrozba české demokracie? In Demokracie versus totalita ve 21. století. Sborník příspěvků z konference České Budějovice 2. 2. 2013 Hnutí za Přímou Demokracii. 2013 8-13 - vpdsk
Strnad, Š. Příčiny zvyšujícího se parlamentního zastoupení evropských krajně pravicových politických stran. In Auspicia, č.1/VIII Vysoká škola evropských a regionálních studií, VŠERS 2013 - 978-80-87472-33-0. vpdc
Strnad, Š. Region Kaspického moře – šachovnice energetické bezpečnosti. In Interpolis12. Bánská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Matěja Béla, UMB, 2013 - - vpzsk
ŠtěpánStrnad SOCIÁLNÍ, KULTURNÍ, EKONOMICKÝ A POLITICKÝ VÝZNAM ISLÁMU V EVROPĚ. NĚMECKÁ ZKUŠENOST. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, VŠERS 2013 - - vpdsk
SVATOŠ, Roman, DWORZECKI, Jacek. Geografické informační systémy (GIS) pro policejní činnosti. Výzkumná zpráva. In: LIMAŇSKIEGO, A., MILIC-CZERNIAK, R.: Konkurencyjność podmiotóv gospodarczych i jej determinanty. Katowice: WYŽSZA SZKOLA ZARZADZANIA MARKETINGOWEGO I JEZYKÓW W KATOWICACH, 2013 559-576 ISBN 978-83-87296-64-3 vpzsk
SVATOŠ Roman Kontrola kriminality mládeže v České republice. In: ZOUBKOVÁ. I., FIRSTOVÁ, J. a kol. Kriminologie-aktuální problémy Policejní akademie České republiky v Praze. 2013 196-203 ISBN 978-80-7251-395-6 vpdsk
SVATOŠ Roman Mapy kriminality a možnosti jejich využití při ovlivňování kriminality. Vysoká škola bezpečnostního manažerství v Košiciach, In: Zborník príspevkov 7. medzinárodnej vedeckej konferencie „Bezpečné Slovensko a Eúropská únia“. 2013 296-303 ISBN 978-80-89282-88-3 vpzsk
SVATOŠ Roman Mládež a extremismus v České republice. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice. Auspicia, 2013, roč. X. č. 2, 2013 113-122 ISSN 1214-4967 vpdc
DWORZECKI Jacek, SVATOŠ Roman MLODZIEZ A PRZESTEPCZOŚĆ W REPUBLICE CZESKIEJ ZESZYTY NAUKOWE Wyzszej szkoly finansow i prawa w Bielsku-Bialej 2013 118-152 ISSN 2084-1809 vpzc
SVATOŠ Roman Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) pro policejní činnosti – výzkum. APZ v Bratislavě, Policajná teória a prax. 2013, roč. XXI, č. 3 2013 32-60 ISSN 1335-1370 vpzc
SVATOŠ Roman Možnosti využití vybraných operativně pátracích prostředků při odhalování korupce v České republice a ve Slovenské republice. Acta Iuridica Olomucensia (AIO), 2013, Vol. 8, No. 1 2013 61-72 ISSN 1801-0288 vpdc
SVATOŠ Roman Počítačová kriminalita Auspicia č. 1, roč. X, 2013 Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice 2013 171-178 ISSN 1214-4967 vpdc
SVATOŠ Roman Postavení německé policie a české policie v trestnín řízení. C.H.Beck, s.r.o., trestněprávní revue, č. 9 2013 202-206 ISSN 1213-5313 vpdc
SVATOŠ R. a kol. Reflexe vybraných bezpečnostně právních témat Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice 2013 101 s. ISBN 978-80-87472-59-0 mdv
SVATOŠ Roman Trestně proceně právní úpravy týkající se objasňování korupce v České repubice a ve Slovenské republice. In: BÍLÝ, J., KAVAN, Š., SVATOŠ, R. et. al. Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje. Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice 2013 192-201 ISBN 978-80-87472-48-4 vpds
BÍLÝ, J., KAVAN, Š.,SVATOŠ, R. et al. Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice 2013 208 s. ISBN 978-80-87472-48-4 mdv
SVATOŠ Roman Vliv legislativním změn na kriminalitu a statistiku kriminality. Policejní akademie ČR Praha. Bezpečnostní teorie a praxe. 2013 33-46 ISSN 1801-8211 vpdc
SVATOŠ Roman Vnímání korupce v České republice – Výzkum. In: SVATOŠ, R. a kol. Reflexe vybraných bezpečnostně právních témat. Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice 2013 6-27 ISBN 978-80-87472-59-0 vpds
SVATOŠ Roman Vybrané trestné činy mládeže v České republice. In: KURUC, P. (ed.): Trestnoprávne a kriminologické aspekty kriminality mládeže. 1. vydanie, 2013. 472 s. Žilina: EUROKÓDEX 2013 183-200 ISBN 978-80-8155-025-6 vpzs
SVATOŠ Roman Vývoj kriminality mládeže v České republice Kriminalistika, roč. XXXXVI, č. 2, 2013 2013 139-154 ISSN 1210-9150 vpdc
PÁNA Lubomír, SVATOŠ Roman WAYS OF SOLVING THE SOCUAL AND LEGAL PROBLEMS OF THE YOUTH IN THE CZECH REPUBLIC MINISTERSTVO OBRAZOVÁNIJA I NAUKY UKRAJINY, DONĚCK. NAUČNYJE TRUDY Doněckovo nacionálnovo techničeskovo univerzitéta 2013 127-131 ISSN 1680-0044 vpzc
Jiří Bílý K hospodářskému stavu českých měst v 17. století ve světle právních aktů Karlovarská právní revue 4/2012 2012 1-9 1801-2193 vpdc
Jiří Bílý Předmluva. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Linde 2012 11-12 978-80-7201-874-1 rp
Jiří Bílý Testimonium Flavianum – svědectví nebo podvrh? KEY Publishing Ostrava 2012 186-199 978-80-7418-144-3 vzvus
Bína, Daniel Hratelné narativy. Počítačové hry jako terč estetiky a literární teorie České Budějovice : Nakladatelství Vlastimil Johanus 2012 89 978-80-87510-17-9 mdv
Bína, Daniel Inovativní přístup v profesní přípravě pedagogů v rámci filologických oborů. In: Pavera, Libor – Pospíšil, Ivo a kolektiv: Filologie, areál a praxe. Inovativnost v současných filologických oborech. Sv. I. Praha: Verbum 2012 65-69 978-80-905177-3-8 vpds
Bína, Daniel Literatura – média – didaktika. Vybrané texty ke studiu českého jazyka a literatury s didaktikou České Budějovice : Nakladatelství Vlastimil Johanus 2012 110 s. 978-80-87510-16-2 pps
Bína, Daniel Slovesnost, narativní kultura a narativní estetika multimediální doby a možnosti jejího teoretického uchopování. In: Pospíšil, Ivo – Šaur, Josef (eds.): Nosné tradice české slavistiky Brno: Masarykova univerzita 2012 181-192 978-80-210-5907-8 vpds
Bína, Daniel Výchova k mediální gramotnosti jako důležitá součást profesní přípravy učitelů mateřského jazyka a literatury. In: Bohemistika v edukační praxi. Tradice, problémy, perspektivy České Budějovice : Nakladatelství Vlastimil Johanus 2012 56-64 978-80-87510-07-0 vpds
Čížek V. Využití informačních technologií ve výuce Věc veřejná č. 4/2012, VŠERS České Budějovice 2012 4 ISSN 1214 - 2719. dpcpp
Štefan Danics Byrokracie a "new public management". VŠERS - České Budějovice 2012 157-165 978-80-87472-27-9 mdv
Štefan Danics, Štěpán Strnad Etablování a úspěchy krajní pravice v Evropě a Národní fronty ve Francii. PAČR-Praha 2012 405-435 1801-8211 vpds
Štefan Danics Etničtí a separatističtí radikálové v EU. UMB - Bánská Bystrica. 2012 172-179 978-80-557-0332-9 vpzsk
Непп, А., Бусыгин, А., Шилков, А., Dušek, J., Кэмпбелл, Я. ПУТЬ В ВТО И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КИТАЯ, СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СНГ. УРОКИ ДЛЯ РОССИИ Osteuropa journal 2012 v tisku v tisku vpzc
Dušek, J. 23rd Slovenian Political Science Days – Political Culture in Focus of Political Science Věc veřejná č. 3/2012. VŠERS České Budějovice 2012 s. 12 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J., Pána, L., et al. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na Vysoké škole evropských a regionálních studií, o. p. s. na rok 2013 České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2012 36 s. ISBN 978-80-87472-35-4 dpcrp
Dušek, J. Coefficient of Facilities and Its Use in the South Bohemian Region Special Issue: Regional Disparities, Economic Entities and Territorial Development. 11/2012. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra regionální a environmentální ekonomiky 2012 s. 107-111 ISSN 1802-9450 vpdc
Dušek, J., Pána, L. Development of E-democracy in the Czech Republic Politické vedy – časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdia. 4/2012. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied, medzinárodných vzťahov UMB 2012 s. 108-117 ISSN 1335-2741 vpzc
Dušek, J. Dlouhodobý záměr Věc veřejná č. 1/2012. VŠERS České Budějovice 2012 s. 2 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. E-democracy in the Czech Republic as a Tool of Political Party Management Scientific Journal "Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University" 5/2012 (76). s. 160-164. Kremenchuk : Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 2012 s. 160-164 ISSN 1995-0519 vpzc
Dušek, J. Efektivita veřejné správy v České republice Sborník z mezinárodní vědecké konference „Evropská unie a veřejná správa v ČR (Dokážeme efektivně definovat a prosazovat veřejný zájem?)“ v Praze 3.5.3012. Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha 2012 s. 5-13 ISBN 978-80-261-0094-2 vpdsk
Dušek, J., Pána, L Effectiveness of Negative Election Campaign in the Conditions of the Czech Republic Conference proceedings „13th International Scientific Conference: International Relations 2012 - CONTEMPORARY ISSUES OF WORLD ECONOMICS AND POLITICS“ na zámku Smolenice 5.-7.12.2012. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárod 2012 s. 27-36 ISBN 978-80-225-3560-1 vpzsk
Dušek, J., Skořepa, L. EU Agricultural Product Quality Policy (in the field of agricultural farm products and foodstuffs) MAIR, M., WAGNER, D. (eds.). Culinary Tourism – Products, Regions, Tourists, Philosophy – Proceedings of the European Culinary Tourism Conference 2011 3.-4.3.2011 in Wien. Wien : Springer-Verlag, FHWien University of Applied Sciences of WKW 2012 s. 39-51 ISBN 978-3-7091-1165-9 vpzsk
Dušek, J. Formy meziobecní spolupráce ve Středočeském kraji Sborník z XV. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách v Valticích 21.-22.6.2012. Brno : Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 2012 s. 594-605 ISBN 978-80-210-5875-0 vpdsk
Dušek, J. Formy meziobecní spolupráce ve Středočeském kraji Sborník anotací z XV. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách v Valticích 21.-22.6.2012. Brno : Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 2012 s. 67 vpdsk
Dušek, J. Fyzicko-geografické a administrativní faktory Jihočeského kraje Sborník ze VII. mezioborová regionálně-mezinárodní konference Genius loci českého jihu a západu – Regionální specifika v celonárodním kontextu. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 2012 s. 24-32 ISBN 978-80-87311-17-2 vpdsk
Dušek, J. Jihočeský kompas 2011 Věc veřejná č. 1/2012. VŠERS České Budějovice 2012 s. 4 ISSN 1214-2719 dpcpp
Pána, L., Dušek, J. Koalice, starostové a zastoupení politických stran v radách obcí s rozšířenou působností po komunálních volbách v ČR v roce 2010 Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 1, 2012. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2012 s. 128-135 ISSN 1214-4967 vpdc
Dušek, J. Koeficient vybavenosti jako způsob měření regionálních disparit In Sborník „Aplikácia matematických metód v regionálnom rozvoji“ z medzinárodného vedeckého korešpondenčneho seminára „Aplikácia matematických metód v regionálnom rozvoji“v Nitre 24.09.2012. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta p 2012 s. 19-24 ISBN 978-80-558-0179-7 vpzs
Dušek, J. Komoditní krize ve světě In Dušek, J., Pána, L., Svatoš, R., et al. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2012 s. 146-154 ISBN 978-80-87472-20-0 mdv
Dušek, J. Konference k udržitelnému rozvoji Evropy Věc veřejná č. 3/2012. VŠERS České Budějovice 2012 s. 1 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Korupce ve starých a nových členských státech Evropské unie v roce 2012 In Zborník príspevkov z VI. medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečné Slovensko a Európska Únia v Košicích 15.-16.11.2012. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 2012 s. 94-99 ISBN 978-80-89282-82-1 vpzsk
Dušek, J. Local Agenda 21 and implementation of sustainable development principles on local level Conference Proceedings 1-st scientific and practical konference "Actual Problems of Sustainable Development in Modern Society: Problems And Prospects" 14.-15.3.2012. Kremenčug : Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 2012 s. 154-155 ISSN 2227-3549 vpzsk
Dušek, J., Pána, L. L’évolution de l’e-démocratie en République tchèque Sborník z mezinárodní vědecké konference Media, Internet, Democracy 25.4.2012 v Banské Bystrici. Banská Bystrica : Fakulta Politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici 2012 v tisku v tisku vpzsk
Dušek, J. Metodika pro tvorbu bakalářských prací VŠERS Vysoká škola evropských a regionálních studií 2012 63 s. ISBN 978-80-87472-34-7. pps
Dušek, J. Mezinárodní spolupráce vysokých škol v oblasti výzkumu, vývoje a inovací Věc veřejná č. 4/2012. VŠERS České Budějovice 2012 s. 5 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J., Skořepa, L. Možnosti využití sociálních sítí regionálními cestovními kancelářemi v Českých Budějovicích Sborník z mezinárodní vědecké konference Aktuální problémy cestovního ruchu v Jihlavě 29.2.-1.3.2012. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava 2012 s. 38-44 ISBN 978-80-87035-56-6 vpdsk
Skořepa, L., Dušek, J., Adensam, R. Názory a postoje poskytovatelů služeb cestovního ruchu v regionu In Sborník z mezinárodní vědecké konference „Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu“ v Jihlavě 31.5.2012. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava 2012 s. 345-351 ISBN 978-80-87035-60-3 vpdsk
Dušek, J., Pána, L. Negative election campaign as a part of political culture in the Czech Republic In Conference Proceedings „Political culture in Focus of Political Sciences“. Ljubljana : Slovensko politološko društvo 2012 s. 18 - vpzsk
Dušek, J., Dušková, R. Nouzové zásobování vodou v krizových situacích Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 1, 2012. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2012 s. 161-167 ISSN 1214-4967 vpdc
Dušek, J. Nová monografie Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize Věc veřejná č. 1/2012. VŠERS České Budějovice 2012 s. 13 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J., Skořepa, L. Produkty s chráněným označením původu - faktor rozvoje vnitřního obchodu In HES, A., PAVLŮ, D. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. Praha : Powerprint 2012 s. 40-49 ISBN 978-80-87415-58-0 mdv
Dušek, J. Projekt Zdravé město WHO a Národní síť Zdravých měst v České republice PŮBALOVÁ, L., et al. Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol (Sborník z odborné Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů v Českých Budějovicích 13.4.2012). České Budějovice : Vysoká škola evropských 2012 s. 12-17 ISBN 978-80-87472-32-3 vpdsk
Dušek, J., Půbalová, L. Projektová činnost na VŠERS v roce 2011 Věc veřejná č. 2/2012. VŠERS České Budějovice 2012 s. 2 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. První státní závěrečné zkoušky na studijním oboru Management a marketing služeb Věc veřejná č. 3/2012. VŠERS České Budějovice 2012 s. 4 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Působení VŠERS v regionu, spolupráce s místními samosprávami Věc veřejná č. 2/2012. VŠERS České Budějovice 2012 s. 10 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Rozvoj vědy a výzkumu a posílení vazby mezi vzdělávací a výzkumnou činností na VŠERS Věc veřejná č. 4/2012. VŠERS České Budějovice 2012 s. 2 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Sociální kapitál a jeho vztah k rozvoji regionů In Pána, L., Valeš, L., et al. Sociologie politiky – minulost, současnost, budoucnost. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2012 s. 242-249 ISBN 978-80-87472-33-0 mdv
Dušek, J. Sociopolitické a právní aspekty změn volebního systému na příkladu výsledků českých komunálních voleb v roce 2006 a 2010 In Zborník príspevkov z IX. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou INTERPOLIS ´12 v Banskej Bystrici 9.11.2012. Banská Bystrica : Fakulta Politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystr 2012 s. 57-62 ISBN 978-80-557-0519-4 vpzsk
Dušek, J. Sociopolitické a právní aspekty změn volebního systému na příkladu výsledků českých komunálních voleb v roce 2006 a 2010 In Zborník abstraktov z IX. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou INTERPOLIS ´12 v Banskej Bystrici 9.11.2012. Banská Bystrica : Fakulta Politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Byst 2012 s. 23-24 ISBN 978-80-557-0518-7 vpzsk
Dušek, J., Pána, L., Svatoš, R., et al. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2012 368 s. ISBN 978-80-87472-20-0 mdv
Dušek, J. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu Věc veřejná č. 4/2012. VŠERS České Budějovice 2012 s. 5 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J., Dušková, R. Vodárenská soustava v Jihočeském kraji – aktuální stav a problémy In Sborník „Problematika vodního hospodářství“ z vědecké konference Víme o sobě – dobrovolnictví při mimořádných událůostech v Borovanech 29.11.2012. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2012 s. 21-32 ISBN 978-80-87472-43-9 vpdsk
Dušek, J., Pána, L. Zdravá města a místní Agenda 21 České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2012 146 s. ISBN 978-80-87472-07-1 ppu
Dvořák, K. Pojetí stylizačního výcviku. VŠERS 2012 100 s. ISBN 978-80-87472-39-2 pps
Dvořák, K., Pána, L. Psaný a mluvený text ve vysokoškolském studiu VŠERS České Budějovice 2012 42 s. ISBN 978-80-86708-54-6 mdv
Dvořák, K. Recenze Čechová, M. Řeč o řeči. In Češtinář č. 2, roč. XXIII, 2012/2013. Univerzita Hradec Králové, Katedra českého jazyka a literatury 2012 60-63 ISSN 1211-6874 rp
Ferebauerová Růžena Evropská unie a problematika vody a životního prostředí, In Problematika vodního hospodářství VŠERS 2012 33-40 978-80-87472-43-9 vpds
Ferebauerová Růžena Výroční zpráva 2012 VŠERS 2012 62 978-80-87472-26-2 dpcrp
Jan Gregor Má česká rusistika kvalitní překladový slovník lingvistických termínů? I. Východiska Opera Slavica, 22, č. 4 2012 41-51. ISSN 1211-7676 vpdc
Jan Gregor Orlova, N. – Vágnerová, M. – Kožušková, M.: Класс! 1-3 Ruština pro střední školy. Učebnice a pracovní sešit (2010-2012) Cizí jazyky 2012 - - rp
Rostislav Němec Výchozí a modifikované větné struktury slovesné v ukrajinštině ve srovnání s češtinou. Disertační práce Olomouc: FF UP 2012 40, 63, 83. - opc
Hesková Marie Dušek, J., Pána, L. Zdravá města a místní Agenda 21 (recenze o publikaci) VŠERS 2012 134 s. ISBN 978-80-87472-07-1 rp
Hesková Marie, Štarchoň, Pavel Foret, M. Marketingová komunikace, 3. aktual. vydání. Brno: Computer Press, 2011. 486 s. ISBN 978-80-251-3432-0. In Marketing science & Inspirations 1/2012. -- 2012 -- ISSN 1338-7944 rp
Hesková Marie Foret, M. Marketingová komunikace. 3. aktual. vydání (recenze o publikaci). Brno: Computer Press, 2011. 486 s. ISBN 978-80-251-3432-0. In Auspicia 2/2012. VŠERS 2012 s. 180 ISSN 1214-4967 rp
Hesková Marie, Lieskovská Vanda Nástroje společenské odpovědnosti firem v teorii udržitelného rozvoje. In Dušek, J. a kol. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. VŠERS 2012 s. 118-122 ISBN 978-80-87472-20-0 vpdsk
Hesková Marie Potřebují vzdělávací instituce management a marketing? In Půbalová, L. a kol. Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol. Číslo projektu CZ 1.07.1.3.00/14.0075. VŠERS 2012 s., 22-26 ISBN 978-87472-32-3 vpdsk
Hesková Marie Teorie, management a marketing služeb VŠERS 2012 183 s. ISBN 978-80-87472-25-5 ppu
Hesková Marie Vývoj vztahu člověka a přírody. Číslo projektu CZ 1.07/ .../ VŠERS 2012 1-91 978-80-87472-29-3 pps
Ing. Petra Jílková (50%), Ph. D., doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. (50%) Dopad zavedení školného na soukromou návratnosti investice studenta Č. Budějovice: VŠTE 2012 XX ISSN 1802-503X vpds
Kavan Štěpán, Častulíková Marcela. Bezpečnost osob při mimořádných událostech na území Národního parku Šumava In Bezpečná Evropa 2012. Vysoká škola Karlovy Vary 2012 . 978-80-87236-13-0 vpds
Kavan, Š., Dostál, J. a kol. Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při mimořádných událostech v podmínkách Jihočeského kraje. VŠERS 2012 . 978-80-87472-41-5. mdv
Kavan Štěpán, Kroutilová Nováková Radana Dobrovolnictví při mimořádných událostech a spolupráce s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje. VŠERS 2012 . 978-80-87472-20-0 vpds
Kavan Štěpán Evakuace při povodních. In Sborník z konference Problematika vodního hospodářství. VŠERS VŠERS 2012 . 978-80-87472-43-9 vpds
Kavan Štěpán Víme o sobě – konference k problematice psychosociální pomoci na úrovni národní a regionální In The Science for Population Protection 1/2012 MV GŘ HZS ČR - Institut ochrany obyvatelstva. Lázně Bohdaneč 2012 . 1803-568X vpdc
Коростенски, И К сопоставительному изучению русского языка с чешским в русле когнитивизма // Русское слово в контексте этнокультуры ХХ-ХХI вв.Сборник научных трудов по итогам Международной заочной научной конференции (ноябрь 2011) Старый Оскол: Изд-во "Роса" 2012 101=107 т. УДК 811.161.1 , Б vpzs
Fabiánová, J., (50%) Kříha, J. (50%) Analýza současného stavu hospodářské kriminality v Čechách a na Slovensku In: Dušek.J., Pána,L., Svatoš,R. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. České Budějovice, VŠERS 2012 s. 255-262 ISBN: 978-80-89282-68-5 vpds
Fabiánová,J.,Kříha,J., Švejda,G. Hospodářská kriminalita v Čechách a na Slovensku. In:Auspicia,České Budějovice VŠERS a Filosofický ústav Akademie věd ČR, 9.roč.,4/2012 2012 35 -40 1214-4967 - v tisku vpdc
Fabiánová, J. (50%) Kříha,J. (50%) PODNIKATEĽSKÁ ETIKA A WHISTLEBLOWING V PREVENCII HOSPODÁRSKEJ KRIMINALITY.In:Zborník vedeckých prác Manažérstvo bezpečnosti 2012 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach.Multiprint, s r.o., Košice 2012 159 978-80-89282-81-4 vpzsk
Kříha.J. Vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraji. In Věc veřejná VŠERS, 2012 s. 4, ISSN 1214-2719 dpcpp
Kříha, J. Zborník prispevkov z 5.medzinarodnej vedeckej konferencie v Košiciach " Vybrané edukační konsekvence bezpečnostního vzdělávání, aktuálně zabezpečovaného Vysokou śkolu evropských a regionálních studií, o.p.s. ( v tisku) VŠBM v Košiciach 2012 350-359 978-80-89282-33-3 vpzsk
METEŇKO,J. HEJDA,J. Analýza současného stavu hospodářské kriminality v Čechách a na Slovensku. České Budějovice, VŠERS,o.p.s. 2012 s. 255-262 978-80-87472-20-0 vpzs
Nerudová, D., Moravec, L. The Impact of the OECD and UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties Cambridge University Press 2012 325-355 978-1-107-01972 mzv
Pána, L., Dušek, J. a kol. Aktualizace dloluhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na VŠERS na rok 2013 VŠERS České Budějovice 2012 36 s. ISBN 978-80-87472-35-4 mdv
Pána, L., Dušek, J. Development of E-democracy in the Czech Republic. In Kulašík, P. (ed.) Politické vedy 4/2012. Univerzita Mateja Bela Bratislava, FPV a MV 2012 108-117 ISSN 1335-2741 vpzc
Pána, L., Jílková, P. Dopad zavedení školného na soukromou návratnost investice studenta. In Litera scripta 1/2012 VŠTE České Budějovice 2012 61-78 ISSN 1802-503X vpdc
Pána, L., Jiříková, E., Švecová, M. Ekologizace provozu školy VŠERS České Budějovice 2012 108 s. ISBN 978-80-87472-15-6 pps
Pána, L, Lisa, A. Environmentální politika VŠERS České Budějovice 2012 183 s, ISBN 978-80-87472-16-3 mdv
Pána, L., Dvořák, K. Funkčnost a stylová hodnota kondenzačních prostředků v písemných projevech studentů. In Věc veřejná 1/2012, roč. X. VŠERS České Budějovice 2012 -- ISSN 1214 - 2719 dpcpp
Pána, L., Pospíšilová, K. Globální souvislosti, problémy a výchova VŠERS České Budějovice 2012 148 s. ISBN 978-80-87472-17-0 pps
Pána, L., Dušek, J. Koalice, starostové a zastoupení politických stran v radách obcí s rozšířenou působností po komunálních volbách v ČR v roce 2010. In Auspicia 1/2012. VŠERS Č. Budějovice 2012 128-135 ISSN 1214-4967 vpdc
Dvořák, K., Pána, L. Komunikace a jazyková analýza daných kategorií sociologie politiky. In Sociologie politiky-minulost, současnost, budoucnost (k teorii, dějinám a problémům) VŠERS Č. Budějovice 2012 135-139 ISBN 978-80-87472-33-0 mdv
Dušek, J., Pána, L. Negative election campaign as a part of political culture in the Czech Republic. In Conference Proceedings „Political culture in focus of political sciences“ (XXIII. Slovenian political science konference 31.5.-2.6.2012 in Portorož) Ljubljana-Slovinsko politološko društvo 2012 s. 18 -- vpzsk
Pána, L. Problematika E/imigrace v Evropské unii. In Udržitelný rozvoj III. VŠERS České Budějovice 2012 324-330 ISBN 978-80-87472-20-0 mdv
Pána, L. Projektový management v teorii a praxi vysoké školy. In Věc veřejná 2/2012 VŠERS České Budějovice 2012 -- ISSN 1214-2719 vpdc
Pána, L. Proměny sociologie politiky ve světle jednoho života. In Pána, L., Valeš, L. a kol. Sociologie politiky - minulost, současnost, budoucnost (k teorii, dějinám a problémům) VŠERS České Budějovice 2012 40-50 ISBN 978-80-87472-33-0 mdv
Pána, L., Dvořák, K. Psaný a mluvený text ve vysokoškolském studiu VŠERS České Budějovice 2012 42 s. ISBN 978-80-86708-54-6 mdv
Koper, J. Recenze: Pána, L., Valeš, L. a kol: Sociologie politiky - minulost, současnost, budoucnost (k teorii, dějinám a problémům). In Sociologický časopis roč. 48, 5/2012 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 2012 1017-1023 ISSN 0038-0288 rp
Pána, L., Valeš, L. a kol. Sociologie politiky - minulost, současnost, budoucnost (k teorii, dějinám a problémům) VŠERS České Budějovice 2012 268 s. ISBN 978-80-87472-33-0 mdv
Pána, L., Valeš, L. a kol. Sociologie politiky - minulost, současnost, budoucnost (k teorii, dějinám a problémům) VŠERS České Budějovice 2012 268 s. ISBN 978-80-87472-27-9 mdv
Pána, L. Teorie a praxe projektového managementu na Vysoké škole evropských a regionálních studií. In Půbalová, L. a kol. Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol (sborník z konference) VŠERS Č. Budějovice 2012 34-38 ISBN 978-80-87472-32-3 vpdsk
Pána, L., Dušek, J., Svatoš, R. a kol. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu VŠERS Č. Budějovice 2012 368 s. ISBN 978-80-87472-20-0 mdv
Pána, L. Various different looks at global problems. Conference Proceedings 1-st scientific and practical konference "Actual Problems of Sustainable Development in Modern Society: Problems And Prospects" 14.-15.3.2012. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 2012 151-153 ISSN 2227-3549 vpzsk
Pána, L. Voda:veřejný nebo soukromý statek? In In Ferebauerová (ed). Problematika vodního hospodářství. VŠERS Č. Budějovice 2012 53-60 ISBN 978-80-87472-43-9 vpdsk
Pána, L. Zástupné mocenské československé elity v letech 1945 - 1989. In In Novák, M., Kohoutek, J. a kol. Politická kultura mocenských elit v éře globalizace. Vysoká škola politických a společenských věd v Kolíně 2012 217-230 ISBN 978-80-86879-38-3 vpdsk
Pána, L., Dušek, J. Zdravá města a Místní agenda 21 VŠERS České Budějovice 2012 146 s. ISBN 978-80-87472-07-1 pps
PEVNÁ, JANA Sbírka příkladů z finančního řízení firmy VŠERS České Budějovice 2012 1-78 978-80-87472-31-6 pps
Mgr. Ludmila Půbalová, prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc. Ekologická etika VŠERS, o.p.s. 2012 --- --- pps
Mgr. Ludmila Půbalová, Ing. Gabriela Švejdová Financování EVVO v ČR VŠERS, o.p.s. 2012 --- --- pps
Mgr. Ludmila Půbalová, MVDr. Monika Půbalová Práce se skupinou, programy a nabídka SEV VŠERS, o.p.s. 2012 --- --- pps
Mgr. Ludmila Půbalová, Ing. Jiří Dušek, Ph.D. Projektová činnost na VŠERS v roce 2011 VŠERS, o.p.s. 2012 2 1214-2719 vpdc
Mgr. Ludmila Půbalová Projekty a granty VŠERS, o.p.s. 2012 5 1214-2719 vpdc
Mgr. Ludmila Půbalová Swot analýza potřebnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji VŠERS, o. p. s. 2012 1-78 978-80-87472-24-8 dpcrp
HAVELKOVÁ, L. Отношения языка и культуры и их место в современной лингводидактике In: Chronos-Logos-Topos v současném filologickém bádání Karolinum 2012 123-129 978-80-246-2231-6 vpds
HAVELKOVÁ, L. Рациональность и эмоциональность русских и чешских народных примет. In: Рациональное и эмоциональное в русском языке : международный сборник научных трудов. Москва : МГОУ 2012 90-92 978-5-7017-1964-2 vpzs
HAVELKOVÁ, L. Lidové pranostiky jako odraz národní kultury: srovnání českých, ruských a německých pranostik. In: BAHENSKY, S. (ed.) Slavistische Beiträge 486 München : Verlag Otto Sagner 2012 180-184 978-3-86688-269-0 vpzsk
HAVELKOVÁ, L., PETŘÍKOVÁ, M. ntegrace cizinců v příbramském regionu. In: DUŠEK, J., PÁNA, L., SVATOŠ, R. a kol. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. VŠERS 2012 338-343 8-80-87472-20-0 vpdsk
PAVEZOVÁ, I., ŠALAMOUN, J., VOJTKO, V. Concept of brand building In CITEM 2011 Conference Proceedings Faculty of Economics, University of South Bohemia, Czech Republic 2012 - 978-80-7394-366-0 vpdsk
Ševčík, O., Beneš, O. Americké architektonické teorie na cestách přehodnocení moderny, kritické teorie a architektonických praktik. In ERA 21, 3/2012 Brno : ERA Média 2012 10 ISSN 1801-089X vpdc
Ševčík, O., Beneš, O. Architekt-technika-příroda: Několik sond do rešení tohoto vztahu. In Stavba 1/2012 -- 2012 42-50 ISSN 1210-9568 vpdc
Ševčík, O., Beneš, O. Filosofie architektury KarstenaHarriese jako výpověď o cestách hledání a nalézání odpovědi na otázky Brno : ERA Média 2012 8-9 ISSN 1801-089X vpdc
Ševčík, O. Interview s Jevgenijem Assem, rektorem nové moskevské školy architektury. In ARCH 10/2012. Bratislava : Eurostav 2012 52-56 ISSN 1335-3268 vpzc
Ševčík, O., Kroulíková, V. Ivan Koleček, čili uvážlivost v tvorbě i slovech architekta. In ERA 21, 1/2012. Brno : ERA Média 2012 11 ISSN 1801-089X vpdc
Ševčík, O., Beneš, O. Klasický spis teorie architektury KarstenaHarriese o nejvyšším úkolu architektury a diagnóze jejího současného stavu. In ARCH 4/2012. Bratislava : Eurostav 2012 9 ISSN 1335-3268 vpzc
Ševčík, O. Místo Psychologie architektury spíše Psycholog o architektuře a urbanismu. In Stavba 3/2012. -- 2012 4-5 ISSN 1210-9568 vpdc
Ševčík, O., Beneš, O. Nad texty současné americké kritické a projektivní teorie architektury. In Stavba 2/2012 -- 2012 4-5 ISSN 1210-9568 vpdc
Ševčík, O., Beneš, O. Přes téma kolapsy a regenerace k prokázání užitečnosti humanitních věd a k překonání krize. In ARCH 5/2012. Bratislava : Eurostav 2012 64-65 ISSN 1335-3268 vpzc
Ševčík, O. Publikace o které se hovoří, ale která téměř minula architekturu a urbanismus. In Stavba 2/2012. -- 2012 10 ISSN 1210-9568 vpdc
Srbová Alena Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v ČR Auspicia 2012 48 – 54 1214-4967 vpds
Strnad, Š. . Míra politické angažovanosti českých občanů ve srovnání s evropskými národy. In Pána, L., Valeš a kol. Sociologie politiky – minulost, současnost, budoucnost (k teorii, dějinám a problémům). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, VŠERS 2012 210-218 978-80-87472-33-0 mdv
Strnad, Š; Danics, Š. Etablování a úspěchy krajní pravice v Evropě a Národní fronty ve Francii. In Bezpečnostní teorie a praxe/ Security Theory and Practice. Periodikum Policejní akademie ČR v Praze 2012 405-436. - vpdc
Strnad, Š. Mediální kampaně českých politických stran a jejich vliv na výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010.. In Auspicia, č.1/VIII, (v tisku) České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, VŠERS 2012 - - vpdc
Strnad, Š. Odzbrojení, demobilizace a reintegrace dětských vojáků v Demokratické republice Kongo. In Interpolis11. , UMB, 2012,(v tisku). Bánská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Matěja Béla 2012 - - vpzs
Strnad, Š. Perspektivy demografického vývoje muslimů v Evropě. In Auspicia, č.2/VIII České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, VŠERS 2012 64-67 978-80-87472-33-0 vpdc
Strnad, Š. Vliv nových plynovodních tras na energetickou bezpečnost České republiky. In Dušek, J., Pána, L., Svatoš, R. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, VŠERS 2012 243-254 978-80-87472-20-0. vpds
SVATOŠ Roman Fixace a využití informací pro účely trestního řízení z pohledu trestního práva a kriminalistiky. Kriminalistika, roč. XXXXV, č. 3, 2012 2012 210-218 ISSN 1210-9150 vpdc
SVATOŠ Roman Hledání cest ke zrychlení trestního řízení zkrácenými formami prípravného řízení trestního v České republice a v Německé republice Vysoká škola Karlovy Vary, Karlovarská právní revue č. 3 2012 115-124 ISSN 1801-2193 vpdc
SVATOŠ Roman Je možné zneužít novelizovaný institut zkráceného přípravného řízení? Novatrix, s.r.o., Praha, Státní zastupitelství. 2012, č. 2 2012 55-57 ISSN 1214-3758 vpdc
SVATOŠ Roman Korupce v České republice a ve Slovenské republice. In: Zborník príspevkov 6. medzinárodnej vedeckej konferencie „Bezpečné Slovensko a Eúropská únia“. Košice: Vysoká škola bezpečnostního manažerství v Košiciach, 2012 Vysoká škola bezpečnostního manažerství v Košiciach 2012 451-459 ISBN 978-80-89282-82-1 vpzsk
SVATOŠ Roman Kriminologie Aleš Čeněk 2012 290 s. ISBN 978-80-7380-389-6 ppu
SVATOŠ Roman Mravnostní kriminalita - její pachatelé a oběti Kriminalistika, roč. XXXXV, č. 4, 2012 2012 264-274 ISSN 1210-9150 vpdc
SVATOŠ, R. Oběti a pachatelé loupeží. In. Bezpečná Evropa 2012, sborník příspěvků z 5. ročníku mezinárodní konference. Vysoká škola Karlovy Vary 2012 216-223 ISBN 978-80-87236-13-0 vpdsk
SVATOŠ Roman Oběti násilné trestné činnosti - loupeží. In: Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna a kolektiv. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Leges, s.r.o. 2012 171-179 ISBN 978-80-87576-39-7 vpdsk
SVATOŠ Roman Odpovídá právní úprava obětí trestných činů v České republice mezinárodním dokumentům? C.H.Beck, s.r.o., trestněprávní revue, č. 4 2012 85-88 ISSN 1213-5313 vpdc
SVATOŠ Roman Organizovaná kriminalita v České republice a Slovenské republice Akadémia policajného zboru v Bratislave - Policajná teoria a prax, 2012, ročník XX, č. 2 2012 79-88 ISSN 1335-1370 vpzc
SVATOŠ Roman Potřebuje Česká republika zákon o prevenci kriminality? Policejní akademie České republiky v Praze. Bezpečnostní teorie a praxe. 2012 61-69 ISSN 1801-8211 vpdc
SVATOŠ Roman Právní postavení obětí trestných činů v České republice a ve Slovenské republice Akadémia policajného zboru v Bratislave, Bratislava: Policajná teória a prax. 2012 106-114 ISSN 1335-1370 vpzc
SVATOŠ Roman Rezignoval stát na bezpečnost svých občanů? In: DUŠEK, J., PÁNA, L., SVATOŠ, R. et al.: Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. 1. vyd. Vysoká škola evropských a regionálních studií o.s.p. České Budějovice 2012 223-228 ISBN 978-80-87472-20-0 vpdsk
SVATOŠ Roman Systém prevence kriminality v České republice a ve Slovenské republice. Košická bezpečnostní revue. 2012 110-114 ISSN 1338-4880 vpzc
SVATOŠ Roman Trest smrti a česká společnost. Vysoká škola evropských a regionálních studií o.s.p. České Budějovice, Auspicia, roč. IX, č. 2 2012 105-111 ISSN 1214-4967 vpdc
DUŠEK, J., PÁNA, L., SVATOŠ, R., et al. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2012 368 s. ISBN 978-80-87472-20 mdv
BANDŽAK, J. Institut vykázání jako preventivní prostředek v případech domácího násilí Karlovarská právní revue 2011 93-101 1801-2193 vpds
BANDŽAK,Jozef Správní právo - Obecná část. Učební texty I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha 2011 1-288 978-80-7452-021-1 pps
Jiří Bílý K vlivu římské právní kultury na vybrané současné české soukromoprávní instituty. In: Karlovarská právní revue Vysoká škola Karlovy Vary 2011 1-21 1801-2193 vpdc
Jiří Bílý Melanchotonův kroužek. Pavel Sperat a počátky českého lutherství. In: Acta Collegii evangelici prešoviensis XI Vydavatelstvo Prešovskej univerzity 2011 154-162 978-80-555-0315-8 vpzs
Jiří Bílý Několik právních poznámek k Husovu procesu v Kostnici Karlovarská právní revue 2011 1-11 1801-2193 vpdc
Bína, Daniel Media Literacy Education in the Qualification Programme for Teachers of the Mother Tongue and Literature. In: Challenges for Foreign Philologies. Part 2: Interdisciplinarity and New Teaching Methods. Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Ljiljana Šarić and Libor Pavera (eds.) Bielsko-Biała: ATH + Promix 2011 78-86 978-83-904034-9-3 vpzs
Bína, Daniel Texty, média a edukace. Studie k teorii jazyka, komunikace a mediální gramotnosti České Budějovice: Nakladatelství Vlastimil Johanus 2011 152 978-80-87510-05-6 mdv
Mgr. Vladimír Čížek, DiS. E-learning ve vzdělávacím procesu Věc veřejná č. 4/2011, VŠERS České Budějovice 2011 3 ISSN 1214 - 2719 dpcpp
Danics,Š. Environmentální extremismus. vsers.cz 2011 235-241 978-80-87472-04-0 vpds
Danics,Š. Islámské prostředí náborové pole pro teroristické organizace v Německu? UMB - Bánská Bystrica 2011 121-128 --- vpzs
Danics,Š. Problematika radikalismu a extremismu v České republice. --- 2011 --- --- vzvus
Dušek, J. Akademický senát VŠERS slaví malé jubileum Věc veřejná č. 2/2011. VŠERS České Budějovice 2011 s. 9 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J., Švejda, G., Pána, L., et al. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na Vysoké škole evropských a regionálních studií, o.p.s. na rok 2012 Vysoká škola evropských a regionálních studií 2011 30 s. ISBN 978-80-87472-08-8 dpcrp
Kolektiv autorů. Deset let života Vysoké školy evropských a regionálních studií 2001-2011 České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2011 61 s. ISBN 978-80-87472-09-5 dpcpp
Kolektiv autorů. Deset let života Vysoké školy evropských a regionálních studií 2001-2011 České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2011 61 s. ISBN 978-80-87472-09-5 dpcpp
Dušek, J. Developing Indicators for Regional Inter-Municipality Cooperation Sborník z 8th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation v Opatiji 6.-9.4.2011. Rijeka : University of Rijeka, Faculty of Economics 2011 8 s. ISBN 978-953-7813-04-8 vpzsk
Dušek, J. Developing Indicators for Regional Inter-Municipality Cooperation Book of Abstracts 8th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation v Opatiji 6.-9.4.2011. Rijeka : University of Rijeka, Faculty of Economics 2011 s. 46 vpzsk
Dušek, J. Dopady ekonomické krize na české regiony Sborník z mezinárodní konference Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize v Českých Budějovicích 29.-30.3.2011 2011 s. 108-116 ISBN 978-80-87472-04-0 mdv
Dušek, J. Faktory regionálního růstu a rozvoje (se zaměřením na spolupráci měst a obcí ve Středočeském kraji) Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 2011 100 s. ISBN 978-80-87472-13-2 mdv
Dušek, J., Pána, L. Financial and Political Aspects of E-democracy in the Czech Republic Sborník z IPSA RC 10 Electronic Democracy workshop 2.-4.6.2011 v Portoroži. Lublaň : Univerza v Ljubljani 2011 s. 22 - vpzsk
Dušek, J. Financování měst a obcí v Jihočeském kraji In JEŽEK, J., KAŇKA, L. Monografie z mezinárodního vědecké konference Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj malých měst a venkovských regionů v Kutné Hoře 9.11.2011. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje 2011 s. 118-127 ISBN 978-80-261-0094-2 mdv
Dušek, J. Giniho koeficient a jeho využití při posuzování rozvoje měst a obcí Jihočeského kraje Višegrád - recenzovaný neimpaktovaný vedecký časopis 1, 2011. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove 2011 s. 73-76 ISSN 1338-2543 vpzc
Dušek, J. Historie a organizace Evropské unie - 2. přepracované a doplněné vydání VŠERS České Budějovice 2011 284 s. ISBN 978- 80-86708-95-9 pps
Dušek, J. ICT ve vzdělávání v oblasti marketingu PŮBALOVÁ, L., et al. Problematika ICT ve vzdělávání (Sborník z odborné Konference k problematice ICT ve vzdělávání v Příbrami 21.10.2011). České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2011 s. 29-36 ISBN 978-80-87472-19-4 vpdsk
Dušek, J. Komparace vzdělávacích systémů zemí V4 se zaměřením na výdaje na vzdělávání Monografie z mezinárodní vědecké konference Cezhraničná spolupráca štátov V4 19.-20.10.2011. Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove 2011 s. 226-235 ISBN 978-80-89267-73-6 mzv
Dušek, J., Skořepa, L. Mezinárodní obchodování s produkty s chráněným označením původu v Evropské unii Sborník z mezinárodní vědecké konference Obchod a finance 2011 v Praze 12.-13.5.2011. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze 2011 s. 30-38 ISBN 978-80-213-2235-6 vpdsk
Dušek, J. Meziobecní spolupráce malých měst a obcí v Jihočeském kraji v kontextu veřejných financí In JEŽEK, J., KAŇKA, L. (eds.) Sborník z mezinárodního vědecké konference Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj malých měst a venkovských regionů v Kutné Hoře 9.11.2011. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Středisko pro výzkum regionálního rozv 2011 s. 5-13 ISBN 978-80-261-0094-2 mdv
Dušek, J. Míra korupce v členských státech Evropské unie Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 1, 2011. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2011 s. 13-17 ISSN 1214-4967 vpdc
Dušek, J. Moderní metody řízení ve veřejné správě Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou INTERPOLIS ´11 v Banskej Bystrici 10.11.2011. Banská Bystrica : Fakulta Politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej By 2011 s. 61-67 ISBN 978-80-557-0337-4 vpzsk
Dušek, J. Moderní metody řízení ve veřejné správě Zborník abstraktov z VIII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou INTERPOLIS ´11 v Banskej Bystrici 10.11.2011. Banská Bystrica : Fakulta Politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystr 2011 s. 23 ISBN 978-80-557-0338-1 vpzsk
Dušek, J. Možnosti participace občanů na veřejné politice v demokratické společnosti Elektronický sborník z mezinárodní vědecké online konference Občianska participácia a verejná politika v demokratickej spoločnosti v Banské Bystrici 1.8.-31.9.2011 2011 s. 28-32 ISBN 978-80-557-0336-7 vpzsk
Dušek, J., Pána, L., Dorozhkina, G.V National network of Healthy cities as a new way of solving problems related to sustainable development Sborník z XIII. International Scientific-practical conference „Ideas of Academician Vernadsky, scientific and practical challenges of sustainable regional development“ v Kremenčugu 29.-30.9.2011. Kremenčug : Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National 2011 s. 146-148 ISSN 2079-5009 vpzsk
Dušek, J. Nový obor management a marketing služeb (nyní i v kombinované formě) Věc veřejná č. 1/2011. VŠERS České Budějovice 2011 s. 2 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Nový obor Management a marketing služeb nyní i v kombinované formě Věc veřejná č. 2/2011. VŠERS České Budějovice 2011 s. 10 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Politické doktríny a ideologie v dějinách ČR Sborník z mezinárodní vědecké konference Doktríny mocností a nejdůležitějších aliancí na počátku 21. století v Praze 12.4.2011. Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha 2011 s. 134-142 ISBN 978-80-7431-054-6 vpdsk
Dušek, J. Přednáška s PhDr. Tomášem Sedláčkem Věc veřejná č. 1/2011. VŠERS České Budějovice 2011 s. 11 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Přeshraniční spolupráce v Jihočeském kraji Sborník z XIV. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách v Bořeticích 22.-24.6.2011. Brno : Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 2011 s. 188-196 ISBN 978-80-210-5513-1 vpdsk
Dušek, J., Skořepa, L. Rozvoj cestovního ruchu na úrovni mikroregionů v Jihočeském kraji CD sborník z mezinárodní konference Regionální rozvoj a cestovní ruch 1.-2.12.2011. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava 2011 s. 49-59 ISBN 978-80-87035-44-3 vpdsk
Dušek, J. Studentské hodnocení výuky Věc veřejná č. 1/2011. VŠERS České Budějovice 2011 s. 7 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. SVOČ 2011 Věc veřejná č. 2/2011. VŠERS České Budějovice 2011 s. 10 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Team Europe v roce 2011 Věc veřejná č. 1/2011. VŠERS České Budějovice 2011 s. 6 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J., Gregor, J., et al. Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize Vysoká škola evropských a regionálních studií 2011 420 s. ISBN 978-80-87472-04-0 mdv
Dušek, J., Pána, L. Vliv sociálních médií na volby v České republice Sborník z mezinárodní vědecké konference Masmédiá a politika: komunikácia či manipulácia? v Bratislavě 28.10.2011. Bratislava : Fakulta Masmédií, Paneurópska vysoká škola 2011 v tisku v tisku vpzsk
Dušek, J., Dušková, R. Vodárenská soustava v Jihočeském kraji – ekonomické a bezpečnostní aspekty Zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečné Slovensko a Európska Únia v Košicích 10.-11.11.2011. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 2011 s. 85-91 ISBN 978-80-89282-65-4 vpzsk
Dvořák, K. K sémantickosyntaktickým vztahům v písemném vyjadřování. Přednáška v rámci Jazykovědné společnosti Akademie věd. Filozofická fakulta JU v Č. Budějovicích 2011 -- -- vk
Dvořák, K. K syntaktickým vztahům v písemných projevech studentů. In Mitter, P., Menšíková, Z. (ed.). Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře : sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010,, 1. díl. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem 2011 311-312 ISBN 978-80-7414-362-5 vpdsk
Dvořák, K. Vyjadřovací prostředky způsobu a zřetele ve studentských pracích. In Český jazyk a literatura, č. 3, roč. 61/2010-2011 SPN Praha 2011 128-130 ISSN 0009-0786 vpdc
Petr PETR - Hana KALOVA - Růžena FEREBAUEROVA - Brigita JANEČKOVA - Jan REBAN PRAKTICKA SESTRA: NOVINKA, NEBO ZDRAVOTNICKA PROFESE MINULOSTI, SOUČASNOSTI I BUDOUCNOSTI? VŠERS České Budějovice 2011 232-233 ISSN 1214-4967 vpdc
Ferebauerová Růžena Výroční zpráva 2010 VŠERS České Budějovice 2011 - 978-80-87472-05-7 dpcrp
Jan Gregor Без России в мире никто не сможет обойтись http://parus.ruspole.info/node/241 2011 - - dpcrp
Margarita Mladenova Несколько фразеологических единиц с сопоставительной и прагматической точки зрения In: Rossica Olomucensia L. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Olomouc 2011 217 ISBN 978-80-244-3243-4 opc
Jan Gregor Смысловая типология русских уни- и мультивербов по сравнению с их чешскими соответствиями In: Rossica Olomucensia XLIV (za rok 2011). Olomouc 2011 125-132. ISBN 978-80-244-3243-4 vpdsk
Jan Gregor Auspicia v 8. ročníku své existence Věc veřejná, č. 1 2011 8. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jiří Korostenski Jan Gregor - Miroslava Šafránková: Rusko členem EU? (historické, kulturní, geopolitické a socioekonomické aspekty) Auspicia, č. 1 2011 210-211. ISSN 1214-4967 opc
Jan Gregor Jan KAVAN – Zdeněk MATĚJKA – Alexandr ORT: Diplomacie Auspicia, č. 2 2011 199-202. ISSN 1214-4967 rp
Jan Gregor Jevgenij Maximovič PRIMAKOV: Svět bez Ruska? K čemu vede politická krátkozrakost Auspicia, č. 1 2011 204-208. ISSN 1214-4967 rp
Jan Gregor - Lubomír Pána Karel B. MÜLLER (ed.) – Šárka LABOUTKOVÁ – Petr VYMĚTAL: Lobbing v moderních demokraciích Auspicia, č. 2 2011 202-204. ISSN 1214-4967 rp
Jan Gregor Konference VŠERS (O udržitelném rozvoji společnosti a životního prostředí v době ekonomické nestability) Věc veřejná, č. 1 2011 2. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Ladislav VOBOŘIL: Rossica Olomucensia L. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXI. Olomoucké dny rusistů FF UP, Olomouc 2011 - ISBN 978-80-244-3243-4 rp
Jan Gregor Měnit a být měněn... (závěr do rec. kolekt. monografie) VŠERS 2011 413-415. ISBN 978-80-87472-04-0 dpcrp
Jan Gregor Mezinárodní vědecká konference Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize Auspicia, č. 2 2011 206-208. ISSN 1214-4967 dpcrp
Jan Gregor Nové priority časopisu Auspicia Věc veřejná, č. 2 2011 3 ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor - Štěpán Strnad Politikům pod 30 vstup zakázat! Auspicia, č. 2 2011 208-210. ISSN 1214-4967 dpcpp
Jan Gregor Rafinovaný projekt jako mocenský výtah Věc veřejná, č. 2 2011 15. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Rajnochová, N.: Domluvíte se rusky? Opera Slavica, č. 4 2011 59-61. ISSN 1211-7676 rp
Jiří Dušek - Jan Gregor (eds.) Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize České Budějovice: VŠERS 2011 420 ISBN 978-80-87472-04-0 dpcrp
Jan Gregor Vydařená výroční konference VŠERS Věc veřejná, č. 2 2011 3. ISSN 1214-2719 dpcrp
Štěpán Strnad Závod Evropské unie a Ruské federace v diverzifikaci dodávek zemního plynu In: Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. České Budějovice: VŠERS 2011 284. ISBN 978-80-87472-04-0 opc
Jan Gregor Zdeněk ŠÁMAL: Objektiv z Ruska Auspicia, č. 1 2011 204. ISSN 1214-4967 rp
Hesková Marie Recenze publikace DUŠEK, J., PÁNA, L. Zdravá města a místní Agenda 21. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011. 134 s. ISBN 978-80-87472-07-1. Auspicia roč. 8, č. 2 2011 204 1214-4967 rp
Hesková Marie Recenze publikace ŠTRACH P. Mezinárodní management.Praha: Grada, 2009. 167 s. ISBN 978-80-247-2987-9 Auspicia roč. 8, 2011, č. 2 2011 204-205 1214-4967 rp
Ing. Petra Jílková, Ph.D. Vládní návrh reformy terciárního školství - parametry a pozice garantované studentské půjčky na trhu komerčních půjček, TSborník z konference - Teoretické a praktické aspekty veřejných financí Oeconomica 2011 - 978-80-245-1763-6 vpdsk
Kavan Štěpán Ochrana obyvatelstva I. VŠERS 2011 . 978-80-87472-06-4. pps
Jiří Korostenski J. Gregor - M. Šafránková: Rusko členem EU? (Historické, kulturní, geopolitické a socioekonomické aspekty) VŠERS České Budějovice 2011 210-211 1214-4967 rp
Й. Коростенски Где надо искать истоки европейской идентичности? AV Ruské federace 2011 15 min ----- vk
Й. Коростенски Некоторые вопросы концептуальной метафоры Ризография НИЧ УрФУ; 620002, Екатеринбург 2011 213 - 216 978-5-321-01873-6 vpzsk
Й. Коростенски Языковые рефлексии в межкультурном пространстве AV Ruské federace 2011 15 min -------- vk
Korostenski, J. - Pána, L. Dvojí adaptace volyňských Čechů na jihu Čech FHS UK 2011 85-99 978-80-87398-13-5 vpdsk
Jiří Korostenski Jazykové reflexe některých aspektů konceptu 'kontejneru-nádoby' v ruštině /s přihlédnutím k češtině/ České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2011 251 s. 978-80-86708-61-4 mdv
Jiří Korostenski Kde o naší škole ví VŠERS, o.p.s. 2011 1-2 1214-2719 dpcpp
Jiří Korostenski - K. Mizin Markery srovnávací frazeologie: kognitivnost (na materiálu české, německé, anglické, ukrajinské a ruské srovnávací frazeologie) Ústav slavistiky FF MU 2011 11- 21 ISSN-1211-7676 vpdc
Jiří Korostenski Oponentrua disertační práce «ПРОЗА Г. ЧУЛКОВА:ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА» ИСЕНАЛИЕВОЙ Дины Германовны Астраханский государственный универси 2011 1-1 není uvedeno rp
Jiří Korostenski Oponentura disertační práce B. Golčákové, členství v oborové komisi a přítomnost na její obhajobě na MU 07.10.2011 MU Brno 2011 1-4 -------- dpcrp
Jiří Korostenski Oponentura disertační práce M. Starostiny a přítomnost na její obhajobě na UP 24.1.2011 Olomouc 2011 1-4 ------- dpcrp
Jiří Korostenski, K. Mizin Srovnávací frazeologie a její kulturoloická hodnota k metodologii výzkumu VSERS České Budějovice 2011 365-369 978-80-87472-04-0 vpds
Jiří Korostenski Vildan Nurmuchametovič Dolgoaršinnych: Tady začíná zítřek VŠERS České Budějovice 2011 211-212 1214-4967 rp
Jiří Korostenski Žádost o akreditaci SP Filologie, kód B7310, obor Ruský jazyk pro odbornou praxi VŠERS České Budějovice 2011 50 ----- dpcrp
Koy, Christopher (Guest Editor): Litteraria Pragensia: Reappraising the Black Literary Tradition (21:41) Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2011 1-114 0862-8424 vpdc
Koy, Christopher African American Vernacular Latin and Ovidian Figures in Charles Chesnutt's Conjure Stories. In: Litteraria Pragensia (21:41) Reappraising the Black Literary Tradition, Univerzita Karlova v Praze 2011 50-70 0862-8424 vpdc
Koy, Christopher R. J. Kopriva: Improving Testing for English Language Learners, 2008. In: ATE Newsletter. Journal of English Language Teaching (22:1) 2011 44-45 1210-0196 rp
Kříha,J. Pinc.B Bezpečný život seniorů Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Žižkova č. 4 370 01 České Budějovice 2011 1 -23 ISBN:978-80-86708-83-6 dpcrp
Kříha.J. Ochrana místních záležitostí veřejného pořádku ve světle teritoriálních souvislostí – aktuální edukační příležitosti a výzvy II – monitoring stavu a dynamiky dílčí součinnostní veřejnopořadkové praxe. , s. 230-232,ISSN 1214-4967 (100%). České Budějovice.In Auspicia 2011 230-232 ISSN 1214-4967 vpdc
Kříha.J. Rozvojové a participační aktivity In: Věc veřejná VŠERS 2011 s. 4-5 ISSN 1214-2719 dpcpp
Kříha,J. Sborník přispěvků z VI. mezinárodní vědecké konference Praha VPŠ MV v Praze fakultní škola PF Univerzity Karlovy v Praze a škola Unesco " Stav a perspektivy vzdělávání v oblasti bezpečnosti na Vysoké škole evropských a regionálních studií,o.p.s." Univerita Jana Amose Komenského Praha, Roháčova 63,130 00 Praha 3 a Vyšší policejní škola MV v Praze,190 24 Praha 9 - 2011 103 -121 978-80-7452-018-1 vpdsk
Deník Bohemia" Příbramský deník" ( Monitoring Deník Bohemia akce KPOBS VŠERS,o.p.s) Senioři chodili na přednášky, k osvědčení dostali Bodyguarda Deník Bohemia 2011 1-1 " viz." Příbramský deník.cz opc
Periskop - soukromé noviny Přibramska ( monitoring redakce Periskop Příbram akce KPOBS VŠERS, o.p.s) Senioři vědí, jak odmítnout podomního prodejce Periskop Příbram,s.r.o 2011 13 -14 ISSN:1212-186X dpcpp
Kříha,J Stav a perspektivy vzdělávání v oblasti bezpečnosti na Vysoké škole evropských a regionálních studií, o.p.s. Praha VPŠ MV v Praze, Sborník příspěvků z VI. Mezinárodní vědecké konference, Možnosti multidisciplinárních přístupů a integrované výuky ve vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů, 2011 103 -121 ISBN 978-80-7452-018-1 vpds
Vladimír Prorok, Aleš Lisa Teorie a praxe řešení politických konfliktů Praha: Grada Publishing 2011 - 978-80-247-3027-1 mdv
Malechová M. Věc Veřejná 1, Motivace VŠERS o.p.s. 2011 6 1214-2719 vpdc
Malechová M. Věc Veřejná 2, Přeshraniční setkání v Pasově VŠERS o.p.s. 2011 13 1214-2719 vpdc
Pavel Matlas Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní? Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18. století ARGO 2011 - - mdv
Moravec, L., Žežulka, J Struktura přímých administrativních nákladů v ČR. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE 2011 5 978-80-245-1763-6 vpdsk
Urban Lukáš, Dubský Josef, Murdza Karol Masová komunikace a veřejné mínění Praha: Grada Publishing 2011 - 978-80-247-3563-4 mdv
Pána, L., Petráš, J. Из истории Южночешского музея и музейного дела на юге Чехии. In Литературный музей в современном мире. Материалы международнoй научно-практическoй конференции, посвященнoй 65-летнему юбилею музея 19-20 мaя 2011 г. ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА, Екат 2011 96-101 ISBN 978-5-7525-4030-1 vpzsk
Pána, L. ЧЕХИЯ В ЕВРОПЕ – ПОИСКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ. In Литературный музей в современном мире. Материалы международнoй научно-практическoй конференции, посвященнoй 65-летнему юбилею музея 19-20 мaя 2011 г. ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА, Екат 2011 82-96 ISBN 978-5-7525-4030-1 vpzsk
Pána, L. Analýzavoleb do Evropského parlamentu 2004 a 2009 v ČR v kontextu současné politické situace. In Medzinárodné vzťahy 2011: aktuálne otázky svetovej Ekonomiky.Smolenice1.-2.12.2011. CD-ROM Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta mezinárodních vztahů. 2011 802-810 ISBN 978-80-225-3357-7 vpzsk
Pána, L. Bezpečné Slovensko a Európska únia. Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní vědecké konference 11.-12.11.2010 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 2011 639 ISBN 978-80-89282-44-9 rp
Pána, L. Deset let života Vysoké školy evropských a regionálních studií (2001-2011) VŠERS České Budějovice 2011 64 s. ISBN 978-80-87472-09-5 dpcrp
Pána, L. DEVELOPMENT OF THE PRIVATE TERTIARY EDUCATION IN CZECH REPUBLIC. In Gura, R., Rouet G. (eds). Universities in Central Europe, 20 Years after. Banská Bystrica 4.6.2009 Etablissements Emile Bruylant, S.A., Bruxelles, 2011 211-223 ISBN 978-2-8027-2933-4 mzv
Pána, L. DEVELOPMENT OF THE PRIVATE TERTIARY EDUCATION IN CZECH REPUBLIC. In Universities in Central Europe, 20 Years after- 1: Transformation and Stakes. Etablissements Emile Bruylant, S.A., Bruxelles 2011 14 s. -- dpcpp
Pána, L., Korostenski, J. Dvojí adaptace volyňských Čechů na jihu Čech. In Etnické menšinové komunity a jejich ukotvení v evropském prostoru. UK Praha, Fakulta humanitních studií 2011 85-100 ISBN 978-80-87398-13-5 vpdsk
Pána, L. Ekonomické reformy a společenské změny ve Vietnamu. In Medzinárodné vzťahy 2010: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov 2011 569-578 ISBN 978-80-225-3172-6 vpzsk
Pána, L. Ekonomické reformy a společenské změny ve Vietnamu. In Politické vedy, roč. XIV., č. 1/2011 UMB Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 2011 126-138 ISSN 1335-2741 vpzc
Pána, L. Jeviště světa a náprava věcí lidských (Komenského etické snahy). In Jurová, J. (ed.). Etické reflexie. Zborník vedeckých prác. Filozfická fakulta Univerzity Konštantína filozofa v Nitre 2011 229-242 ISBN 978-80-8094-861-0 vpzs
Pána, L. Jiří Dušek: Historie a organizace Evropské unie. In Auspicia 1/2011, roč. VIII, s. 213 VŠERS České Budějovice 2011 213 ISSN1214-4967 rp
Pána, L. JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D. „Nabývání vlastnictví originárním způsobem“ . In Věc veřejná č. 2/2011, roč. IX. VŠERS České Budějovice 2011 15 ISSN 1214 - 2719 rp
Pána, L. Komenského teologická politika (Cesta k nápravě člověka a světa) Skalica: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 2011 198 s. ISBN 978-80-89391-13-4 mzv
Pána, L., Gregor, J. Müller, K.B., Laboutková, Š., Vymětal, P. : Lobbing v moderních demokraciích. In Auspicia 2/2011, roč. VIII. VŠERS České Budějovice 2011 202-204 ISSN 1214-4967 rp
Pána, L., Dušek, J. NATIONAL NETWORK OF HEALTHY CITIES AS A NEW WAY OF SOLVINT PROBLEMS RELATED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT. In XIII International scientific-practical conference Ideas of academician Vernadskyi, problems of research and evaluation of regional sustainable development. Kremenčug 29.-30.9.2011. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 2011 146-148 ISSN 2079-5009 vpzsk
Hesková, M. Recenze publikace Dušek, J., Pána, L. Zdravá města a Místní agenda 21. In. Auspicia, číslo 2/2011, roč. VIII. VŠERS České Budějovice 2011 204 ISSN 1214-4967 rap
Pána, L. Rozvoj venkova a lidské zdroje v kontextu nových přístupů k migraci JU, Ekonomická fakulta České Budějovice 2011 -- -- vk
Pána, L. Russia as a Member of the European Union? In Language, culture and society Ruská akademie věd 2011 338-339 ISSN 1562-1391 vpzsk
Pána, L. Russia as a Member of theEuropean Union? In Language, culture and society. In OF THE SIXTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “LANGUAGE, CULTURE, SOCIETY” 22–25 SEPTEMBER 2011 Russian Academy of Sciences 2011 -- -- vk
Pána, L. SUBSTITUTION POWER ELITE IN SO-CALLED SOCIALISTIC SOCIAL SYSTEM. In MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, YOUTH AND SPORTS OF UKRAINE Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 2011 173-178 ISSN 1995-0519, ISSN 2072-8263 vpzc
Pána, L., Erneker, J., Krybusová, M. Systémové aspekty veřejné správy VŠERS České Budějovice 2011 110 s. ISBN 978-80-86708-98-0 pps
Pána, L. THE IMPACTS OF THE INTEGRATION OF THECZECH REPUBLIC TO SCHENGEN. In Economic integration, competition and cooperation University of Rijeka, Faculty of Economics , Chair Jean Monnet 2011 13 s. ISBN 978-953-7813-04-8 vpzsk
Pána, L. Vztah veřejné volby a kolísání hospodářského cyklu v České republice. In Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. VŠERS Č. Budějovice 2011 183-189 ISBN 978-80-87472-04-0 mdv
Pecka, E. Cesta k nápravě člověka a světa v díle. Recenze publikace Pána, L.: Komenského teologická politika (Cesta k nápravě člověka a světa). In Politické vedy 1/2011, roč. XIV. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Banská Bystrica 2011 147-149 ISSN 1335-2741 rp
Pecka, E. Proces tzv. normalizacev české sociologii. In Šalanda, B. (ed.). Historická sociologie 1/2011. Nezávislé centrum pro studium politiky, o.s., Academia Rerum Civilium Kolín 2011 77-94 ISSN 1804-0616 vpdc
Pekárek O. Op.posudek na bakal.práci:Libor Šindler, Zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování policií ČR, VŠERS 2011 1-3 není dpcrp
Pekárek O. Op.posudek na bakal.práci:Veronika Mrkosová, Zpracování osobních údajů při plnění úkolů PČR, VŠERS 2011 1-3 není dpcrp
Pekárek O,, 30.5.2011, Organization, Management and Develpment of Cryptography in Czechoslovakia in 1989“ Conference on Cryptography and Inteligence –Secret of Ciphers, Prague College, Prague 2011 bez sborníku není vk
Petr,B. Nabývání vlastnictví originárním způsobem Praha,C.H.Beck 2011 208 ISBN 978-80-7400-332-5 mdv
Petr,B. Organizace soudnictví ČR v postmoderním věku Praha, Právo, časopis pro právní teorii a praxi č.3 2011 3 --- vpdc
PEVNÁ, JANA Výukové materiály k modulu 61FMN0 Finanční management. V rámci projektu Inovace studijního oboru a vzdělávacích programu na Fakultě managementu VŠE v J. Hradci, reg. Č. CZ.1.07/07/2.2.00/07.0264. - 2011 - - dpcrp
Mgr. Ludmila Půbalová Možnosti financování činnosti základních a středních škol ze strukturálních fondů EU VŠERS, o.p.s. 2011 3 1214-2719 vpdc
Mgr. Lumila Půbalová a kol. Problematika ICT ve vzdělávání VŠERS, o.p.s. 2011 77-79 978-80-87472-19-4 vpdsk
Mgr. Ludmila Půbalová a kol. Projektový management pro vedoucí pracovníky - CD VŠERS, o.p.s. 2011 --- --- pps
Mgr. Ludmila Půbalová Projekty a granty VŠERS, o.p.s. 2011 8 1214-2719 vpdc
Mgr. Ludmila Půbalová, Jaroslava Machová Vyhodnocení dotazníků podpořených osob-CD VŠERS, o.p.s. 2011 1-98 --- dpcrp
Mgr. Ludmila Půbalová Zajímavě strávený čas VŠERS, o.p.s. 2011 12 1214-2719 vpdc
Říha, R., ČÍŽEK, V. Německý kulturní vliv v jihočeském regionu (s důrazem na jazyk) Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. 2011 392-399 978-80-87472-04-0 vpdsk
HAVELKOVÁ, L. , KAPLANOVÁ, V. Informační technologie ve výuce cizího jazyka VŠERS 2011 43-50 978-80-87472-19-4 vpds
HAVELKOVÁ, L., KLÍMOVÁ, L. Intergrace žáků - cizinců v českém školství v příbramském regionu VŠERS 2011 352-357 978-80-87472-04-0 vpdsk
HAVELKOVÁ, L. Sémantická hlediskačeských, ruských a německých pranostik ve srovnání UK - Didaktické studie 2011 27-33 1804-1221 vpdc
HAVELKOVÁ, L. Využití formální a obsahové blízkosti pranostik ve výuce cizího jazyka Tribun EU 2011 1-8 978-80-7399-199-9 vpdsk
HAVELKOVÁ, L. Vzdělávací a konzultační středisko v Příbrami s novou tváří VŠERS 2011 2 1214-2719 dpcpp
Ševčík, O., Beneš, O., Dřevíkovský, J., Sládeček, J. Architekti. Programy. Realizace. Paralelní texty ke studiu dějin a teorie architektury. Praha : ČVUT 2011 343 s. ISBN 978-80-01- 01-04741-1 pps
Srbová, Alena a Viktor Vojtko Spotřebitelské teorie a reálie České Budějovice: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2011 1 - 147 978-80-7394-266-3 pps
Strnad, Štěpán Role násilí v konceptualizaci dětství v evropské a africké společnosti. In Auspicia, č.2/VIII České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2011 144-149 1214-4967 vpdc
Strnad, Štěpán Závod Evropské Unie a Ruské Federace v diverzifikaci dodávek zemního plynu. In Dušek, J.; Gregor, J. Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2011 284-295 978-80-87472-04-0 mdv
Gregor, J., Strnad, Š. „Politikům“ pod 35 vstup zakázán! In Auspicia, č.2/VIII, 2011 České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, VŠERS, 2011 56-63 978-80-87472-04-0 vpdc
SVATOŠ Roman Kriminalita mládeže. In Sborník 3. Česko-Slovenská vedecká konferencia, Sociálna a ekonomická integraci a dezintegraci v bezpečnosti jedinca a společnosti sa konala 29. - 30. 4. 2011 v Bratislave Vysoká škola zdravotnictva a sociálnem práce sv. Alžbety v Bratislave 2011 231-243 ISBN 978-80-89533-02-2 vpzsk
SVATOŠ Roman Potřeba spolupráce v oblasti boje s organizovaným zločinem – Česká a Slovenská republika. In. Zborník príspevkov 5. medzinárodnej vedeckej konferencie „Bezpečné Slovensko a Eúropská únia“. Vysoká škola bezpečnostního manažerství v Košiciach 2011 472-480 978-80-89282-65-4 vpzsk
SVATOŠ Roman Společnost a násilí. In. Sborník příspěvků ze 4. ročníku mezinárodní konference Vysoká škola Karlovy Vary, o.s.p. 2011 223-237 978-80-87236-10-9 vpdsk
SVATOŠ Roman Vliv ekonomické krize na stav bezpečnostní situace v Jihočeském kraji. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané dne 29. - 30. 3. 2011 v Českých Budějovicích. Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. VŠERS o.p.s. České Budějovice 2011 305-310 ISBN 978-80-87472-04-0 vpdsk
SVATOŠ Roman Vztah předprocesního a procesního stadia trestního řízení. Novatrix, s.r.o., Praha, Státní zastupitelství. 2011, č. 10 2011 20-25 ISSN 1214-3758 vpdc
SVATOŠ Roman Zkrácené formy přípravných trestních řízení ve Slovenské republice a v České republice. Panevropská vyskoká škola, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. 2011, č. 4 2011 54-63 ISSN 1337-6810 vpzc
Veselý Milan Vybrané kapitoly ze sociální patologie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 2011 127 978-80-7394-272-4 pps
BANDŽAK, J., ČANDÍK, M. Management a podnikové vzdělávání v teorii a v praxi České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2010 137 978-80-87472-02-6 vpds
Jiří Bílý The legal position of the Dalmatian merchants in medieval Lübeck. London 2010, In: Journal on European History of Law, vol. 1/2010, no. 1. STS Science Centre Ltd., str. 62-66, ISSN 2042-6402. Na vyžádání Prof. Dr. Milana Nosiće článek byl publikován ještě v následujícím chorvatském časopise. STS Science Centre Ltd 2010 62-66 ISSN 2042-6402. vpzsk
Jiří Bílý The legal position of the Dalmatian merchants in medieval Lübeck. Rijeka 2010, In: Riječ – časopis za slavensku filologiju, god 16, sv. 3 Hrvatsko filološko društvo Rijeka, 2010 164-177 ISSN 1330-917 X. vpzc
Niklesová, Eva - Bína, Daniel Mediální gramotnost a mediální výchova: studijní texty České Budějovice: Nakladatelství Vlastimil Johanus 2010 86 978-80-904247-6-0 pps
Bína, Daniel Mediální gramotnost v „českém jazyce a literární výchově“. In: Mašek, J., Sloboda, R., Zikmundová, V. (eds.): Mediální pedagogika v teorii a praxi. Sborník příspěvků z mezinárodní konference o mediální výchově a pedagogice Plzeň: FPE ZČU 2010 201-204 978-80-7043-851-0 vpdsk
Bína, Daniel Narativ a fikční světy v nových médiích: od literatury k počítačovým hrám. In: Bočák, M., Rusnák, J. (eds.): Médiá a text 3. Mediálny text: variácie mediálneho diskurzu – popkultúra Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2010 15-25 978-80-555-0309-7 vpzs
Čížek V. Bezpečnostně právní činnost Věc veřejná č. 1/2010, VŠERS České Budějovice 2010 3 ISSN 1214-2719 dpcpp
Čížek V., Němcová I. Informační technologie Českobudějovický deník - VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 2010 1 - dpcpp
Mgr. Vladimír Čížek, DiS. Moodle versus Matematika Věc veřejná č. 3-4/2010, VŠERS České Budějovice 2010 5 1214 - 2719 dpcpp
Čížek V., Půbalová L. Perspektivní volba studia Věc veřejná č. 1/2010, VŠERS České Budějovice 2010 6 ISSN 1214-2719 dpcpp
Čížek V. Redakční systémy Věc veřejná č. 1/2010, VŠERS České Budějovice 2010 6 ISSN 1214-2719 dpcpp
Čížek V., Říha R. Rozvoj informačních technologií Věc veřejná č. 1/2010, VŠERS České Budějovice 2010 11 ISSN 1214-2719 dpcpp
Mgr. Vladimír Čížek, DiS. Typografie - tvorba dokumentu Věc veřejná č. 3-4/2010, VŠERS České Budějovice 2010 6 1214 - 2719 dpcpp
Danics,Š. Ekofašismus. vsers.cz 2010 294-299 --- vpds
Danics,Š. Feminizace a infantizace sebevražedného terorismu. UMB - Bánská Bystrica 2010 103-111 --- vpzs
Dušek, J. Beseda s Janem Zahradilem Věc veřejná č. 3-4/2010. VŠERS České Budějovice 2010 s. 13 ISSN 1214-2719 dpcpp
Švejda, G., Dušek, J., et al. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠERS, o.p.s. na období 2011–2015 Vysoká škola evropských a regionálních studií 2010 121 ISBN 978-80-86708-96-6 dpcrp
Dušek, J. Dohoda o spolupráci s Jihočeským krajem Věc veřejná č. 1/2010. VŠERS České Budějovice 2010 s. 12 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Evropský parlament a Evropská komise v Bruselu Věc veřejná č. 2/2010. VŠERS České Budějovice 2010 s. 6 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Factors of Regional Growth and Development (with Focus on Cooperation of Towns and Municipalities in the South Bohemian Region) Sborník příspěvků z mezinárodní vědecko-praktické konference studentů a aspirantů: Cesty vzájemného působení ekonomiky a lingvistiky. Jekatěrinburg: Federální agentura pro vzdělávání – Uralská státní technická univerzita 2010 s. 16-22 ISBN 978-5-321-01724-1 vpzsk
Dušek, J. Faktory regionálního růstu a rozvoje (se zaměřením na spolupráci měst a obcí v Jihočeském kraji) České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 2010 294 s. ISBN 978-80-86708-94-2 mdv
Dušek, J. Hodnocení výuky na vysoké škole Věc veřejná č. 1/2010. VŠERS České Budějovice 2010 s. 6 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Města a obce Jihočeského kraje v kontextu trvale udržitelného rozvoje Sborník z mezinárodní konference Udržitelný rozvoj v evropských regionech v Českých Budějovicích 8.-9.4.2010. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2010 s. 210-216 ISBN 978-80-86708-90-4 mdv
Dušek, J., Švejda, G. Metodika pro tvorbu bakalářských prací VŠERS Vysoká škola evropských a regionálních studií 2010 50 ISBN 978-80-86708-97-3 pps
Dušek, J. Míra korupce v zemích visegradské čtyřky Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečné Slovensko a Európska Únia v Košicích 11.-12.11.2010. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 2010 s. 92-96 ISBN 978-80-89282-44-9 vpzsk
Dušek. J. Místní akční skupiny v Jihočeském kraji Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 2, 2010. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta 2010 s. 57-61 ISSN 1212-3285 vpdc
Skořepa, L., Dušek, J., Dvořáková, J. Možnosti spolupráce vysokých škol s organizacemi In Sborník z mezinárodní vědecké konference Obchod a finance 2010. v Praze 28.-29.4.2010. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze 2010 s. 134-140 ISBN 978-80-213-2116-8 vpdsk
Dušek, J. Naše projekty na VŠERS Věc veřejná č. 1/2010. VŠERS České Budějovice 2010 s. 10 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Nový obor na VŠERS Věc veřejná č. 1/2010. VŠERS České Budějovice 2010 s. 5 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů na pracovním trhu 2009 Věc veřejná č. 1/2010. VŠERS České Budějovice 2010 s. 7 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Problémy chudoby a sociální exkluze v Evropě Sborník z mezinárodní vědecké konference Koren(i)e kultúry 3.6.2010. Banská Bystrica : Katedra európskych kultúrnych štúdií Fakulty humanitných vied UMB 2010 s. 47-51 ISBN 978-80-8083-982-6 vpzsk
Dušek, J. Průvodci kombinovaným studiem pro obor Management a marketing služeb (Bakalářský seminář, Historie a organizace EU, Podniková ekonomika) Vysoká škola evropských a regionálních studií 2010 67 s. ISBN 978-80-86708-99-7 ppe
Dušek, J. Regionální disparity v Jihočeském kraji Sborník z XIII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách v Bořeticích 16.-18.6.2010, Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 2010 s. 57-64 ISBN 978-80-210-5210-9 vpdsk
Dušek, J., Pryk, B. Rozpočet EU v roce 2010 Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou INTERPOLIS ´10 v Banskej Bystrici 25.11.2010. Banská Bystrica : Fakulta Politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystr 2010 s. 286-291 ISBN 978-80-557-0155-4 vpzsk
Dušek, J. Růst a rozvoj měst a obcí Jihočeského kraje Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 1, 2010. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2010 s. 23-28 ISSN 1214-4967 vpdc
Dušek, J. Spolupráce s obcemi jiných států v Jihočeském kraji Višegrád - recenzovaný neimpaktovaný vedecký časopis 1, 2010. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove 2010 s. 77-82 ISSN 1338-2543 vpzc
Dušek, J. Strakonicko – pozitivní příklad meziobecní spolupráce v Jihočeském kraji Sborník z mezinárodní vědecké konference Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov EÚ – II. roč. 4.-5.10.2010. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010 s. 74-84 ISBN 978-80-557-0088-5 vpzsk
Dušek, J. SVOČ 2010 Věc veřejná č. 2/2010. VŠERS České Budějovice 2010 s. 14 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J., Pána, L., et al. Udržitelný rozvoj v evropských regionech Vysoká škola evropských a regionálních studií 2010 400 ISBN 978-80-86708-90-4 mdv
Dušek, J. Volby do Akademického senátu VŠERS 2010 Věc veřejná č. 3-4/2010. VŠERS České Budějovice 2010 s. 14 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. VŠERS na veletrhu Svět knihy 2010 Věc veřejná č. 2/2010. VŠERS České Budějovice 2010 s. 6 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J., Skořepa, L., Význam internetu v odvětví cestovního ruchu CD sborník z 5. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu 3.-4.3.2010. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava 2010 s. 126-132 ISBN 978-80-87035-31-3 vpdsk
Dušek, J. Vzdělávací, vědecká a výzkumná činnost (Dlouhodobý záměr na období 2011-2015) Věc veřejná č. 3-4/2010. VŠERS České Budějovice 2010 s. 3 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Změny vybraných indikátorů růstu a rozvoje měst a obcí Jihočeského kraje Sborník z mezinárodní vědecké konference SCIENTIA IUVENTA 2010 v Banské Bystrici 18.6.2010. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela 2010 10 s. ISBN 978-80-8083-965-9 vpzsk
Dvořák, K., Pána, L. Odborný text a myšlení studentů VŠERS Č. Budějovice 2010 37 ISBN 978-80-87472-01-9 mdv
Ferebauerová Růžena Výroční zpráva 2009 VŠERS České Budějovice 2010 - 978-80-86708-92-8 dpcrp
Jan Gregor Beseda s europoslancem Věc veřejná, č. 2 2010 6. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Bilance a perspektivy časopisu Auspicia Věc veřejná, č. 1 2010 9-10. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Jiří Korostenski docentem Věc veřejná, č. 2 2010 14. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Mezinárodní spolupráce naší školy Věc veřejná, č. 2 2010 15. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Mezinárodní vědecká konference Věc veřejná, č. 2 2010 1-2. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Mezinárodní vědecká konference "Udržitelný rozvoj v evropských regionech" Auspicia, č. 1 2010 132-133 ISSN 1214-4967 dpcrp
Jan Gregor Návštěva partnerské školy v Košicích Věc veřejná, č. 1 2010 11. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor - Miroslava Šafránková Rusko členem EU? (historické, kulturní, geopolitické a socioekonomické aspekty) VŠERS, České Budějovice 2010 138. ISBN 978-80-86708-93-5 mdv
Jan Gregor Slavnostní zasedání Akademické rady VŠERS Věc veřejná, č. 2 2010 4. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Spolupráce s Hasičským záchranným sborem JK Věc veřejná, č. 1 2010 10. ISSN 1214-2719 dpcrp
Marta Vágnerová Verbonominální spojení v ruštině (v částečné konfrontaci s češtinou) Slavia, č. 4 2010 413-415. ISSN 0037-6736 opc
Jan Gregor Vladimír Špidla na škole Věc veřejná, č. 2 2010 5. ISSN 1214-2719 dpcrp
Hesková Marie Merchandising a event marketing pre produkty podohospodárstva , část 1.3 až 1.4.7 Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre 2010 31-54 978-80-552-0469-7 mzv
Hesková Marie Průvodci kombinovaným studiem, část Marketing služeb, Marketing v obchodě, Teorie a management služeb, Obchodně podnikatelské služby VŠERS , IG 1/2009 „Průvodci kombinovaným studiem" 2010 141 s. ISBN 978-80-86708-99-7 ppe
Kolektiv autorů Průvodci kombinovaným studiem pro obor Management a marketing služeb Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., Žižkova 6, 370 01 České Budějovice 2010 - 978-80-86708-99-7 pps
Ing. Petra Jílková, Ph.D. Výzvy pro financování veřejné části terciárního školství v ČR, Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky ve Zlíně Fakulta Managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín 2010 - 978-80-7318-922-8 vpdsk
И. Коростенски Концептуализация понятия «дно» во фразеосистеме чешского и русского языков Белгородский государственный универси 2010 62-65 ISBN 978-5-9571-0402-8 vpzsk
Мізін К. - Коростенски Й. Метафоричні підвалини концептуалізації поняття К. : Вид. центр КНЛУ 2010 11-18 ........... vpzc
Jiří Korostenski Host z Bělgorodu VŠERS, o.p.s. 2010 5-5 1214-2719 dpcpp
Jiří Korostenski Kognitivní aspekty spojitelnosti jakostních adjektiv v ruštině a češtině UP v Olomouci 2010 73-80 1803-876X vpdc
Jiří Korostenski Konference rusistů v Olomouci VŠERS, o.p.s. 2010 9-9 1214-2719 dpcpp
Jiří Korostenski Na okraj jednoho výročí VŠERS České Budějovice 2010 16-16 1214 - 2719 dpcrp
Jiří Korostenski Některé jazykové reflexe konceptuálního pojetí "pojetí" (v ruštině a češtině) JČM České Budějovice, SVK Plzeňského kraje, katedra čj a literatury ZCU v Plzni 2010 63-75 978-80-86944-36-4 vpds
Jiří Korostenski Průvodci kombinovaným studiem pro obor Management a marketing služeb. Ruský jazyk 1,2 VŠERS České Budějovice 2010 51 s. 978-80-86708-99-7 pps
Jiří Korostenski Spolupráce s Ruskem pokračuje VŠERS, o.p.s. 2010 s. 9-9 1214-2719 dpcpp
Jiří Korostenski Žádost o akreditaci SP Filologie, kód B7310, obor Ruský jazyk pro veřejnou sféru a ekonomiku VŠERS České Budějovice 2010 50 bez ISBN dpcrp
Koy, Christopher Stan' in wid de Angry-Saxon Race: Charles Chesnutt and the Railroad Motif In: AMERICA IN MOTION Univerzita Palackého v Olomouci 2010 65-79 978-80-244-2458-3 vpdsk
Koy, Christopher “‘You is got a monst’us heap ter l’arn yit’: Charles Chesnutt’s Revisions of Albion Tourgée’s ‘Carpetbagger’ and ‘White Negro’ Characters” American and British Studies Annual 3 (2010), Šárka Bubíková [ed.]. Vydává Univerzita Pardubice 2010 87-95 1803-6058 vpdc
Krbová, J. K ekonomickým částem projektových žádostí (studijní text v ppt) VŠERS 2010 - - ppe
Krbová, J. Programy rozvoje obcí, území a regionů: 4. Modul: Územní rozvoj (studijní text v ppt pro vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů ÚSC) VŠERS 2010 - - ppe
Krbová, J. Recenze: Autoreferát DisP: Faktory regionálního růstu a rozvoje – Dušek, J. VŠERS 2010 - - rap
Krbová, J. Regionální politika a regionální plánování. In Průvodci kombinovaným studiem pro obor Management a marketing služeb. VŠERS 2010 18 stran 978-80-86708-99-7 pps
Krbová, J. Základy tvorby a řízení projektů (Studijní text pro kurz „Projektová manažer“) VŠERS 2010 33 stran - pps
Kříha.J Sekce bezpečnostní - Katedra právních oborů a bezpečnostních studií VŠERS, o.p.s. Věc veřejná VŠERS, o.p.s. 2010 12 ISSN 1214-2719 dpcpp
Kříha.J Spolupráce města s VŠERS je prospěšná Noviny českobudějovické radnice 2010 2 - dpcrp
Malechová M, a kol. Průvodci kombinovaným studiem pro obor Management a marketing služeb VŠERS o.p.s. 2010 - 978-80-86708-99-7 ppe
Malechová M. Věc Veřejná 2, Zpráva VŠERS o.p.s. 2010 - - vpdc
Moravec, L. Daňové motivy alokace investic VŠE Praha 2010 5p. 978-80-245-1644-8 vpds
Moravec, L. Žežulka, J. Mezinárodní daňové plánování v české praxi. In Evropské finanční systémy Brno: MU 2010 5 978-80-210-5182-9 vpdsk
Moravec, L. Průvodci kombinovaným studiem pro obor Management a marketing služeb, kapitola Daně a poplatky VŠERS České Budějovice 2010 22 s. 978-80-86708-99-7 ppe
Pána, L., Pakandl, M. Demokracie a politický systém Vietnamu. In Podoby demokracie na začátku 21. století: Evropská unie a svět VŠPSV Kolín 2010 s.255-270 ISBN 978-80-86879-27-7 vpdsk
Pána, L. Normotvorná činnost obcí v ČR na příkladu měst České Budějovice a Příbram. In Decentralizácia a efektívnostť verejnej správy v podmienkach regiónov EÚ - II. roč. Elektronický sborník UMB Banská Bystrica a Univerzita Hradec Králové 2010 346-357 ISBN 978-80-557-0088-5 vpzsk
Pána, L. Nové přístupy k migraci po vstupu České republiky do Evropské unie a Schengenského prostoru. In Vedecký obzor č. 2, roč. 2. Stredoeurópska avysoká škola v Skalici 2010 123-132 ISSN 1337-9054 vpzc
Pána L. Postoje příslušníků národnostních menšin a Čechů k vzájemnému soužití. In. Kulturní a sociální diversifikace národnostních menšin a cizineckých komunit UK Praha, Fakulta humanitních studií Praha 2010 61-82 ISBN 978-80-87398-08-1 mdv
Pána, L. Právní rámec postavení národnostních menšin a migrační politika v České republice. In Vedecký obzor, roč. 2, číslo 2 Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov 2010 569-577 ISBN 978-80-225-3025-5 vpzsk
Pána, L. Recenze Cabada, L. a kol. Aktuální výzvy evropského integračního procesu. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2010 295 s. ISBN 978-80-7380-289-9. rp
Pána, L. Substitution Power Elite in So-called Socialistic Social System. In Policital Theory 2010. Manchester Metropolitan University. Manchester 2010 -- -- vk
Pána, L. Ten days that shook Czechoslovakia. In Auspicia, č. 1/2010, roč. VII. VŠERS Č. Budějovice 2010 106-115 ISSN1214-4967 vpdc
Pána, L. Trvale udržitelný rozvoj a jeho měření. In Pána, L., Dušek, J. a kol. Udržitelný rozvoj v evropských regionech VŠERS Č. Budějovice 2010 30-36 80-86708-90-4 mdv
Pecka, E. Sociologie politiky Grada, Praha 2010 240 s. 978-80-247-2793-6 mdv
Pekárek O, Posudek tézí PHD disertace Daniel Joščák-Cílový koncept matematického aparátu ČVUT-FELPraha 2010 1-3 není dpcrp
Pekárek O, Čížek V, Ferebauerová R, , / , Nezávislost kryptografického prostředí jako bezpečnostní problém VŠBM Košice/ sborník vedeckých prác..../ 2010 186-189 978-80-89282-34-0 mzv
Pekárek O, Oponentní posudek PHD disertace Petr Tesař,Generování kryptograficky kvalitních S-boxů ČVUT-FEL Praha 2010 1-3 není dpcrp
PEVNÁ, J. Finance podniku II. [online] Dostupný z WWW: https://moodle.fm.vse.cz/course/view.php?id=119 2010 - - ppe
Mgr. Ludmila Půbalová Udržitelný rozvoj a environmentální výchova VŠERS, o.p.s. 2010 9 1214-2719 vpdc
Havelková, L. Культурологические аспекты обучения иностранным языкам и их реализация в учебниках русского языка как иностранного МАКС Пресс 2010 6-8 978-5-317-03197-8 vpzsk
HAVELKOVÁ, L. Народные приметы как средство познания культуры на уроках иностранного языка Издательство БелГУ 2010 359-363 978-5-9571-0402-8 vpzsk
HAVELKOVÁ, L Применение народных примет на уроках иностранных языков в связи с формированием коммуникативной компетенции учащихся. Univesidad de Granada 2010 378-381 978-84-8041-144-8 vpzsk
HAVELKOVÁ, L. Lidové pranostiky v kontextu kulturologických aspektů výuky cizích jazyků. In XXIII. Ročenka KrMF : Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí Praha. Kruh moderních filologů a Jihočeská univerzita 2010 115-124 0577-3768 vpds
ŠALAMOUN, J., PAVEZOVÁ, I Řízení privátních značek obchodníků. In Sborník z mezinárodní doktorské vědecké konference Inproforum Junior 2010 České Budějovice: EF JU 2010 - 978-80-7394-226-7 vpdsk
Ševčík, O., Beneš, O. Architektura českých zemí ve své jedinečné svébytnosti. In ERA 21 5/2010. Brno : ERA Média 2010 10 ISSN 1801-089X vpdc
Ševčík, O., Beneš, O. Velké dějiny zemí Koruny české získaly svoji architekturu. In ARCH 1-2/2010. Bratislava : Eurostav 2010 65 ISSN 1335-3268 vpzc
Srbová Alena Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů České Budějovice: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2010 183 - 188 978-80-7394-226-7 vpdsk
Jaderná, Eva a Alena Srbová Reggionální značky - lepší orientace nebo matení účastníků cestovního ruchu Praha: C. O. T. média, s. r. o., č. 11 2010 77 1212-4281 vpdc
Srbová Alena Regionální značky na území Jihočeského kraje a ochrana spotřebitele České Budějovice: Acta Universitatis Bohemieae Meridionales - The Scientific Journal for Economics, Management and Trade 2010 105 - 113 1212-3285 vpdc
Strnad, Š. Demokratický deficit EU. In Cabada, L. a kolektiv, Aktuální výzvy evropského integračního procesu. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2010 70-96 978-80-7380-289-9 mdv
Strnad, Š. Dětští vojáci: oběti či kati? In Acta FF2/10 FF Zápodočeské univerzity v Plzni 2010 83-99 1802-0364 vpdc
Strnad, Š. Krejčí, M.: Jak se "dělá" prezident Spojených států. In Auspicia č.1/VII Vysoká škola evropských a regionálních studií 2010 123-126 1214-4967 rp
Strnad, Š. Mezinárodní ochrana dětí zasažených ozbrojenými konflikty. Předpoklad mírového rozvoje postkonfliktních oblastí. In Dušek, L; Pána, L. Udržitelný rozvoj v evropských regionech. Vysoká škola evropských a regionálních studií 2010 265-279 978-80-86708-90-4 mdv
Roman SVATOŠ KRIMINOLOGIE ve světle nového trestního zákoníku Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice, ČR 2010 celé 987-80-86708-21-8 ppu
Roman SVATOŠ Sborník 2. mezinárodní slovensko-české konference Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 2010 467-471 978-80-86744-84-1 vpdsk
Roman SVATOŠ Trestní právo hmotné osobní 2010 celé prezentace přednášek ppe
Roman SVATOŠ Udržitelný rozvoj v evropských regionech Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice, ČR 2010 348-356 978-80-86708-90-4 vpdsk
Lukáš Valeš Od voleb k volbám. Česká místní politika mezi parlamentními a komunálními volbami 1990 - vybrané problémy.In Svobodné volby v Československu 1990 - Referendum o dalším směřování státu a společnosti. Praha : Nakladatelství Epocha 2010 121-134 978-80-7425-078-1 dpcrp
Valeš, Lukáš Rok 1989 na místní úrovni. In Krákora, Pavel a kol. Obnova demokracie v Československu po roce 1989. Nakladatelství Epocha 2010 128-149. 978-80-7425-030-9 vpdsk
Lukáš Valeš Úpadek komunistického režimu a obnova demokracie. In Klatovy. Historie/ Kultura/ Lidé. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010 2010 466-489 978-80-7422-018-0 dpcrp
HORZINKOVÁ, Eva et al. Správní právo - zvláštní část. Aleš Čeněk, s.r.o., Kardinála Berana 1157/32, 301 00 Plzeň 2009 96-115 978-80-7380-105-2 ppu
Jiří Bílý Vliv Dantovy Božské komedie na Kolllárovu Slávy dceru Teologická fakulta Katolické univerzity v Ružomberoku 2009 55-62 ISSN 1336-1635 vpzc
Jiří Bílý Základy ekonomie, mezinárodních vztahů, logiky a teorie vědy. Key Publishing Ostrava 2009 200 ISBN 978-80-7418-012-5 ppu
Jiří Bílý Základy etiky, estetiky a religionistiky. Key Publishing Ostrava 2009 170 ISBN 978-80-7418-014-9 ppu
Jiří Bílý Základy filozofie a psychologie. Key Publishing Ostrava 2009 223 ISBN 978-80-7418-013-2 ppu
Jiří Bílý Základy státovědy, politologie a sociologie. Key Publishing Ostrava 2009 198 ISBN 978-80-7418-015-6 ppu
Bína, Daniel Dějiny knižní komunikace jako proces zviditelňování média. In: Kultúra a súčasnosť 7 Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa 2009 108-112 978-80-8094-484-1 vpzs
Bína, Daniel Literární komunikace v multimediální době České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2009 192 978-80-7394-184-0 mdv
Bína, Daniel Pojetí řeči jako silové technologie v teoretickém diskursu a v edukační praxi. In: Pavličíková, H., Šebeš, M., Šimůnek, M. (eds.): Mediální pedagogika. Média a komunikace v teorii a učitelské praxi. Kolektivní monografie České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2009 114-124 978-80-7394-190-1 vpds
Bína, Daniel „Postnarativní fikční světy“. In: Novaja rusistika 2/2009 Brno: Masarykova univerzita 2009 29-38 1803-4950 vpdc
Čížek V., Říha R. Cabri II plus a Cabri 3D - výuka geometrie Věc veřejná č. 3-4/2009, VŠERS České Budějovice 2009 13 ISSN 1214-2719 dpcpp
Čížek V. E-learning - uplatnění v pedagogickém procesu Věc veřejná č. 3-4/2009, VŠERS České Budějovice 2009 6 ISSN 1214-2719 dpcpp
Čížek V., Janeček R., Půbalová L. Knihovní systém Clavius - rozvoj digitalizace knihovny Věc veřejná č. 3-4/2009, VŠERS České Budějovice 2009 13 ISSN 1214-2719 dpcpp
Říha R., Čížek V. Life & Studies in New Dimensions - 2009 - - vk
Čížek V., Říha R. Maxima - program pro symbolické výpočty Věc veřejná č. 3-4/2009, VŠERS České Budějovice 2009 16 ISSN 1214-2719 dpcpp
Říha R., Čížek V. Methodology of KET, PET and FCE exams for schools including electronic arrangements - 2009 - - vk
Čížek V., Půbalová L. Možnosti využití ICT v pedagogickém procesu Věc veřejná č. 3-4/2009, VŠERS České Budějovice 2009 12 ISSN 1214-2719 dpcpp
Čížek V., Půbalová L. Vize udržitelného rozvoje ve vývoji VŠERS Věc veřejná č. 3-4/2009, VŠERS České Budějovice 2009 5 ISSN 1214-2719 dpcpp
Danics, Štefan Politologické problémy světové politiky III. druhé vydání. Policejní akademie ČR v Praze 2009 106 s. 978-80-7251-295-9 pps
Danics. Š., Dubský, J. Kamín, T. Urban.L. Základy sociologie a politologie. Aleš Čeněk 2009 346s. 978-80-7380-225-7 mdv
Danics.Š. Základy vědy o politice vsers.cz 2009 176s. 978-80-86708-89-8 mdv
Dušek, J. Československo ve světě plném doktrín Vedecký obzor: recenzovaný vědecký časopis. 1, 2009. Skalica: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 2009 15-23 ISSN 1337-9054 vpzc
Dušek, J. Dobrovolné svazky obcí jako faktor rozvoje regionu Sborník z mezinárodní vědecké konference Úloha územných samospráv v regionálnom rozvoji v Banské Bystrici 22.5.2009. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB 2009 9 ISBN 978-80-8083-916-1 vpzsk
Dušek, J., Skořepa, L. Dopady přijetí eura na Slovensku na Českou republiku Sborník z mezinárodní konference Pět let členství ČR v EU: bilance a perspektivy, trendy a vize v Českých Budějovicích 2.4.2009. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2009 72-83 978-80-86708-79-9 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. E-commerce v cestovním ruchu Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 1, 2009. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta 2009 51-54 ISSN 1212-3285 vpdc
Dušek, J. Financial Crisis and Its Impact on Eastern Europe Sborník příspěvků z mezinárodní vědecko-praktické konference studentů a aspirantů: Cesty vzájemného působení ekonomiky a lingvistiky. Jekatěrinburg: Federální agentura pro vzdělávání – Uralská státní technická univerzita 2009 s. 8-17 ISBN 978-5-321-01478-3 vpzsk
Dušek, J. Hodnocení výuky na Vysoké škole evropských a regionálních studií. Věc veřejná č. 1/2009 VŠERS České Budějovice 2009 3 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J., Skořepa, L. Internet v cestovním ruchu CD sborník z 4. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu 11.-12.3.2009. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava 2009 135-138 ISBN 978-80-87035-25-2 vpdsk
Dušek, J. Komunitní plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Sborník z mezinárodní vědecké konference Sociální a ekonomická nouze - bezpečnost jedince a společnosti v Bratislavě 22.-23.5.2009. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n. o. Bratislavě, Soukromá vysoká škola ekonomic 2009 497-502 ISBN 978-80-89271-63-4 vpzsk
Dušek, J. Konference VŠERS – Sekce veřejnoprávní a socioekonomická. Věc veřejná č. 2/2009 VŠERS České Budějovice 2009 3 ISSN 1214-2719 dpcpp
Skořepa, L., Dušek, J. Konkurenceschopnost potravin domácí provenience Konkurenceschopnost potravin domácí provenience. Sborník z vědecké konference Obchod, jakost a finance v podnicích – determinanty konkurenceschopnosti VII. v Praze 16.-17.4.2009. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze 2009 68-72 ISBN 978-80-213-1941-7 vpdsk
Dušek, J. Konkurenceschopnost regionů České republiky Sborník z mezinárodní vědecké konference Konkurencieschopnosť európskych krajín v kontexte poznatkovo-orientovanej ekonomiky 6.5.2009. Banská Bystrica: Fakulta Politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica 2009 s. 63-71 ISBN 978-80-8083-847-8 vpzsk
Dušek, J. Nedostatek potravin a potravinová krize ve světě Sborník z VI. vedecké konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov INTERPOLIS ´09 29.10.2009. Banská Bystrica: Fakulta Politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici 2009 s. 362-366 ISBN 978-80-8083-939-0 vpzsk
Dušek, J. Potravinová bezpečnost ve světě Sborník z mezinárodní vědecké konference Sociální a ekonomická nouze - bezpečnost jedince a společnosti v Bratislavě 22.-23.5.2009. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n. o. Bratislavě, Soukromá vysoká škola ekonomic 2009 491-496 ISBN 978-80-89271-63-4 vpzsk
Dušek J., Skořepa L. Pozice ČR vůči rozpočtu EU v letech 2004–2008 Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 1, 2009. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2009 s. 9-13 ISSN 1214-4967 vpdc
Skořepa, L., Dušek, J. Preference potravin domácí provenience Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 3, 2009. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2009 69-73 ISSN 1214-4967 vpdc
Dušek, J. Problémy chudoby ve světě Zborník vedeckých prác Manažerstvo bezpečnosti v Košicích. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 2009 s. 51-56 ISBN 978-80-89282-34-0 vpzs
Dušek, J. Publikační činnost VŠERS v roce 2009. Věc veřejná č. 1/2009 VŠERS České Budějovice 2009 5 ISSN 1214-2719 dpcpp
Skořepa, L. a kol. (Dušek, J.) Regionální trh potravin (kapitola 9 – Značka na spotřebitelském trhu potravin) Nakladatelství JIH, České Budějovice 2009 235 ISBN 978-80-86266-18-3 mdv
Skořepa, L.; Pána, L.; Dušek, J. (eds.). Sborník z mezinárodní konference Pět let členství ČR v EU: bilance a perspektivy, trendy a vize České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2009 429 s. ISBN 978-80-86708-79-9 dpcrp
Dušek, J. Spolehlivost a validita databází mikroregionů v Jihočeském kraji Sborník z Mezinárodní vědecké konference Cezhraničná a nadregionálna spolupráca Trnavska – Ekonomické, sociálne, technologické, právne, politické a územné výzvy rozvoja Trnavska v rámci Slovenska a podunajského priestoru 5.-6.11.2009. Sládkovičovo:VŠ 2009 s. 140-148 ISBN 978-80-89267-49-1 vpzsk
Dušek J., Skořepa L. Spolupráce municipalit jako faktor rozvoje Jihočeského kraje Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2, 2009. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2009 15-19 ISSN 1214-4967 vpdc
Dušek, J. Spolupráce obcí jako faktor ekonomického rozvoje Jihočeského kraje Sborník z mezinárodní vědecké konference Města a městská politika v EU: konkurenceschopnost, soudržnost a vládnutí v Mikulově 15.-16.10.2009. Středisko pro výzkum regionálního rozvoje a katedra geografie Západočeské univerzity v Plzni 2009 s. 23-28 ISBN 978-80-7043-858-9 vpdsk
Dušek, J. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje Jihočeského kraje Sborník z XII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách v Bořeticích 17.-19.6.2009, Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 2009 161-166 ISBN 978-80-210-4883-6 vpdsk
Skořepa, L., Dušek, J. Spolupráce vysokých škol a praxe při přípravě projektů do SF EU Sborník z odborného semináře Katedry managementu a marketingu VŠTE 25.9.2009. České Budějovice: VŠTE 2009 7 s. ISBN 978-80-87278-07-9 vpds
Dušek, J. Statistická analýza meziobecní spolupráce v Jihočeském kraji Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2009 80-85 ISBN 978-80-7394-173-4 vpdsk
Dušek. J. Studentská a vědecká odborná činnost Věc veřejná č. 3-4/2009. VŠERS České Budějovice 2009 16 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Team Europe a myšlenky evropské integrace v Jihočeském kraji. Věc veřejná č. 1/2009 VŠERS České Budějovice 2009 7 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Teorie her a její aplikace na komunální volební systém v ČR Sborník ze 4. politologického kongresu v Plzni 9.-10.9.2009. Plzeň: ZČU 2009 174-192 ISBN 978-80-7043-842-8 vpdsk
Skořepa, L., Dušek, J. Vnímání značky u potravin domácí provinience Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2009 v Brně 12.-13.3.2009. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2009 163-167 ISBN 978-80-7392-087-6 vpdsk
Dvořák, K. K činnostem produktivním a receptivním v současné komunikaci. In. Auspicia 2/2009 VŠERS Č. Budějovice 2009 135-137 ISSN 1214-4967 vpdc
Dvořák, K. Vyjadřování příčinnostních vztahů pomocí předložek a spojek ve studentských projevech. In Český jazyk a literatura, č. 5, roč. 59/2008-2009. SPN - pedagogické nkladatelství, a.s., Praha 2009 233-236 ISSN 0009-0786 vpdc
Ferebauerová Růžena Manažerstvo bezpečnosti VŠBM Košice 2009 186-189 978-80-89282-34-0 vpzs
Marta Vágnerová К образованиям на -ка в современном чешском и русском языках In: Rossica Olomucensia XLVIII. Olomouc 2009 51. ISBN 978-80-244-2515-3 opc
Kostjantin Mizin Рецензія: Gregor J. Verbonominální spojení v ruštině (v částečné konfrontaci s češtinou) / J. Gregor. Науковий вicник кафедри Юнеско, Випуск 19, Kyiv National Linguis 2009 136–137. - opc
Jan Gregor Структурная и словообразовательная типология русских уни- и мультивербов по сравнению с их чешскими соответствиями In: Rossica Olomucensia XLVIII (za rok 2009). Olomouc 2009 87–93. ISBN 978-80-244-2515-3 vpdsk
Jan Gregor Akademický rok 2009/2010 slavnostně zahájen Věc veřejná, č. 3-4 2009 3. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Akademický rok ve znamení novinek Věc veřejná, č. 3-4 2009 1. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Beseda o aktuální politické situaci Věc veřejná, č. 3-4 2009 15. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Časopis Auspicia v 6. ročníku své existence Věc veřejná, č. 1 2009 8. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Časopis Auspicia v rekordních číslech Věc veřejná, č. 2 2009 8. -ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Časopis Auspicia završí letos tucet čísel Věc veřejná, č. 3-4 2009 12. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor ČSSD i země na křižovatce www.jihocesi.eu 2009 - - dpcrp
Jan Gregor Europoslanec Kohlíček navštívil VŠERS Věc veřejná, č. 2 2009 10. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Internacionalizace na VŠERS Věc veřejná, č. 2 2009 9. ISSN 1214-2719 dpcrp
Ladislav Vobořil J. Gregor. Valenční možnosti verbonominálních spojení v publicistickém stylu (v rusko-českém srovnávacím plánu). Olomouc, 2008, 398 s. Сопоставительное языкознание, XXXIV, № 3 2009 127-130 - opc
Stanislav Žaža Jan Gregor: Verbonominální spojení v ruštině (v částečné konfrontaci s češtinou). České Budějovice, VŠERS, 2008. 304 s. ISBN 978-80-805708-56-0 In: Linguistica Brunensia A 57 (SP FF BU). FF MU, Brno 2009 298-300. - opc
Jiří Korostenski Jazykové reflexe některých aspektů konceptu 'kontejneru-nádoby' v ruštině (s přihlédnutím k češtině) VŠERS, České Budějovice 2009 - - opc
Jan Gregor Jazyky používané v zemích a institucích Evropské unie a práce s nimi In: Pět let členství ČR v EU (bilance a perspektivy, trendy a vize). VŠERS, České Budějovice 2009 91-100 ISBN 978-80-86708-79-9 vpdsk
Jan Gregor Jednání o dohodě o spolupráci s Jihočeským krajem Věc veřejná, č. 2 2009 9. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Katedra aplikované jazykovědy bilancovala a plánovala Věc veřejná, č. 1 2009 7. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Kol. aut.: Vize pro Českou republiku do roku 2025 Auspicia, č. 2 2009 156-158. ISSN 1214-4967 rp
Jan Gregor - Josef Kříha Košice a Budějovice si výborně rozumějí Věc veřejná, č. 1 2009 1-2. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jindřiška Pilátová Krátká zpráva v současné ruské a české publicistice UP, Olomouc 2009 51. ISBN 978-80-244-2278-7 opc
Jan Gregor Mezinárodní vědecká konference "Pět let členství ČR v EU: bilance a perspektivy, trendy a vize" Auspicia, č. 1 2009 - ISSN 1214-4967 dpcrp
Jan Gregor Mezinárodní vědecká konference VŠERS – 5 let ČR v EU Věc veřejná, č. 2 2009 1-2. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Nástroje soukromé vysoké školy při řešení krizí na příkladu VŠERS Auspicia, č. 2 2009 176-177. ISSN 1214-4967 dpcrp
Jan Gregor Organizace školy Věc veřejná, č. 3-4 2009 4. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Podzimní zasedání akademické rady VŠERS Věc veřejná, č. 3-4 2009 4. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Profesor Pecka vyznamenán medailí MŠMT Věc veřejná, č. 2 2009 5. ISSN 1214-2719 dpcrp
Ladislav Vobořil Ruská anekdota (žánr, jazyk, text) UP, Olomouc 2009 67. ISBN 978-80-244-2299-2 opc
Jan Gregor Rusko dnes - země kontrastů (I.) Auspicia, č. 1 2009 127-131. ISSN 1214-4967 dpcpp
Jan Gregor Rusko dnes - země kontrastů (II.) Auspicia, č. 2 2009 170-176. ISSN 1214-4967 dpcpp
Jan Gregor Sítěmi a interakcí k prosperitě Auspicia 6, č. 2 2009 11-13. ISSN 1214-4967 vpdc
Jan Gregor Stejskal, Jan - Kovárník, Jaroslav: Regionální politika a její nástroje Auspicia, č. 2 2009 159-160. ISSN 1214-4967 rp
Jan Gregor Udržitelný rozvoj v evropských regionech Věc veřejná, č. 3-4 2009 6. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Velvyslanec státu Izrael na VŠERS Věc veřejná, č. 2 2009 11. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor VŠERS v časech trojí krize zatím úspěšná Věc veřejná, č. 3-4 2009 5. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor VŠERS získala dalšího univerzitního partnera v Rusku Věc veřejná, č. 2 2009 5. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Výjezdní zasedání Akademické rady Věc veřejná, č. 2 2009 6. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Vývoj počtu zapsaných studentů a absolventů VŠERS v letech 2003–2008 a jejich spokojenost se studiem na VŠERS Věc veřejná, č. 2 2009 7. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Zasedalo kolegium rektora VŠERS Věc veřejná, č. 1 2009 5. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Zasedání redakční rady VŠERS Věc veřejná, č. 2 2009 5. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Zdeňka VYCHODILOVÁ: Rossica Olomucensia XLVIII. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XX. Olomoucké dny rusistů FF UP, Olomouc 2009 - ISBN 978-80-244-2515-3 rp
Daniel Frynta, Markéta Slábová and Vladimír Vohralík Why do male house mice have such small testes? Zoological Sciences, The Zoological Society of Japan 2009 17-23 0289-0003 vpzc
D.Holátová CSR - Evropská strategie konkurenceschopnosti České Budějovice: VSERS 2009 s. 112-119. ISBN 978-80-86708-79-9 mdv
Nagyová,L., Skořepa, L., Holátová, D. Competitiveness of Domestic Food on the Regional Market. Nitra: Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture in Nitra 2009 s. 196-199 ISBN 978-80-552-0122-1 mdv
Holátová, D. Politika kvality a řízení nákladů. Auspicia, 2009. roč. 6, č.3 2009 v tisku ISSN 1214-4967. vpds
Holatová,D., Pána, L. The Lisbon Reform Treaty. Internal and External Implications. The Hebrew University of Jerusalem 2009 14 stran Prezentace v angl.jazyce vk
Kouřilová, J., Holátová, D. Trvale udržitelný rozvoj a politika rozvoje venkova v kontextu lidských zdrojů. Acta Universitatis Bohemieae Meridionales, JU České Budějovice 2009 s. 79-86 ISSN 12-12-32-85 vpdc
Ing. Petra Jílková, Ph.D. Financování terciárního školství a současné výzvy pro Českou republiku, 10. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze Oeconomica 2009 - 978-80-245-1522-9 vpdsk
Jiří Korostenski К некоторым предпосылкам возникновения концептуальной метафоры УГТУ-УПИ Екатеринбург 2009 209–217 ISBN 978-5-321-01480-8 vpzs
Коростенски, И Сочетаемость адъективных антонимов и когнитивизм (чешско-русское сопоставление) Olomouc 2009 115 - 120 978-80-244-2515-3 vpdsk
Jiří Korostenski ČESKO-RUSKÉ SROVNÁNÍ SPOJITELNOSTI MĚROVÝCH ADJEKTIV SE SUBSTANTIVY (kognitivní souvislosti) rukopis 2009 167 s. nevydáno dpcrp
Jiří Korostenski Češskij jazyk - Praktikum časť 1 Kubáňská státní univerzita 2009 -------- 809.461.21 rp
Jiří Korostenski Delegace z univerzity v Kremenčuku na pracovní návštěvě u nás VŠERS, o. p. s., České Budějovice 2009 4 - 4 ISSN 1214 - 2719 dpcrp
Jiří Korostenski Jazykové reflexe některých aspektů konceptu 'kontejneru-nádoby' v ruštině (s přihlédnutím k češtině) --------- 2009 229 s. --------- mdv
Jiří Korostenski K některým otázkám vnitřní a vnější stability Ukrajiny VŠERS, o. p. s., České Budějovice 2009 173 - 182 978-80-86708-79-9 vpds
K. Mizin Korostenski J. Česká a ruská slovní zásoba (neologické aspekty) Вид. центр КНЛУ 2009 173 - 174 ---------- opc
Jiří Korostenski L. A. Lebeděva: Češskij jazyk. Praktikum. Časť 1. VŠERS České Budějovice 2009 160-161 1214-4967 rp
Jiří Korostenski Letní škola českého jazyka 2009 VŠERS, o.p.s. 2009 13-13 ------- dpcpp
Jiří Korostenski Ruština na katedře aplikované lingvistiky Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích VŠERS, o.p.s. 2009 10-12 ---- dpcpp
Jiří Korostenski Spojitelnost rozměrových adjektiv se substantivy a kognitivní aspekty (česko-ruské srovnání) Vyžádaná přednáška v pobočce Jazykovědného sdružení ČR vOlomouci 2009 -------- --------- vk
Jiří Korostenski Spojitelnost rozměrových adjektiv se substantivy v atributivní pozici (česko-ruské srovnání) Tribun EU s. r. o., 2009 71-78 978-80-7399-88-9 vpdsk
Jiří Korostenski Zkoušky z češtiny pro cizince VŠERS, o. p. s., České Budějovice 2009 4-4 ISSN 1214 - 2719 dpcpp
Koy, Christopher (spolueditor) English for Life. South Bohemian Anglo-American Studies No. 3, České Budějovice Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis 2009 115 978-80-7394-188-8 vpds
Koy, Christopher (spoluautor) Innovation in Teaching Reálie (History and Culture) at the University of South Bohemia. English for Life. South Bohemian Anglo-American Studies No. 3 České Budějovice, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis 2009 52-55 978-80-7394-188-8 vpds
Koy, Christopher Mark Twain o vyučování a učení se jazykům Cizí jazyky. Časopis pro teorii a praxi. Roč 52, číslo 2 2009 83-85 1210-0811 vpdc
Koy, Christopher Reading Aristotle's Notion of Catharsis in Crane's Open Boat. English for Life. South Bohemian Anglo-American Studies No. 3 České Budějovice, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis 2009 110-113 978-80-7394-188-8 vpdsk
Koy, Christopher Review of Cult Fiction and Cult Film: Multiple Perspectives (Arbeit, M. & Trusnik, R., eds), Olomouc, 2008 American and British Studies Annual 2 (2008) Vydává Univerzita Pardubice 2009 141-144 1803-6058 rp
Koy, Christopher Teaching about African American Vernacular: Tips for Non-Native Speakers. In: Challenges of English Language Teaching III Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2009 60-67 978-80-7414-139-3 vpds
Kříha.J. Akademický střelecký klub při VŠERS - Aktuální zpráva o činnosti - Věc veřejná VŠERS 2009 16 ISSN 1214-2719 dpcpp
Kříha.J., (50%) Gregor,J. (50%) Košice a Budějovice si výborně rozumějí Věc veřejná, VŠERS, o.p.s. 2009 1 ISSN 1214-2719 dpcpp
Kříha.J. Ochrana místních záležitostí veřejného pořádku v intencích strategie " Community policing", vybrané interpretaćní souvislosti AUSPICIA VŠERS, o.p.s. 2009 131 ISSN: 1214-4967 vpdc
Kříha.J. Pracovní a podpůrné texty / účinnost zákona č.274/2008 Sb., tzv. "změnového zákona" a dalších zvlaštních zákonů VŠERS, o.p.s. KPOBS / vnitřní dokumenty / 2009 1-25 - dpcrp
Kříha.J. Z jednání sekcí konference KPOBS VŠERS, o.p.s Věc veřejná VŠERS 2009 3 ISSN 1214-2719 dpcpp
Kříha,J Zborník prispevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konference Košice VŠBM 2009 145 -150 ISBN:978-80-89282-33-3 vpzsk
KRAJNÍK, V. a kol. Policajná kynológia : učebnica Policajnej kynológie pre študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave . 1. vyd. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Bratislava, APZ v Bratislave 2009 573 s. ISBN 978-80-8054-476-8. pps
Pána, L., Saunders. E. Does Anti-Semitism Exist in the Southern Czech Republic? (Existuje antisemitismus v jižních Čechách?). In Tydlitátová, V., Hanzová, A.: Reflections on Anti-Semitism: Anti-Semitism in historical and anthropoogical perspectives. Centrum blízkovýchodních studií, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni 2009 114-120 978-80-7043-808-4 vpdsk
Pána L. Gazprom a mezinárodní politické vztahy. In Zborník príspevkov z konferencie Medzinárodné vzťahy 2008: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. CD-R. Ekonomická univerzita v Bratislavě 2009 578-585 ISBN 978-80-225-2823-8 vpzsk
Pána L. Jan Amos Komenský - posel budoucnosti. In Personálna obnova humanity na prahu 21. storočia. Univerzita Konštantina Filozofa, FF Nitra 2009 312-323 ISBN 978-80-8094-465-0 vpzs
Pána, L. Jižní Čechy a volby do Evropského parlamentu 2004 a 2009. In Sborník Pět let členství ČR v EU: bilance a perspektivy, trendy a vize. VŠERS České Budějovice 2009 241-250 ISBN 978-80-86708-79-9 vpdsk
Tröster, M. K evropským volbám vyrazí necelá polovina Jihočechů Jihočeský kurýr, roč. 4., č. 22/2009, 3. - 9. června 2009 2009 7 ISSN 1802-1506 opc
Tröster, M. K volbám přišlo stejně Jihočechů jako před pěti lety, vyhrála ODS Jihočeský kurýr, roč. 4., č. 23/2009, 10. - 16. června 2009 2009 7 ISSN 1802-1506 opc
Pána L. Migrace Čechů do zemí Evropské unie. In Sborník Mezinárodní migrace v evropském kontextu. Vysoká škola politických a společenských věd v Kolíně 2009 316 s. ISBN 978-80-86879-16-1 vpds
Pána L. Nejvýznamnější politické dokumenty Pražského jara. In Sborník Pražské jaro 1968: Literatura-film-média s. 341-347 Literární akademie Praha 2009 382 s. ISBN 978-80-86877-38-9 vpds
Pána, L. Nové přístupy k migraci po vstupu České republiky do Evropské unie. In Kvalita života obyvateĺstva Slovenska v európskom kontexte. In Kvalita života obyvateľstva Slovenska v európskom kontexte. Zborník abstraktov Stredoeurópska avysoká škola v Skalici 2009 s. 21 -- dpcrp
Pána, L. Recenze: Štefan Danics: Základy vědy o politice. In Auspicia č. 2/2009 VŠERS Č. Budějovice 2009 s. 161 ISBN 978-80-86708-89-8 rp
Pána L. Vneshnije sledstvija reformnogo dogovora (predsedatelstvo Cheskoj Respubliki v JES 2009 g.) Naucnyj obschestvenno-politicheskij zhurnal , No 1 UrGU, Jekatěrinburg 2009 18-32 ISSN 1994-4373 vpzc
Pána L. Volby v Jihočeském kraji v r. 2008 do zastupitelstva Jihočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR. In. Politický a ekonomický vývoj v ČR a SR po roce 1993. Volební rok 2008 v České republice Vysoká škola politických a společenských věd v Kolíně 2009 - ISBN 978-80-86879-18-5 dpcrp
Pekárek O. Op.posudek na bakal.práci:Aneta Chuchlerová, Historie osídlení středních Brd se zaměřením na území vojenského výcvikového prostoru od roku 1927 do současnosti, VŠERS 2009 1-2 není dpcrp
Pekárek O. Op.posudek na bakal.práci:Pavel Špeta, Studená válka a její dopad na současnost, Českou republiku a rozdělení moci ve světě, VŠERS 2009 1-3 není dpcrp
Mgr. Ludmila Půbalová, Vladimír Čížek, Radim Janeček Knihovní systém Clavius - rozvoj digitalizace knihovny VŠERS, o.p.s. 2009 13 1214-2719 vpdc
Mgr. Ludmila Půbalová, Vladimír Čížek Možnosti využití ICT v pedagogickém procesu VŠERS, o.p.s. 2009 12 1214-2719 vpdc
Mgr. Ludmila Půbalová, Vladimír Čížek Vize udržitelného rozvoje ve vývoji VŠERS VŠERS, o.p.s. 2009 5 1214-2719 vpdc
Čížek, V., Říha R. Cabri II plus a Cabri 3D - výuka geometrie, Věc veřejná č. 3-4/2009 VŠERS České Budějovice 2009 s. 13 1214-2719 vpdc
Čížek, V., Říha R. Maxima - program pro symbolické výpočty, Věc veřejná č. 3-4/2009 VŠERS České Budějovice 2009 s. 16 1214-2719 vpdc
HAVELKOVÁ, L. Отношение языка и культуры с точки зрения его значения для коммуникации. UP Olomouc 2009 69-72 978-80-244-2515-3 vpdsk
Havelková L. Русские и чешские народные приметы и их значение в обучении иностранным языкам. In Материалы XVI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученных «Ломоносов» : Секция «Филология». Москва : МАКС Пресс 2009 189-191 978-5-317-02775-9 vpzsk
PAVEZOVÁ, I., ŠALAMOUN, J. Marketingová komunikace regionu Šumava. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu: Dosledky hospodárskej krízy – výzva pre marketing. FMK Trnava 2009 - 978-80-8105-205-7 vpzsk
PAVEZOVÁ, I., ŠALAMOUN, J. Marketingová komunikace určitého regionu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Inproforum 2009 České Budějovice: EF JU 2009 - 978-80-7394-173-4 vpdsk
Saunders, E. Problematika uprchlických žen v České republice České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2009 - - vpdc
Saunders, E. Socio-kulturní proměny romské rodiny Praha: UK 2009 - - vpdsk
Saunders, E. Záškodná, H., Mlčák, Z.: Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie Praha: Triton 2009 - - rp
Saunders, E. Změny v sociálním zákonodárství po vstupu České republiky do Evropské unie České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2009 - - vpdsk
Ševčík, O., Beneš, O. Architektura 60. let. Zlatá šedesátá léta v české architektuře 20. století. Praha : Grada 2009 504 s. ISBN 978-80-247-1372-4 mdv
Ševčík, O., Beneš, O. Diagnostika projevů a příčin selhání moderny a hledání alternativy. In ARCH 7-8/2009. Bratislava : Eurostav 2009 60-62 ISSN 1335-3268 vpzc
Ševčík, O. Kvalifikovaně o architektonické kvalitě. In ERA 21 3/2009. Brno : ERA Média 2009 53-56 ISSN 1801-089X vpdc
Ševčík, O., Beneš, O. Reprezentace politiky a ideologie v architektuře třetí říše. In ERA 21 4/2009. Brno : ERA Média 2009 61-63 ISSN 1801-089X vpdc
Ševčík, O., Beneš, O. Reprezentace politiky a ideologie v umění a architektuře. In ARCH 11/2009. Bratislava : Eurostav 2009 66-67 ISSN 1335-3268 vpzc
Ševčík, O., Pelčák, P., Beneš, O. Růžena Žertová. In Bulletin České komory architektů 3/2009. Praha : Česká komora architektů 2009 5-7 -- vpdc
Ševčík, O., Beneš, O. Velký ediční čin: Architektura ve věku rozdělené reprezentace. In ERA 21 2/2009. Brno : ERA Média 2009 10 ISSN 1801-089X vpdc
Ševčík, O., Beneš, O. Východiska a výsledky české architektury šedesátých let 20. stol. a téma vize architektury na prahu 21. stol. In Architektura-představy a skutečnost. Sborník z mezinárodní konference 6.5.2009. Ostrava : Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava 2009 64-67 ISBN 978-80-248-2008-8 vpdsk
Šimák Martin Sociální zabezpečení. Vybrané kapitoly - Evropské právo sociálního zabezpečení. Triton 2009 429 - 438 ISBN 978-80-7387-346-2. mdv
Šimák Martin Sociální zabezpečení. Vybrané kapitoly - Lidská práva a sociální práva. Mezinárodní organizace v právu sociálního zabezpečení a jejich dokumenty. Triton 2009 50 - 68 ISBN 978-80-7387-346-2 mdv
Šimák Martin Sociální zabezpečení. Vybrané kapitoly - Sociální péče Triton 2009 315 - 364 ISBN 978-80-7387-346-2 mdv
Šimák Martin Sociální zabezpečení. Vybrané kapitoly - Státní sociální podpora. Triton 2009 268 - 314 ISBN 978-80-7387-346-2 mdv
Šimák Martin Sociální zabezpečení. Vybrané kapitoly - Úvod do práva sociálního zabezpečení. Triton 2009 25 – 49 ISBN 978-80-7387-346-2. mdv
Skořepa L. a kol. Regionální trh potravin. 1.vydání Nakladatelství JIH, České Budějovice 2009 235 978-80-86266-18-3 mdv
Jaderná, Eva a Alena Srbová Regionální značky a ochrana spotřebitele Trnava: Fakulta mamediálnej komunikácie Univerity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2009 144-152 9787-80-8105-158-6 vpzsk
Srbová Alena Regionální značky na území Jihočeského kraje a ochrana spotřebitele České Budějovice: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2009 303-308 978-80-7394-173-4 vpdsk
Strnad, Š. Dopady ozbrojených konfliktů na děti. In Interpolis09 UMB 2009 390-398 978-80-8083-938-3 vpzsk
Strnad, Š. Ekonomický a hospodářský význam zámořských území EU. In Auspicia, č. 2, ročník VI. Vysoká škola evropských a regionálních studií 2009 76-82 1214-4967 vpdc
Strnad, Š. Eliška Tomalová: Kulturní diplomacie. Francounzská zkušenost. In Acta FF 4/09 FF Zápodočeské univerzity v Plzni 2009 187-193 1802-0364 rp
Strnad, Š. Evropská unie jako globální bezpečnostní aktér. In Pět let členství ČR v EU (Bilance a perspektivy, trendy a vize). České Budějovice: VŠERS, o.p.s 2009 317-330 - vpdsk
Strnad, Š. The invisible coup; Communist coup in Czechoslovakia: 1945 or 1948? Part II. Auspicia, č. 2, ročník VI. 2009 76-82 - vpdc
Strnad, Š. Vlámský region/ Flandry. Evropa regionů. 2009 167-190 - pps
Roman SVATOŠ Pět let členství ČR v EU (Bilance a perspektivy, trendy a vice) Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., Žižkova 4/6, 370 01 České Budějovice 2009 330-337 978-80-86708-79-9 vpdsk
Roman SVATOŠ Sborník projevů z mezinárodní konference k 1. výročí rozšíření Schengenského prostoru Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje 2009 46-56 00000000 vpdsk
Roman SVATOŠ Základy kriminologie a prevence kriminality Vysoká škola evropských a regionálních studií, s.r.o., Žižkova 6, České Budějovice 2009 celé 978-80-86708-81-2 ppu
Valeš, Lukáš - Abramuszkinová-Pavlíková, Eva - Gender, Mateja - Ritonija, Nataša Virtual Mobility Coordinators - Uknown Reality? Auspicia 1, Vysoká škola evropských a regionálních studií 2009 113-117 1214-4967 vpdsk
Bandžak,J. Fiala, Z. Blokové a příkazní řízení Bezpečnostní teorie a praxe PA ČR 2008 55-60 - dpcrp
Bandžak.J. Co přinese nový zákon o Policii České republiky ? Bezpečnostní teorie a praxe PA ČR 2008 105 - dpcrp
Jiří Bílý Homo oeconomicus evropského feudalismu VIP Books Praha 2008 527 978-80-87134-16-0 mdv
Jiří Bílý K výkonnosti české veřejné správy. In: Současné trendy ve vývoji veřejné správy. Metropolitní univerzita Praha 2008 193-205 978-80-86855-34-9 vpdsk
Jiří Bílý Kauza závazku jako podstatné náležitosti obchodní smlouvy v evropském právu. In: Právní a ekonomické problémy současnosti IV. Brno International Bussiness School 2008 38-42 978-80-86575-75-9 vpdc
Jiří Bílý Vlastnictví a obchod ve středověké církevně-právní nauce Teologická fakulta Katolickej univerzity v Ružomberoku 2008 178-187 1336-1635 vpzc
Bína, Daniel Pragmatistická perspektiva komunikační kompetence České Budějovice: Nakladatelství Vlastimil Johanus 2008 166 978-80-904247-1-5 mdv
Bína, Daniel Texty a textová gramotnost v prostředí masmédií. In: Jaklová, A. (ed.): Člověk – jazyk – text České Budějovice: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2008 187-190 978-80-7394-075-1 vpds
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek Postřehy k první volbě prezidenta; in Českobudějovický deník ze dne 13.2.2008 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 2008 8-8 - vpdc
Danics, Štefan a Kamín, Tomáš Extremismus, rasismus a antisemitismus Policejní akademie ČR v Praze 2008 187 978-80-7251-286-7 pps
Danics, Štefan Odlišení současného terorismu od jiných forem násilí. Stredoeurópská škola v Skalici 2008 78-89 978-80-969700-5-6 vpzs
Danics, Štefan. Opravdu rozumíme současné epidemii sebevražedných teroristických útoků? Pokus o systematizaci pojmu terorismu. MO ČR - AVIS 2008 18-30 1210-3292 vpdc
Danics, Štefan. Současné sebevražedné teroristické útoky. Fakulta politických vied a medzinárodných vzt´ahov UMB Banská Bystrica 2008 92-98 978-80-8083-575-0 vpzs
Dolista, J. Argumentační dovednosti užívané v bioetice, in: Studie z bioetiky III. ZSF JU v Českých Budějovicích 2008 90-95 978-80-7394-004-1 vzvud
Dolista, J. Církev a bezdomovectví, in: První konference o bezdomovectví v Praze sborník účastnických příspěvků. Projekt Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných osob ve spolupráci s Vysokou školou evropských a regionálních studií, o. p . s Hlavní město Praha, Praha 2008 82-85 978-80-254-2743-9 dpcrp
Piler, P., Dolista, J. Manželství z pohledu filozofické antropologie Waltera Kaspera Kontakt 1/2008 2008 178-183 1212-4117 vpds
Dolista, J. Péče o svobodu občanů v naší zemi je úkolem každého občana, in: Odkaz Pražského jara pro současnost a budoucnost VŠERS, České Budějovice 2008 19-23 978-80-86708-62-1.118 vpds
Dolista, J. Pojem osoba ve filozofické antropologii Kontakt 1/2008 2008 62-67 1212-4117 vpdc
Dolista, J. Preimplatační a prenatální diagnostika, in: Studie z bioetiky III. ZSF JU v Českých Budějovicích 2008 96-100 978-80-7394-004-1 vzvud
Dolista, J., Sapík, M. Studie z bioetiky III. ZSF JU v Českých Budějovicích 2008 222 978-80-7394-004-1 pps
Dolista, J. Úvahy českého teologa z polské Poznaně, in: Máš před sebou všechny mé cesty (editorka Z. Nováková) Lidové noviny, Praha 2008 62-89 978-80-7106-959-I dpcrp
Dolista, J. Vybrané kapitoly z bioetiky III. ZSF JU v Českých Budějovicích 2008 11-57 978-80-7394-004-1 pps
Skořepa, L., Dušek, J. Analýza zájmu a potřeb organizací o společné vědecké a výzkumné projekty s vysokými školami Sborník „Sto let cesty k zákazníkům (spotřební družstevnictví na jihu Čech)“ z Mezinárodní konference k 100. výročí trvání Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice 4.12.2008. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2008 45-52 ISBN 978-80-86266-21-3 vpdsk
Dušek, J. Dopady přijetí Eura na Slovensku na Českou republiku Národný konvent o Európskej únii na tému „Vstup SR do eurozóny – vplyv a dôsledky“ - Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mat 2008 - - vk
Dušek J., Skořepa L. Ekonomické dopady vstupu České republiky do EU Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 1, 2008. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2008 9-13 ISSN 1214-4967 vpdc
Dušek J., Skořepa L. Ekonomický růst v České republice Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2, 2008. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2008 16-19 ISSN 1214-4967 vpdc
Dušek, J. Ekonomický růst v regionech České republiky Sborník z Mezinárodní doktorské vědecké konference INPROFORUM 2008 v Českých Budějovicích 27.-28.11.2008. České Budějovice: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2008 33-38 ISBN 978-80-7394-130-7 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Elektronické obchodování a reklama na internetu Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 1, 2008. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2008 28-30 ISSN 1214-4967 vpdc
Skořepa L., Dušek J. Elektronické obchodování na trhu potravin Sborník z Mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008 v Brně 13.-14.3.2008. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2008 338-342 ISBN 978-80-7392-021-0 vpdsk
Dušek, J., Skořepa, L. Elektronické obchodování na trhu potravin v České republice Sborník z vědecké konference Obchod, jakost a finance v podnicích – determinanty konkurenceschopnosti VI. v Praze 16.-17.4.2008. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze 2008 32-36 ISBN 978-80-213-1774-1 vpdsk
Dušek, J. Euro a budoucí rozšiřování Evropské unie– jeho význam a fungování. Věc veřejná č. 4/2008 Věc veřejná č. 4/2008 2008 4 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J., Skořepa, L. Finanční plánování a rozpočet Evropské unie Sborník z XI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách v Pavlově 18.-20.6.2008, Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 2008 177-183 ISBN 978-80-210-4625-2 vpdsk
Dušek, J., Skořepa, L. Jak lidé v jižních Čechách vybírají dovolenou CD sborník z 3. mezinárodní konference Trvale udržitelný rozvoj v cestovním ruchu 12.-13.3.2008. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava 2008 1-5 ISBN 978-80-87035-13-9 vpdsk
Skořepa, L., Dušek, J. Klasa Brand on the Milk and Other Dairy Products in Czech Markets Sborník z mezinárodního vědeckého workshopu Agricultural markets and trade: Evidence and perspective of V4 region and its neighbour – Ukraine 5.-6.11.2008 in Kiev (Ukraine). Nitra: Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture 2008 192-195 ISBN 978-80-552-0122-1 vpzsk
Dušek J., Skořepa L. Komunitní plánování v Jihočeském kraji Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 3, 2008. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta 2008 13-16 ISSN 1212-3285 vpdc
Dušek, J., Skořepa, L. Komunitní plánování v Jihočeském kraji Sborník z Mezinárodní vědecké konference Nadregionálna spolupráca Trnavska – Ekonomické, sociálne, technologické, právne, politické a územné výzvy rozvoja Trnavska v rámci Slovenska a ďalších krajín V4 16.-17.10.2008. Sládkovičovo: Vysoká škola v Slá 2008 122-130 ISBN: 978-80-89267-14-9 vpzsk
Dušek, J. Nejvyšší kontrolní úřad a jeho historie. Věc veřejná č. 1/2008. VŠERS České Budějovice 2008 13-14 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Nejvyšší kontrolní úřad – jeho význam a fungování. Věc veřejná č. 2/2008. VŠERS České Budějovice 2008 10-11 ISSN 1214-2719 dpcpp
Skořepa L., Dušek J. Potraviny domácí provenience získávají preference spotřebitelů Sborník abstraktů z Mezinárodní vědecké konference Medzinárodné vedecké dni 2008 – Konkurencieschopnosť a ekonomický rast: európske a národné perspektívy v Nitře 28.-30.5.2008. Nitra: Slovenská pol’nohospodárska univerzita v Nitre 2008 - ISBN 978-80-552-0060-6 vpzsk
Skořepa, L., Dušek, J. Potraviny domácí provenience získávají preference spotřebitelů Sborník recenzovaných příspěvků z Mezinárodní vědecké konference Medzinárodné vedecké dni 2008 – Konkurencieschopnosť a ekonomický rast: európske a národné perspektívy v Nitře 28.-30.5.2008. Nitra: Slovenská pol’nohospodárska univerzita v Nitre 2008 - ISBN 978-80-552-0061-3 vpzsk
Alina J., Dušek J. Problematika dopravních kongescí Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2, 2008. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2008 34-36 ISSN 1214-4967 vpdc
Dušek, J., Skořepa, L. Problematika integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji CD sborník z 3. mezinárodní konference Trvale udržitelný rozvoj v cestovním ruchu 12.-13.3.2008. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava 2008 1-5 ISBN 978-80-87035-13-9 vpdsk
Dušek, J. Recenzní posudek publikace Makroekonomie autora Pavla Kvasničky Vysoká škola polytechnická Jihlava 2008 121 - rp
Dušek, J. Reforma Rady bezpečnosti OSN Sborník z Mezinárodní vědecké konference Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo 31.10.2008. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Soukromá vysoká škola ekonomických studií 2008 133-139 ISBN 978-80-87146-15-6 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Regionalizace České republiky Sborník abstraktů z Mezinárodní vědecké konference Aktuálne problémy v ekonómii a v podnikatel´skej činnosti v kontexte Európskej únie v Bratislavě 3.-4.4.2008. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva – Fakulta ekonómie a podnikania 2008 - ISBN 978-80-969320-3-0 vpzsk
Dušek, J. Regionalizace v České republice CD sborník z mezinárodní konference Cestovní ruch pro 21. století na téma „Manažerské a marketingové přístupy v cestovním ruchu“ 22.10.2008. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové 2008 1-7 ISBN 978-80-7041-179-7 vpdsk
Dušek, J., Skořepa, L. Regionální politika v České republice Sborník z mezinárodního vědeckého workshopu REGIO 2008 – Konkurenceschopnost malých měst a venkovských regionů v Chebu 12.12.2008. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2008 s. 15-18 ISBN 978-80-7043-761-2 vpdsk
Dušek, J., Skořepa L. Rozpočet Evropské unie a pozice ČR vůči rozpočtu EU po rozšíření v roce 2004 Sborník abstraktů z Mezinárodní vědecké konference Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii v Karviné 14.-16.5.2008. Karviná: Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2008 39 ISBN 978-80-7248-466-9 vpdsk
Dušek, J., Skořepa L. Rozpočet Evropské unie a pozice ČR vůči rozpočtu EU po rozšíření v roce 2004 Sborník příspěvků z Mezinárodní vědecké konference Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii v Karviné 14.-16.5.2008. Karviná: Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2008 129-134 ISBN 978-80-7248-484-3 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Rozpočet Evropské unie v letech 2008-2009 Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 2, 2008. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta 2008 49-52 ISSN 1212-3285 vpdc
Dušek, J. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje regionu Zborník vedeckých prác Manažerstvo bezpečnosti v Košicích 5.12.2008, Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 2008 78-81 ISBN 978-80-89282-29-6 vpzs
Dušek, J. Studentská a vědecká odborná činnost v roce 2008. Věc veřejná č. 2/2008 VŠERS České Budějovice 2008 7 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Teorie her a komunální volební systém v ČR Sborník z V. vedecké konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov INTERPOLIS ´08 6.11.2008. Banská Bystrica: Fakulta Politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica, Ústav vedy a výskumu UMB Banská Bystrica, Právnická fakult 2008 287-293 ISBN 978-80-8083-724-2 vpzsk
Dušek, J. Tri veľké výročia československých dejín 1918, 1948 a 1968. Věc veřejná č. 4/2008 VŠERS České Budějovice 2008 13 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek J., Skořepa L. Volební inženýrství a komunální volební systém v ČR Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2, 2008. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2008 73-77 ISSN 1214-4967 vpdc
Dušek, J. Význam reformy důchodového zabezpečení v České republice Sborník příspěvků z mezinárodní vědecko-praktické konference studentů a aspirantů: Cesty vzájemného působení ekonomiky a lingvistiky. Jekatěrinburg: Federální agentura pro vzdělávání – Uralská státní technická univerzita 2008 11-20 ISBN 978-5-321-01285-7 vpzsk
Dušek, J. Význam reformy důchodového zabezpečení v České republice Sborník příspěvků z konference Konkurenceschopnost území a podnikání ve formující se nové ekonomice – Materiály XI. všeruského fóra mladých vědců a studentů s mezinárodní účastí 22.-24.4.2008. Jekatěrinburg: Federální agentura pro vzdělávání – Urals 2008 77-89 - vpzsk
Dušek J. Základy ekonomie VŠERS České Budějovice 2008 253 s. ISBN 978-80-86708-58-4 pps
Dušek, J., Skořepa, L. Život a dílo českého ekonoma Oty Šika Sborník z mezinárodní konference Odkaz Pražského jara 1968 pro současnost a budoucnost v Českých Budějovicích 3.4.2008. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2008 30-34 ISBN 978-80-86708-62-1 vpdsk
Pána L., Dvořák, K. Dva tisíce slov "o Dvou tisících slovech". In Dolista, J., Pána, L. (ed.). Odkaz Pražského jara VŠERS České Budějovice 2008 s.37-44 ISBN 978-80-86708-62-1 vpds
Pána L., Dvořák K. Komunikace a myšlení, VŠERS České Budějovice VŠERS České Budějovice 2008 86 s. ISBN 978–80–86708–78-2 mdv
Ferebauerová Růžena Dni sociálnej práce Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre 2008 89-93 978-80-8094-231-1 vpzsk
Mgr. Andrea Formánková Rozvoj lidských zdrojů za podpory Evropského sociálního fondu v Jihočeském kraji 2007-2013 Úřad práce v Českých Budějovicích 2008 - - - - dpcrp
Ladislav Vobořil Валентные возможности устойчивых глагольно-именных словосочетаний в публицистическом стиле (в сопоставительном русско-чешском плане) Сопоставительное языкознание. Sofie 2008 . - opc
Marta Vágnerová Способы образования русских терминов интернета в сравнении с чешскими In: Rossica Olomucensia XLVI-II (za rok 2007). Olomouc 2008 50, 53. ISBN 978-80-244-1994-7 opc
Jan Gregor Устойчивые глагольно-именные словосочетания в процессе преподавания РКИ (в сопоставительном чешско-русском плане) In: Rossica Olomucensia XLVI-II (za rok 2007). Olomouc 2008 189–194. ISBN 978-80-244-1994-7 vpdsk
Jan Gregor 15 let česko-ukrajinských vztahů: vynikající bilance i perspektivy Věc veřejná, č. 2 2008 12. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Aktuální informace o časopisu Auspicia Věc veřejná, č. 2 2008 4. ISSN 1214-2719 dpcrp
Stanislav Žaža Bespredložnyj priimennoj datelnyj v drevnerusskom jazyke na fone drevnegrečeskogo i latinskogo jazykov Novaja rusistika, č. 1 2008 19. ISSN 1803-4950 opc
Jan Gregor Bulharský velvyslanec na VŠERS Věc veřejná, č. 4 2008 3. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Co máme, nevíme, až když to ztratíme aneb neváhejte a vyjeďte! Věc veřejná, č. 1 2008 5. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Časopis Auspicia dnes a zítra Věc veřejná č. 4 2008 4. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Dárci krve vzpomenuti i zapomenuti Velešínský zpravodaj, č. 1 2008 9. - dpcrp
Jan Gregor Diskuse politiků se školou Věc veřejná č. 4 2008 13. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Dyškanti vystoupí dnes na oslavě Českobudějovický deník 2008 26. - dpcrp
Stanislav Žaža Funkce genitivu adnominálního v antických jazycích a ve staré ruštině Rossica Olomucensia XLVII, č. 2. Olomouc 2008 79. ISSN 0139-9268 opc
Jan Gregor Hmatatelné dějiny v unijní metropoli Věc veřejná, č. 1 2008 4–5. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jiří Korostenski Jazykovyje refleksii nekotorych aspektov koncepta "kontejnera-emkosti" v russkom jazyke (v chasticnom sopostavlenii s cheskim) Rossica Olomucensia XLVII, č. 2. Olomouc 2008 26. ISSN 0139-9268 opc
Jan Gregor Jednání s VHS Passau Věc veřejná, č. 1 2008 5. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Ke strategii budování sítě tuzemských a zahraničních kontaktů na VŠERS Věc veřejná, č. 2 2008 8. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Konverzivní vztahy v oblasti ruských ustálených verbonominálních spojení ve srovnání s češtinou In: Slavistika dnes: vlivy a kontexty. Konference mladých slavistů II. Červený kostelec / Praha 2008 121–142. - vpdsk
Jan Gregor Letní škola češtiny pro cizince 2008 Věc veřejná, č. 1 2008 11. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Letní škola češtiny pro cizince 2008: dlouhodobá příprava i propagace završeny Věc veřejná, č. 2 2008 8. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Lifelong Learning Programme (LLP) – Program celoživotního učení/Erasmus Věc veřejná, č. 3 2008 5–6. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Mezinárodní konference Russland und Mitteleuropa v Bad Kissingenu Auspicia, č. 2 2008 110-111. ISSN 1214-4967 dpcrp
Jan Gregor Mezinárodní konference v SRN Věc veřejná, č. 4 2008 12. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Na konferenci o pražském jaru vystoupí i Paroubek Českobudějovický deník 2008 4. - dpcrp
Jan Gregor Na konferenci vystoupí i Paroubek Českobudějovický deník 2008 2. - dpcrp
Jan Gregor Na VŠERS studují první zahraniční studenti Věc veřejná, č. 2 2008 7. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Na Vysoké škole evropských a regionálních studií slaví Českobudějovický deník 2008 26. - dpcrp
Jan Gregor Návrh komplexního řešení případné výstavby obchodního centra ve Velešíně Velešínský zpravodaj, č. 6 2008 9–10. - dpcrp
Jan Gregor Návštěva z Kielců na VŠERS Věc veřejná č. 4 2008 16. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Nový zahraniční partner Věc veřejná, č. 3 2008 7. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Oslavy 60 let založení VHS Passau Věc veřejná č. 4 2008 3. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Pasovští na Vysoké škole evropských a regionálních studií Věc veřejná, č. 2 2008 8. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Pozvánka na konferenci VŠERS 2009 (Pět let členství ČR v EU: bilance a perspektivy, trendy a vize) Věc veřejná, č. 3 2008 7. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Prestižní konference ve Skalici Věc veřejná, č. 1 2008 16. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Profesor Pecka pokřtil knihu o významném táborském rodákovi Českobudějovický deník 2008 2. - dpcrp
Jan Gregor Publikujeme dostatečně efektivně ve prospěch svůj i našeho pracoviště? Věc veřejná č. 4 2008 12. ISSN 1214-2719 dpcrp
Margarita Mladenova Sémantický a vyjadřovací potenciál slovesa mít a jeho užití v překladech ve slovanských jazycích (ruštině, češtině a bulharštině) In: Rossica Olomucensia XLVI-II (za rok 2007). Olomouc 2008 298, 299. ISBN 978-80-244-1994-7 opc
Jan Gregor Setkání na Krajském úřadu Věc veřejná, č. 1 2008 14. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Spolupráce VŠERS a ruských univerzit se úspěšně rozvíjí Věc veřejná, č. 1 2008 13. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Stručný komentář k 14. jednání zastupitelstva Velešína (23. 6. 2008) Velešínský zpravodaj, č. 7-8 2008 15–16. - dpcrp
Jan Gregor Valenční možnosti verbonominálních spojení v publicistickém stylu (v rusko-českém srovnávacím plánu) VUP v Olomouci 2008 398 ISBN 978-80-244-1933-6 mdv
Helena Flídrová Valenční možnosti verbonominálních spojení v publicistickém stylu (v rusko-českém srovnávacím plánu) Opera slavica 18, č. 4 2008 59–61. ISSN-1211-7676 opc
Jan Gregor Valenční možnosti verbonominálních spojení v publicistickém stylu (v rusko-českém srovnávacím plánu). Teze doktorské disertační práce Rossica Olomucensia XLVII, č. 2. Olomouc 2008 5-14. ISSN 0139-9268 vpdc
Jan Gregor Vedení VŠERS na Slavnostní akademii TU v Trnavě Věc veřejná, č. 1 2008 6. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Velvyslanec Bulharska v Jihočeském kraji Věc veřejná, č. 3 2008 8. ISSN 1214-2719 dpcrp
Jan Gregor Verbonominální spojení v ruštině (v částečné konfrontaci s češtinou) VŠERS, České Budějovice 2008 300 ISBN 978-80-86708-56-0 mdv
Ladislav Vobořil Verbonominální spojení v ruštině (v částečné konfrontaci s češtinou) Slavia, Praha 2008 - - opc
Jan Gregor – Lubomír Pána Volby v Jihočeském kraji v roce 2008 do zastupitelstva Jihočeského kraje a senátu Parlamentu České republiky Auspicia, č. 2 2008 93-107. ISSN 1214-4967 dpcrp
Jan Gregor - Lubomír Pána Volby v Jihočeském kraji v roce 2008 do zastupitelstva Jihočeského kraje a Senátu Parlamentu České republiky. Auspicia 5, 2008 s. 93–107 ISSN 1214-4967. vpdc
Jan Gregor - Lubomír Pána Zajištění národní bezpečnosti v současném světě In: Bezpečnosť krajín V-4 v rozšírenom priestore NATO. Skalica 2008 138–142 ISBN 987-80 969700-5-6; EAN 9788096970056 vpzsk
Slábová M., Broumová H. & Pecharová E. Communities of small mammals as indicators of biodiversity changes in reclaimed areas after coal mining VŠB Technická univerzita Ostrava 2008 179 - 182 978-80-248-1767-5 vpzsk
Řehoř, P., Holátová, D. Choise labour market indicators of South Bohemia countryside and possibilities of his development. Prague: Czech university of life science in Prague 2008 522-530. ISBN 978-80-213-1851-9 vpzsk
Holátová, D., Řehoř, P. Quality of life in rural areas. Prague: Czech university of life science Prague 2008 90-101. ISBN 978-80-213-1851-9. vpzsk
Holátová, D. . Rozvoj malých a středních podniků – řízení znalostí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ,Acta Universitatis Bohemieae Meridionales, 2008, roč. XI., č. 3, 2008 37-42 ISSN 1212-3285 vpdc
Holátová, D. . Socio - ekonomický rozvoj a regionální politika venkovského prostoru Brno: Masarykova univerzita 2008 387-393 ISBN 978-80-210-4625-2. vpzsk
Ing. Petra Jílková, Ph.D. Teorie lidského kapitálu a návratnost investice do vzdělávání, Sborník - Teoretické a praktické aspekty veřejných financí Oeconomica 2008 - 978-80-245-1378-2 vpdsk
Kavan Štěpán Sborník 2. mezinárodní kongres INTEROP-soft PROTECT, Brno 11. – 12. března 2008: Poskytování duchovní pomoci při MU UNOB 2008 - - vpdsk
Jiří Korostenski Языковые рефлексии некоторых аспектов концепта 'контейнера-емкости' в русском языке (в частичном сопоставлении с русским) Univerzita Palackého v Olomouci 2008 15-28 0139-9268 vpdc
Jiří Korostenski Frazeologičeskoje sopostavlenije koceptov v češskom i russkom jazykach Vydavatelství Bělgorodské státní univerzity 2008 176-180 978-5-9571-0326-4 vpzs
Korostenski Jiří Charakteristiska koncepta kontejnera Univerzita Palackého v Olomouci 2008 219-224 ISBN 978-80-244-1994 vpdsk
Jiří Korostenski K charakteristike predmetnych imen v russkom i češskom jazykach, in: Problemy semantiki i funkcionirovania jazykovych jedinic raznych urovněj Izdatelstvo Ivanovskij gosudarstvennyj universitet 2008 104 - 108 978-5-7807-0738-7 vpzsk
Jiří Korostenski Konference frazeologů v Bělgorodě VŠERS, o. p. s. 2008 8-8 1214-2719 dpcpp
Jiří Korostenski (edc.) Konkurentosposobnosť territorij i predprijatij v formirujuščejsja novoj ekonomike. Uraľskij gosudarstvennyj ekonomičeskij universitět 2008 - 658 332 1 vpds
Jiří Korostenski Nová učebnice obchodní ruštiny na našem trhu MU Brno 2008 52-53 1211-7676 rp
Jiří Korostenski Potřebujeme češtinu? A jakou? VSERS České Budějovice 2008 11 1214-2719 dpcpp
Jiří Korostenski Prototipičeskoje jadro koncepta kontejněr v russkom jazyke. Opredělenije koncepta i genězis vzgljadov. Uralskij gosudarstvennyj těchničeskij universitět 2008 259 - 260 978-5-321-01320-5 vpzsk
Koy, Christopher Kendall King and Alison MacKey: The Bilingual Edge (New York: HarperCollins 2007) ATEČR Newsletter. Journal of English Language Teaching 20:2 Autumn 2008 67-68 1210-0196 rp
Koy, Christopher Teaching Martin Luther King's Last Speech Lingua Viva 6/2008 2008 21-32 1801-1489 vpdc
Koy, Christopher Using Fiction by Isaac Bachevis Singer to Prevent Plagiarism. In: Challenges of English Language Teaching II, Irmgard Kolinská (ed.) Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2008 93-101 978-80-7414-008-2 vpdsk
Krbová, J. Tvorba projektů a jejich financování: studijní distanční text VŠERS 2008 - - ppe
Kříha.J. Vybraný přehled dílčích legislativních změn VŠERS 2008 1-16 - dpcrp
Kříha.J Místní záležitosti veřejného pořádku a dílčí legislativní změny, vyplývající z novelizace zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1.1.2009 /Aplikační exkurz/ AUSPICIA VŠERS 2008 107 ISSN 1214-4967 vpdc
Kříha.J Multiplicitní efekty a využití terciální prostupnosti výuky odborných předmětů, zabezpečovaných Katedrou právních oborů a bezpečnostních studií, VŠERS, o.p.s. České Budějovice AUSPICIA VŠERS 2008 108 ISSN 1214-4967 vpdc
Kříha.J. Oprávnění, zákonné kompetence obecní ( městské) policie Věc veřejná VŠERS 2008 5 -6 ISSN 1214-2719 dpcrp
Kříha.J Praktická činnost - problematika výkonu samostatné a přenesené působnosti územní samosprávy - Rudolfovské listy - leden - únor 2008 3 - dpcpp
Kříha.J Praktická činnost - problematika výkonu samostatné a přenesené působnosti územní samosprávy - Rudolfovské listy - březen - duben 2008 3 - dpcpp
Michal OPATRNÝ K čemu může být sociálnímu pracovníkovi dobrá jeho víra?, Vztah víry a sociální práce ve světle výzkumných rozhovorů s pracovníky Charity FSS MUNI 2008 85-92 1213-6204 vpdc
Pána, L., Říha, R. Common Foreign and Security Policy (CFSP). In The Lisbon Reform Treaty (and its rejection?): Internal and External Implications. 13th-14th July, 2008 The Hebrew University of Jerusalem 2008 -- -- vk
Pána L., Dvořák, K. Dva tisíce slov VŠERS České Budějovice 2008 37-44 ISBN 978-80-86708-62-1 vpdsk
Pána L., Dvořák K. Komunikace a myšlení VŠERS České Budějovice 2008 86 s. 978–80–86708–78-2 mdv
Pána, L. Recenze Pecka, E. Sociolog Emanuel Chalupný. In Auspicia č. 1 VŠERS, České Budějovice 2008 99-100 ISSN 1214-4967 rp
Pána, L. Sociologický portrét hospodářské elity v Ruské federaci. In Medzinárodné vzťahy 2007. Aktuálne právne, kultúrne a sociálne otázky medzinárodných vzťahov Ekonom, VŠE Bratislava 2008 575-582 ISBN 978-80-225-2576-3 vpzsk
Pána, L. Úvod do studia VŠERS České Budějovice 2008 91 ISBN 978-80-86708-64-5 mdv
Pána, L.,Gregor, J. Volby v Jihočeském kraji v roce 2008 do zastupitelstva Jihočeského kraje a Senátu Parlamentu České Budějovice. In Auspicia, roč. V, č. 2 VŠERS 2008 93-106 ISSN 1214-4967 vpdc
Pána L., Gregor J. Zajištění národní bezpečnosti v současném světě. In Bezpečnosť krajín V-4 v rozšírenom priestore NATO. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 2008 138-142 ISBN 987-80-969700-5-6 vpzs
Pecka, E. Lubomír Pána: Vztah české majority a národnostních menšin v Jihočeském kraji. In AUSPICIA 2/2008 VŠERS, o. p. s. České Budějovice 2008 90-91 1214-4697 rp
Pekárek O.,Čížek Vl. Práce s agenturními a elektronickými informacemi, (2.vyd.) VŠERS Č.Budějovice 2008 1-137 ISBN 978-80-86708-72-0 ppu
Pekárek O, ů,ČVUT FEL Praha,2008 Oponentní posudek PHD disertace Tomáš Vaněk, Formální modely všesměrových autentizačních protokolů ČVUT-FEL 2008 1-3 není dpcrp
PEVNÁ, J. Finanční analýza. E-learningová učetní pomůmcka. [online] Dostupný z WWW: https://moodle.fm.vse.cz/course/view.php?id=20 2008 - - ppe
PEVNÁ, J. Případové studie a jejich výsledky - Firma N. s. r. o. IN: STEJSKALOVÁ aj. Manasžerský audit v malých a středních podnicích. Praha: ASPI Wolters Kluwer 2008 90 - 93 978-80-7357-406-2 mdv
ing. Václav Protiva Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jč. kraje - senioři, financování Ledax Č. Budějovice 2008 77-80 978-80-254-1243-5 vpdsk
Říha, Richard Doudlebské nářečí na přelomu tisíciletí PF JČU České Budějovice 2008 ------- ------- vpdc
ŠALAMOUN, J Aktivní zušlechťovací styk, jako jedna z forem podnikání v Česku. In Sborník z mezinárodní doktorské vědecké konference Inproforum Junior 2008 České Budějovice: EF JU 2008 - 978-80-7394-130-7 vpdsk
Saunders, E. Das Leben im Shtetl Wien: Jüdisches Institut für Erwachsenenbildung 2008 - - vk
Saunders, E. Das Phänomen der Ostjude Wien: Jüdisches Institut für Erwachsenenbildung 2008 - - vk
Saunders, E., Pána, L. Does Anti-Semitism Exist in the Southern Bohemia? Plzeň: Západočeská univerzita 2008 - - vk
Saunders, E. Jüdisches Prag Wien: Jüdisches Institut für Erwachsenenbildung 2008 - - vk
Saunders, E. Rakouská pomoc československým uprchlíkům po 21.8.1968. In Odkaz Pražského jara pro současnost a budoucnost České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2008 129-135 978-80-86708-62-1 vpdsk
Saunders, E. Vztah sociálního pracovníka a klienta v systemické sociální práci Ostrava: OU 2008 169-181 978-80-7368-532-4 vpds
Ševčík, O., Beneš, O. Kniha o umění. In ARCH 5/2008. Bratislava : Eurostav 2008 69 ISSN 1335-3268 vpzc
Ševčík, Ol, Beneš, O. O současné architektuře. In ARCH 2/2008. Bratislava : Eurostav 2008 11 ISSN 18001-089X vpdc
Šimák Martin, Kahoun Vilém Aktuální poznámky k reformě důchodového pojištění ZDravotně sociální fakulta JU 2008 39-45 978-80-7394-100-0 vpds
Šimák Martin, Kahoun Vilém Ochrana práv dětí v trestním řízení Zdravotně sociální fakulta JU 2008 10 978-80-7394-062-1 vpds
Šimák Martin, Kahoun Vilém Změny ve vymezení invalidity v kontextu reformy důchodového pojištění Zdravotně sociální fakulta JU 2008 36-38 978-80-7394-100-0 vpds
Skořepa L., Nagyová L., Holátová D. Competitiveness of Domestic Food on the Regional Market. Sborník z mezinárodního vědeckého workshopu Agricultural markets and trade: Evidence and perspective of V4 region and its neighbour - Ukraine 5.-6.11.2008 in Kiev (Ukraine) Nitra: Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture in Nitra 2008 196199 978-80-552-0122-1 vpzs
Dušek J., Skořepa L. Ekonomické dopady vstupu České republiky do EU Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd 1 2008 9-13 1214-4967 vpdc
Dušek J., Skořepa L. Ekonomický růst v České republice Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2, 2008. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2008 16-19 1214-4967 vpdc
Dušek J., Skořepa L. Elektronické obchodování a reklama na internetu Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 1, 2008. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2008 28-30 1214-4967 vpdc
Skořepa. L., Dušek J. Elektronické obchodování na trhu potravin Sborník z Mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008 v Brně 13.-14.3 2008. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2008 338-342 978-80-7392-021-0 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Elektronické obchodování na trhu potravin v České republice Sborník z vědecké konference Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI v Praze 16.-17.4.2008. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze 2008 32-36 978-80-213-1774-1 vzvud
SKOŘEPA L., DUŠEK J. Elektronické obchodování na trhu potravin. Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2008 338-342 ISBN 978-80-7392-021-0 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Finanční plánování a rozpočet Evropské unie Sborník z XI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách v Pavlově 18.-20.6. 2008, Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 2008 178-183 978-80-210-4325-1 vpdsk
DUŠEK, J., SKOŘEPA, L. Finanční plánování a rozpočet Evropské unie. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 2008 177-183 978-80-210-4325-1 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Jak lidé v jižních Čechách vybírají dovolenou CD sborník z 3. mezinárodní konference Trvale udržitelný rozvoj v cestovním ruchu 12.-13.3.2008. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava 2008 1-5 978-80-87035-13-9 vpdsk
Skořepa L., Dušek J. Klasa Brand on the milk and Dairy Products in Czech Markets. Sborník z mezinárodního workshopu Agricultural markets an trade: Evidence and perspective of V4 region and its neighbour - Ukraine 5.-6.11.2008 in Kiev (Ukraine). Nitra: Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture in Nitra 2008 192-195 978-80-552-0122-1 vpzs
Dušek J., Skořepa L. Komunitní plánování v Jihočeském kraji Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod 3, 2008. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta 2008 13-16 1212-3285 vpdc
Dušek J., Skořepa L. Komunitní plánování v Jihočeském kraji Sborník z Mezinárodní vědecké konference Nadregionálna spolupráca Trnavska - Ekonomické, sociálne, technologické, právné, politické a uzemné výzvy rozvoja Trnavska v rámci Sloveska a ďalších krajín V4 16.-17.10.2008 Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládk 2008 94-99 978-80-89267-17-9 vpdsk
SKOŘEPA, L., DUŠEK, J. Potraviny domácí provenience získávají preference spotřebitelů Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre 2008 - 978-80-552-0061-3 vpzsk
Dušek J., Skořepa L. Potraviny domácí provenience získávají preference spotřebitelů Sborník recenzovaných příspěvků z Mezinárodní vědecké konference Medzinárodné vedecké dni 2008 - Konkurencieschopnosť a ekonomický rast: európské a národné perespektívy v Nitře 28.-30.5. 2008. Nitra: Slovenská pol´nohospodárska univerzita v Nitre 2008 - 978-80-552-0061-3 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Potraviny domácích provenience získávají preference spotřebitelů Sborník abstraktů z Mezinárodní vědecké konference Medzinárodné vedecké dni 2008 - Konkurencieschopnosťa ekonomický rast: európske a národné perspektívy v Nitře 28. - 30.5. 2008. Nitra: Slovenská pol´nohospodárska univerzita v Nitre 2008 - 978-80-552-0060-6 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Problematika integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji CD sborník z 3. mezinárodní konference Trvale udržitelný rozvoj v cestovních ruchu 12.-13.3.2008. Jihlava: Vysoká škola polytehcnická Jihlava 2008 1-5 978-80-87035-13-9 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Regionalizace České republiky Sborník abstraktů z Mezinárodní vědecké konference Aktuálne problémy v ekonómii a v podnikatel´skej činnosti v kontexte Európskej únie v Bratislavě 3.-4.4.2008. Bratislava: Bratislavská Vysoká škola práva-Fakulta ekonómie a podnikania 2008 - 978-80-969320-3-0 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Rozpočet Evropské unie a pozice ČR vůči rozpočtu EU po rozšíření v roce 2004 Sborník abstraktů z Mezinárodní vědecké konference Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evrospké unii v Karviné 14.-16.5.2008. Karviná: Slezská univerzita v Opavě-Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2008 39 978-80-7248-466-9 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Rozpočet Evropské unie a pozice ČR vůči rozpočtu EU po rozšíření v roce 2004 Sborník příspěvků z Mezinárodní vědecké konference Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské Unii v Karviné 14.16.5.2008. Kraviná: Slezská univerzita v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2008 129-134 978-80-7248-484-3 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Rozpočet Evropské unie v letech 2008-2009 Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 2, 2008. České Budějovice, Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta 2008 49-52 1212-3285 vpdc
Skořepa L., Vochozka M. Several notes about food e-commerce in the Czech Republic Acta unif. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2008, LVI, No. 6, PP 2008 123-136 1211-8516 vpzc
Dušek J., Skořepa L. Volební inženýrství a komunální volební systém v ČR Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2, 2008. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. 2008 73-77 1214-4967 vpdc
Dušek J., Skořepa L. Život a dílo českého ekonoma Oty Šika. Sborník z mezinárodní konference Odkaz Pražského jara 1968 pro současnost a budoucnost v Českých Budějovicích 3.4.2008. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. 2008 30-34 978-80-86708-62-1 vpdsk
Šmíd Jan Distance Distance, občanské sdružení 2008 48-53 1212-7833 vpdc
Srbová Alena Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů České Budějovice: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2008 197-201 978-80-7394-130-7 vpdsk
Srbová Alena Obnovitelné zdroje a ochrana spotřebitele Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, katedra marketingu a obchodu PHF v Košicích 2008 113-117 978-80-225-2580 vpzsk
Strnad, Š. Is the chemical weapons convention enforceable? In КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ В ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ, - 2008 65-76 - vpzs
Strnad, Š. Mýtus Jana Palacha. In Odkaz Pražského jara 1968 pro současnost a budoucnost. České Budějovice: VŠERS, o.p.s. 2008 - - vpds
Strnad, Š. Odzbrojení, demobilizace a neintegrace dětských vojáků. In Interpolis08. Bánská Bystrica, UMB. 2008 63-72 - vpzsk
Strnad, Š. Proměna pojetí suverenity a multilaterální intervence. In Ondřej J.; Šturma, P.: Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní právo. Sborník mezinárodní konference. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. 2008 189-199 978-80-87146-15-6 vpdsk
Strnad, Š. Reflexe polských parlamentních voleb 2007. Auspicia, č. 1, ročník V. 2008 53-57 1214-4967 vpdc
Strnad, Š. Vlámská radikální pravice - Vlámský zájem. In IV. Kongres českých politologů. Fakulta filozofická Západočeské Univerzity v Plzni 2008 233-248 978-80-7043-842-8 vpdsk
Strnad, Š. “The invisible coup”: Communist coup in Czechoslovakia: 1945 or 1948? Part I. In Auspicia, č. 2, ročník IV. České Budějovice: VŠERS, o.p.s. 2008 - 1214-4967 vpdc
JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. Geneze pojmu kriminalistická stopa od roku 1954 do současnosti v ČR Policejní akademie v Praze, Bezpečnostní teorie a praxe 2008 35-42 1801-8211 vpds
Roman Bláha Trestněprávní aspekty prostituce v České republice LexisNexis CZ s.r.o. 2008 2 978-80-86920-29-0 rp
Marek Fryšták a kolektiv Trestní právo hmotné, obecná část KEY Publishing s.r.o. 2008 2 978-80-87071-70-0 rp
Marek Fryšták a kolektiv Trestní právo hmotné, zvláštní část KEY Publishing s.r.o. 2008 2 978-80-87071-71-7 rp
Kváč M., Sak B., Květoňová D., Ditrich O., Hofmannová L.,Modrý D., Vítovec J., Xiao L. Infectivity, pathogenicity, and genetic characterics of mammalian gastric Cryptosporidium spp. in domestic ruminants Vet.parasitol 153 2008 363-367 - vpzc
Bandžak.J. Nová oprávnění Policie České republiky bezpečnostní teorie a praxe PA ČR 2007 109 - dpcrp
Jiří Bílý . Firma v právních podmínkách zahraničního obchodu. Brno 2007, In: Právní a ekonomické problémy současnosti II. Brno International Bussines School, 2007 43-47 ISBN 978-80-86575-34-6. vpds
Jiří Bílý Firma v právních podmínkách zahraničního obchodu (In: Právní a ekonomické problémy současnosti II.) International Bussines School Brno 2007 43-47 978-80-86575-34-6 vpds
Jiří Bílý Nároky pro vady kupované a prodávané věci v evropském právu (In: Czech Law in the European Union) International Bussines School Brno 2007 57-61 978-80-86575-08-7 vpds
Jiří Bílý Právní úprava promlčení a prekluze v právních řádech zemí EU. Ostrava 2007, In: Právní a ekonomické problémy současnosti I.vyd. Brno International Bussines School 2007 6-11 ISBN 978-80-87071-10. vpdsk
Bína, Daniel Výchova k mediální gramotnosti. In: Odaloš, P. (ed.): Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica, 13. – 15. septembra 2006 Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela 2007 200-206 978-80-8083-455-5 vpzsk
Mgr. Vladimír Čížek, DiS. Informační zdroje a rozvoj informačních infrastruktury na VŠERS, In: Věc veřejná. Č. 2 VŠERS České Budějovice 2007 4 ISSN 1214-2719 dpcpp
Mgr. Vladimír Čížek, DiS. Zkvalitňování počítačové sítě VŠERS České Budějovice 2007 5 ISSN 1214-2719 dpcpp
Danics, Štefan Bezpečnostní politika Policejní akademie ČR v Praze 2007 187 976-80-7251-263-8 pps
Danics, Š. Bezpečnostní politika ve veřejné správě České Budějovice, VŠERS 2007 76 s. ISBN-978-80-86708-38-6 ppu
Danics, Š. Příčiny volebních ne/úspěchů krajní pravice. In III. Kongres českých politologů Praha, Česká společnost pro politické vědy 2007 428 - 434 ISBN 978-80-902176-07 vpds
Danics, Štefan. Radikalismus-extremismus-antisystémovost Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd. 2007 54-63 80-86879-08-9 vpds
Danics, Š. Společensko-vědní vzdělávání vojenských profesionálů. In Příprava profesionálů v obranných a bezpečnostních silách z pohledu společenských věd a jazykového vzdělávání Brno, Univerzita obrany 2007 121 - 126 ISBN 978-80-7231-270-2 vpds
Danics, Š. Terorismus jako specifický druh násilí. In Násilí z pohledu společenských věd Praha, Policejní akademie ČR v Praze 2007 37 - 48 - vpds
Danics, Š. Výuka aplikované politologie na Policejní akademii ČR v Praze. In Miesto spoločenskovedných disciplín v systéme vzdelávania na A PZ: (súčasný stav a perspektivy) Bratislava, Akadémia Policajného zboru 2007 65 - 69 ISBN 978-80-8054-420-1 vpzs
Dolista, J. Auspicia - Význam filozofie v terciárním vzdělávání VŠERS, České Budějovice 2007 9-11 1214-4967 vpdc
Dolista, J. Auspicia - Proměny polské tvorby pro r. 1989 v Polsku VŠERS, České Budějovice 2007 102 1214-4967 rap
Dolista J. Auspicia - Ze života a díla prof. Ing. Jána Letza, Ph.D. VŠERS, České Budějovice 2007 6-8 1214-4967 vpdc
Dolista J., Roučková D. Děti v sektách Kontakt 1 2007 141-146 1212-4117 vpdc
Dolista, J., Etyczne presłanie Tomasza G. Masaryka Slavia Occicedentalis 64 2007 205-211 ISSN 0081-0002 vpzc
Dolista, J. K budoucnosti evropské unie VŠERS, České Budějovice, Auspicia 2007 118-119 1333-0023 vpdc
Dolista, J. Lidský život má takovou cenu, že bychom jej měli chránit stůj co stůj - 2007 8 - dpcpp
Dolista, J. Pojem osoba ve filosofii, in: Acta Moralia Tyrnaviensia 2 FF Trnava KEMF 2007 32-30 978-80-8082-177-7 vpzs
Dolista, J. Preimplantační a prenatální diagonstika, in: Studie z bioetiky II. Etika v biomedicíně a biotechnice ZSF JU České Budějovice 2007 21-26 978-80-7040-996-1 vpdc
Dolista, J. Problematika péče o staré a umírající rodiče, in: Kontakt Kontakt 2 2007 264-269 1212-1417 vpdc
Dolista, J. Profesní etika VŠERS, České Budějovice 2007 188 978-80-86708-33-1 mdv
Dolista, J., Doskočil, O. Profesní etika zdravotně sociálního pracovníka, in: vybrané kapitoly z veřejného a sociálního zdravotnictví Triton, Praha 2007 103-111 978-80-7254-997-9 pps
Dolista, J., Doskočil, O. Profesní etika zdravotnického pracovníka, in: Vybrané kapitoly z veřejného a sociálního zdravotnictví Tritorn, Praha 2007 92-102 978-80-7254-997-9 mdv
Dolista, J. Sebevražda jako filozoficko – etický problém Acta missiologica 2 2007 13-17 1333-0023 vpdc
Dolista, J. Sebevražda jako filozoficko – etický problém; in: Člověk ve stínu svého konce Studia II 2007 47-53 978-80-86708-34-8 vpds
Dolista, J. Středověký odkaz víry v Boha pro současnost VŠERS, České Budějovice, Auspicia 2007 7-9 1214-4967 vpdc
Dolista, J., Sapík, M. Studie z bioetiky II., Etika v biomedicíně a bioetice ZSF JU České Budějovice 2007 94 978-80-7040-996-1 vpds
Dolista, J. Urbi et orbi. Úvaha nad poselstvím papeže Benedikta XVI. ze dne 25.12.2006 Universum 2007 4 0862-8238 dpcpp
Dolista, J. Význam filozofie v terciálním vzdělávání, in: Auspicia 2007 č. 2 VŠERS České Budějovice 2007 9-11 1214-4967 vpdc
Dolista, J. Walter Laqueur, Poslední dny Evropy…Humanistická Evropa nebo islamistická Eurorábie? VŠERS, České Budějovice, Auspicia 2007 118-119 80-7106-829-2 vpdc
Dolista, J. Ze života a díla prof. Ing. Jána Letza, Ph.D, in: Auspicia 2007 č. 2 VŠERS, České Budějovice 2007 6-8 1214-4967 vpdc
Skořepa L., Dušek J. Analýza zájmu organizací o profil absolventů vysokých škol Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 2, 2007. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta 2007 33-38 ISSN 1212-3285 vpdc
Dušek, J. Beseda s europoslancem Jaroslavem Zvěřinou VŠERS České Budějovice 2007 8 ISSN 1214-2719 dpcpp
Ježek, J. a kol. (Dušek, J., Skořepa, L. atd.) Budování konkurenceschopnosti měst a regionů v teorii a praxi (kapitola 22 – Ekonomický růst v regionech a České republiky a Evropské unie) Západočeská univerzita v Plzni 2007 268 ISBN 978-80-7043-632-5 mdv
Skořepa L., Dušek J. Domácí potraviny a jejich propagace na trhu Sborník z Mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XVI v Praze 18-19.9.2007. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze 2007 - ISBN 978-80-213-1675-1 vpdsk
Dušek, J. Důchodová reforma – nutnost či nikoliv?. Věc veřejná č. 4/2007. VŠERS České Budějovice 2007 15 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek J., Skořepa L. Ekonomický růst a regionální disparity v České republice Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 2, 2007. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta 2007 5-10 ISSN 1212-3285 vpdc
Dušek, J. Franck Biancheri na VŠERS. Věc veřejná č. 1/2007 VŠERS České Budějovice 2007 3 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek J. Historie a organizace Evropské unie VŠERS České Budějovice 2007 343 s. ISBN 978-86708-32-4 pps
Dušek J., Skořepa L., Alina, J. Integrovaný dopravní systém v Jihočeském kraji Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2, 2007. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2007 61-65 ISSN 1214-4967 vpdc
Dušek, J., Skořepa L. Internetový marketing Sborník z mezinárodního vědeckého workshopu Nové trendy v marketingu v Táboře 22.2.2007. Tábor: Jihočeská univerzita – Ekonomická fakulta 2007 6-14 ISBN 978-80-7040-968-8 vpdsk
Dušek, J., Skořepa L. Jak lidé tráví dovolenou ve vybraných regionech České republiky Sborník z X. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách v Pavlově 20.-22.6.2007, Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 2007 363-367 ISBN 978-80-210-4325-1 vpdsk
Vaníček J., Skořepa L., Dušek, J. Jak mladší lidé v jižních Čechách tráví dovolenou CD sborník z 2. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu v Jihlavě 14.-15.3.2007. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava 2007 1-5 ISBN 978-80-87035-01-6 vpdsk
Skořepa L., Dušek J. Možnosti regionální spolupráce vysokých škol Sborník z Mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2007 – Inovace-Podniky-Regiony-Organizace v Českých Budějovicích 27.-28. listopadu 2007. České Budějovice: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2007 83-84 ISBN 978-80-7394-016-4 vpdsk
Skořepa L., Dušek J., Šťastná J. Možnosti zvyšování zaměstnatelnosti absolventů bakalářských programů Sborník z II. konference Problematika terciárního vzdělávání – Littera Scripta 2007 v Českých Budějovicích 21.-22.5.2007. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 2007 207-213 ISBN 978-80-903888-2-6 vpdsk
Dušek, J. Návštěva evropského parlamentu v Bruselu 5.-8.6.2007. Věc veřejná č. 3/2007. VŠERS České Budějovice 2007 10 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek J. Participace občanů na vytváření rozvojových plánů v Jihočeském kraji Sborník z Mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2007 - Inovace-Podniky-Regiony-Organizace v Českých Budějovicích 27.-28. listopadu 2007. České Budějovice: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2007 30-31 ISBN 978-80-7394-016-4 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Participace studentů VŠERS na řešení problémů praxe Sborník z Odborného semináře s mezinárodní účastí Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou v Brně 14. listopadu 2007. Brno: Masarykova univerzita – Ekonomicko-správní fakulta 2007 - ISBN 978-80-210-4482-1 vpdsk
Skořepa L., Dušek J., Vejvodová J. Podíl mléka a mléčných výrobků domácí provinience na regionálním trhu potravin Sborník z Mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2007 v Brně 8.-9.3.2007. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2007 125-131 ISBN 978-80-86633-87-9 vpdsk
Dušek, J., Skořepa L. Požadavky zaměstnavatelů na absolventy vysokých škol ve vybraných regionech ČR Sborník z Mezinárodní vědecké konference Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů v Ostravě 4.-6.9.2007. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB –Technická univerzita Ostrava 2007 161-166 ISBN 978-80-248-1554-1 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Problematika veřejné dopravy v Českých Budějovicích Krajská konference Udržitelný rozvoj integrovaného systému veřejné dopravy v Olomouckém kraji v Přerově 9.5.2007, Vysoká škola logistiky o.p.s. v Přerově 2007 - - vk
Dušek, J. Projekt Blíže k zelenému stromu a jeho výsledky. Věc veřejná č. 4/2007. VŠERS České Budějovice 2007 3 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Projekty VŠERS v roce 2006. Věc veřejná č. 1/2007 VŠERS České Budějovice 2007 3 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J., Skořepa L. Reforma důchodového zabezpečení v České republice Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2, 2007. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2007 82-87 ISSN 1214-4967 vpdc
Dušek J., Skořepa L. Regionální rozvojové agentury a jejich činnosti CD sborník z konference Aktuální otázky rozvoje regionů na Seči 26.–27.6. 2007. Pardubice: Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 2007 1-6 ISBN 978-80-7194-978-7 vpdsk
Dušek J., Skořepa L., Šťastná, J. Rozvoj a příprava studentů VŠERS pro trh práce Recenzovaný sborník příspěvků z Mezinárodní vědecké konference Znalostní ekonomika – trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe v Luhačovicích 29.11.2007. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta managementu a ekonomiky 2007 30 ISBN 978-80-7318-646-3 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Rozvoj regionu z pohledu měst, obcí a jejich občanů Sborník příspěvků z konference Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. 2007 126-131 ISBN 978-80-7041-812-3 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Řízení mikroregionů Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 1, 2007. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2007 72-76 ISSN 1214-4967 vpdc
Dušek J., Skořepa L. Spolupráce v oblasti vzdělávání zaměstnanců a náboru zaměstnanců mezi organizacemi a vysokými školami Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 1, 2007. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta 2007 33-36 ISSN 1212-3285 vpdc
Skořepa L., Dušek J. Spolupráce vysokých škol při přípravě projektů do SF EU Sborník z Mezinárodní vědecké konference Marketing v teórii, výskume a praxi v Podkylavě 13.-14.9.2007. Nitra: Slovenská pol´nohospodárska univerzita v Nitre (KMM FEM SPU Nitra) 2007 22-28 ISBN 978-80-8069-957-4 vpzsk
Dušek, J. Studentská vědecká a odborná činnost na Vysoké škole evropských a regionálních studií 2007 VŠERS České Budějovice 2007 4 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Turecká delegace navštívila Vysokou školu evropských a regionálních studií VŠERS České Budějovice 2007 6 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek J., Protiva, V. Veřejná ekonomika VŠERS České Budějovice 2007 240 s. ISBN 978-80-86708-43-0 pps
Skořepa L., Nagyová L., Dušek J. Vnímání barvy značky piva na spotřebitelském trhu Sborník z 5. vědecké konference Obchod, jakost a finance v podnicích – determinanty konkurenceschopnosti V. v Praze 16.-17.5.2007. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze 2007 267-272 ISBN 978-80-213-1661-4 vpdsk
Skořepa L., Dušek, J. Vnímání značky na spotřebitelském trhu potravin Sborník z mezinárodní konference Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice v Praze 13.-14.9.2007. Praha: Vysoká škola ekonomická 2007 - ISBN 978-80-245-1207-5 vpdsk
Skořepa L., Nerud M., Dušek J., Ferebauerová R. Vybrané aspekty komunitního plánování Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 1, 2007. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2007 37-41 ISSN 1214-4967 vpdc
Dušek, J. Výzkum zastoupení českých mléčných výrobků v obchodních řetězcích pro Agrární komoru ČR. Věc veřejná č. 1/2007 VŠERS České Budějovice 2007 14-15 ISSN 1214-2719 dpcpp
Skořepa L., Dušek J. Značka na spotřebitelském trhu masa a masných výrobků Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 1, 2007. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta 2007 43-47 ISSN 1212-3285 vpdc
Dvořák, K. Jazykové vyjadřování a myšlení v písemných projevech. In. Auspicia 2/2007 VŠERS České Budějovice 2007 37-39 ISSN 1214-4967 vpdc
Reinštein, Č., Železná, P., Čechová, M. a kol. Návrh školního vzdělávacího programu pro 3. ročník středních škol. In. Český jazyk a literatura, č. 1, roč. 58/2007-2008 SPN - pedagogické nkladatelství, a.s., Praha 2007 1-10 ISSN 0009-0786 vpdc
Šmejkalová, M., Šindelářová, J., Čechová, M. a kol. Návrh školního vzdělávacího programu pro 3. ročník středních škol. In. Český jazyk a literatura, č. 5, roč. 58/2007-2008 SPN - pedagogické nkladatelství, a.s., Praha 2007 219-227 ISSN 0009-0786 vpdc
Dvořák, K.; Rysová, K.; Čechová, M. a kol. Návrh školního vzdělávacího programu pro střední školy, In. Český jazyk a literatura, č. 2, roč. 58/2007-2008 SPN - pedagogické nkladatelství, a.s., Praha 2007 53-56 ISSN 0009-0786 vpdc
ERNEKER, J. Problémy přípravy policejních manažerů. In Zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2007 76-80 978-80-8054-420-1 vpzs
ERNEKER, J. Scénář videoprogramu "Sociální komunikace ve veřejné správě" Vysoká škola evropských a regionálních studií 2007 60 s. ------ vzvud
ERNEKER, J. Sociální komunikace ve veřejné správě VŠERS 2007 -- 978-80-86708-65-2 ppe
ERNEKER, J. Sociální komunikace ve veřejné správě České Budějovice: VŠERS, 2007. 2007 136 s. ISBN 978-80-86708-47-8 ppu
ERNEKER, J. Vedenie ľudí v policajnom manažmente. 3. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru 2007 60 s. ISBN 978-80-8054-403-4 pps
Ferebauerová Růžena Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 2007 1-138 978-80-86708-48-5 vzvud
Mgr. Andrea Formánková Co bude dál? - Projekty úřadů práce v období 2007-2013 Úřad práce v Českých Budějovicích 2007 - - - - vpdsk
Mgr. Andrea Formánková Možnosti finanční podpory pro zaměstnavatele -- 2007 -- -- vk
Mgr. Andrea Formánková Národní projekty realizované na podporu zaměstnanosti v Jihočeském kraji Práce a sociální politika 2007 - - mdv
Jan Gregor Семантический анализ абстрактных существительных в устойчивых глагольно-именных словосочетаниях с глаголом дать In: XI Конгресс МАПРЯЛ. Современная чешская ру 2007 93–98. - vpzs
Jan Gregor Bezohledně, nebo ohleduplně? Velešínský zpravodaj, č. 12 2007 9. - dpcrp
Jiří Korostenski Česká a ruská slovní zásoba (neologické aspekty) České Budějovice 2007 138. ISBN 978-80-86708-35-5 opc
Jan Gregor Dočká se Velešín nových čtvrtí rodinných domů, nebo zůstane skanzenem minulých staletí? Velešínský zpravodaj, č. 2 2007 14–15. - dpcrp
Jan Gregor Hanácký půlmaraton jako dvojí výzva Žurnál UP, roč. 16, č. 26 2007 9. - dpcrp
Jan Gregor - Hanuš Nykl Konference mladých slavistů II. Slavia 76, č. 1 2007 108–110. - dpcrp
Jan Gregor Ľubomír Kralčák: Analytické verbo-nominálne spojenia v slovenčine. Synchrónno-diachrónny pohľad. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2005. 204 s. Slovo a slovesnost 68, č. 1 2007 71–75. - rp
Jan Gregor Mladí rusisté v Praze poosmé Opera slavica XVII, č. 2 2007 59–62. - dpcrp
Jan Gregor Návrh Velešínský zpravodaj, č. 5 2007 9. - dpcrp
Jan Gregor Návrh nového volebního systému pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Informační bulletin ČSSD. OVV Č. Krumlov 2007 - - dpcrp
Jan Gregor Olomoučtí rusisté v Praze dominovali Žurnál UP, roč. 16, č. 27 2007 4. - dpcrp
Jan Gregor Omezme účinně menšinu! Žurnál UP, roč. 16, č. 22 2007 8. - dpcrp
Jan Gregor Shodný přívlastek v ruských ustálených verbonominálních spojeních z hlediska frekvence výskytu (na materiálu ruského publicistického stylu) In: Rossica Olomucensia XLV (za rok 2006). Olomouc 2007 43–60. - vpdsk
Jan Gregor Tristní úděl doktorandů na českých VŠ aneb Nebýt, či být doktorandem? /I/ Žurnál UP, roč. 16, č. 24 2007 9–10. - dpcrp
Jan Gregor Tristní úděl doktorandů na českých VŠ aneb Nebýt, či být doktorandem? /II/ (Dokončení.) Žurnál UP, roč. 16, č. 25 2007 8. - dpcrp
Jan Gregor Tři klíčové informace Velešínský zpravodaj, č. 5 2007 7–8. - dpcrp
Jan Gregor Typologie lexikálních vztahů ruských ustálených verbonominálních spojení s formálním slovesem ДАТЬ a jejich souvztažných sloves (ve srovnání s češtinou) Slavia 76, č. 4 2007 373–387. - vpdc
Jan Gregor Výroční koncert chrámového sboru Velešínský zpravodaj, č. 12 2007 8. - dpcrp
Jan Gregor Vzácná návštěva z Ruska po letech na UP Žurnál UP, roč. 16, č. 25 2007 2. - dpcrp
Slábová M. & Frynta D. Morphometric variation in nearly unstudied populations of the most studied mammal: The non-commensal house mouse (Mus musculus domesticus) in the Near East and Northern Africa. Zoologischer Anzeiger 246 2007 91 - 101 0044-5231 vpzc
Slábová M., Munclinger P., Frynta D. Sexual size dimorphism in non-commensal populations of Mus musculus: Are male house mice bigger? - 2007 - - vpzc
Hanzal, V.- Líšková, Z. - Červený, J. - Tesař, J. Predation pressure evaluation of pheasant clutches in hunting district HS Doudleby Lesnícka fakulta TU vo Zvoleně 2007 v tisku v tisku vpzsk
Řehoř, P., Holátová, D. Analýza regionálního trhu práce. In 2nd Central European Conference in Regional Science. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Economics, Institute of Regional and Community Development, 2007 pp. 862 – 867 ISBN 978-80-8073-957-7 vpzsk
Holátová, D., Bednářová, D. Podpora rozvoje manažerů malých a středních podniků. ACTA UNIVERSITATIS Bohemieae Meridionales, 2007 s. 87-92 ISSN 1212-3285 vpdc
Holátová, D., Řehoř, P. Regional and rural sustainable development. In 2nd Central European Conference in Regional Science. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Economics, Institute of Regional and Community Development, 2007 pp. 334 – 341 ISBN 978-80-8073-957-7 vpzsk
Holátová, D. Business strategy - Corporate Social Responsibility. In Kolektiv autorů. Proceedings of Abstract of on International Academic Conference on INCREASING COMPETITIVENESS or Regional, National and International MarketsDevelopment – New Chalengess. Ostrava: Ekonomická fakulta, VŠB-TUO, 2007 s. 35. ISBN 978-80-248-1458-2 dpcrp
HOLÁTOVÁ, D. CSR v koncepci trvale udržitelného rozvoje EU. CSR in EU Conception of the Sustainable Development . In . 2007, Auspicia, roč. IV, č.1, 2007 s.26-30 ISSN 1214-4967 vpdc
Bednářová, D., Holátová, D. Čerpání finančních prostředků z fondů EU v Jihočeském kraji. ACTA UNIVERSITATIS Bohemieae Meridionales, 2007 s. 77-82. ISSN 1212-3285 vpdc
Holátová, D. Hledání cest rozvoje - Společenská a sociální odpovědnost firem. In Kolektiv autorů. Znalostní ekonomika, trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2007 Na CD-ROM: file:///D:/pdf/Holatova.pdf. ISBN 978-80-7318-646-3 vpdsk
Holátová, D., Řehoř, P. Holátová, D., Řehoř, P. Regional and rural sustainable development. In Book of Abstract. 2nd Central European Conference in Regional Science. Košice: Technical university of Košice 2007 s.46 ISBN 978-80-8073-878-5 dpcrp
Holátová, D Kultura, etika, komunikace. In: Kolektiv autorů: Manažerská etika IV. ...inspirace pro 21.století... Hradec Králové: WAMAK, 2007 s. 28-33. ISBN 80-86771-23-7 mdv
Holátová, D. Politika jakosti - konkurenční výhoda. In Kolektív autorov. Marketing v teórii, výzkume a praxi. Nitra : Slovenská pol´nohospodárska univerzita v Nitre 2007 s. 226-232 ISBN 978-80-8069-957-4 vpzsk
Holátová, D. Politika jakosti Evropské unie a Národní politika podpory jakosti v ČR Věc veřejná, roč.V., č.2, 2007 s. 9-11 ISSN 1214-2719 vpdc
Holátová, D Politika podpory rozvoje malých a středních podniků. Zapojování do CSR. In „X .mezinárodní kolokvium o regionálních vědách“ Brno: Masarykova univerzita, 2007 s.82 – 87. IISBN: 978-80-210-4325-1 vpdsk
Holátová, D. Regionální politika a politika soudržnosti EU a ČR. Regional and cohesion policy. Auspicia. škola evropských a regionálních studií 2007 s. 66-68 ISSN 1214-4967 vpdc
Holátová, D Strategie podnikání - společenská a sociální odpovědnost. In INCREASING COMPETITIVENESS or Regional, National and International MarketsDevelopment – New Chalengess. On CD-ROM: VSB-TUO EkF (D:file:///D:/115/S115_Holatova.pdf.) Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007 s.1-7.(D:file:///D:/115/S115_Holatova.pdf.) ISBN 978-80-248-1457-5 vpdsk
Holátová, D. Uplatnění absolventů Věc veřejná. roč.V., č.2, 2007 s. 3 ISSN 1214-2719 dpcpp
Holub Z. On the Problem of Love Denominations in Southern Bohemia , Language, Culture and Society Mezinárodní vědecká konference Moskva, 27-30.9.2007 2007 59-60 ISSN 1562-1391 vpzsk
Jedličková L., Říha R. Terciární jazykové vzdělávání Konference Littera Scripta 2007 - „Problematika terciárního vzdělávání“ v Českých Budějovicích 21.-22.5.2007, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 2007 ??? - vpdsk
Ing. Petra Jílková, Ph.D. Financování investice do vzdělávání, Sborník - Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky ve Zlíně Fakulta Managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín 2007 - 978-80-7318-663-0 vpdsk
Ing. Petra Jílková, Ph.D. Lidský kapitál a možnosti financování investice do vzdělávání, Sborník - Teoretické a praktické aspekty veřejných financí Oeconomica 2007 - 978-80-245-1188-7 vpdsk
Karda Ladislav, Kavan Štěpán: Vzdělávání cestující veřejnosti 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, 6/2007 MV-generální ředitelství HZSČR. Praha 2007 - 1213-7057 dpcrp
Jiří Korostenski Концепт метафоры контейнера /чешско-русское сопоставление/. ACTA FACULTATIS PRESOVIENSIS (Humanistický sborník II AF Ph UP 175/257) Prešovská univerzita v Prešově 2007 142-153 978-80- 8068- 621- 5 vpzsk
Jiří Korostenski Česká a ruská slovní zásoba (neologické aspekty) VSERS České Budějovice 2007 169 978-80-86708-35-5 mdv
Jiří Korostenski K otázkám prototypů ve slovní zásobě VSERS České Budějovice 2007 40- 47 1214-4967 vpdc
Jiří Korostenski Nekotoryje voprosy sovremennoj semantiki. Inostrannyje jazyki i literatura v sovremennom obrazovatel'nom prostranstve: sbornik naučnych trudov, podgotovlennyj k Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenciji. V 2 t., t.1. Jekatěrinburg , GOU UGTU-UPI. 2007 258-265 ISBN 978 - 5 - 321 - 01001 - 3 vpzsk
Jiří Korostenski Nové trendy v současné lexikální sémantice KB PF ZCU Plzeň - vyžádaná přednáška 2007 1-10 --- vk
Jiří Korostenski Osnovy konceptualnoj metafory. Kongree MAPRJAL. Sovremennaja češskaja rusistika (Sbornik češskoj delegaciji) Ústí nad Orlicí 2007 81-86 978-80-86845-76-0 vpzs
Jiří Korostenski Parametričeskaja osnova konceptualizaciji (2.češsko-russkoje sopostavl'lenije). Kul'turnyje koncepty v azyke i tekste. Sbornik naučnych trudov, vypusk Belgorodskij gosudarstvennyj universitet 2007 15-26 5-9571-0236-9 vpdsk
Jiří Korostenski Prototipy v jazyke//Russkij jazyk v polikulturnom prostranstve. Materialy Meždunarodnoj naučnoj konferenciji. 10 - 11 oktjabrja 2007 Astracháňská státní univerzita 2007 89-95 978-5-9926-0016-2 vpzs
Jiří Korostenski (edc.) Region, regionalistika, regionalismus a regionalisté VSERS České Budějovice 2007 5-7 978-80-86708-39-3 vpds
Koy, Christopher (spolueditor) Dream, Imagination and Reality. South Bohemian Anglo-American Studies No. 1, České Budějovice Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis 2007 154 978-80-7394-006-5 vpds
Koy, Christopher Frank McCourt: Teacher Man (New York: Harper Perennial, 2005). In: ATEČR Newsletter Journal of English Language Teaching 18:2 Autumn 2007 76-77 1210-0196 rp
Koy, Christopher Signifying on Scots: Charles W. Chesnutt's Parodies of Walter Scott, In: Dream, Imagination and Reality in Literature, South Bohemian Anglo-American Studies No. 1 K. Vránková; Koy, Ch. (eds.) České Budějovice, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis 2007 93-101 978-80-7394-006-5 vpds
Koy, Christopher (spoluautor) Step–By–Step 1. Angličtina pro samouky (2. vyd.) Nakladatelství Fraus, Plzeň 2007 175 978-80-7238-666-6 ppu
Kučera Rudolf Evropská ústava a společné evropské hodnoty Revue Střední Evropa 2007 127 0862-691 X vpdc
Kučera Rudolf Kdy skončí krveprolévání? Týdeník Euro č. 23 2007 60-61 1212-3129 vpdc
Kučera Rudolf Začalo nové kolo zbrojení.. Revue Prostor č. 73/74, Praha 2007 15-20 0862-7045 vpdc
Aleš LISA, Petr ŠAUER, Petr VYMĚTAL Environmental Policy Integration in the Czech Republic: Relevance of Environmental Policy Assessment - 2007 1-18 - vk
Aleš LISA, Petr Šauer (ed.) Environmentální ekonomie a politika UK Praha 2007 1 - 447 978-80-87076-08-8 ppu
Aleš LISA,, Petr ŠAUER Perspectives on Economics Yasar University, Izmir, Turkey 2007 185 - 192 978-975-6339-11-4 vpzs
Aleš LISA Řešení environmentálních konfliktů jednáním i jinak UK Praha 2007 135 978-80-87076-07-+ mdv
ĎURČO, P. a kol. Bezpečnostnoprávna terminológia. 1. vyd. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave Akadémia PZ v Bratislave 2007 s. 176. ISBN 978-80-8054-406-5. mdv
HEJDA, J., a kol. Vybraná témata kriminalistiky a trestního práva, 1. vydání, Praha (40 %). Praha:Vysoká škola ekonomická 2007 252 s. ISBN 978- 80-245-1163-4. ppu
KRÁLIK, J., a kol. Vysoká škola - katalyzátor rozvoja. 1. vyd. Kunovice Evropský polytechnický institut 2007 118 s. ISBN 978-80-7314-126-4. vpzc
Pána, L. Европейский Союз и последствия его расширения. In III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ЯЗЫК И КУЛЬТУРА". Москва 27-30 сентября 2007. РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК и МОСКОВСКИЙ И& 2007 -- -- vk
Pána, L. Domácí násilí jako sociální problém společnosti. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Násilí z pohledu společenských věd. Policejní akademie ČR v Praze 2007 123-131 ISBN 978-80-7251-253-9 vpzsk
Pána, L. Liší se evropský a český poslanec? VŠERS České Budějovice 2007 č. 3, 10-11 ISSN 1214-2719 dpcpp
Pána, L., Somr, M. Metodologie a metody výzkumu VŠERS České Budějovice 2007 164 s. ISBN 978-80-86708-52-2 mdv
Pána, L. Národnostní menšiny v Jihočeském kraji, 1. část: národnost německá VŠERS České Budějovice 2007 č. 1, 7-8 ISSN 1214-2719 dpcpp
Pána, L. Národnostní menšiny v Jihočeském kraji, 2. část: národnost židovská VŠERS České Budějovice 2007 č. 2, 7-8 ISSN 1214-2719 dpcpp
Pána, L. Národnostní menšiny v Jihočeském kraji, 3. část: národnost romská VŠERS České Budějovice 2007 č. 3, 11-12 ISSN 1214-2719 dpcpp
Pána, L. Národnostní menšiny v jižních Čechách a trh práce, In Region, regionalistika, regionalismus a regionalisté, ed. Holub Zb., Korostenski J. VŠERS České Budějovice 2007 150-159 ISBN 978-80-86708-39-3 vpds
Pána, L. Návrh koncepce politiky jihočeského kraje ve vztahu k národnostním menšinám. In Auspicia, roč. IV, č. 1 VŠERS České Budějovice 2007 81-87 ISSN 1214-4967 vpdc
Pána, L. Politické systémy v zemích Evropy: Spojené království Velké Británie a Severního Irska VŠERS České Budějovice 2007 108 s. ISBN 978-80-86708-50-8 ppu
Pána, L. Recenze Dvořák, K. Komunikační dovednosti jako předpoklad úspěšného výkonu profese. In Auspicia č. 1 VŠERS České Budějovice 2007 120 s. ISSN 1214-4967 rp
Pána L. Recenze Encyklopedie husitství. In Auspicia č. 2/2007 VŠERS České Budějovice 2007 102-104 ISSN 1214-4967 rp
Pána, L., Pavelka, V. Sociální služby, jejich kvalita a perspektiva v Jihočeském kraji. In Dolista, J., Pána, L. (ed.) Člověk ve stínu svého konce VŠERS České Budějovice, Jihočeská pobočka České společnosti pro politické vědy 2007 224-231 ISBN 978-80-86708-34-8 vpdsk
Pána, L. Studenti a přednášející VŠERS v Parlamentu Velké Británie a Severního Irska VŠERS České Budějovice 2007 č. 2, 2 ISSN 1214-2719 dpcpp
Pána, L. The European Union and Consequences of its Enlargement. In Language, culture and society Akademie věd Ruské federace 2007 39-44 ISSN 1562-1391 vk
Pána, L., Fidler, J. Tradition und Gegenwart die Tapisserien von J. Hradec-Neuhaus Jihočeské muzeum České Budějovice 2007 - - vk
Pána, L. Význam euroregionů Silva Nortica a Šumava - Bayerische Wald - Mühlviertel pro rozvoj Jihočeského kraje. In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta a Stredoeurópska vysoká škola Skalica 2007 170-177 ISBN 978-80-210-4325-1 vpds
Pána, L., Krninská, R. Významné aspekty počátků evropské kulturní identity. In Cabada, L. (ed.) Evropa-kultura-identita (Kulturní pozadí evropské integrace) Vydavatelství Čeněk, s.r.o. 2007 44-56 ISBN 978-80-7380-064-2 vpds
Pána, L. Vztah české majority a národnostních menšin v Jihočeském kraji VŠERS České Budějovice 2007 193 s. ISBN 978-80-86708-53-9 mdv
Pecka, E. Sociolog Emanuel Chalupný VŠERS České Budějovice 2007 - ISBN 978-80-86708-49-2 mdv
Oldřich Pekárek Oponentský posudek doktorské disertační práce Ing. Miroslava Mlýnka, Možnosti aplikace auditu systému řízení fyzické bezpečnosti ve vojenských objektech Universita obrany Brno 2007 ---------------- -------------------------- dpcrp
Oldřich Pekárek Posouzení tématu a kvalit předložených thesí doktorské práce (PHD) RNDr Tesaře, pro ČVUT Praha ČVUT 2007 ------------ -------------- dpcrp
Pekárek Oldřich,Vladimír Čížek Práce s agenturními a elektronickými informacemi VŠERS 2007 -- v tisku pps
Oldřich Pekárek ZNALOSTNÍ MINIMUM Z OBLASTI BEZPEČNOSTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ inform.systém VSERS-el.forma 2007 1-13 ---- ppe
Petr,B. Ke dvěma aktuálním problémům vydržení vlastnického práva.Právní rozhledy 8/2007,s293. Právní rozhledy 8/2007 2007 293 --- vpdc
PEVNÁ, J. Cvičné příklady z financí podniku I. E-learningová učetní pomůcka [on line]. Dostupný z WWW https://moodle.fm.vse.cz/course/view.php?id=93 2007 - - ppe
PEVNÁ, J. Ekonomika organizace J. Hradec: FM VŠE 2007 1-34 - dpcrp
ing. Václav Protiva Rozvoj Jč. kraje v letech 2001- 5; příležitosti a skutečnost Jihočeská univerzita Č. Budějovice 2007 89-96 978-80-7394-008-9 vpdsk
Ing. Jiří Dušek, Ing. Václav Protiva Veřejná ekonomie VŠERS 2007 1-240 978-80-86708-43-0 ppu
Skořepa L., Dušek J., Říha R. Klasa brand on the milk and other dairy products in Czech markets Acta oeconomica et informatica. Vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohopodárstve. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2007 ?? 1336-9261 vpzc
Říha R., Jedličková L. Terciární jazykové vzdělávání Konference Littera Scripta 2007 - „Problematika terciárního vzdělávání“ v Českých Budějovicích 21.-22.5.2007, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 2007 ??? - vpdsk
Havelková, L. Русские и чешские народные приметы (сравнение двух по происхождению родственных культур и их значение при обучении иностранным языкам) Caudernos de Rusística Espanola 2007 125-130 1698-322X vpzc
Havelková L. Basko, N. V. Izučajem russkij, uznajem Rossiju Fraus - Cizí jazyky 2007 70 1210-0811 rp
Saunders, E. Akademikerarbeitslosigkeit in der Tschechischen Republik. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften 2007 - - vk
Saunders, E. Nezaměstnanost akademických pracovníků v České republice České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2007 99-101 1214-4967 vpdc
Saunders, E. O altruismu České Budějovice: Jihočeská univerzita 2007 - 978-80-7040-962-6 ppe
Saunders, E. Soziale Arbeit mit den Flüchtlingen und die EU. Coburg 2007 - - vk
Saunders, E. Tichý, M.: Práce se sociálně neadaptovanými klienty. Recenze. Ostravská univerzita: Pedagogická fakulta 2007 - 978-80-7368-310-8 rp
Ševčík, O., Beneš, O. Média 2006. In Česká architektura-Czech Architecture 2005-2006. Praha : Prostor 2007 190-197 ISBN 80-87064-00-3, ISSN 1213-7871 vpdc
Ševčík, O., Beneš, O. Miroslav Masák: Angažovaný architekt-angažovaný svědek doby: půl století života nejen s architekturou. In ERA 21, 1/2007 Brno : ERA Média 2007 11 ISSN 1801-089X vpdc
Ševčík, O. Naléhavé poselství o podstatě a seberefglexi architektury. In ERA 21, 2/2007. Brno : ERA Média 2007 10 ISSN 1801-089X vpdc
Ševčík, O., Beneš, O. O významu nepříruční teorie pro architekty, čili časy se mění i v české architektonické teorii. (Několik poznámek k teorii a pruci architekta). In ERA 21, 2/2007. Brno : ERA Média 2007 66-69 ISSN 1801-089X vpdc
Ševčík, O., Beneš, O. Pleskotova centrála ČSOB v Praze-Radlicích, čili svědectví o požadavcích a záměrech klienta a spiracích architekta. In ERA 21, 3/2007. Brno : ERA Média 2007 26 ISSN 1801-089X vpdc
Ševčík, O. Poznámka ke vztahu technologií a umění na přelomu XX. a XXI. století. In Krámský, D. a kol. Humanitní vědy dnes a zítra. Liberec : Bor 2007 321-326 ISBN 978-80-86807-06-05 mdv
Ševčík, O., Beneš, O. Sice již nelegendární, ale pořád obdivuhodný Bauhaus. Na místo Gropiovy mediální ikony Bauhausu přichází fakticita. In ARCH 4/2007. Bratislava : Eurostav 2007 52-53 ISSN 1335-3268 vpzc
Šimák Martin, Kahoun Vilém Protection of Children Rights in Prosecution in the Czech Republic and Use of Social-Ecological Model The University of Scranton, Pennsyslvania, USA 2007 128-139 1512-0651 vpzc
Šimák Martin, Kahoun Vilém Vybrané kapitoly k sociální práci, Sociální práce II. - Sociálně-právní ochrana dětí Triton 2007 11-23 978-80-7387-064-5 mdv
ŠImák Martin, Kahoun Vilém Vybrané kapitoly k sociální práci, Sociální práce II. - Sociálně-právní ochrana dětí v souvislosti s jejich trestnou činností Triton 2007 25-61 ISBN 978-80-7387-064-5. mdv
Dušek, J., Skořepa L. Reforma důchodového zabezpečení v České republice Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2, 2007. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2007 82-87 ISSN 1214-4967 vpdc
Skořepa L., Dušek J. Analýza zájmu organizací o profil absolventů vysokých škol Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 2, 2007. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta 2007 33-38 ISSN 1212-3285 vpdc
SKOŘEPA L., DUŠEK J. Domácí potraviny a jejich propagace na trhu Mezinárodní vědecká konference Agrární perspektivy XVI v Praze 18-19.9.2007, Česká zemědělská univerzita v Praze 2007 7 ISBN 978-80-213-1675-1 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Ekonomický růst a regionální disparity v České republice Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 2, 2007. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2007 2007 5-10 ISSN 1212-3285 vpdc
Dušek J., Skořepa L., Alina, J. Integrovaný dopravní systém v Jihočeském kraji Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2, 2007. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2007 61-65 ISSN 1214-4967 vpdc
DUŠEK, J., SKOŘEPA L. Internetový marketing, Mezinárodní vědecký workshop Nové trendy v marketingu v Táboře 22.2.2007, Jihočeská univerzita – Ekonomická fakulta 2007 6-14 ISBN 978-80-7040-968-8 vpdsk
Dušek, J., Skořepa L. Jak lidé tráví dovolenou ve vybraných regionech České repub liky Sborník z X. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách v Pavlově 20.-22.6.2007, Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 2007 363-367 ISBN 978-80-210-4325-1 vpdsk
VANÍČEK J., SKOŘEPA L., DUŠEK Jak mladší lidé v jižních Čechách tráví dovolenou 2. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu v Jihlavě 14.-15.3.2007, Vysoká škola polytechnická Jihlava 2007 1-5 ISBN 978-80-87035-01-6 vpdsk
SKOŘEPA L., DUŠEK J., ŘÍHA R. Klasa brand on the milk and other dairy products in Czech markets, Acta oeconomica et informatica. Vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve 2007 v tisku ISSN 1336-9261 vpzc
Skořepa L., Dušek J. Možnosti regionální spolupráce vysokých škol Sborník z Mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2007 – Inovace-Podniky-Regiony-Organizace v Českých Budějovicích 27.-28. listopadu 2007. České Budějovice: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2007 83-84 ISBN 978-80-7394-016-4 vpdsk
SKOŘEPA L., DUŠEK J., ŠŤASTNÁ J. Možnosti zvyšování zaměstnatelnosti absolventů bakalářských programů Konference Littera Scripta 2007 - „Problematika terciárního vzdělávání“ v Českých Budějovicích 21.-22.5.2007, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 2007 207-213 ISBN 978-80-903888-2-6 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Participace studentů VŠERS na řešení problémů praxe Sborník z Odborného semináře s mezinárodní účastí Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou v Brně 14. listopadu 2007. Brno: Masarykova univerzita – Ekonomicko-správní fakulta 2007 6 ISBN 978-80-210-4482-1 vpdsk
SKOŘEPA L., DUŠEK J., VEJVODOVÁ J. Podíl mléka a mléčných výrobků domácí provinience na regionálním trhu potravin Mezinárodní vědecká konference Firma a konkurenční prostředí 2007 v Brně 8.-9.3.2007, Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2007 125-131 ISBN 978-80-86633-87-9 vpdsk
Dušek, J., Skořepa L. Požadavky zaměstnavatelů na absolventy vysokých škol ve vybraných regionech ČR Sborník z Mezinárodní vědecké konference Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů v Ostravě 4.-6.9.2007. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB –Technická univerzita Ostrava 2007 161-166 ISBN 978-80-248-1554-1 vpdsk
SKOŘEPA L., ŠŤASTNÁ J. Projekt „Blíže k zelenému stromu“končí, spolupráce pokračuje Věc veřejná č. 4/2007. VŠERS České Budějovice 2007 1-2 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek J., Skořepa L. Regionální rozvojové agentury a jejich činnosti CD sborník z konference Aktuální otázky rozvoje regionů na Seči 26.–27.6. 2007. Pardubice: Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2007 1-6 ISBN 978-80-7194-978-7 vpdsk
Dušek J., Skořepa L., Šťastná, J. Rozvoj a příprava studentů VŠERS pro trh práce Recenzovaný sborník příspěvků z Mezinárodní vědecké konference Znalostní ekonomika – trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe v Luhačovicích 29.11.2007. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta managementu a ekonomiky 2007 30 ISBN 978-80-7318-646-3 vpdsk
DUŠEK, J., SKOŘEPA, L. Rozvoj regionu z pohledu měst, obcí a jejich občanů Sborník příspěvků z konference Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007 2007 126-131 ISBN 978-80-7041-812-3 vpdsk
Dušek J., Skořepa L. Řízení mikroregionů Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 1, 2007. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2007 72-76 ISSN 1214-4967 vpdc
DUŠEK J., SKOŘEPA L. Spolupráce v oblasti vzdělávání zaměstnanců a náboru zaměstnanců mezi organizacemi a vysokými školami Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod 2007 33-36 ISSN 1212-3285 vpdc
Skořepa L., Dušek J. Spolupráce vysokých škol při přípravě projektů do SF EU Nitra: Slovenská pol´nohospodárska univerzita v Nitre 2007 22-28 ISBN 978-80-8069-957-4 vpzsk
DUŠEK J., SKOŘEPA L. Vnější a vnitřní spolupráce v mikroregionech Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2007 45-50 ISSN 1214-4967 vpdc
Skořepa L., Nagyová L., Dušek J. Vnímání barvy značky piva na spotřebitelském trhu Sborník z 5. vědecké konference Obchod, jakost a finance v podnicích – determinanty konkurenceschopnosti V. v Praze 16.-17.5.2007. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze 2007 267-272 ISBN 978-80-213-1661-4 vpdsk
Skořepa L., Dušek, J. Vnímání značky na spotřebitelském trhu potravin Sborník z mezinárodní konference Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice v Praze 13.-14.9.2007. Praha: Vysoká škola ekonomická 2007 7 ISBN 978-80-245-1207-5 vpdsk
SKOŘEPA L., NERUD M., DUŠEK J., FEREBAUEROVÁ R. Vybrané aspekty komunitního plánování Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 1, 2007 2007 37-41 ISSN 1214-4967 vpdc
SKOŘEPA L., DUŠEK J. Značka na spotřebitelském trhu masa a masných výrobků Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 1, 2007. 2007 43-47 ISSN 1212-3285 vpdc
Šmíd Jan Distance Distance, občanské sdružení 2007 54-61 1212-7833 vpdc
Strnad, Š. Reflexe polských parlamentních voleb 2005. Auspicia, č. 2, ročník IV. 2007 52-55 1214-4967 vpdc
JUDr. Roman Svatoš Mezinárodní konference "bezpečné příhraničí" Ústav policejně bezpečnostních studií Policejní akademie ČR v Praze 2007 4-8 978-80-86477-39-8 vpdsk
JUDr. Roman Svatoš Průběh dokazování ve zkráceném přípravném řízení Policejní akademie ČR 2007 115-119 978-80-7251-262-1 vpzsk
JUDr. Roman Svatoš Zajišťuje institut zkráceného přípravného řízení základní zásady trestního řízení? C. H. Beck - Trestněprávní revue 2007 3-7 00000000 vpdc
Kváč M., Ondráčková Z., Květoňová D., Sak B., Vítovec J. Infectivity and pathogenicity of Cryptosporidium andersoni to a novel host, southern multimammate mouse (Mastomys coucha) Vet.parasitol. 143 2007 229-233 - vpzc
Kváč M., Vítovec J. Occurrence of Strongyloides papillosus associated with extensive pulmonary lesions and sudden deaths in calves on a beef farm in a highland area of South Bohemia (Czech Republic) Helminthologia 44 2007 10-13 - vpzc
Kolektiv autorů Setkání na Zlaté stezce - Prachatice 2007 Hanns-Seidel-Stiftung eV 2007 64-70 - dpcpp
Novotný,V., Bandžak,J. Jednací jazyk ve správním řízení Veřejná správa roč. XVII, č. 11/2006 2006 10 - dpcrp
Jiří Bílý Anglosaské a kontinentální právní pojetí odpovědnosti v mezinárodním obchodě. Praha 2006, In: Sborník z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XV. – zahraniční obchod a globalizační procesy, Praha 20. – 21. září 2006, díl II. Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně-ekonomická fakulta, 2006 1149-1152, ISBN 80-213-1531-8. vpds
Jiří Bílý Distanční studium v České republice. In: KIPP Schola Internationale Gesellschaft fuer Ingenierpaedagogik Wien 2006 48-52 ISSN 80-277-2389-4 vpzc
Jiří Bílý Nároky pro vady kupované a prodávané věci v zemědělském evropském právu. Podkylava 2006, In.: Sborník vědeckých prací z mezinárodní vědecké konference Vybrané otázky agrárneho práva europskej únie III. Podnikanie a predpoklady jeho ďalšieho rozvoja v EÚ. . Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006 14-17 ISBN 80-8069-812-0. vpzs
Jiří Bílý Řešení zemědělských otázek a krize evropské integrace v roce 1965. Račkova dolina 2006, In: Sborník vědeckých prací z mezinárodní vědecké konference K otázkam poľnohospodárskej politiky EU. European commission – Directorate – General for Education and Culture Education, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006 135-138 ISBN 80-8069-688-8. vpzsk
Bína, Daniel Mediální gramotnost jako cíl výchovy v 21. století. In: Porubská, G. – Prokypčáková, K. (eds.): Vzdelávanie v zrkadle doby. 1. diel Nitra: Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa 2006 349-356 80-8050-995-6 vpzs
Mgr. Vladimír Čížek, DiS. Recenzní posudek: Osobní počítače a osoby se zrakovým znevýhodněním, Mgr. Radka Prázdná, JU Zdravotně sociální fakulta - 2006 - - rp
Danics, Š. Privátní hédonismus a občanská odpovědnost. In Altruizmus a egoizmus v súčastnej spoločnosti: zbozník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Bratislava, Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnů výchovu a šport 2006 27 - 30 ISBN 80-89075-29-0 vpzs
Danics, Š. Úvod do politologie na PA ČR Praha, Policejní akademie ČR v Praze 2006 134 s. ISBN 80-7251-220-X ppu
Danics, Š. et al. Základy sociologie a politologie Praha, Policejní akademie ČR v Praze 2006 159 s. ISBN 80-7251-215-3 ppu
Dolista, J. Argumentační dovednosti v bioetice ZSF JU ČB 2006 7-12 80-7040-876-6 vpds
Dolista, J. Etika zaměstnance veřejné správy VŠERS, České Budějovice 2006 122 80-86708-20-9 mdv
Dolista, J. Kam se ztratila kritická síla reformace v českých zemích? L. Marek, Brno 2006 112-115 0862-8238 vpdc
Dolista, J. Kvalita života a zdraví z pohledu teologa TF v Košicích, Košice 2006 37-41 0-89138-56-X vpzsk
Dolista, J. Lidé jsou už unaveni politikou - 2006 20 - mdv
Dolista, J. Lidé mají právo vědět, kolik politici vydělávají - 2006 3 - mdv
Dolista, J. Lidská důstojnost jako aktuální téma v evropských vztazích Karmelitánské nakladatelství 2006 39-48 80-7195-064-5 mdv
Dolista, J. Lidská důstojnost jako aktuální téma v evropských vztazích Karmelitské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006 39-48 0-7195-064-5 vpds
Dolista, J. Nutraceutický vliv fermentovaných masných produktů na imunitu a obranyschopnost u člověka VŠERS 2006 33-45 80-86708-17-9 mdv
Dolista, J. Nutraceutický vliv fermentovaných masných produktů na mikroflóru trávicího traktu u člověka VŠERS 2006 20-32 80-86708-17-9 mdv
Dolista, J. Nutraceutický vliv fermentovaných masných produktů na mikroflóru trávicícho traktu u člověka VŠERS, České Budějovice 2006 20-32 80-86708-17-9 vpdc
Dolista, J. Nutracutický vliv fermentovaných masných produktů na imunitu a obranyschopnost u člověka VŠERS, České Budějovice 2006 33-45 80-86708-17-9 vpdc
Dolista, J. Pokusy na lidských embriích Universum 1 2006 8 0862-8238 vpdc
Dolista, J. Pokusy na lidských embryích - 2006 8 0862-8238 mdv
Dolista, J. Politické působení církví ve společnosti ČSPV, Praha 2006 830-837 978-80-902176-0-7 vpdsk
Dolista, J. Problem of Using of Ethics Standards in Scientific Research Teorie vědy 3 2006 39-54 1210-0250 vpdsk
Dolista, J. Problems of Using of Ethics Standards in Scientific Research - 2006 37-54 1210-0250 mdv
Dolista, J. Problems to Using of Standards to Ethics in Scientific Research - 2006 136-145 1512-0651 mdv
Dolista, J. Problems to Using of Standards to Ethics in Scientific Research National Institute of Health and Social Affairs 2006 136-145 1512-0651 vpzsk
Dolista, J. Spravedlnost a láska v pojetí Benedikta XVI - 2006 5 - mdv
Dolista, J. Spravedlonst a láska v pojetí Benedikta XVI. Universum,České křesťanská akademie 2006 5 0862-8238 mdv
Dolista, J. Strava pro třetí tisíciletí VŠERS, České Budějovice 2006 6-19 80-86708-17-9 dpcrp
Skořepa L., Dušek J. Analýza zájmu a potřeb organizací o společné vědecké a výzkumné projekty s vysokými školami České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s., 2006. 2006 1-47 - vzvud
Hes A., Skořepa L., Dušek J. Aspekty chování českého spotřebitele Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 2. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2006 57-64 ISSN 1212-3285 vpdc
Skořepa L., Dušek J. Budějovický Měšťanský Pivovar – Závěrečná zpráva z výzkumu Omnibus 2006ZS České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s., 2006. 2006 1-22 - vzvud
Dušek, J. Informační systém „Blíže k zelenému stromu“. Věc veřejná č. 4/2006 VŠERS České Budějovice 2006 5 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Informační systém. Věc veřejná č. 1/2006 VŠERS České Budějovice 2006 12 ISSN 1214-2719 dpcpp
Skořepa L., Dušek J. Kostelecké uzeniny – Závěrečná zpráva z výzkumu Omnibus 2006ZS České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s., 2006. 2006 1-83 - vzvud
Skořepa L., Hes A., Dušek J. Postavení značky KLASA na domácím trhu potravin Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2006 25-33 ISSN 1212-3285 vpdc
Skořepa J., Hes A., Dušek J. Preference spotřebitelů na trhu potravin Elektronický sborník: Agrární perspektivy XV. Praha: ČZU 2006 - ISBN 80-213-1531-8. vpdsk
Skořepa L., Dušek J. Preference spotřebitelů na trhu potravin v České a Slovenské republice Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 2. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2006 47-52 ISSN 1212-3285 vpdc
Skořepa, L., Dušek, J. Problematika využívání veřejné dopravy v Českých Budějovicích Sborník: konference Agroregion 2006. České Budějovice: Zemědělská fakulta JČU v Českých Budějovicích 2006 191-195 ISBN 80-7040-871-5 vpdsk
Skořepa L., Vejvodová J., Dušek J. Projekt „Blíže k zelenému stromu“ Odborná praxe a posílení kontaktů s budoucími zaměstnavateli jako nástroj lepšího uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce Seminář „Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech“ v Brně, 7. - 8. 12. 2006 2006 - - vk
Dušek J., Skořepa L. Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů. Venkov náš svět. Praha: ČZU 2006 24-2 ISBN 80-213-1463-X vpdsk
Skořepa L., Vejvodová J., Dušek J. Regionální spolupráce vysokých škol s praxí Sborník z konference REGIO 2006 – Konkurenceschopnost podniků a regionů v Evropské unii. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2006 149-154 ISBN 80-7043-517-8 vpdsk
Skořepa L., Erneker J. Řízení a manažerské dovednosti – 1. díl. Kapitola 8 – Kontrolování (SKOŘEPA L., DUŠEK. J.) České Budějovice: VŠERS 2006 82-84 ISBN 80-86708-14-4 dpcrp
Skořepa L., Dušek J. Spolupráce regionálních rozvojových agentur se státními a soukromými organizacemi v Jihočeském kraji, Praze, Plzeňském kraji a Vysočině Sborník z konference "Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení". Ostrava: Ostravská univerzita 2006 - ISBN 80-7368-262-1 vpdsk
Skořepa L., Dušek J. Spolupráce s praxí - významná část výuky na vysoké škole Sborník: Česká cesta k zákazníkům (strategie spotřebního trhu). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2006 89-94 ISBN 80-86708-28-4 vpdsk
Skořepa L., Dušek J. Spolupráce v mikroregionech Workshop Management regionálního rozvoje II. pořádaný ZČU, Ostravskou univerzitou a VŠERS v Lukách nad Jihlavou, 10.-11.10.2006 2006 - - vk
Skořepa L., Dušek J. Strategie dalšího rozvoje v mikroregionech Konference ZČU v Lukách nad Jihlavou, 19.-20.4.2006 2006 - - vk
Dušek, J., Ježek, J., Pána, L., Skořepa, L. Tvorba modelů regionálního managementu a jejich praktická implementace v České republice Sborník: Regióny-vidiek-životné prostredie. Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 2006 97-104 ISBN 80-8069-709-4 vpzsk
Hes A., Skořepa L., Dušek J. Vliv otevřené ekonomiky ČR na rozvoj maloobchodu - subsystému vnitřního obchodu Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2006 35-39 ISSN 1212-3285 vpdc
Dušek J., Skořepa L. Vnější a vnitřní spolupráce v mikroregionech Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2006 46-50 ISSN 1214-4967 vpdc
Skořepa L., Dušek J., Fantyš T. Vnímání hudby a hlasových projevů v maloobchodní prodejně Sborník: Obchod, jakost a finance v podnicích – determinanty konkurenceschopnosti IV. Praha: ČZU 2006 155-159 ISBN 80-213-1436-2 vpdsk
Skořepa, L., Dušek, J. Využívání veřejné dopravy v Českých Budějovicích Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 1, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2006 27-30 ISSN 1214-4967 vpdc
Skořepa L., Dušek J. Výzkum spokojenosti cestujících Dopravního podniku města České Budějovice s kvalitou poskytované služby České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s., 2006. 2006 1–39 - vzvud
Dušek, J. Výzkum spokojenosti cestujících Dopravního podniku města České Budějovice s kvalitou poskytovaných služeb. Věc veřejná č. 2/2006 VŠERS České Budějovice 2006 6 ISSN 1214-2719 dpcpp
Dušek, J. Výzkum spotřebitelského trhu potravin pro Kostelecké uzeniny, a.s. Věc veřejná č. 4/2006 VŠERS České Budějovice 2006 6 ISSN 1214-2719 dpcpp
Skořepa L., Dušek J., Vejvodová, J. Výzkum zastoupení českých mléčných výrobků v obchodních řetězcích v ČR České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s., 2006. 2006 1-37 - vzvud
Dušek J., Skořepa L. Závěrečná zpráva Mikroregiony (Budoucnost regionálních rozvojových agentur v České republice a Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů) České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s., 2006. 2006 1–106 - vzvud
Skořepa L., Dušek J. Závěrečná zpráva z výzkumu Omnibus 2006ZS České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s., 2006. 2006 1–111 - vzvud
Dušek J., Skořepa L. Značka Klasa – vysoká kvalita domácích potravin Elektronický sborník: MVD 2006 – Konkurencieschopnosť v EÚ – výzva pre krajiny V4. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 2006 - ISBN 80-8069-704-3 vpzsk
ERNEKER, J. Byrokracie a racionalita formální organizace Policajná teória a prax, roč. 14, č.2, 2006 38-47 ISBN 1335-1370 vpzc
ERNEKER, J. Komunikace rizik v procesu jejich řízení In Riadenie zmien v procesu jejich řízení. Bratislava:, Akadémia PZ , 2006, s.84-93. ISBN 80-8054-373-9 2006 84-93 ISBN 80-8054-373-9 vpzs
ERNEKER, J. Manažerská komunikace v krizových situacích In Auspicia, 2006, roč.III, č.2, s.82-86. ISSN 1214-4967 2006 82-86 ISSN 1214-4967 vpdc
ERNEKER, J. Manažerská komunikace ve formální organizaci In Auspicia, 2006, roč.III, č.1, s.43-45. ISSN 1214-4967 2006 43-45 ISSN 1335-1370 vpdc
ERNEKER,J., PORADA, V. et. al. Poznávání potřeb a transfer vědeckých poznatků do policejní praxe Praha. Policejní akademie České republiky, 2006. 234 s. 2006 - 80-7251-217-X mdv
ČUŘÍK, P. Psychologické aspekty použitia zbraní policajtmi vo výkone policajnej profesie Policajná teória a prax, č.2, s.18 2006 18 - opc
BARIČIČOVOVÁ, Ľ., KNÝ, M. Riadenie zmien v policajnej organizácii Bratislava: APZ, 2006, s.24 2006 24 - opc
BUZALKA,J. Riadenie zmien v policajnej organizácii Bratislava: APZ, 2006, s.137, 138 2006 137-138 - opc
BARIČIČOVOVÁ, Ľ., KNÝ, M. Riadenie zmien v policajnej organizácii Bratislava: APZ, 2006, s.24 2006 28 - opc
ERNEKER,J., PORADA, V. et. al. Role interkulturní komunikace v sebeprosazování manažera. In Vzdelávanie a rozvoj ĺudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti 2006 19-22 80-88954-373-9 vpzs
SKOŘEPA,V., ERNEKER, J. Řízení a manažerské dovednosti. 1. díl, 1 vyd. České Budějovice: VŠERS, 2006, s.112-133. ISBN 80-86708-14-4 2006 112-133 ISBN 80-86708-14-4 pps
PORADA,V., ERNEKER, J., HOLCR, K., HOLOMEK,J. Social Determinants of police In European Police College. CEPOL: Series No. 1, s.33-39 2006 33-39 - vpzs
PORADA, V., ERNEKER, J., HOLCR,K., HOLOMEK,J. Theoretical Foundations of Police Sciences In European Police College. CEPOL: Series No. 1, s.33-39 2006 33-39 - vpzs
PORADA, V., ERNEKER, J. and others Transfering Police science output into practical policing. Prague: The Police Academy Czech Republic, 2006. 158 pages. ISBN 80-7251-2233-4 2006 - ISBN 80-7251-2233-4 mdv
HALÁDIK, J., SEKNIČKAJ. Význam profesiogramu v optimalizácii systému vzdelávania policajných manažérov In Policajná teória a prax, 2006, č.1, s.4 2006 43-45 - opc
Mgr. Andrea Formánková Místní rozvoj zaměstnanosti - 2006 - - vk
Mgr. Andrea Formánková Rozvoj lidských zdrojů za podpory ESF v rámci OP RLZ v Jihočeském kraji - 2006 - - vk
Jan Gregor К вопросу о русских эквивалентах чешских устойчивых глагольно-именных словосочетаний с глаголом mít Przegląd rusycystyczny 28, Nr 3 (115) 2006 31–40. - vpzc
Jan Gregor К вопросу о синтаксических функциях устойчивых глагольно-именных словосочетаний, содержащих инфинитив (тезисы) In: Новые направления в изучении русского я 2006 52–53. - vpzs
Jan Gregor К характеру и типам согласованного определения в устойчивых глагольно-именных словосочетаниях (на материале публицистического стиля русского языка) In: Rossica Olomucensia XLIV (za rok 2005) 2006 111–120. - vpdsk
Jan Gregor Согласованное определение в устойчивых глагольно-именных словосочетаниях (тезисы) In: Доклады 63-й научной конференции профессо& 2006 80–83. - vpzs
Jan Gregor Fenomén verbonominálního vyjadřování v ruštině ve srovnání s češtinou a překlad verbonominálních spojení do češtiny a ruštiny In: Tzv. základní výzkum v lingvistice – desideratum, nebo realis? Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů 2006 102–106. - vpdsk
Jan Gregor Hrubý Jeseník a co s tím (ne)souvisí Žurnál UP, roč. 15, č. 17 2006 8. - dpcrp
Jan Gregor Lid vs. univerzita Žurnál UP, roč. 16, č. 10 2006 8. - dpcrp
Jan Gregor Možné projekty pro další rozvoj Velešína Velešínský zpravodaj, č. 3 2006 11–14. - dpcrp
Jan Gregor Naši rusisté v Praze uspěli Žurnál UP, roč. 15, č. 24 2006 4. - dpcrp
Jan Gregor Rybařící Pražané s auty na hladině přehrady (příběh očišťující Velešíňany) Velešínský zpravodaj, č. 3 2006 9–10. - dpcrp
Jan Gregor Slavistická konference mladých slavistů v Praze Slavia 75, č. 1 2006 108–110. - dpcrp
Jan Gregor Syntakticko-sémantická analýza ruských verbonominálních spojení se slovesem дать (na materiálu publicistického stylu) In: Slavistické perspektivy (Workshop olomouckých slavistů). Olomouc 2006 137–152. - vpdsk
Jan Gregor Širokospektrální možnosti překladu ruských verbonominálních spojení publicistického stylu do češtiny In: Konference mladých slavistů I. Slavistika dnes: trendy a perspektivy. Praha 2006 80–92. - vpdsk
Jan Gregor Účinná diskuse o problémech města a o jejich řešení Velešínský zpravodaj, http://www.velesin.cz/cz/index.htm 2006 - - dpcrp
Jan Gregor Verbonominální spojení MÍT + abstraktum a jejich ekvivalenty v ruštině (z hlediska lingvodidaktického) Opera slavica XVI, č. 4 2006 11–26. - vpdc
Jan Gregor XVIII. Olomoucké dny rusistů Informační bulletin ČAR, č. 19 2006 14. - dpcrp
Jan Gregor Zamítá se v celém rozsahu Velešínský zpravodaj, http://www.velesin.cz/cz/index.htm 2006 - - dpcrp
Jan Gregor Zpropadená synonyma Žurnál UP, roč. 16, č. 7 2006 6. - dpcrp
Slábová M., Munclinger P. & Frynta D. Pohlavní dimorfismus nekomensálních populací Mus musculus. Ústav biologie obratlovců AV ČR 2006 222-223 80-903329-4-3 vpds
Slábová M. Tvorba a ochrana životního prostředí Všers 2006 238 80-86708-29-2 ppu
Hanzal, V Další vývoj myslivosti po vstupu České republiky do EU. In sborník.: Další vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU Lesnická práce, s.r.o. nakladatelství a vydavatelství Kostelec nad Černými lesy 2006 53 - 54 ISBN 80-02-01800-1 vpdsk
Berg, G.P., Líšková Z., Hanzal V Global principle of ecological integrity in the Czech landscape. Collection of papers : University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, 2006 55-59 p nemá vpzsk
Berg, G.P., Líšková Z., Hanzal V Local sustainability indicators. In. textbook from conference: Helping improve the sustainability developments in your region. John Cabot University, Italy – Rome 2006 18- 22 p nemá vpzs
Hanzal,V. a kol Velká myslivecká encyklopedie. CD-ROM GRAND s.r.o. České Budějovice 2006 CD nosič bez čísla dpcrp
Kolektiv Základy ekologie a etologie zvěře. In.: Penzum – základy znalostí z myslivosti. VII. vydání. DRUCKVO, spol. s r.o., Praha 2006 157 – 175 ISBN 80-239-5873-9 pps
Hanzal,V Zásady pro zajištění pohody zvěře - WILDLIFE WELFARE (Podmínka pro přežití v civilizaci) In. Sborník z konference „ Poĺovnícky manažment a ochrana zveri 2006“, Lesnícka fakulta TU vo Zvoleně 2006 97 - 101 ISBN 80-228-1671-X vpzsk
Hejda,J. Kriminalistika Oeconomika Jindřichův Hradec 2006 - - ppu
Hejda,J. Krajník,V a.j Kriminalistika APZ v Bratislavě, Bratislava 2006 - ISBN: 80-8054-356-9 ppu
Hejda,J., Vaněček,M. Rizika závislostí Oeconomica Jindřichův Hradec 2006 - - ppu
Hejda,J. Trestní právo procesní Oeconomica Jindřichův Hradec 2006 - - ppu
Hejda,J., Pytel,L., Vybrané zákonné úpravy Oeconomica 2006 - - ppu
HOLÁTOVÁ, D. Měření kvalitativních faktorů v řízení lidských zdrojů a aplikace pro využití v praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2006 52 s ISBN 80-7318-404-4 mdv
HOLÁTOVÁ, D., ŘEHOŘ, P. Socio - ekonomický rozvoj regionů Auspicia, 2006, roč. III, č.2, 2006 s.51-56. ISSN 1214-4967. vpdc
ŘEHOŘ, P., HOLÁTOVÁ, D. Trh práce a nezaměstnanost – Nuts III: Jihočeský a ústecký kraj. Auspicia, 2006. roč. III, č.2, ISSN 1214-4967. 2006 s.62-69. ISSN 1214-4967. vpdc
Kavan Štěpán Červený kohout 2006 In 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, 6/2006 MV-generální ředitelství HZSČR 2006 - 1213-7057 dpcrp
Jiří Korostenski Metafora v češskoj i russkoj leksike. ROSSICA OLOMUCENSIA XLIV (za rok 2005). Ročenka katedry slavistiky na FF UP I-II FF UP Olomouc 2006 145-150 ISBN 80-244-0830-9, ISSN 0139-9268 vpdsk
Jiří Korostenski Novoje v lingvistike. Predposylki "oborota" MU Brno 2006 27 - 40 1211-7676 vpdc
Jiří Korostenski Ob izučeniji leksičeskoj semantiki//Obrazovanije. Nauka.Tvorčestvo:Žurnal Adygskoj (Čerkesskoj) Meždunarodnoj akademiji nauk. 2006. č. 6 Adygskaja (Čerkesskaja) Meždunarodnaja akadenija nauk 2006 112-115 18170390 vpzs
Jiří Korostenski Parametričeskije chararkteristiki predmetnych imen (češsko - russkoje sopostavl'enije). Sopostavitelno jezikoznanije, XXXI, 2006, č. 3 Universitetsko izdatelstvo 2006 5-16 ISSN 0204-8701 vpzc
Koy, Christopher Joan DeForeest: Good Discussion and Natural English Interaction (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005) ATEČR Newsletter. Journal of English Language Teaching 17:2 Autumn 2006 47-48 1210-0196 rp
Koy, Christopher Mark Twain on Language Teaching and Learning, Silesian Studies in English 2006 Proceedings of the International Conference of English and American Studies, Slezská univerzita v Opavě 2006 106-115 80-7248-400-1 vpdsk
Krbová, J. Daňová problematika územních samosprávných celků (studijní text pro vzdělávání vedoucích úředníků) – dostupné v elektronické verzi na VŠERS VŠERS 2006 - - pps
Krbová, J. Finanční hospodaření ÚSC (studijní text pro vzdělávání vedoucích úředníků) VŠERS 2006 - - ppe
Kučera Rudolf Coudenhove-Kalergi a Pan-Evropa, Předmluva v ruštině,in: Richard Nicolas von Coudenhove-Kalergi, Pan-Evropa Vita Planetare, Moskava 2006 - 5-9900661-3-9 dpcrp
Kučera Rudolf Když ovce volí své řezníky Revue Střední Evropa, č. 123 2006 5-13 0862-691X vpdc
Kučera Rudolf Krize demokracie ve střední Evropě v sůsledku nezvládnuté minulosti Revue Střední Evropa, č. 125, Praha 2006 5-8 0862-691X vpdc
Kučera Rudolf Pojetí práva Západu a islámského světa se značně liší Euro, Ekonomický týdeník, č. 51-52 2006 84-85 1212-3129 vpzc
Kučera Rudolf Poválečná nemoc ducha a morálky Revue Střední Evropa, č. 124 2006 92-101 0862-691X vpdc
Kučera Rudolf Robertova pravidla a teorie demokracie; Předmluva, in: Pobertova pravidla jednacího řádu. Institut pro ekonomickou a politickou kulturu, Praha 2006 19-25 - dpcrp
Kučera Rudolf Rýsuje se velká koalice Euro, Ekonomický týdení, č. 42 2006 92-93 1212-3129 vpdc
Kučera Rudolf Turecko a Evropská unie Revue Střední Evropa, č. 125 2006 25-47 0862-691X vpdc
Kučera Rudolf Turecko a Evropská unie. Klíčové problémy jejich vztahů. In: Institucionalizace a decentralizace v Evropské unii UK Praha, FSV 2006 108-124 80-239-6981-1 dpcrp
PhDr. Milan Lupták, CSc. Češi Rusy v oblibě moc nemají Lidové noviny 2006 3 1213-1385 vpdsk
PhDr. Milan Lupták, CSc. Mezinárodní migrace a politologie - lokální aspekt problematiky. VŠERS, České Budějovice 2006 85-95 80-86708-16-5 vpdsk
PhDr. Milan Lupták, CSc. Theory and Practice of a Client System - on the Example of a Community of Ukrainian Labour Migrants in the Czech Republik-Basic Propositions UK Praha 2006 8 - vpdsk
Malechová M. Sprachliche Formen der Schlagzeilen, Eine empirische Analyse der BILD-Schlagzeilen - 2006 0-145 - dpcrp
Pána, L. Postoje k národnostním menšinám v Jihočeském kraji. Hlavní město Praha 2006 - - vpdsk
Pána L. Problém rómské menšiny a možnosti politického řešení. In Balvín, J. a kol. Identita ve vztahu k národnostním menšinám. Komise rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin 2006 454-460 ISBN 80-903727-0-8 vpds
Pána, L. T. G. Masaryk a řešení národnostní otázky. In Dolista, J., Pána, L. (ed.). T. G. Masaryk - dílo a odkaz pro naši dobu VŠERS České Budějovice 2006 156-163 ISBN 80-86708-22-5 vpdsk
Pána, L., Dolista, J. T. G. Masaryk. Dílo a odkaz pro naši dobu. VŠERS České Budějovice 2006 259 s. ISBN 80-86708-22-5 mdv
Pána, L., Skořepa, L. Vzdělávací a výzkumné plány na akademický rok 2006/07. In Věc veřejná, č. 2/2006. VŠERS 2006 5 ISSN1214-2719 dpcpp
Pána, L., Brabcová, I. Z historie krajského zřízení na území Jihočeského kraje (7. část). In Věc veřejná, č. 1/2006. VŠERS 2006 9 ISSN 1214-2719 dpcpp
Pána, L., Fantyš, T. Závěry empirického šetření. In Demokracie a občanství v Evropě Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 2006 151-171 ISBN 80-7040-836-7 vpdsk
Pecka, E. Člověk v pohraničí - Oponentní posudek Univerzita J. E. Purkyně 2006 - 80-7044-836-9 rp
Pecka, E. Ch. W Mills (1916 - 1962) enfant terrible americké sociologie VŠERS, České Budějovice 2006 - - mdv
Pecka, E. Masarykův realismus. In: Tomáš Garygue Masaryk - dílo a odkaz pro naši dobu VŠERS, České Budějovice 2006 169-181 - vpds
Pecka, E. Úvod ke knize M. Jodla Proměny křesťanství, Praha 2006 - - mdv
Oldřich Pekárek, Jiří Svoboda O bezpečnosti informačního a komunikačního systému Českého statistického úřadu v přechodném období budování informační bezpečnosti ČSÚ Praha Sekce informačních technologií 2006 - - dpcrp
Oldřich Pekárek Oponentský posudek doktorské disertaci Ing.Šanda: Universita obrany Brno 2006 - - dpcrp
Petr, B. Petr, B.: Nabývání vlastnického práva. In:J.Švestka, J.Dvořák, L.Tichý: Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva, ASPI Praha 2006, str. 171. 100%. ASPI Praha 2006 171 --- vpdc
Petr, B. Vydržení v českém právu. 2. dopl. vydání. 100%. Praha: C.H. Beck 2006 356 ISBN 80-7179-546-1 mdv
Petr,B. Vydržení v českém právu. 2. dopl. Vydání. Praha : C.H.Beck, , 2006. (100 %) Praha : C.H.Beck 2006 --- ISBN 80-7179-546-1 mdv
Petr,B. Základy občanského a obchodního práva. 1. vydání (100 %) VŠERS České Budějovice 2006 188 80-86708-16-0 ppu
Petr, B. Základy občanského a obchodního práva. 1. vydání, VŠERS České Budějovice, 2006. 100%. České Budějovice VŠERS 2006 188 ISBN 80-86708-16-0. ppu
PEVNÁ, J. Pracovní materiály z financí podniku I. J. Hradec: FM VŠE 2006 1 - 48 80-245-1018-9 pps
Jan Rataj Masaryk a naše dnešní otázky. In: Tomáš Garrigue Masaryk - dílo a odkaz pro naši dobu VŠERS, České Budějovice 2006 195-207 80-86708-22-5 vpds
Jan Rataj Návrat a nástup: Český systémový koncept krajně pravicového řádu za druhé republiky Politologická revue 2006 54-80 1211-0353 vpdc
Jan Rataj Vize české nacionální politiky v soudobých konceptech krajní pravice v České republice. In: III.Kongres českých politologů Olomouc 8.-10.9.2006 Praha-Olomouc: Česká společnost pro politické vědy 2006 170-191 978-80-902176-07 vpdsk
Saunders, E. T.G.Masaryk - příklad tolerance. In Tomáš Garrigue Masaryk. Dílo a odkaz pro naši dobu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2006 208-213 80-86708-22-5 vpdc
Saunders, E. Teze ke vzniku a základům sociální práce jako vědy Ostrava: OU 2006 103-110 80-7368-174-9 vpds
Ševčík, O. Dvacáté století české společnosti nahlížené přes prizma architektury. In ARCH o architektúre a inej kultúre 10/2006. Bratislava : Eurostav 2006 9 ISSN 1335-3268 dpcpp
Ševčík, O. Dvacáté století české společnosti nahlížené přes prizma architektury. In ERA 21. Brno : ERA Média 2006 10-11 ISSN 1801-089X opc
Ševčík, O. Heideggerovy texty k podstatě techniky z počátku padesátých let a fenomén planetární techniky na prahu třetího tisíciletí. In Pražská technika 1/2006, Praha : ČVUT 2006 30-33 ISSN 1213-5348 dpcpp
Ševčík, O. Obchodní dům Máj, komerční zájmy vlastníka a věc architektury“ ve společnosti masové spotřeby. Obr. doprovod. In ARCH o architektúre a inej kultúre 9/2006 Bratislava : Eurostav 2006 - ISSN 1335-3268 dpcpp
Ševčík, O. Programy a prohlášení architektů - 60. léta XX. století. In Pražská technika. Praha : ČVUT 2006 137 ISBN 80-01-03429-1 pps
Ševčík, O. Půl století života nejen s architekturou: architekt Miroslav Masák vzpomíná. In ARCH o architektúre a inej kultúre 9/2006 Bratislava : Eurostav 2006 52-53 ISSN – 1335-3268 opc
Ševčík, O. Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. In ERA 21 Brno : ERA Média 2006 11 ISSN 1801- 089X opc
Ševčík, O. „Zlatá šedesátá léta“ dvacátého století v české architektuře. Úvodní metodologické poznámky čili desatero (Pokus o reflexi jedné významné kapitoly z dějin české moderní architektury) Architektúra a urbanizmus 2006 3-33 ISSN 0044 8680 vpzc
Šimák Martin Ochrana práv dětí v trestním řízení Jihočeský Inzert Expres s.r.o. 2006 131-40 1801-0261 vpdc
Šimák Martin, Kahoun Vilém Social Security of Seniors in the Czech Republic The University of Scranton, Pennsyslvania, USA 2006 227-233 1512-0651 vpzc
Hes A., Skořepa L., Dušek J Aspekty chování českého spotřebitele, Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 2. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2006 57-64 ISSN 1212-3285 vpdc
Skořepa L., Hes A., Dušek J. Postavení značky KLASA na domácím trhu potravin, Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2006 25-33 ISSN 1212-3285 vpdc
Skořepa L., Dušek J. Preference spotřebitelů na trhu potravin v České a Slovenské republice, Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 2. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2006 47-52 ISSN 1212-3285 vpdc
Skořepa J., Hes A., Dušek J Preference spotřebitelů na trhu potravin, Elektronický sborník: Agrární perspektivy XV. Praha: ČZU 2006 - ISBN 80-213-1531-8 vpdsk
Skořepa, L., Dušek, J. Problematika využívání veřejné dopravy v Českých Budějovicích JČU ČB-ZF, Sborník referátů z VI. ročníku mezinárodní vědecké konference Agroregion 2006, Zvyšování konkurenceschopnosti v zemědělství. 2006 191 - 195 ISBN 80-7040-871-5 vpds
Dušek J., Skořepa L Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů., Venkov náš svět, Praha: ČZU 2006 24-25 ISBN 80-213-1463-X vpdsk
Skořepa L., Erneker J. Řízení a manažerské dovednosti – 1. díl. České Budějovice: VŠERS 2006 82-84 ISBN 80-86708-14-4 ppu
Skořepa L., Dušek J. Spolupráce regionálních rozvojových agentur se státními a soukromými organizacemi v Jihočeském kraji, Praze, Plzeňském kraji a Vysočině, Elektronický sborník: Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Ostravská univerzita 2006 - - vk
Skořepa L., Dušek J. Spolupráce s praxí - významná část výuky na vysoké škole, Sborník: Česká cesta k zákazníkům (strategie spotřebního trhu). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2006 89-94 ISBN 80-86708-28-4 vpdsk
Dušek, J., Ježek, J., Pána, L., Skořepa, L. Tvorba modelů regionálního managementu a jejich praktická implementace v České republice, Sborník: Regióny-vidiek-životné prostredie. Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 2006 97-104 ISBN 80-8069-709-4 vpdsk
Hes A., Skořepa L., Dušek J. Vliv otevřené ekonomiky ČR na rozvoj maloobchodu - subsystému vnitřního obchodu, Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2006 35-39 ISSN 1212-3285 vpdc
Dušek J., Skořepa L. Vnější a vnitřní spolupráce v mikroregionech, Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2006 46-50 ISSN 1214-4967 vpdc
Skořepa L., Dušek J., Fantyš T. Vnímání hudby a hlasových projevů v maloobchodní prodejně , Sborník: Obchod, jakost a finance v podnicích – determinanty konkurenceschopnosti IV Praha: ČZU 2006 155-159 ISBN 80-213-1436-2 vpdsk
Skořepa L, Zimmelová, L Vnímání značky KLASA. Moderní obchod 2006 48-49 ISSN 1210-4094 vpdc
Skořepa, L., Dušek, J. Využívání veřejné dopravy v Českých Budějovicích, Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 1, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2006 27-30 ISSN 1214-4967 vpdc
NAGYOVÁ, Ľ., SKOŘEPA, L. Zmeny spotrebiteľského správania na slovenskom a českom trhu potravín. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing a obchod. 2006 s. 166-170. ISBN 80-8093-009-0 vpzsk
Dušek J., Skořepa L Značka Klasa – vysoká kvalita domácích potravin, Elektronický sborník: MVD 2006 – Konkurencieschopnosť v EÚ – výzva pre krajiny V4. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 2006 - ISBN 80-8069-704-3 vpdsk
Šmíd Jan Distance Distance, občanské sdružení 2006 54-66 1212-7833 vpdc
JUDr. Roman Svatoš Diferenciace přípravného řízení trestního – empirické zkoumání C. H. Beck - Trestněprávní revue 2006 8-18 00000000 vpdc
JUDr. Roman Svatoš, Dr. Zdeněk Kolařík, CSc. Možnosti empirického zkoumání v trestně-právní oblasti Policejní akademie ČR 2006 413-436 90-7251-229-3 vzvus
JUDr. Roman Svatoš Přípravné řízení trestní ve Slovenské republice C. H. Beck - Trestněprávní revue 2006 355-361 00000000 vpdc
JUDr. Roman Svatoš Souvislosti mezi formami přípravného řízení trestního a rychlostí řízení Policejní akademie ČR 2006 173-185 80-7251-222-6 vpzsk
Bc. JUDr. Jiří Trnka Dotační věstník - One-stop shops : ano, či ne? Economia, a.s. 2006 52 - dpcpp
Skořepa L., Vejvodová J., Dušek J. Projekt "Blíže k zelenému stromu" Odborná praxe a posílení kontaktů s budoucími zaměstnavateli jako nástroj lepšího uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce, seminář "Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech" Brno 2006 Masarykova univerzita v Brně 2006 - - vk
Skořepa L., Vejvodová J., Dušek J. Regionální spolupráce vysokých škol s praxí, Konkurenceschopnost podniků a regionů v Evropské unii – REGIO 2006 ZČU v Plzni 2006 - - vk
Skořepa L., Dušek J., Vejvodová, J. Výzkum zastoupení českých mléčných výrobků v obchodních řetězcích v ČR České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s., 2006. 2006 1-37 - vzvud
Kváč M., Kouba M., Vítovec J. Age-related and housing-dependence of Cryptosporidium infection of calves from dairy and beef herds in South Bohemia Vet.Parasitol 2006 137:202-209 - vpzc
Kváč M., Ondráčková Z., Květoňová D., Sak B., Vítovec J. Infectivity and pathogenicity of Cryptosporidium andersoni to a novel host, southern multimammate mouse (Mastomys coucha) Vet.parasitol 2006 - - vpzc
Kváč M., Vítovec J. Prevalence and pathogenicity of Cryptosporidium andersoni in one herd of beef cattle , Mycology and Protozoology Abstracts (Microbiology C), database from CSA 2006 - - vpzc
Vítovec J., Hamadejová K., Landová L., Kváč M., Květoňová D., Sak B. Prevalence and pathogenicity of Cryptosporidium suis in pre- and post-weaned pigs (Czech Republic, South Bohemia) J.Vet.Med.B 2006 53: 202-209 - vpzc
Hamadejová K., Vítovec J. Prevalence of isosporosis in piglets Biotechnology 2006, Scientific Pedagogical Publishing, Č.Budějovice, Czech Republic 2006 836-838 - vpdc
Landová L., Vítovec J. Přehled nejčastějších střevních protozoárních parazitóz selat Náš chov LXVI 2/2006 2006 32-35 - vpdc
Landová L., Vítovec J. Výskyt a sezónní dynamika kokcidie Isospora suis Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Animal Sciences 22, 2005(2) 2006 101-106 - vpdc
Kváč M., Kouba M., Vítovec J. Výskyt Cryptosporidium parvum a C.andersoni v chovech skotu v ČR Veterinářství 56 2006 438-442 - vpdc
Landová L., Vítovec J. Výskyt Isospora suis a dalších endoparazitů ve střevech selat Chov LXVI, 3/2006 2006 98-102 - vpdc
Jan Vláčil Postupy managementu soukromé sféry využitelné ve veřejné správě a řízení regionálního rozvoje Linde, Praha 2006 - 80-7201-608-3 vpzsk
Martin Weis Biskup Dr. Josef Hlouch ve světle archivních dokumentů. Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století CDK Brno 2006 630-639 80-7325-097-7 dpcrp
Martin Weis Bůh to chce! AD-speciál podzim 2006 8 - dpcpp
Martin Weis Církevní učitelé, spisovatelé, otcové KT 46 2006 7 - dpcpp
Martin Weis Císaře Juliána ovlivnily tragické rozpory KT 44 2006 7 - dpcpp
Martin Weis Co si připomínáme svátkem Stolce sv. Petra KT 8 2006 7 - dpcpp
Martin Weis Jan IV. z Dražic - biskup kacíř? Teologická fakulta, Košice 2006 19-27 - vpzc
Martin Weis Když odchází velkán. Sonda do poslední etapy životní pouti TGM. Dílo a odkaz pro naši dobu VŠERS, České Budějovice 2006 227-234 80-86708-22-5 vpds
Martin Weis Křížové výpravy napřinesly požehnání KT 48 2006 7 - dpcpp
Martin Weis Mezi skutečností a legendou o svatém Janu Nepomuckém KT 19 2006 7 - dpcpp
Martin Weis Může být politik svatý? Život JUDr. Františka Noska NR 16 2006 12 - dpcpp
Martin Weis Osudy ostatků sv. Vojtěcha NR 16 2006 29 - dpcpp
Martin Weis Pět svatých bratří NR 34 2006 12-13 - dpcpp
Martin Weis Pouť a poutní místa jako fenomén jihočeské barokní spirituality TF Katolíckej univerzity v Ružomberku 2006 57-72 80-89138-54-3 vpzs
Martin Weis Pražský biskup Ondřej jako oběť vyhroceného konfliktu církevní a světské autority Teologická fakulta, Košice 2006 5-10 - vpzc
Martin Weis Proč si papežové mění jméno NR3 2006 13 - dpcpp
Martin Weis Proměny vztahů mezi církví a habsbursko-lotrinskou dynastií v druhé polovině 19. století. Duchovní a myšlenkové proměny druhé poloviny 19. století TF JU, Katedra církevních dějin, Č. Budějovice 2006 8-24 - vpdc
Martin Weis Recenze - Dobrá pomůcka pro historiky, recenze knihy Milan M. Buben, Žebravé řady, Libri Praha 2006, 470 str. VŠERS, České Budějovce 2006 78-79 - dpcrp
Martin Weis Recenze - Vítaný příspěvek k poznání dějin našeho regionu. Recenze knihy Pavla Stuchlá, Prachatický vikariát 1676-1750. Vybrané otázky církevní správy VŠERS, České Budějovice 2006 78 - dpcrp
Martin Weis Savonarola byl nevinen NR 8 2006 13 - dpcpp
Martin Weis Sonda do dějin jihočeské organizace PiT VŠERS, České Budějovice 2006 75-77 1214-4967 vpdc
Martin Weis Svatí králové východu NR 29 2006 12-13 - dpcpp
Martin Weis Svatí králové z Anglie NR 35 2006 13 - dpcpp
Martin Weis Svatí králové západní Evropy NR 32 2006 12-13 - dpcpp
Martin Weis Světci královské krve ze Skandinávie NR 21 2006 12 - dpcpp
Martin Weis Světci, kteří jsou vzorem a duchovní oporou Evropy KT 17 2006 7 - dpcpp
Martin Weis Tisíc let od smrti sv. Radima NR 41 2006 12-13 - dpcpp
Martin Weis Tři obrazy císaře Františka Josefa I. VŠERS, České Budějovice 2006 75-77 1214-4967 vpdc
Novotný,V., Bandžak,J. Součinnost správního orgánu s Policií Č.R Veřejná správa roč. XVI, č. 50/2005 2005 27 - dpcrp
Jiří Bílý Cenné papíry jako právněhistorický dokument v ekonomice EU. Račkova dolina 2005, In: Sborník vědeckých prací z mezinárodní vědecké konference Štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve EU. Europska komísia pre vzdelávanie a kultúru v rámci projektu 2004-2941/001-001 JMO a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2005 150-153, ISBN 80-8069-514-8. vpzs
Jiří Bílý Možnosti a meze českého právního řádu v obchodu zemědělskými produkty mezi státy Evropské unie, Praha 2005, In: Závěrečná zpráva VI. etapy institucionálního výzkumného záměru: „Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur – předpoklad trvale udržitelného rozvoje“ v rámci grantu MSM 41133313 Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně-ekonomická fakulta 2005 120-131 ISBN 80-213-1291-2. vpds
Jiří Bílý Právní konsekvence Baťova modelu řízení v historické komparaci. Praha, In: Sborník z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XIV. – znalostní ekonomika, Praha 20. – 21. září 2005, díl II. Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně-ekonomická fakulta 2005 973-978 ISBN 80-213-1372-2. vpdsk
Jiří Bílý Problém smluvních stran v obchodních společnostech podle anglo-amerického práva. Brno 2005, In: Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9. Firma v právním a sociálním prostředí. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2005 7-14 ISBN: 80-7302-096-3. vpds
Bína, Daniel a kol. Výchova k mediální gramotnosti České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2005 105 80-7040-844-8 mdv
Mgr. Vladimír Čížek, DiS. Recenzní posudek: Informační systémy ve zdravotnictví, JU Zdravotně sociální fakulta - 2005 - - rp
Danics, Š. Bezpečnostní aspekty konceptu netradičního pojetí státní suverenity. Bezpečnostní teorie a praxe č. 4. - 2005 29 - 44 - vpdc
Danics, Š. Bezpečnostní politika, základní přístupy a její dimenze. Naše policie, roč. 12, č. 8-9 - 2005 2 - vpdc
Danics, Š. Extremismus - fenomén známý i neznámý. Naše Policie, roč. 12, č. 8-9 - 2005 2 -- vpdc
Danics, Š., Kamín, T. Extremismus, rasismus a antisemitismus Praha, Policejní akademie ČR v Praze 2005 114 s. ISBN 80-7251-204-8 ppu
Danics, Š. Policie a současný terorismus. Naše Policie, roč. 12, č. 1-2 -- 2005 2 -- vpdc
Danics, Š. Politologické problémy světové politiky II. Praha, Policejní akademie ČR v Praze 2005 94 s. ISBN 80-7251-162-9 pps
Danics, Š. Politologické problémy světové politiky III. Praha, Policejní akademie ČR v Praze 2005 106 s. ISBN 80-7251-193-9 pps
Danics, Š. Skinheads - rasistické hnutí, nebo subkultura? Naše poklicie, roč. 12, č. 10 - 2005 2 - vpdc
Danics, Š. Současná protiextremistická politika v České republice. Bezpečnostní teorie a praxe, roč. 2 - 2005 33 - 48 - vpdc
Danics, Š. Vybrané problémy z politologie II. Praha, Policejní akademie ČR v Praze 2005 104 s. ISBN 80-7251-179-3 pps
Danics, Š. Vzájemné vztahy Policie ČR a EU. Naše policie, roč. 12, č. 1-2 - 2005 3 - vpdc
Dolista, J. Bioetika – test kulturní vyspělosti a moderní civilizace - 2005 492-501 80-8050-834-8 mdv
Dolista, J. Co očekávat od Benedikta XVI - 2005 6 - mdv
Dolista, J. Dealth and Dying in Contemporary Society - 2005 67-69 1335-1885 mdv
Dolista, J. Hvězdičky nadějné i vyhaslé - 2005 6 - mdv
Dolista, J. K diskuzi o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách - 2005 9-10 1213-2977 mdv
Dolista, J. K podpoře důstojnosti člověka v terminálním stadiu - 2005 100-107 1213-6204 mdv
Dolista, J. Umění budovat stát podle F. Fukuyamy - 2005 33-36 1214-4967 mdv
Dolista, J. Výzvy pro zachování životního prostředí UHK 2005 23-30 80-239-4578-5 mdv
Dolista, J. Zápas o pojetí člověka v současnosti - 2005 12-20 80-8082-043-0 mdv
Dolista, J. Zklamáni doma, hleděli k Římu - 2005 6 - mdv
Dolista, J. Zvěst Václava Klause: „Mám skutečně strach o Evropu“ - 2005 29-30 80-86708-09-8 mdv
Skořepa L., Dušek J., Šálková D. Možnosti elektronického obchodování na regionálním trhu potravin Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 2. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2005 33-38 ISSN 1212-3285 vpdc
Skořepa, L., Dušek, J. Vnímání veřejné správy jejími představiteli a občany Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2005 57–61 ISSN 1214-4967 vpdc
ERNEKER, J. Politická komunikace a politická kultura. In Proměny politické kultury v zemích Evropské unie - Studia VŠERS - IV České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2005 29-33 - mdv
ERNEKER, J. Pracovní sešit. České Budějovice Vysoká škola evropských a regionálních studií 2005 - - mdv
ERNEKER, J. Manažérska komunikácia v procese realizácie rozhodnutia.: Záverečná správa výskumnej úlohy Bratislava. Akadémia PZ 2005 45 - mdv
ERNEKER, J. Politická komunikace a politická kultura. In Proměny politické kultury v zemích Evropské unie Studia VŠERS - IV. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2005 29-33 - mdv
ERNEKER, J. Pracovní sešit. České Budějovice Vysoká škola evropských a regionálních studií 2005 19 - mdv
ERNEKER, J. Řízení a komunikační dovednosti. České Budějovice Vysoká škola evropských a regionálních studií 2005 - - mdv
Mgr. Andrea Formánková Evropská unie zaplatí školení Českobudějovické listy 2005 -- -- dpcrp
Mgr. Andrea Formánková Evropský sociální fond Věc veřejná VŠERS 2005 -- -- mdv
Mgr. Andrea Formánková K dispozici je 69 miliónů na podporu zaměstnanosti Právo 2005 -- -- dpcrp
Mgr. Andrea Formánková Projekty pro nezaměstnané z jihu Čech Práce a sociální politika, MPSV ČR 2005 -- -- mdv
Jan Gregor Синтаксические функции русских устойчивых глагольно-именных словосочетаний, содержащих инфинитив (на материале публицистического стиля русского языка) In: Rossica Olomucensia XLIII (za rok 2004). Olomouc 2005 55–66. - vpds
Jan Gregor O dvou úspěšných konferencích mladých lingvistů v Praze Žurnál UP, roč. 14, č. 30 2005 7. - dpcrp
Jan Gregor Sedmý ročník celostátní studentské vědecké soutěže-konference v oboru rusistiky: průběh, zhodnocení, perspektivy Opera slavica XV, č. 4 2005 52–54. - dpcrp
Frynta D., Mikulová P., Sádlová J., Slábová M. & Vohralík V. Sexual dimorphism in small rodents: Measuring Plato’s ideas? In Blanckenhorn W., Fairbarn D. & Székely T (eds.): Abstract book. The evolution of sexual size dimorphism, International Workshop, Monte Verita, Ascona, Switzerland, August 21 – 26, 2005. - 2005 - - mdv
Daniel Frynta, Pavel Munclinger, Markéta Slábová, Hana Třeštíková and Radka Volfová Aggression and commensalism in house mouse: a comparative study across Europe and Near East - 2005 - - vpzc
Slábová M. Communities of small mammals as indicators of biodiversity changes in reclaimed areas after coal mining. In Broumová H., Pecharová E. (eds.): EKOTREND 2005 – Obnova a funkce antropogenně narušené krajiny, Sborník z mezinárodního vědeckého setkání, ZF JU České budějovice, 30.8.-1.9.2005, p. 24. - 2005 - - vpdsk
Hejda,J. Drogová scéna a bezpečnostní služby In: Česká a Slovenská psychiatrie 2005 167-173 ISSN 1212-0383 vpdc
Hejda,J. Meteňko,J. Predmet a metódy kriminalistiky APZ v Bratislave 2005 - ISBN: 80-8054-336-4 ppu
Hejda,J. Přibyl,K. Správní právo VŠERS, České Budějovice 2005 - 80-86708-08-X ppu
Hejda.J. Základy českého práva VŠERS České Budějovice 2005 - ISBN 80-86708-11-X ppu
Hejda,J. Základy státovědy a ústavního práva VŠERS České Budějovice 2005 86 s ISBN 80-86708-12-8 ppu
Hrabánková, M., Holátová, D., Rolínek, L., Řehoř, P. Vybrané aspekty demografického vývoje v ČR. In: Majerová, V. Český venkov 2005. Rozvoj venkovské společnosti. Praha: ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2005 s. 58-68. ISBN 80-213-1274-2 mdv
Řehoř, P., Holátová, D Jihočeský kraj - vybrané demografické aspekty. Auspicia. 2005 s.53-56, ISSN 1214-4967 vpdc
Holátová, D., Řehoř, Regionální rozvoj - Politika Evropské unie. Auspicia. 2005 s.40-44, ISSN 1214-4967 vpdc
Holátová, D. Regionální rozvoj-demografická struktura obcí venkova Jižních Čech. In: Noví členovia EÚ - nové výzvy pre Evrópsku regionálnu rozvojovú politiku. Košice: Technická univerzita v Košicích, Ekonomická fakulta, 2005 s.138-141. ISBN 80-225-2060-8 vpzsk
Holátová, D Řízení MSP-vybrané faktory v ŘLZ. In: Lukeš, M., Srpová, J. Pokroky ve výzkumu podnikání v ČR. Praha: VŠE v Praze nakladatelství Oeconomia 2005 s. 5-20. ISBN 80-245-0901-6 vpdsk
Koy, Christopher (spoluautor) Arthur Miller na plzeňský scéně Plzeňský deník 2005 24 1210-5139 dpcpp
Koy, Christopher Teaching Hesitation Strategies in Conversation Classes Interaktivní, projektové, a další aktivizační formy výuky na vysokých školách ekonomického zaměření. Sborník z konference konané 18. ledna v Mladé Boleslavi, ŠkodaAuto Vysoká škola v Mladé Boleslavi 2005 53-58 80-239-4815-6 vpdsk
Koy, Christopher Teaching Risky Business in Literature: The Futures Market in ‘A Deal in Wheat’ by Frank Norris English for Central Europe: Interdisciplinary Saxon – Czech Perspectives (Research in English and Applied Linguistics REAL Studies Cuvillier Verlag, Göttingen, Německo 2005 139-147 3-86537-420-4 vpzsk
Koy, Christopher The Mule as Metaphor in the Fiction of Charles Waddell Chesnutt Theory and Practice in English Studies, vol. 4. Proceedings of the Eighth Conference of British, American and Canadian Studies, Masaryk University in Brno 2005 93-100 80-210-3836-5 vpdsk
Aleš LISA The Global Environment: Institutions, Law, and Policy. Politologická revue 2005 275–280 1211-0353 mdv
Malechová M, a kol. Deutsch in der Wirtschaft Oeconomica Praha 2005 0-79 80-245-0925-3 pps
Malechová M. Zpravodaj VŠE 01, Jazyková vybavenost Oeconomica Praha 2005 18 1213-7146 dpcrp
Malechová M. Zpravodaj VŠE 03, Dva pohledy hostujícího profesora Oeconomica Praha 2005 15 1213-7146 dpcrp
Pána, L. Dlouhodobé cíle ve využívání informačních technologií na VŠERS. In Sborník z konference. Baťova univerzita Zlín. Baťova univerzita Zlín 2005 - - vpdsk
Pána, L. Populizm a wychowanie wielokulturowe. In Populizm pod redakcja Marka Migalskiego, Institut Regionalny w Katowicach, Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślaskiego. Katowice 2005, s. 55 – 62. Institu regionálny v Katowicach, Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślaskiego 2005 55-62 - vpzsk
Pána, L., Vithová, V. Právní ochrana postavení národnostních menšin v mezinárodních vztazích. In Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej doktorandskej konferencie. Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. 2005 90-98. Obsahuje CD. ISBN 80-225-2047-0 vpzsk
Pána, L. Využití informatiky na vysoké škole. In Sborník z konference. - 2005 - CD - R vpds
Pána, L. Etnická dimenze politické kultury. In Proměny politické kultury v zemích Evropské unie VŠERS 2005 107-114 ISBN 80-7040-687-9 vpdsk
Pána, L. Návrh na vytvoření samosprávné struktury romského etnika v České republice. In Auspicia č. 2/2005 VŠERS České Budějovice 2005 45-48 ISSN 1214-4967 vpdc
Pána, L., Brabcová I. Z historie krajského zřízení na území Jihočeského kraje 4., 5. a 6. část. Věc veřejná, č. 1., 2., 3. a 4. VŠERS 2005 - ISSN 1214-2719 dpcrp
Pecka, E. Pozitivismus v české sociologii VŠERS 2005 - - mdv
Pecka, E. Základy sociologie VŠERS 2005 - - mdv
Oldřich Pekárek Bezpečnostní záměr ICT-ČSÚ ČSÚ Praha Sekce informačních technologií 2005 ------------------- --------------------------------- vzvud
Petr, B Držba, vývoj institutu a jeho ochrana (50 %) Právní rozhledy 2005 2005 --- --- vpdc
Petr,B. K náhradě škody způsobené zvěří, jejíž početní stavy nemohou být snižovány lovem. Svět myslivosti 8/2000 Svět myslivosti 8/2000------------------------------------------------------------------- 2005 5 --- vpdc
Petr, B. Nad bývalým, současným i budoucím pojetím držby a vydržení. Právní rozhledy 17/2005, s.613. 50%. Právní rozhledy 17/2005 2005 613 ---------------------------------- vpdc
petr,B. Postavení znalce a problematika znalecké činnosti ve světle aktuální judikatury. In: Sborník České unie soudních znalců v lesním hospodářství ze semináře Znalec-právní normy, terminologie a aktuální otázky, konaného 29.9.2005 (100 %) Praha Sborník České unie soudních znalců v lesním hospodářství 2005 38 --- vpds
Petr, B Postavení znalce a problematika znalecké činnosti ve světle aktuální judikatury. In: Sborník České unie soudních znalců v lesním hospodářství ze semináře Znalec-právní normy, terminologie a aktuální otázky, konaného 29.9.2005, s. 35. 100%. Praha Sborník České unie soudních znalců v lesním hospodářství 2005 35 ---------------------------------- vpdc
Petr,B Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v ČR, Rakousku a v Evropě. In: Sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha, konané ve dnech 5.-6.6.2004. Praha: UK Právnická fakulta, 2005,Nad jedním judikátem NS ČR k otázce předpokladů odpovědnosti za škodu100%. Praha: UK Právnická fakulta, 2005 2005 83 ---------------------------------- vpdc
Petr,B. Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v ČR, Rakousku a v Evropě.In: Sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha, konané ve dnech 5. – 6. 6. 2004. Praha : UK Právnická fakulta, 2005, s. 83. (100 %) Praha, UK Praha 2005 --- --- vpdc
Saunders, E. Historický rozměr chudoby. In Chudoba – spoločenský problém súčasnosti Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela 2005 79-84 80-8083-081-9 vpzs
Saunders, E. Imigranti a jejich sociální potřeby. 1. vyd. Ostrava: FF OU 2005 121-134 80-7042-690-X mdv
Saunders, E. Mlčák, Z.(ed.). Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. Ostrava: FF OU 2005 94-100 80-7368-129-3 mdv
Saunders, E. Teorie a metody sociální práce Ostrava: OU 2005 68 s. 80-7368-118-8 ppu
Saunders, E. Z historie Židů v jižních Čechách. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2005 61-64 1214-4967 vpdc
Šimák Martin Lidská práva – od historie do současnosti Zdravotně sociální fakulta JU 2005 115-120 1212-4117 vpdc
HES A., SKOŘEPA, L. Inovační přístupy jako podpora multifunkčního podnikání v agrárním sektoru. Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd 2005(1)., České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2005 39-42 ISSN 1214 – 4967 vpdc
HES, A., SKOŘEPA, L. Komunikační invence v obchodním podnikání. Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 1, 2005, České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2005 51 - 54 ISSN 1212-3285 vpdc
Skořepa L., Dušek J., Šálková D. Možnosti elektronického obchodování na regionálním trhu potravin, Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 2. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2005 33-38 ISSN 1212-3285 vpdc
SKOŘEPA L. Odborná praxe a posílení kontaktů s budoucími zaměstnavateli jako nástroj lepšího uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce„Blíže k zelenému stromu“. Věc veřejná: čtvrtletník k otázkám veřejné správy Jihočeského kraje, III. Ročník, č.2., České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2005 4 - 5 ISSN 1214 – 2719 vpdc
Skořepa L., Hes A. Preference potravin domácí provenience na spotřebitelském trhu. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference "Agrární perspektivy XIV" Praha: ČZU 2005 112-115 80-213-1056-1 vpdsk
Skořepa L., Dušek J. Vnímání veřejné správy jejími představiteli a občany, Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2 České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2005 57–61 ISSN 1214-4967 vpdc
SKOŘEPA, L., HES A. Vnímání značky KlasA na spotřebitelském trhu potravin. Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 1, 2005, České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2005 45 - 50 ISSN 1212-3285 vpdc
JUDr. Roman Svatoš Postavení policie v rámci trestního řízení ve Spolkové republice Německo LexisNexis CZ - Trestní právo 2005 2-8 00000000 vpdc
JUDr. Roman Svatoš Psychologické aspekty činnosti policejních orgánů v přípravném řízení trestním LexisNexis CZ - Trestní právo 2005 6-12 00000000 vpdc
JUDr. Roman Svatoš Zrychlené řízení a vazba pro účely hlavního líčení ve Spolkové republice Německo LexisNexis CZ - Trestní právo 2005 286-289 00000000 vpdc
Martin Weis Symbolika fenoménu mučednictví v dějinách - 2005 62-67 1336-1635 mdv
Martin Weis Český rozhlas České Budějovice - 2005 - - mdv
Michael S. A. Frýdek Místek Český rozhlas České Budějovice, - 2005 - - mdv
Martin Weis Český rozhlas České Budějovice, duchovní slovo - historický a morální odkaz státního svátku 28. října, - 2005 - - mdv
Martin Weis Český rozhlas České Budějovice, duchovní slovo - význam životního odkazu knížete sv. Václava pro současnost, - 2005 - - mdv
Martin Weis Český rozhlas České Budějovice, duchovní slovo - začátek školního roku, vztah ke studentům, - 2005 - - mdv
Martin Weis Český rozhlas České Budějovice, duchovní slovo – etická problematika přístupu k seniorům, vysíláno v rámci relace o náboženském životě - 2005 - - mdv
Martin Weis Český rozhlas České Budějovice, duchovní slovo – L. A. Seneca a problematika dvojího otroctví - 2005 - - mdv
1214-4967 Český rozhlas České Budějovice, duchovní slovo – mariánská úcta - 2005 - - mdv
Martin Weis Český rozhlas České Budějovice, duchovní slovo – péče o mládež, vysíláno v rámci relace o náboženském životě - 2005 - - mdv
Martin Weis Český rozhlas České Budějovice, duchovní slovo – problematika půstu - 2005 - - mdv
Martin Weis Český rozhlas České Budějovice, duchovní slovo – tak končí světská sláva, - 2005 - - mdv
Martin Weis Český rozhlas České Budějovice, duchovní slovo – životní kříže - 2005 - - mdv
Martin Weis Český rozhlas České Budějovice, rozhovor o historickém pozadí zničení sloupu P. Marie na Staroměstském náměstí v Praze - 2005 - - mdv
Martin Weis Český rozhlas České Budějovice, rozhovor o kněžských obětech II. světové války, - 2005 - - mdv
Martin Weis Český rozhlas I – radiožurnál – rozhovor o konferenci pořádané na téma „Osvícenství a katolická církev“ TF JU v Č. Budějovicích dne 2005 - - mdv
Gabriel Brenza Dejiny pútnického miesta Škapuliarskej Panny Márie v StropkoveDvesto rokov Košickej diecézy - 2005 116-121 - mdv
Peter Šturák Gréckokatolíci na východnom Slovensku v polovici 18. storočia - 2005 146 - mdv
Peter Zubko Heraldická symbolika Košického arcibiskupstva - 2005 105 - mdv
Martin Weis Historické kořeny ateizmu v naší vlasti NR 31 2005 14 - mdv
Martin Weis Historické kořeny církevního školství v naší vlasti - 2005 - - mdv
Martin Weis Historie Božího hrobu, NR 12 2005 12-13 - mdv
Martin Weis Historie poutí a jejich duchovní rozměr, 300 let poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci - 2005 3-8 80-239-5085-1 mdv
Radomír Malý, Historie učitelka života? Studia theologica 21, - 2005 111-112 - mdv
Martin Weis Kde leží hrob P. Marie NR 21 2005 12-13 - mdv
Martin Weis Kdo byl svatý Ludvík, patron Francie, NR 46 2005 12-13 - mdv
Martin Weis Konec černé Michael S.A., 2005 158 - mdv
Martin Weis Královna růžence, NR 42 NR 42 2005 12-13 - mdv
Martin Weis Maria je veliká tím, že řekla ano NR 51-52 2005 44 - mdv
Marián Čižmár, Martýrium niektorých členov Božieho ľudu na území terajšieho Košického arcibiskupstva - 2005 76 - mdv
Martin Weis Na okraj jednoho výročí, VŠERS 2005 12 - mdv
Martin Weis Nástin vývoje diecézní správy v Katolíckej univerzity Ružomberok, dějináchKatedra cirkevných dejín Teologická fakulta Košice 2005 6-16 80-89138-22-5 mdv
Martin Weis Nejvíce svatých je z Evropy NR 29 2005 13 - mdv
Martin Weis Obraz inkvizice, NR 50 2005 13 - mdv
Martin Weis Obsah a důvody vzniku svátku Krista Krále KT 47 2005 7 - mdv
Martin Weis Osvícenští panovníci habsbursko-lotrinské TF JU v Č. Budějovicích dne 2005 5-21 80-7040-827-8, mdv
Martin Weis Osvícenští panovníci habsbursko-lotrinské dynastie - 2005 - - mdv
Rudolf Svoboda, Pastores boni? - 2005 23 - mdv
Martin Weis Polozapomenutá kapitola košických dějin VŠERS 2005 73-75 - mdv
Martin Weis Praktický pomocník. Recenze knihy Rameš Václav Slovník pro historiky a návštěvníky archivů LIBRIN 2005 432 80-7277-175-2 mdv
Martin Weis Proces svatořečení v minulosti, NR 29 2005 12-13 - mdv
Martin Weis První Čech evropského formátu NR 43 2005 12-13 - mdv
Terézia Žigová Prvý vatikánský koncil a jeho ohlas v Európe - 2005 148 - mdv
Martin Weis Rádio Lumen Košice, rozhovor o barokní katolické spiritualitě jihu Čech, poutích a poutních místech, - 2005 - - mdv
Martin Weis Rádio Proglas, rozhovor o úkolech současného křesťanského dějepisectví a konferenci křesťanských pedagogů na Hostýně, - 2005 - - mdv
Martin Weis Smrtící pandemie CantorBB/art, s.r.o. 2005 179 80-7341-416-3 mdv
Martin Weis Srdce která bez přestání milují a nikdy nezradí KT 23 2005 7 - mdv
Martin Weis Stigmata sv. Františka z Assisi, NR 23 2005 12-13 - mdv
Martin Weis Stigmata – symbol svědectví NR 8 2005 12-13 - mdv
Martin Weis Těžká jednání. Sonda do diplomacie Svatého stolce - 2005 78-82 1336-1635 mdv
Martin Weis Úcta k ostatkům Tří králů KT 34 2005 7 - mdv
Martin Weis Václav II. nebyl svatý NR 17 2005 12-13 - mdv
Martin Weis Ve stopách sv. Václava, NR 1, 4.1. 2005, str. 21 NR 1 2005 21 - mdv
Peter Zubko Vlastenectvo a Cirkev (a Ján Pavol II - 2005 40 - mdv
80-7277-175-2 Vybrané kapitoly českých dějin – témata o kterých se nemluví? - 2005 - - mdv
Martin Weis Zahalování křížů před Velikonocemi NR 12 2005 13 - mdv
Martin Weis Žáci Cyrila a Metoděje NR 38 2005 12-13 - mdv
Rudolf Svoboda Živý odkaz modernismu - 2005 87 - mdv
Jiří Bílý Vztah zemědělské politiky k hospodářské politice industriálních zemí. Nitra 2004, In: Sborník vědeckých prací z mezinárodní vědecké konference Medzinárodné vedecké dni 2004 – Európska integrácia – výzva pre Slovensko. Nitra 20. – 21. května 2004 Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004 str. 36-41. ISBN 80-8069-355-2. vpzs
Danics, Š. Evropská integrace a bezpečnostní rizika. In Sloboda pohybu osob v systéme Schengenských dohod. Bratislava, Akadémia Policajného zboru 2004 23 - 33 ISBN 80-8054-329-1 vpzs
Danics, Š. Extremismus a protiextremistická politika. Bezpečnostní teorie a praxe, č. 1 - 2004 45 - 55 - vpdc
Danics, Š. Naše apolitičnost má hluboký význam. Naše policie, roč. 11, č. 11 - 2004 1 - vpdc
Danics, Š. Nezastupitelná úloha policie při zajištění pořádku a vnitřní bezpečnosti. Naše policie, roč. 11, č. 12 - 2004 3 - vpdc
Danics, Š. Policie a bezpečnost v podmínkách globálního světa. In Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb (Výzkumný záměr PA ČR). I. díl Praha, Policejní akademie ČR v Praze 2004 201-214 ISBN 80-7251-169-6 vpds
Danics, Š. Současný terorismus - forma války, nebo specifická forma násilí? Vojenské rozhledy, roč. 13 (45), č. 3 - 2004 40 - 47 - vpdc
Danics, Š. Terorismus - nejvážnější bezpečnostní hrozba současnosti. Bezpečnostní teorie a praxe, č. 2 - 2004 7 - 20 - vpdc
Danics, Š. Terorismus a bezpečnost v podmínkách globálního světa. In Terrorism - present form of armed conglict: international conference. Praha, Policejní akademie ČR v Praze, CD-ROM 2004 - - vpds
Danics, Š. Terorismus, bezpečnost a svoboda. Naše policie, roč. 11, č. 8-9 - 2004 1 - vpdc
Danics, Š. Význam policie v moderní společnosti. Naše policie, roč. 11, č. 11 - 2004 2 - vpdc
Dolista, J. Dotazník TNO-AZL (TAPQOL) pro zjišťování kvality života (HRQoL) dětí předškolního věku - 2004 1-6 1211-7617 mdv
Dolista, J. Etyka przeciw nienawiści - 2004 30-35 0137-480x mdv
Dolista, J. Filosofická antropologie jako předpoklad pochopení sociální etiky - 2004 141-147 0046-385x mdv
Dolista, J. Globální etika jako cíl a úkol VŠERS 2004 14-19 80-86708-01-2 mdv
Dolista, J. Kritika fideismu - 2004 273-277 1211-7617 mdv
Dolista, J. Křesťanská víra a racionalita. Teologický přístup JU ČB 2004 - 80-7040-x mdv
Dolista, J. Náboženské a duchovní podněty v budoucí Evropě - 2004 47-53 80-7040-704-2 mdv
Dolista, J. Nová ontologie v pojetí Josefa Šmajse - 2004 129-131 0015-1831 mdv
Dolista, J. Odpovědnost za lidský život - 2004 211-228 1211-7617 mdv
Dolista, J. Odpovědnost za lidský život - 2004 87-98 1212-4117 mdv
Dolista, J. Podněty k reflexi o sociální etice - 2004 27-29 1214-4967 mdv
Dolista, J. Profesní etika zdravotnického pracovníka - 2004 75-80 80-86571-07-6 mdv
Dolista, J. Situace a perspektivy křesťanských církví v České republice TF JU v Č. Budějovicích 2004 224-227 80-7040-665-8 mdv
Dolista, J. Sociální etika vychovává k péči o vlastní budoucnost - 2004 15-20 1213-624 mdv
Dolista, J. Úloha vědy v teologii - 2004 112-19 80-86263-55-x mdv
Dolista, J. Vybrané kapitoly z bioetiky. Filosofický přístup JU ČB 2004 70 80-7040-700-x mdv
ERNEKER, J. Základy komunikace České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2OO4. 2004 65 ISBN 80-86708-02-0 pps
ERNEKER, J. Manažerská komunikace v procesu rozhodování. In Aktuální problémy managementu veřejné správy a metodologické předpoklady jeho rozvoje: sborník příspěvků z mezinárodní konference Praha: Policejní akademie České republiky 2004 80-88 - mdv
ERNEKER, J., PORADA, V. Problémy transferu vědeckých poznatků v prostředí policejní organizace /Peter Bilský, Květoň Holcr, Jiří Straus Praha: PA ČR 2004 154 ISBN 80-7251-159-9 mdv
ERNEKER, J., PORADA,V. Transfer poznatků policejních věd do policejní činnosti. In Bezpečnostní teorie a praxe. Sborník Policejní akademie ČR. , zvláštní číslo - 1.díl Praha. Policejní akademie České republiky 2004 117-127 - mdv
HOLCR, K., PORADA, V., and others An Introduction to the Theory and Methodology of Police Sciences /Jaroslav Erneker, Jaroslav Holomek, Jiří Straus Prague: The Police Academy of the Czech Republic 2004 116 ISBN 80-7251-166 -1 mdv
ERNEKER, J. Interkultúrna manažérska komunikácia In:Policajná teória a prax Časopis Akadémie PZ v Bratislave: Akadémia Policajného zboru v Bratislave č.4, 2004 64-68 ISSN 1335-1370 mdv
ERNEKER, J. Interkulturní komunikace - klíčová kompetence manažera In: Na cestě k evropské identitě Studia Vysoké školy evropských a regionálních studií - I.- České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2004 20-25 ISBN 80-86708-01-2 mdv
ERNEKER, J. Manažerská komunikace v procesu rozhodování. In Aktuální problémy managementu veřejné správy a metodologické předpoklady jeho rozvoje: sborník příspěvků z mezinárodní konference Praha: Policejní akademie České republiky 2004 80-88 - mdv
ERNEKER, J. Manažérska komunikácia v policajno-bezpečnostných krízových situáciách. In Krízový manažment. Časopis pre pracovníkov zaoberajúcich sa krízovým manažmentom- Roč. 3, č. 2 2004 36-39 ISSN 1336-0019 mdv
BILSKÝ, P., ERNEKER, J., PORADA, V. a kol. Problémy transferu vědeckých poznatků v prostředí policejní organizace - Praha Policejní akademie ČR 2004 152 ISBN 80-7251-159-9 mdv
ERNEKER, J. Sociálne problémy integrácie bezpečnostného systému. In Aktuální problémy managementu veřejné správy a metodologické předpoklady jeho rozvoje: sborník příspěvků z mezinárodní konference Praha: Policejní akademie České republiky 2004 84-88 - mdv
ERNEKER, J., PORADA,V. Transfer poznatků policejních věd do policejní činnosti. In Bezpečnostní teorie a praxe. Sborník Policejní akademie ČR. , zvláštní číslo - 1.díl Praha. Policejní akademie České republiky 2004 117-127 - mdv
ERNEKER, J., PORADA,V. Transfer vědeckých poznatků v přípravě a realizaci rozhodnutí. In Bezpečnostní teorie a praxe. Sborník Policejní akademie ČR. zvláštní číslo - 1.díl Praha. Policejní akademie České republiky 2004 49-81 - mdv
Slábová M. & Frynta D. Morphometrics of non-commensal populations of Mus musculus domesticus in the Near East. Abstract. 9th International Conference Rodens et Spatium, Lublin, Poland, July 12 – 16, 2004. - 2004 - - vpzsk
Hejda,J., Šumpíková, M., Meričková,B., Aktuální problémy alokace výdajových programů IN:VII Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2004 185-200 ISBN: 80-210-3549-8 vpds
Hejda.J., Štrach,P. Demarketing illegal drugs : A marketing message Gold Coast 13.07.2004 -16.07.2004.In 2004 Inaugural Academy of World Bussines, Marketing and Management 2004 489-489 ISBN: 0775227203 vpzc
Hejda,J., Krajník.V. Drugs - The social phenomenon of today Prague 2004 113 s. ISBN 80-7251-156-4 ppu
Hejda,J., Štrach,P.,Krajník,V. Polemika o tom, ako zlepšiť orgánizáciu boja s drogami v ČR a SR. In: Bulletin NPDC PČR, č.1 2004 19-25 ISSN: 1211-8834 vpdc
Hejda,J. Problematika sexuálního obtěžování na pracovišti v návaznosti na vstup České republiky do EU In: Auspicia VŠERS České Budějovice 2004 67-70 ISSN: 1214-4967 vpdc
Hejda,J., Meťensko,J. Vzťah kriminalistiky k policajným vedám Bratislava, MV SR In: Kriminalistika ako teória, praktická veda a učebná disciplína 2004 26-35 ISBN 80-8054-338-0 vpzc
Martin JEŘÁBEK Diktátor, nebo mučedník? Engelbert Dollfuss a rok 1934 Revue politika 2004 50-53 - mdv
Martin JEŘÁBEK Drama kancléře Engelberta Dollfusse před sedmdesáti roky (Útok nacistů proti Rakousku v roce 1934.) - 2004 121-125 - mdv
Martin JEŘÁBEK Konec demokracie v Rakousku 1932-1938. Politické, hospodářské a ideologické příčiny pádu demokracie, Dokořán 2004 - - mdv
Koy, Christopher Marcel Arbeit: Bibliografie americké literatury v čestých překladech (Olomouc: Votobia, 2000) Cizí jazyky. Časopis pro teorii a praxi, roč 47, č. 1 2004 42 1210-0811 rp
Koy, Christopher Saul Bellow and His Fictions of Black Culture Antropologické symposium III, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2004 157-177 80-86898-06-7 vpdsk
Koy, Christopher The Misunderstood Conclusion of Mark Twain’s “Pudd’nhead Wilson” Theory and Practice in English Studies (vol. 2). Proceedings of the Seventh Conference of British, American and Canadian Studies, Masaryk University, Brno 2004 93–100 80–210–3394–0 vpdsk
Pána, L., Skořepa, L., Dušek, J., Winzigová, K. Analýza vybrané problematiky obcí a měst Jihočeského kraje. Výzkumná zpráva. VŠERS 2004 10 - vzvud
Pána, L. Česko - rakouské příhraničí - změny současnost perspektivy. In.: Demografické změny a jejich implikace na regionální rozvoj v česko - rakouském příhraničí. JU v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta: České Budějovice 2004 12-18 IBSN 80-7040-687-9. vpdsk
Pána, L. Parlamentní strany ve volbách v Jihočeském kraji před vstupem ČR do Evropské unie. In Na cestě k evropské identitě. VŠERS 2004 120-132 ISBN 80-86708-01-2. vpdsk
Pána, L., Lisa, A. Společenský konsensus a rozhodování v hospodářské politice. In Auspicia, ročník I., č. 2 VŠERS 2004 45-51 ISSN 1214- 4967. vpdc
Pána, L., Brabcová, I. Z historie krajského zřízení na území Jihočeského kraje - 1. část . In Věc veřejná č. 1. VŠERS 2004 10-11 ISSN 1214 - 2719. dpcrp
Pána, L., Brabcová, I. Z historie krajského zřízení na území Jihočeského kraje - 2. část . In Věc veřejná č. 2. VŠERS 2004 12-13 ISSN 1214 - 2719. dpcrp
Pána, L., Brabcová, I. Z historie krajského zřízení na území Jihočeského kraje - 3. část . In Věc veřejná č. 4. VŠERS 2004 10 ISSN 1214 - 2719. dpcrp
Pecka, E. Pozitivismus ve vývoji české sociologie, VŠERS 2004 - - mdv
Petr,B. Ušlý zisk, vývoj právní úpravy a aktuální problémy spojené s hledáním mezí rozhodovací činnosti soudů. Právní rozhledy 15/2004, s. 573. (100 %) Právní rozhledy 15/2004 2004 --- --- vpds
Petr, B. Ušlý zisk, vývoj právní úpravy a aktuální problémy spojené s hledáním mezí rozhodovací činnosti soudů. Právní rozhledy 15/2004, s. 573. 100%. Právní rozhledy 15/2004 2004 48 ---------------------------------- vpdc
Havelková, L. Ruské pranostiky Fraus - Cizí jazyky 2004 - 1210-0811 vpdc
Saunders, E. Antropologické aspekty migrační politiky. In Człowiek drogą Europy Opole: Uniwersytet Opolski 2004 111-125 83-88939-70-X vpzc
Saunders, E. Dolista, Josef: Křesťanská víra a racionalita. Recenze. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2004 211-212 1211-1872 rp
Saunders, E. Etika v sociální práci. In Kapitoly ze sociální práce. Ostrava: OU 2004 28-63 80-7042-682-9 ppu
Saunders, E. Filozofické základy judaismu a jeho výchovné aspekty České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2004 59-63 1214-4967 vpdc
Saunders, E. Migrace a migranti v česko-polském pohraničí po vstupu do EU Opava 2004 - - vk
Saunders, E. Národnostní a etnické menšiny z pohledu sociálního učení Církve. In Poszerzona Unia Europejska. Szanse i zagrożenia dla mniejszości narodowo-etnicznych Opole: Uniwersytet Opolski 2004 77-84 83-88939-87-4 vpzc
Saunders, E. Profesní etika v sociální práci. In Psychologie – Filozofie – Sociologie Acta facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis 2004 95-117 80-7042-646-2 vpzs
Saunders, E. Sociální rozměr židovství České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2004 55-60 1214-4967 vpdc
Šimák Martin Vliv vstupu ČR do EU na český systém sociálního zabezpečení, sborník z konference „Na cestě k evropské identitě STUDIA VŠERS – I 2004 176-185 80-86708-01-2 vpdsk
SKOŘEPA L. Činnost „Centra pro regionální výzkum a poradenství“.Věc veřejná: čtvrtletník k otázkám veřejné správy Jihočeského kraje, III. Ročník, č.2. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2004 4 - 5 ISSN 1214 – 2719 vpdc
SKOŘEPA, L. Marketingový výzkum na VŠERS o.p.s. – dílčí výsledky a zkušenosti. Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2004 19-22 ISSN 1214-4967 vpdc
SKOŘEPA L. Plánování – prioritní činnost řízení, veřejný mluvený projev, pracovní porada. Věc veřejná: čtvrtletník k otázkám veřejné správy Jihočeského kraje,III. Ročník, č.1., České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2004 4 ISSN 1214 – 2719 vpdc
SKOŘEPA, L. Vybrané aspekty chování spotřebitele na trhu masa a masných výrobků. Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 2, 2004, České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2004 27-30 ISSN 1212- 3285 vpdc
SKOŘEPA L. Významné faktory spotřebitelského chování na regionálním trhu potravin. Auspicia: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 1, 2004, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. 2004 23-26 ISSN 1214-4967 vpdc
SKOŘEPA L. MUŠKOVÁ H. Změny na regionálním trhu potravin – šance pro domácí producenty a obchodníky. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Obchod jakost a finance v podnicích – determinanty konkurenceschopnosti III Praha 2004 112-115 ISBN 80-213-1056-1 vpds
JUDr. Roman Svatoš Spisová služba – informační systémy Kriminalistický sborník 2004 44-45 00000000 vpds
JUDr. Roman Svatoš Vzájemný vztah lhůt v prověřování a ve vyšetřování Kriminalistický sborník 2004 34-37 00000000 vpds
JUDr. Roman Svatoš Zajištění informací pro účely trestního řízení LexisNexis CZ - Trestní právo 2004 15-18 00000000 vpdc
JUDr. Roman Svatoš Zkrácené přípravné řízení. LexisNexis CZ - Trestní právo 2004 18-22 00000000 vpdc
Martin Weis Role mariánského kultu při rekatolizaci českých zemí - 2004 - - mdv
Martin Weis , Gilotina – humánní řešení? Domino 2004 190 80-7303-218-X mdv
Martin Weis Alena má svou patronku NR 40 2004 13 - mdv
Martin Weis Bělohorské události. Příčiny a důsledky v dílech pobělohorských exulantů, - 2004 55-61 - mdv
Martin Weis Český rozhlas České Budějovice, beseda nad novou knihou Historie – učitelka života? - 2004 - - mdv
Martin Weis Český rozhlas České Budějovice, beseda o postavě a historickém odkazu sv. Václava - 2004 - - mdv
Martin Weis Český rozhlas České Budějovice, historický odkaz věrozvěstů sv. Konstantina a Metoděje a náboženského reformátora M. Jana Husa současnosti, - 2004 - - mdv
Martin Weis Český rozhlas České Budějovice, přiblížení historie a duchovního rozměru poutního místa Lomec u Vodňan - 2004 - - mdv
Martin Weis Dopis králi Abgarovi - 2004 27 - mdv
Martin Weis Důvod postavení mariánského sloupu, - 2004 27 - mdv
Milan M. Buben Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, II. díl - 2004 87-131 - mdv
Martin Weis Havelské posvícení NR 42 2004 12-13 - mdv
Martin Weis Historie mariánské svatyně - 2004 3 - mdv
Martin Weis Historie poutí a jejich duchovní rozměr - 2004 - - mdv
Jaroslav Hrdlička Historie učitelka života? HTF UK 2004 465-466 - mdv
Dolista Josef Historie učitelka života? - 2004 72 - mdv
Martin Weis Historie – Učitelka života? Sursum Tišnov 2004 242 80-7323-072-0 pps
Martin Weis Historie – Učitelka života? Několik sond do dějin České země I. – XIV. století SURSUM TIŠOV 2004 242 80-7323-072-0 mdv
Martin Weis Jak vznikly acta sanctorum KT 47 2004 3 - mdv
Martin Weis Jak vznikly tzv. gregoriánské mše za zemřelé KT 45 2004 3 - mdv
Radomír Malý Je dovoleno bránit inkvizici? Michael S. A. Frýdek Místek 2004 155 - mdv
Martin Weis Kde dožila a zemřela P. Maria - 2004 3 - mdv
Martin Weis Kdo byl Karel Průcha - 2004 3 - mdv
Martin Weis Kněžské sdružení sv. Petra, - 2004 3 - mdv
Martin Weis Kořeny úcty k svatému Josefu - 2004 3 - mdv
Martin Weis Kristus nenosil královskou korunu NR 47 2004 12-13 - mdv
Martin Weis Křesťanské symboly - 2004 27 - mdv
Martin Weis Křesťanství jako kořen evropské identity Studia VŠERS 2004 204-210 80-86708-01-2 pps
Martin Weis, Křesťanství jako kořen evropské identity VŠERS 2004 204-210 80-86708-01-2 mdv
Martin Weis Křesťanství jako kořen evropské identity, předneseno na konferenci se zahraniční účastí „Na cestě k evropské identitě“ - 2004 - - mdv
Martin Weis Maria v dějinách, - 2004 16-17 - mdv
Martin Weis Maria vzor matky - 2004 14 - mdv
Martin Weis Mimořádné dějiny, Peter Sedlák, Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva od počiatkov do roku 1804 Michala Vaška v Prešově 2004 302 80-7165-466-3 mdv
Martin Weis Modlitba breviáře - 2004 3 - mdv
Martin Weis Náčrt vývoja diecéznej správy v dejinách - 2004 - - mdv
Martin Weis Nikája nebo Nicea? NR 28 2004 27 - mdv
Martin Weis Ostrov kde ztroskotal svatý Pavel, NR 36 2004 12-13 - mdv
Martin Weis Osudy katolické církve na jihu Čech v letech 1972-1989 - 2004 59-63 - mdv
Martin Weis Panna Maria spoluvykupitelka, - 2004 3 - mdv
Martin Weis Pobízení obrazem P. Marie k boji, - 2004 27 - mdv
Martin Weis Počátky čarodějnictví NR 35 2004 12-13 - mdv
Martin Weis Početné rodiny, - 2004 9 - mdv
Martin Weis Postižených poutních míst bylo mnoho NR 31 2004 27 - mdv
Pavla Stuchlá Prachatický vikariát 1676 - 1750. FF OK PRAHA-ÚSTAV ČESKÝCH DĚJIN 2004 258 - mdv
Martin Weis Pravda o Johance z Arku - 2004 27 - mdv
Martin Weis Proč se synovci sv. Václava říká „Pobožný KT 40 2004 3 - mdv
Martin Weis Proč se vystavují ostatky svatých - 2004 9 - mdv
Martin Weis První svatý v Čechách - 2004 27 - mdv
Martin Weis Rehabilitace Jana Husa, - 2004 27 - mdv
Martin Weis Revoluce z jiného pohledu – Jerzy Robert Nowak, Církev a Velká francouzská revoluce - 2004 76-77 - mdv
Martin Weis Richard Coudenhove – Kalergi a jeho vize sjednocené Evropy VŠERS 2004 75-77 1214-4967 mdv
Martin Weis Role mariánského kultu při rekatolizaci českých zemí, - 2004 203-204 - mdv
Martin Weis Sto let od rezignace arcibiskupa - 2004 3 - mdv
Martin Weis Svatých Alexandrů je mnoho NR 49 2004 12-13 - mdv
Martin Weis Svobodné zednářství - 2004 9 - mdv
Martin Weis Thomas More státník a teolog, NR 43 2004 12-13 - mdv
Martin Weis Úplatky v procesu M. Jana Husa - 2004 27 - mdv
Martin Weis Vilemína – světice nebo čarodějka - 2004 27 - mdv
Jiří Bílý Historický fenomén zaměstnaneckého vlastnictví Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2003 8-17, ISBN 80-7157-703-0 vpds
Jiří Bílý Několik historických marginálií k vztahu práva a společenského soukolí, In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuální otázky právní regulace. Vyd. Česká zemědělská univerzita v Praze, str. 21-25 Česká zemědělská univerzita v Praze 2003 str. 21-25 ISBN 80-213-1092-8. vpds
Jiří Bílý Nové formy pronikání nezemědělského kapitálu do zemědělství. Ráčkova dolina 2003, In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference K aktuálným otázkam v PpoK v období príprav pre vstup SR do EÚ. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2003 118-120 ISBN 80-8069-184-39. vpzsk
Bína, Daniel Texty, technológie a pedagogika médií. In: Technológia vzdelávania 2/2003 Nitra 2003 14-17 1335-003X vpzc
Danics, Š., Blahout, M. Aplikované listy politologie II. Praha, Policejní akademie ČR v Praze 2003 82 s. ISBN 80-7251-134-3 ppu
Danics, Š. Extremismus Praha, Triton 2003 62 s. ISBN 80-7254-454-3 mdv
Danics, Š. Extremismus a bezpečnost ČR. In Problémy konstituování a rozvoje policejních věd, teorie policejně bezpečnostní činnosti a transferu vědeckých poznatků do policejní praxe. 2. díl Praha, Policejní akademie ČR v Praze 2003 607 - 616 ISBN 80-7251-148-3 vpds
Danics, Š. Extremismus; politický extremismus a jeho subjekty v ČR; protiextremistická politika našeho státu. In Extremismus; sekty a nová náboženská hnutí: konference prevence kriminality. Krnov: s.n. 2003 4 - 9 - vpdsk
Danics, Š. Pedagogické aspekty vnímání občana v uniformě. In Teoretická reflexe a identifikace společenských potřeb ve vazbě na aktuální problémy policejní praxe. 2.díl Praha, Policejní akademie ČR v Praze 2003 375 - 381 ISBN 80-7251-145-9 vpds
Danics, Š., Zelenák, Š. Policie a bezpečnost občanů. Policajná teéria a prax, roč. 11, č. 2 - 2003 77 - 86 - vpzc
Danics, Š. Političtí teroristé. In II. Kongres českých politologů Praha, Česká společnost pro politické vědy 2003 339 - 345 ISBN 80-902176-3-X vpdsk
Danics, Š. Postavení policie v moderní společnosti. Bezpečnostní teorie a praxe, č. 1 - 2003 29 - 39 - vpdc
Danics, Š. Princip svrchovanosti a subsidiarity v kontextu evropské integrace. Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C - D, č. 2 Brno, Vojenská akademie 2003 45 - 56 - vpds
Danics, Š., Zelenák, Š. Protiextremistická politika demokratického státu. Policajná teória a prax, roč. 11, č. 4 - 2003 69 - 78 - vpzc
Danics, Š. Spolupráce v oblasti aplikované politologie. In Desať rokov katedry spoločenskovedných disciplín Akadémie PZ Bratislava, Akadémia Policajného zboru 2003 77 - 80 ISBN 80-8054-270-8 vpzs
Danics, Š. Terorista - voják nebo zločinec? Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C - D, č. 1 Brno, Vojenská akademie 2003 17 - 23 - vpds
Danics, Š. Výuka aplikované politologie na Policejní akademii ČR v Praze. In Bezpečnostní výchova a vzdělávání: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno, Vojenská akademie 2003 126 - 129 ISBN 80-85960-57-5 vpdsk
Dolista, J. Důstojnost umírajícího - 2003 58-63 - mdv
Dolista, J. Euthanasie nebo paliativní péče? – Etické otázky v medicíně - 2003 122-124 1212-4117 mdv
Dolista, J. Filozofická antropologie jako předpoklad pochopení sociální etiky - 2003 13-20 80-7254-438-2 mdv
Dolista, J. Filozofická antropologie jako předpoklad pochopení sociální etiky - 2003 162-169 1211-7617 mdv
Dolista, J. Hodnocení výsledků balneoterapie v třeboňských Bertiných lázních pomocí indexu HRBOL - 2003 34-40 1212-4117 mdv
Dolista, J. Osoba v pojetí filosofické antropologie - 2003 3946 80-7040-636-4 mdv
Dolista, J. Problematika pojmu věda v teologii - 2003 19-25 1213-5917 mdv
Dolista, J. Solidarita a přijetí odpovědnosti za vlastní zdraví - 2003 162-169 1211-7617 mdv
Dolista, J. Teologie zápasící - 2003 52-55 0862-6944 mdv
Dolista, J. Vymezení pojmu v teologii - 2003 3-9 80-7040-565-1 mdv
Skořepa L., Mušková H., Dušek J. Segmentace spotřebitelů na regionálním trhu potravin. , 2003, s.. ISBN 80-213-1048-0. Obchod, jakost a finance v podnicích – determinanty konkurenceschopnosti II. Praha: ČZU 2003 118-123 ISBN 80-213-1048-0 vpdsk
ERNEKER, J. Sociologické aspekty integrácie bezpečnostného systému In: Bezpečnostní teorie a praxe: Sborník Policejní akademie ČR. Praha: Policejní akademie ČR, 2003, zvláštní číslo - 1. díl 2003 219-223 ISBN 80-7251-148-3 vpzs
ERNEKER, J. Pozícia manažmentu v príprave policajných manažérov - In: Perspektívy vysokoškolskej prípravy policajných manažérov : Zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou Bratislava : Akadémia PZ 2003 9-17 ISBN 80-8054-303-8 vpds
BILSKÝ, P., ERNEKER, J., PORADA, V. Problémy transferu vedeckých poznatkov vo vzťahu k potrebám policajnej praxe In: Bezpečnostní teorie a praxe: Sborník Policejní akademie ČR. Praha Policejní akademie ČR,zvláštní číslo - 1. díl 2003 63-67 ISBN 80-7251-148-3 mdv
Jan Gregor Spolupráce Katedry slavistiky FF UP a Generálního konzulátu Ruské federace se úspěšně rozvíjí Žurnál UP, roč. 12, č. 8 2003 4. - dpcrp
Martin JEŘÁBEK Schuschniggova “třetí cesta”. Vnitropolitické a zahraničněpolitické manévrování rakouské vlády v letech 1934-36, Slovenská politologická revue 2003 - 1335-9096 mdv
Dvořáková Švýcarská konfederace. VŠE 2003 237-259 - mdv
Koy, Christopher (spoluautor) A Reader in Commerical Fiction Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda u Pelhřmova 2003 173 80-86473-33-3 pps
Koy, Christopher David A. Blyler: Steffi’s Club-román (St. LeNoir, NC: Burnhill Wolf), In Plzeňský Deník 2003 25 1210-5139 rp
Koy, Christopher Keeping English proficient by reading medical fiction Bratislavské Lekárske Listy 6/2003, Slovensko 2003 208 0006-9248 vpzc
Koy, Christopher Philip Roth’s Fiction about Czechs and Kafka Proceedings 2002, Vydavatelství ZČU, Plzeň 2003 179-191 80–7082–949–4 vpds
Koy, Christopher Reviewing Vocabulary and Grammar Through Word-Search Activities ATEČR Newsletter. Journal of English Language Teaching 14:2 2003 37-39 1210-0196 vpdc
Koy, Christopher (spolueditor) Sborník Příspěvků z Konference Profilingua 2003 Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda u Pelhřimova 2003 567 80-86473-59-7 vpds
Koy, Christopher Selected Motifs of Shakespeare’s “Othello” from an American Perspective. Shakespeare v české literatuře (Problematika překladu anglicky píšících autorů) – Sborník vybraných příspěvků 21. světového kongresů Společnosti pro vědy a umění, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda u Pelhřimova 2003 189-198 80-86473-26-0 vpdsk
Koy, Christopher The Pilfering of Anthropological Research by Melville in "Typee" Antropologické symposium II, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda u Pelhřimova 2003 180-190 80-86473-27-9 vpdsk
Petr ŠAUER A Procedure for Negotiating Pollution Reduction under Information Asymmentry. - 2003 103–119 ISSN 0924-6460 mdv
Vladimír PROROK Politologie. Aleš Čeněk 2003 223 80-86473-31-7 mdv
Vladimír PROROK Úvod do politologie. Univerzita Pardubice 2003 99 80-7194-568-4 mdv
Milan LUPTÁK Imigranty iz Rossii i Ukrainy spasut češskich pensionerov - 2003 - - mdv
Pána, L. Proměny vzdělávacího systému ve směru osobnostního rozvoje a celoživotního vzdělávání. In Ministerstvo vnitra ČR 2003 89-97 ISBN 80-244-0726-4 vpdsk
Petr,B. K náhradě škody z hlediska příčinné souvislosti mezi dopravní nehodou a ušlým ziskem podnikatele, aneb nenastal čas pro revizi dovolacího řízení ? (100 %) Právní rozhledy 7/2003 2003 347 --- vpdc
Petr, B K náhradě škody z hlediska příčinné souvislosti mezi dopravní nehodou a ušlým ziskem podnikatele, aneb nenastal čas pro revizi dovolacího řízení? Právní rozhledy 7/2003, s. 347. 100%. Právní rozhledy 7/2003 2003 347 --- vpdc
Saunders, E. Arbeitslosigkeit bedroht die Menschen in der nordmährischen Region. In Neues (Mittel-) Europa. Chancen und Probleme der EU-Erweiterung in christlich-sozialethischer Perspektive. Wien-Tarnow-Würzburg: Biblos, Echter 2003 151-158 83-73332-116-0 (Biblos), 3-429-02531-1 (Echter). vpzc
Saunders, E. Nezaměstnanost Romů. In Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů. Práce – spolupráce – nezaměstnanost. Opole: Uniwersytet Opolski 2003 181-193 83-7395-033-8 vpzc
Saunders, E. Sociální aspekt náboženství na příkladu judaismu. In Sociálny aspekt náboženstva – Social Aspect of Religiosity Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 2003 32-36 80-89096-09-3 vpzc
ŠImák Martin, Kahoun Vilém Evropská sociální charta a zajištění jejích závazků v oblasti sociální péče v České republice Zdravotně sociální fakulta JU 2003 125-140 1212-4117 vpdc
Šimák MArtin, Kahoun Vilém K problematice povinné mlčenlivosti ve zdravotnictví. Zdravotně sociální fakulta JU 2003 106-109 1212-4117 vpdc
Šimák Martin, Kahoun Vilém Problematika právní úpravy sociální a hospicové péče v ČR. FZaSP Trnavskej univerzity 2003 74-76 xxx vpzsk
FROULÍK R., SKOŘEPA L. Elektronický obchod B2C v prostředí maloobchodního řetězce. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Táboře „ Družstevnictví 2003“ České Budějovice: ZF JU 2003 78-87 ISBN 80-7040-635-6 vpds
SKOŘEPA, L., NEKOLA, J. Jak Jihočeši vnímají značky českobudějovických pivovarů. Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 2, 2003., České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2003 58-61 ISSN 1212-3285 vpdc
SKOŘEPA L., FROULÍK R Možnosti elektronického obchodování na regionálním trhu potravin. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference „Agrární perspektivy XII.“ Praha: ČZU 2003 - ISBN 80-213-1056-1 vpds
SKOŘEPA, L Preference spotřebitelů při volbě maloobchodní prodejny. Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 3, 2003., České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2003 58-61 ISSN 1212-3285 vpdc
SKOŘEPA L., MUŠKOVÁ H., DUŠEK J. Segmentace spotřebitelů na regionálním trhu potravin Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti II. Praha: ČZU 2003 118-123 ISBN 80-213-1048-0 vpds
SKOŘEPA L., VANÍČEK J. Vybrané aspekty chování spotřebitelů na regionálním trhu potravin. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Táboře „ Družstevnictví 2003“. České Budějovice: ZF JU 2003 99-104 ISBN 80-7040-635-6 vpds
SKOŘEPA L. Vybrané aspekty spotřebitelského chování na regionálním trhu potravin ve vztahu k možnostem využití internetu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Firma a konkurenční prostředí“. Brno: MZLU Brno 2003 169-176 ISSN 80-7157-701-4 vpds
Strnad, Š. Komunální volby 1990. In Rok 1989 v Plzni a západních Čechách. Dobrá Voda: Aleš Čeněk. 2003 181 – 192 - pps
Martin Weis „Gobbiho“ kněžské hnutí, - 2003 3 - mdv
Martin Weis Bělohorské události – příčiny a důsledky, - 2003 - - mdv
Martin Weis Bohorodička, - 2003 3 - mdv
Martin Weis Buquoyové – stručné dějiny rodu, - 2003 106 - mdv
Milan M. Buben, Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, II.díl, Libri 2003 37- 41 - mdv
Martin Weis Gnóze - 2003 3 - mdv
Martin Weis Krevní skupiny - 2003 3 - mdv
Martin Weis Křest dětí, - 2003 3 - mdv
Martin Weis Křest dospělých - 2003 3 - mdv
Martin Weis Křestní list - 2003 3 - mdv
Radomír Malý Mariánské květy - 2003 107 - mdv
Martin Weis Nanebevzetí Panny Marie, - 2003 24-27 - mdv
Martin Weis Nekatoličtí biskupové - 2003 3 - mdv
Martin Weis Neomylnost papeže - 2003 3 - mdv
Martin Weis Oltář neznámého boha, - 2003 3 - mdv
Martin Weis Osudy katolické církve na jihu Čech v letech 1968-1972 - 2003 69-77 - mdv
Martin Weis Osudy katolické církve na jihu Čech – péče o kněžský dorost a CMBF, - 2003 77-81 - mdv
Martin Weis Památka sv. Ludmily, mučednice, Fermentum - 2003 88-90 - mdv
Veronika Kuříková pohnutý osud paulánského kláštera - 2003 110-111 - mdv
Martin Weis Poslušnost občanů - 2003 3 - mdv
Martin Weis Připomínka Kristova příchodu - 2003 - - mdv
Martin Weis recenze knihy Radomír Malý: Religiozita v dramatu Českého národního obrození - 2003 145 - mdv
Martin Weis sborník Májové promluvy, příloha homiletického sborníku Fermentumv Olomouci) Matice cyrilometodějská 2003 24 - mdv
Martin Weis Slavnost sv. Václava, mučedníka - 2003 104-105 - mdv
Martin Weis Spasení - 2003 3 - mdv
Martin Weis Starobylá tradice stavění betlémů - 2003 3 - mdv
Martin Weis Sv. Cyril a Metoděj - 2003 3 - mdv
Martin Weis Svátek Povýšení Svatého Kříže, - 2003 78-79 - mdv
Martin Weis Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, - 2003 5-6 - mdv
Martin Weis Televize Nova, zodpovězení dotazu o původu názvů adventních nedělí - 2003 - - mdv
Martin Weis Televize Prima, názor na prodej církevního majetku (budov far a kostelů - 2003 - - mdv
Martin Weis Trnitá cesta moravského duchovenstva (1939-1945), - 2003 89-92 - mdv
Martin Weis Úcta k sv. Josefu - 2003 3 - mdv
Martin Weis Vysvěcení na jáhna - 2003 3 - mdv
Martin Weis Zaopatření nemocného - 2003 - - mdv
Kučera Z Živý odkaz modernismu - 2003 204 - mdv
Jiří Bílý Právní problémy při zabezpečování makroekonomické rovnováhy v zemědělství EU. Nitra 2002, In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Ekonomika a manažment podnikov v procese globalizácie. Slovenská poľnohospodárska univerzita, IV. svazek 2.díl – Ekonomika, 2002 str. 1218-1233 ISBN 80-8069-031-6. vpzc
Jiří Bílý Problémy evropské integrace v zemědělství, Košice 2002, In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference National and regional economics IV. 2. svazek str. 95-99. Technical university of Košice a Slovak section of European Regional Science Association. 2002 95-99. ISBN 80-7099-923-3. vpzs
Danics, Š. Extremismus - hrozba demokracie. Praha: Police history 2002 128 s. ISBN 80-86477-07-X mdv
Danics, Š. Islámský fundamentalismus a terorismus. Sborník Vojenské akademie, řada C-D, č. 1 Brno, Vojenská akademie 2002 123 - 135 - vpds
Danics, Š. Občanská společnost a sociální radikalismus. In Občan a občianstvo. Bratislava, Univerzita Komenského 2002 11 - 12 ISBN 80-89075-09-6 vpzs
Danics, Š. Skinheadi a extrémní politická pravice. Bezpečnostní teorie a praxe č. 1 - 2002 75 - 82 - vpdc
Danics, Š. Sociální radikalismus - politický extremismus - terorismus. Bezpečnostní teorie a praxe č. 2 - 2002 93 - 104 - vpdc
Danics, Š., Zelenák, Š. Sociální radikalismus a politický extremismus. Policajná teória a prax, roč. 10, č. 2 - 2002 181 - 185 - vpzc
Danics, Š. Vybrané kapitoly z politologie Praha, Policejní akademie ČR v Praze 2002 79 s. ISBN 80-7251-106-8 ppu
Dolista, J. (Ne)rovnost muže a ženy podle Gn 1,27; 2,18-25 - 2002 7-8 1213-4813 pps
Dolista, J. Církev - překonaný fenomén? - 2002 34-35 1210-1222 mdv
Dolista, J. Diskuse o sapienciálních knihách - 2002 22-23 1211-3808 mdv
Dolista, J. Duchovní proudy v době Matěje z Janova, in: Mistr Matěj z Janova ve své a v naší době - 2002 - 80-86263-36-3 mdv
Dolista, J. Důstojnost umírajícího - 2002 192-195 12-4117 mdv
Dolista, J. EU – Osterweiterung als Herausforderung für die Kirchen - 2002 8-17 80-7040-579-1 mdv
Dolista, J. Eucharistie v dějinách, in: Eucharistie - 2002 78-104 80-86036-67-7 mdv
Dolista, J. Evropská unie jako výzva pro křesťanské církve v České republice - 2002 435-443 1211-7617 mdv
Dolista, J. Situace a perspektivy křesťanských církví v české republice - 2002 163-166 1211-7617 mdv
Dolista, J. Skepsis gegen alles von oben. Theologische Suchbewegungen in der tschechischen Übergangsgesellschaft - 2002 284-295 0040-5663 mdv
Dolista, J. Skepsis gegen alles von oben. Theologische Suchbewegungen in der tschechischen Übergangsgesellschaft - 2002 75-95 80-244-0429-x mdv
Dolista, J. Teologie 19. století, in: Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století - 2002 83-87 807325-006-3 mdv
Dolista, J. Utrpení ve světě je výzvou k dialogu přírodovědců a teologů - 2002 101-103 1213-5917 mdv
Dolista, J. Úvaha ke křesťanským zdrojům Deklarace lidských práv - 2002 134-137 80-85959-89-5 mdv
Dolista, J. Věřím v Ducha svatého. Základy pneumatologie Karmelitánské nakladatelství 2002 79 80-7192-576-4 mdv
Dolista, J. Vymezení pojmu vědy v teologii - 2002 - 80-86263-36-3 mdv
ERNEKER, J. Soziologische Aspekte der Integration des Sicherheitssystems In: Sozialwissenschaftliche Kontexte der europäischen Integration. - České Budějovice : Jihočeská universita 2002 61-64 ISBN 80-7040-579-1 vpzs
PORADA, V., BILSKÝ, P., HOLCR, K., ERNEKER, J. Základná charakteristika potrieb policajnej praxe In: Bezpečnostní teorie a praxe : Sborník Policejní akademie ČR. 2002 151-182 ISSN 1211-2461 - Roč. 8, zvl. č. - 1. díl vpzs
ERNEKER, J. Zaťažujúce situácie v manažérskej komunikácii. In: Bezpečnostní teorie a praxe : Sborník Policejní akademie ČR- Roč. 8, zvl. č. - 2. díl 2002 351-360 ISSN 1211-2461 vpzc
ERNEKER, J., PORADA, V. K některým problémum výzkumu identifikace potŕeb a transferu poznatku policejních věd do praxe - In: Bezpečnostní teorie a praxe Sborník Policejní akademie ČR Roč. 8, č. 2 2002 21-31 ISSN 1211-2461 vpzc
ERNEKER, J. Komunikácia v riadiacej činnosti Bratislava : Akadémia PZ 2002 110 ISBN 80-8054-245-7 Sign.: F 13290 vpzc
BILSKÝ, P., ERNEKER, J., ŠKODA, R., Masová komunikácia a verejná mienka . - 1. vyd. Bratislava : Akadémia PZ 2002 81 ISBN 80-8054-218-X pps
BILSKÝ, P., ERNEKER, J., HOLCR, K., PORADA, V. Metodologické a metodické aspekty systému vedeckého poznávania potrieb policajnej praxe - In: Bezpečnostní teorie a praxe Sborník Policejní akademie ČR- Roč. 8, zvl. č. - 1. díl 2002 183-204.. ISSN 1211-2461 vpzc
Martin JEŘÁBEK Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union. Universität Marburg v SRN 2002 117 - mdv
Koy, Christopher Continued English Language Learning Through Medical Fiction Odborný styl ve výuce cizích jazyků – Mezinárodní konference 20. – 22. září 2001, Vydavatelství ZČU, Plzeň 2002 13-18 80-7082-763-7 vpdsk
Koy, Christopher Philip Roth über K: Eine Fantasie über Kafkas Flucht aus NS - Deutschland Gute Nachbarn – Schlechte Nachbarn. Deutsch-tschechisches Begegnungsseminar V., Technische Universität Chemnitz, Německo 2002 95-107 3-00-009778-3 vpzsk
Koy, Christopher Soothing the Savage Beast: Classical Music in ESL Class Ideas That Work 2001, Vydavatelství ZČU, Plzeň 2002 21-28 80-86680-00-2 vpdsk
Koy, Christopher (spoluautor) Step–By–Step 1. Angličtina pro samouky (1. vyd.) Nakladatelství Fraus, Plzeň 2002 175 8072381466 ppu
Koy, Christopher Stock Market Reports in ESP Class Odborný styl ve výuce cizích jazyků – Mezinárodní konference 20. – 22. září 2001, Vydavatelství ZČU, Plzeň 2002 122-127 80-7082-763-7 vpdsk
Petr ŠAUER Negotiated voluntary environmental agreements: cases in the Czech Republic. Greenleaf Publishing 2002 206–217 1-874719-41-1 mdv
Petr ŠAUER Step-by-step procedure for preparing, concluding and evaluating voluntary agreements. Greenleaf Publishing 2002 240–254 1-874719-41-1 mdv
Milan LUPTÁK Slovenská národní strana a volby 2002 do Národní rady Slovenské republiky. - 2002 19-24 0572-3043 mdv
petr,B. Vydržení v českém právu. 1. vydání Praha,C.H.Beck 2002 --- --- mdv
Petr,B Ještě k právu myslivosti a jeho místu v systému věcných práv ve světle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Právní rozhledy 3/2002,s.138. Právní rozhledy 3/2002------------------------------------------------------------------- 2002 138 --- vpdc
Petr, B Ještě k právu myslivosti a jeho místu v systému věcných práv ve světle zákona č.449/2001 Sb., o myslivosti, Právní rozhledy 3/2002, s. 138. (100 %) Právní rozhledy 3/2002 2002 138 --- vpdc
Petr, B. Vydržení části jiné věci než parcely. Právní rozhledy 5/2002 100% Právní rozhledy 5/2002, 2002 227 ---------------------------------- vpdc
Petr,B. Vydržení části jiné věci než parcely. Právní rozhledy 5/2002, s. 227. (100 %) Právní rozhledy 5/2002, 2002 227 --- vpds
Petr,B Vydržení části parcely, Sborník příspěvků z mezinárodní konference“ Družstevnictví 2002“ ,konané ve dnech 22. -23.2002 v Táboře. Zem.fakulta JU v Českých Budějovicích------------------------------------------------------------------- 2002 ------------------- ---------------------------------- vpdc
Petr,B. Vydržení v českém právu. 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2002. Praha: C.H. Beck, 2002 2002 ------------------- ---------------------------------- mdv
Říha, Richard Doudlebský lexikon Katedra bohemistiky PF JU (diplomová práce) 2002 122 s. není isbn č. dpcrp
SKOŘEPA, L. Analýza spotřebitelských preferencí na trhu těstovin. Sborník příspěvků z konference Praha: ČZU 2002 53-57 ISBN 80-213-0920-2 vpds
SKOŘEPA, L., KUČERA, Z. Chování spotřebitelů masa a masných výrobků při výběru prodejny a sortimentu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference: „Ekonomická teoria a prax-dnes a zajtra“ Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica 2002 115-119 ISBN 80-8055-639-3 vpzs
MUŠKOVÁ, H., SKOŘEPA, L. Názory vedoucích pracovníků podniků zemědělsko-potravinářského sektoru na vstup ČR do EU. Sborník příspěvků z mezinárodní konference: „Družstevnictví 2002“. České Budějovice: ZF JU 2002 200 – 205 ISBN 80-7040-561-9 vpds
SKOŘEPA, L. Spotřebitelské tendence u vybraných mléčných výrobků. Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Firma a konkurenční prostředí“. Brno: MZLU Brno 2002 236-241 ISBN 80-7302-035-1 vpds
SKOŘEPA, L., MUŠKOVÁ, H. The selected consumers trends on the market of meat and meat products. Sborník příspěvků z mezinárodní konference: „ Aktuální problémy šlechtění, chovu, zdraví a produkce prasat“. 2, 2002. České Budějovice: JU České Budějovice 2002 142-143 ISSN 80-4025-267 vpds
SKOŘEPA, L., ROLÍNEK, L. Vybrané aspekty personalistiky v zemědělských podnicích. Zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účastou: Prešov: Prešovská univerzita, 2002 111 – 115 ISBN 80-88885-77-9 vpzs
SKOŘEPA, L. Změna preferencí vybraných druhů mas na spotřebitelském trhu. Collection of Scientific Papers, University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Agriculture Series for Economics, Management and Trade. 1, 2002 České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2002 33-37 ISSN 1212-5598 vpds
Martin Weis 1. Český rozhlas České Budějovice, beseda o sv. Janu Nep. Neumannovi, - 2002 - - mdv
Martin Weis In omnibus caritas. KTF UK 2002 88-90 - mdv
Martin Weis Biřmovací jméno - 2002 3 - mdv
Martin Weis Církevní dějiny - 2002 78-79 - mdv
Martin Weis Co oslovilo P. dr. Martina Weise, církevního historika - 2002 2 - mdv
Martin Weis Dobové nábožensko-politické pozadí Kutnohorského dekretu - 2002 - - mdv
Martin Weis Dobrý pastýř Josef Hlouch - 2002 3 - mdv
Martin Weis Druhý vatikánský koncil a život českobudějovické diecéze - 2002 1-2 - mdv
Martin Weis Důvody celibátu, - 2002 3 - mdv
Martin Weis Encyklopedie řádů a kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích Libri 2002 87-88 - mdv
Martin Weis Eucharistie - 2002 3 - mdv
Martin Weis Chyby minulosti - 2002 3 - mdv
Martin Weis III. řád - 2002 3 - mdv
Martin Weis Jak máme chápat smrt? - 2002 3 - mdv
Martin Weis Koncerty v kostelech - 2002 3 - mdv
Martin Weis Křest a dědičný hřích - 2002 3 - mdv
Martin Weis Májové pobožnosti – vznik a vývoj, - 2002 3 - mdv
Radomír Malý Mariánské zrcadlo - 2002 112-113 - mdv
Martin Weis Mariánské zrcadlo Katolický týdeník 2002 219 80-902 708-8-3 mdv
Martin Weis Mariino mateřství a prostřednictví - 2002 3 - mdv
Martin Weis Matka Panny Marie - 2002 3 - mdv
Milan M. Buben Minutěnky vzpomínek na pastýře lidu svého, - 2002 111 - mdv
Martin Weis Mistr Jan z Borotína, - 2002 73-75 - mdv
Jan B. Lášek Mistr Matěj z Janova ve své a naší době, - 2002 7 - mdv
Martin Weis Moravští bratři - 2002 3 - mdv
Martin Weis Na věčnosti..., - 2002 3 - mdv
80-902 708-8-3 Nábožensko-politická situace v českých zemích v období první rekatolizace - 2002 - - mdv
Martin Weis Nástin historie úcty Srdce Ježíšova - 2002 - - mdv
Martin Weis Nástin vztahů mezi církví a státem v českobudějovické diecézi 1783- 1945 Sdružení sv. Jana 2002 5 - mdv
Martin Weis Názor na potřebnost celibátu, - 2002 2 - mdv
Martin Weis Novéna - 2002 3 - mdv
Martin Weis Osudy katolické církve na jihu Čech - akce „H“, - 2002 52-60 - mdv
Martin Weis Osudy katolické církve na jihu Čech – diecéze bez pastýře - 2002 60-66 - mdv
Martin Weis Osudy katolické církve na jihu Čech – diecéze v období správy kapitulním vikářem Antonínem Titmanem - 2002 76-82 - mdv
Martin Weis Osudy katolické církve na jihu Čech – náboženská výuka - 2002 59-62 - mdv
Martin Weis Proste a bude vám dáno - 2002 3 - mdv
Martin Weis Předchůdci M. Jana Husa, - 2002 - - mdv
Martin Weis Přímluvy zemřelých, - 2002 3 - mdv
Martin Weis Sedm radostí P. Marie - 2002 3 - mdv
Martin Weis Sekty - 2002 3 - mdv
Martin Weis Společenství svatých - 2002 3 - mdv
Martin Weis Stáří - 2002 3 - mdv
Martin Weis Strasti dobrovolníků, - 2002 1 - mdv
Martin Weis Sudetoněměčtí katolíci jako oběti nacismu HTF UK 2002 104-105 - mdv
Martin Weis Svatost papeže, - 2002 3 - mdv
Martin Weis Světová náboženství očima křesťanů, - 2002 2-3 - mdv
Martin Weis Škapulíř - 2002 3 - mdv
Martin Weis Trest smrti v českých dějinách a katolická církev - 2002 12-14 1213-4813 mdv
Martin Weis Trest smrti v dějinách - 2002 - - mdv
Martin Weis Úcta k Ježíši Kristu, - 2002 3 - mdv
Martin Weis Vodnářské evangelium - 2002 3 - mdv
Martin Weis Výročí úmrtí biskupa Dr. Josefa Hloucha Sdružení sv. Jana 2002 5 - mdv
Martin Weis Vztah křesťanů a islámu - 2002 3 - mdv
Kolektiv autorů Setkání na Zlaté stezce - Prachatice 2002 Hanns-Seidel-Stiftung eV 2002 27-38 - dpcpp
Bína, Daniel Několik poznámek k otázkám textu, rozumění a zacházení s textem a tvorby a distribuce textu v masové komunikaci. In: Sedláček, J. – Bílek, M. (eds.): Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci Hradec Králové: Gaudeamus 2001 168-171 80-7041-280-1 vpds
Danics, Š., Plecitý, V., Porada, V. Extremismus - jeho kořeny, projevy a východiska řešení Praha, Policejní akademie ČR v Praze 2001 268 s. ISBN 80-7251-088-6 ppu
Danics, Š. Extremismus jako sociálně-politický problém v podmínkách globálního světa. In Extremismus - jeho kořeny, projevy a východiska řešení. Praha, Policejní akademie ČR v Praze 2001 33 - 40 ISBN 80-7251-088-6 vpds
Danics, Š. Hnutí skinheads - historie, vývoj a současnost. Sborník vojenské akademie, řada C-D, č. 2 Brno, Vojenská akademie 2001 27 - 37 - vpds
Danics, Š. Političtí extremisté a radikálové. Bezpečnostní teorie a praxe, č. 1. - 2001 131 - 140 - vpdc
Danics, Š. Politologické problémy světové politiky, 2. vyd. Praha, Policejní akademie ČR v Praze 2001 63 s. ISBN 80-7251-034-7 ppu
Danics, Š. Terorismus a extremismus. Sborník Vojenské akademi, řada C-D, č. 1. Brno, Vojenská akademie 2001 27 - 39 - vpdc
Danics, Š. Terorismus jako součást nekooperativní politiky. Bezpečnostní teorie a praxe, č. 2. - 2001 29 - 33 - vpdc
Dolista, J. Cíle a úkoly Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích TF JU v Č. Budějovicích 2001 - 80-7040-491-4 mdv
Dolista, J. Demokratizace církve s odkazem na dílo Josefa Zvěřiny - 2001 18-21 - mdv
Dolista, J. Historie časopisu Čtení do krosny - 2001 36 - mdv
Dolista, J. Historie časopisu Čtení do krosny - 2001 5 - mdv
Dolista, J. Hugo z kláštera Sv. Viktora a jeho dílo - 2001 37-39 80-238-7693-7 mdv
Dolista, J. Misijní úsilí církve - 2001 103 80-7192-588-6 mdv
Dolista, J. Několik poznámek k prohlášení Dominus Iesus - 2001 188-193 - mdv
Dolista, J. Skepsis gegen alles von oben. Theologische Suchbewegungen in der tschechischen Übergangsgesellschaft - 2001 105-106 1642-6002 mdv
Dolista, J. Skepsis gegen alles von oben. Theologische Suchbewegungen in der tschechischen Übergangsgesellschaft - 2001 71 - mdv
Dolista, J. Spása a náboženství pohanů - 2001 19-27 - mdv
Dolista, J. Význam teologie stvoření pro zachování naší krajiny - 2001 203-205 - mdv
Dolista, J. Význam teologie stvoření pro zachování naší krajiny Studio JB 2001 160-164 80-86512-01-0 mdv
BILSKÝ, P., ERNEKER, J., HOLCR, K. Systém vedeckého poznávania potrieb policajnej praxe Bratislava : Akadémia PZ 2001 106 ISBN 80-8054-196-5 F 12767 pps
ERNEKER, J. Transfer poznatkov policajných vied do policajnej praxe In: Aktuálne problémy rozvoja policajných vied a policajnej praxe : Medzinárodná konferencia 24.9.-27.9.2000 Liptovský Ján. - Bratislava : Akadémia PZ 2001 158-166 ISBN 80-8054-174-4 vpdsk
BILSKÝ, P., ERNEKER, J. Vplyv profesijných vlastností policajtov na ich preventívnu činnosť In: Aktuálne problémy prevencie kriminality : Zborník vedeckovýskumných a odborných prác. - Trnava 2001 217-232 ISBN 80-968075-2-8 vpds
ERNEKER, J. Die Übertragung der Kenntnise der Polizeiwissenschaften in die Polizeipraxis / In: Aktuelle Probleme der Entwicklung der Polizeiwissenschaften und der polizeilichen Praxis : Internationale Konferenz 24.9.-27.9.2000 Liptovský Ján Bratislava : Akadémia PZ 2001 179-186 ISBN 80-8054-175-2 vpdsk
ERNEKER, J. Humanizácia sociálneho konania policajných manažérov - In: Humanizácia vysokoškolského vzdelávania policajtov : Odborný seminár s medzinárodnou účasťou Bratislava : Akadémia PZ 2001 61-65 ISBN 80-8054-169-8 vpdc
ERNEKER, J. Manažérska komunikácia v policajnej organizácii In: Bezpečnostní teorie a praxe Sborník Policejní akademie ČR - Roč. 7, zvl. č. - 1. díl 2001 145-154.. ISSN 1211-2461 vpdc
ERNEKER, J. Masová komunikácia a jej špecifiká In: Bezpečnostní teorie a praxe Sborník Policejní akademie ČR - Roč. 7, zvl. č. - 1. díl 2001 133-144.. ISSN 1211-2461 mdv
BILSKÝ, P., ERNEKER, J. Názory občanov Slovenskej republiky na prestíž povolania policajta In: Policajná teória a prax = Police Theory and Practice Časopis Akadémie PZ pre policajnú teóriu a prax - Roč. 9, č. 2 2001 3-22. ISSN 1335-1370 vpdc
BILSKÝ, P., ERNEKER, J. Obsah a štruktúra potrieb policajnej praxe - In: Profesionálna pripravenosť absolventov SOŠ PZ a Akadémie PZ a jej súlad s aktuálnymi potrebami policajnej praxe Zborník odborných prác a príspevkov. - Bratislava 2001 84-91 ISBN 80-8054-185-X vpdc
ERNEKER, J. Policajný zbor ako prostredie tvorby a uspokojovania potrieb policajnej praxe - In: Policajná teória a prax = Police Theory and Practice Časopis Akadémie PZ pre policajnú teóriu a prax. Roč. 9, č. 3 2001 3-12 ISSN 1335-1370 vpzc
BILSKÝ, P., ERNEKER, J. Priblíženie polície k občanovi : Dôveryhodnosť Policajného zboru v názoroch obyvateľov Slovenskej republiky - In: Verejná správa Časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Roč. 56, č. 6 2001 12-13 - vpdc
BILSKÝ, P., ERNEKER, J., PORADA, V. Problémy transferu vedeckých poznatkov vo vzťahu k potrebám policajnej praxe- In: Bezpečnostní teorie a praxe Sborník Policejní akademie ČR - Roč. 7, č. 2. 2001 103-117 ISSN 1211-2461 mdv
ERNEKER, J. Rozvoj manažérskej kompetencie v príprave budúcich policajných manažérov In: Profesionálna pripravenosť absolventov SOŠ PZ a Akadémie PZ a jej súlad s aktuálnymi potrebami policajnej praxe : Zborník odborných prác a príspevkov. - Bratislava : 2001 2001 148-151 ISBN 80-8054-185-X vpzs
Koy, Christopher (spoluautor) Opportunities for Teachers of Business English ATEČR Newsletter. Journal of English Language Teaching 12:3, Winter 2001 63-66 1210-0196 vpdc
Koy, Christopher Teaching Various Forms of American Law Texts as an Alternative Legal English Lesson Jazyková príprava na právnických fakultách. Trnava, Slovensko 2001 31-35 80-89074-86-3 vpzsk
Koy, Christopher The War of the Critics Over Mark Twain’s “Pudd’nhead Wilson” Proceedings 2000, Vydavatelství ZČU, Plzeň 2001 91-103 80-7082-719-X vpds
Koy, Christopher Zora Neale Hurston’s Literary Roots in Ethnographic Research Antropologické symposium I, Vydavatelství ZČU, Plzeň 2001 65-74 80-7082-773-4 vpdsk
Petr ŠAUER Voluntary agreements in environmental policy. VŠE 2001 206 80-245-0117-1 mdv
Vladimír PROROK Politická kultura vysokoškolské mládeže. Nitra : Filozofická fakulta 2001 69–86 80-8050-382-6 mdv
Petr ŠAUER Společensko-vědní východiska ekonomie a politiky životního prostředí. VŠE 2001 158 - mdv
Milan LUPTÁK Kubinskie spečii v parlamentnom bulone - 2001 - - mdv
Milan LUPTÁK Političeskie itogi janvarja. Češskoe televidenie – povivalnaja babka graždanskogo obščestva - 2001 3 - mdv
METEŇKO, J., VIKTORYOVÁ, J. Inštitucionálne a organizačné podmienky boja proti korupcii v polícii Bratislava: Akadémia PZ 2001 s.71-79 ----- pps
Petr,B. K vydržení z hlediska povahy právního titulu, od něhož lze odvodit dobrou víru, Právní rozhledy 3/2001 Právní rozhledy 3/2001------------------------------------------------------------------- 2001 116 --- vpdc
Petr,B. Právo myslivosti a jeho místo v systému věcných práv, Právní rozhledy 6/2001. s.270. Právní rozhledy 6/2001 2001 270 ---------------------------------- vpdc
SKOŘEPA L., KUČERA Z. Faktory rozhodování spotřebitele při volbě maloobchodní prodejny. Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Medzinárodné vedecké dni 2001 v Nitre. Nitra: SPU Nitra 2001 221-227 ISBN 80-7137-866-6 vpzs
SKOŘEPA, L. Chování spotřebitele při nákupu masa a masných výrobků. Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Aktuální problémy šlechtění, chovu, zdraví a produkce drůbeže. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2001 179 ISBN 80-85645-42-4 vpds
SKOŘEPA, L. Názory představitelů podniků zemědělsko - potravinářského sektoru na vstup do EU. Zborník vedeckých prác IV. Nitra: SPU Nitra 2001 40 - 44 ISBN 80-7137-967-0 vpzs
SKOŘEPA, L., BŘEZINOVÁ, M. Názory vedoucích pracovníků podniků zemědělsko-potravinářského sektoru Jihočeského kraje na vybrané podnikové funkce. Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Družstevnictví 2001. Tábor: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2001 160-164 ISBN 80-7040-505-8 vpds
SKOŘEPA, L. Využití výsledků marketingového výzkumu ve firmě. Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Firma a konkurenční prostředí. Brno: MZLU Brno 2001 178-182 ISBN 80-7157-534-8 vpds
Martin Weis Bohorodička nebo Kristorodička? - 2001 3 - mdv
Martin Weis Českobudějovická teologická studia v minulosti a současnosti TF JU v Č. Budějovicích dne 2001 105-113 80-7040-491-4 mdv
Martin Weis Exorcismus - 2001 3 - mdv
Martin Weis Hříchy proti Duchu svatému - 2001 3 - mdv
Martin Weis Imprimatur - 2001 3 - mdv
Martin Weis Je sebevražda hříchem proti Duchu svatému? - 2001 3 - mdv
Radomír Malý Jihočeské Ave, - 2001 83-84 - mdv
Martin Weis Jihočeské AVE. Duchovní průvodce po poutních místech českobudějovického biskupství, Arista 2001 150 80-86-410-14-5 mdv
Martin Weis Katolická církev a protestanté - 2001 3 - mdv
Martin Weis Každý má svého anděla - 2001 1 - mdv
Martin Weis Kmotr, KT 2001 3 - mdv
Martin Weis Laici a tělo Páně - 2001 3 - mdv
Martin Weis Milá byla Panna Maria Čechům, RÉVA 2001 4-5 - mdv
Martin Weis Novény KT 2001 3 - mdv
Martin Weis Odpuštění - 2001 3 - mdv
Martin Weis Osudy katolické církve na jihu Čech v padesátých letech - 2001 44-56 - mdv
80-902 708-8-3 Osudy katolické církve na jihu Čech v poválečných letech, - 2001 27-36 - mdv
Martin Weis Osudy katolické církve na jihu Čech – diecéze v období 2. vatikánského koncilu, - 2001 81-85 - mdv
Martin Weis Písemná zpověď - 2001 3 - mdv
Martin Weis Pobožnosti prvních sobot - 2001 3 - mdv
Martin Weis Poklady KT 2001 3 - mdv
Martin Weis Sedmibolestná Panna Maria - 2001 3 - mdv
Martin Weis Stížnost, - 2001 3 - mdv
Martin Weis Světová náboženství - 2001 3 - mdv
80-7341-416-3 Šestero základních pravd KT 2001 3 - mdv
5-21 Výroky dějepisců, - 2001 3 - mdv
Martin Weis Ženy se hlásí o slovo, - 2001 2 - mdv
Martin Weis Živý růženec - 2001 3 - mdv
Martin Weis „Zázračná“ medailka, - 2001 3 - mdv
Dolista, J. Čím více církvi přibývalo statků, tím více ubývalo ctností - 2000 49-51 1211-3808 mdv
Dolista, J. Die Entwicklung der tschechischen Theologie seit der politischen Wende - 2000 570-572 - mdv
Dolista, J. Misijní práce jako aktuální výzva všem křesťanům - 2000 51-57 1212-8570 mdv
Dolista, J. Perspektivy církve Karmelitánské nakladatelství 2000 119 80-7192-465-2 mdv
Dolista, J. Pokus o teologii farnosti - vybraná témata - 2000 49-65 80-86036-47-2 mdv
Dolista, J. Pozitivní výsledky ekumenického dialogu - 2000 4-6 80-7040-396-9 mdv
Dolista, J. Úcta k životu a jeho hodnota - 2000 6-9 1212-4117 mdv
Dolista, J. „Dominus Jesus“ a christologie - 2000 203 0862-6944 mdv
ERNEKER, J., BILSKÝ P., ČUŘÍK P. Spoločenské postavenie a úloha polície v názoroch občanov Slovenskej republiky : (analýza výsledkov výskumov verejnej mienky v 3/2000 a 9/2000) Bratislava : Akadémia PZ 2000 124 - vzvus
ERNEKER, J., BILSKÝ P., ČUŘÍK P. Spoločenské postavenie a úloha polície v názoroch občanov Slovenskej republiky : Projekt vedeckovýskumnej úlohy Bratislava : Akadémia PZ 2000 38 - vzvud
METEŇKO, J., BILSKÝ, P., BUZALKA, J., ERNEKER, J., JANTO, D., KLAČAN, M. Svet práce 11 : Povolania, zamestnania a funkcie (služby)v oblasti bezpečnosti a ochrany osôb, zdravia a majetku Bratislava : Logos 2000 34 ISBN 80-88800-25-0 vpdc
ERNEKER, J., BILSKÝ, P. Systém vedeckého poznávania potrieb policajnej praxe : Projekt vedeckej úlohy Bratislava : Akadémia PZ 2000 48 - pps
ERNEKER, J. Úlohy a charakteristické znaky profesijnej činnosti policajtov In: Profesia policajta. Bratislava : Akadémia PZ 2000 12-26 ISBN 80-8054-124-8. pps
PORADA, V., STACHO, P., HOLCR, K., ERNEKER, J., BERŽI, L., FILÁK, A. Úvod do teórie činnosti policajno-bezpečnostných orgánov. 1. časť Bratislava : Akadémia PZ 2000 125 ISBN 80-8054-153-1 pps
PORADA, V., STACHO, P., HOLCR, K., ERNEKER, J., BERŽI, L., FILÁK, A. Úvod do teórie činnosti policajno-bezpečnostných orgánov. 2. časť Bratislava: Akadémia PZ 2000 136 ISBN 80-8054-153-1 pps
ERNEKER, J., BILSKÝ, P., ČUŘÍK, P. Analýza faktorov ovplyvňujúcich dôveryhodnosť Policajného zboru u občanov Slovenskej republiky - Analýza výsledkov výskumu verejnej mienky realizovaného v 3/2000 Bratislava : Akadémia PZ 2000 77 - vzvud
BILSKÝ, P., ERNEKER, J. Interakcia profesijného profilu policajtov a ich preventínej činnosti - In: Policajná teória a prax = Police Theory and Practice Časopis Akadémie PZ pre policajnú teóriu a prax -Roč. 8, č. 1 2000 7-22 ISBN 1335-1370 vpdc
BILSKÝ, P., ČUŘÍK, P., ERNEKER, J. Náčrt faktorov, ktoré ovplyvňujú dôveryhodnosť Policajného zboru In: Policajná teória a prax Časopis Akadémie PZ pre policajnú teóriu a prax -Roč. 8, č. 3-4, 2000 23-42 ISSN 1335-1370 vpdc
ERNEKER, J. Policajný zbor ako prostredie tvorby a uspokojovania potrieb policajnej praxe - In: Bezpečnostní teorie a praxe Sborník Policejní akademie ČR - zvl. č 2000 67-76 ISSN 1211-2461 vpzc
ERNEKER, J. a kol. Policajt a jeho profesijná činnosť - In: Erneker, J. a kol Profesia policajta 2000 11-38 - mdv
BILSKÝ, P., ERNEKER, J. Prestíž povolania policajta v názoroch občanov Slovenskej republiky (analýza výsledkov výskumu verejnej mienky realizovaného v 9/2000) Bratislava : Akadémia PZ 2000 60 - vzvud
BILSKÝ, P., ERNEKER, J., ČUŘÍK, P. a kol. Profesia policajta Bratislava : Akadémia PZ 2000 250 ISBN 80-8054-124-8 mdv
HOLCR, K., PORADA, V., ERNEKER, J., HOLOMEK, J., STRAUS, J. Úvod do teorie metodologie policejních věd Praha: PA ČR 2000 - ISBN 80-7251-154-8 mdv
Jedličková, Liana Lexikální výpůjčky z němčiny v jihozápadočeském nářečí Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita České Budějovice 2000 128 není ISBN dpcrp
Koy, Christopher Why Not Classical Music? Purcell and Britten in ESL Class Notes from the North 5:2, Technická univerzita v Liberci 2000 31-36 1212-4028 vpdc
Koy, Christopher William Dean Howells and the Genteel Socialism in Annie Kilburn Proceedings 1999, Vydavatelství ZČU, Plzeň 2000 247-255 80-7082-617-7 vpds
Petr ŠAUER Dobrovolné dohody v politice životního prostředí. VŠE 2000 339 80-245-0116-3 mdv
Petr ŠAUER Ekonomicko-ekologický model vyjednávání:laboratorní experimenty. VŠE 2000 80 - mdv
Aleš LISA Politická kultura v ČR. VŠE 2000 221 80-245-0017-5 mdv
Petr ŠAUER Politika a ekonomie ekologických problémů. VŠE 2000 141 - mdv
Aleš LISA Politika na konci tisíciletí očima studentů. VŠE 2000 101 80-245-0034-5 mdv
Milan LUPTÁK Mogut vybory čto-nibuď izmeniť. - 2000 5 - mdv
Milan LUPTÁK Obzor glavnych sobytij goda - 2000 7 - mdv
Milan LUPTÁK Ruská komunita v České republice. - 2000 37 - mdv
Milan LUPTÁK Senat – (Achillesova pjata) parlamenta Češskoj respubliki - 2000 1 - mdv
Milan LUPTÁK The problems with Temelin - 2000 - - mdv
Milan LUPTÁK Ukrajinská komunita v České republice. - 2000 40 - mdv
Pecka, E. Politická kultura v ČR. - 2000 - - mdv
SKOŘEPA, L., POLEŽALOVÁ, M. Názory představitelů podniků zemědělsko-potravinářského sektoru na vstup do EU. Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculturale in České Budějovice. 2, 2000. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2000 95 - 98 ISSN 1212-5598 vpdc
SKOŘEPA, L., KUČERA, Z., STŘELSKÁ, K. Segmentace spotřebitelů podle výběru místa nákupu základních potravin. Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculturale in České Budějovice. 2, 2000. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2000 107-112 ISSN 1212-5598 vpdc
SKOŘEPA, L., ŠÍP, J. Určení cílů marketingového výzkumu cestovního ruchu. Sborník referátů z 5. mezinárodní konference: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. Tábor: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 2000 155-157 ISBN 80-7040-401-9 vpds
SKOŘEPA, L., KUČERA, Z. Vybraná hlediska spotřeby mléka a mléčných výrobků. Sborník z mezinárodní pedagogické konference: Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na technických vysokých školách. Lázně Bohdaneč: Univerzita Pardubice 2000 198-202 ISBN 80-7194-301-0 vpds
Martin Weis Cesta M. Jana Husa do Kostnice – glejt Zikmundův - 2000 - - mdv
Martin Weis Cesta M. Jana Husa do Kostnice – glejt Zikmundův Okresní úřad Kladno 2000 30-32 - mdv
Libor Jan České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století, - 2000 96-111 - mdv
Martin Weis Kostnický sněm, - 2000 3 - mdv
Martin Weis Křest sv. Václava a sv. Ludmily - 2000 3 - mdv
Martin Weis Mistr Matěj z Janova a jeho myšlenkoví současníci TF JU 2000 16-30 80-86263-36-3 mdv
Martin Weis Mistr Matěj z Janova a jeho myšlenkoví současníci, - 2000 - - mdv
Martin Weis Následníci Metodějovi KT 2000 3 - mdv
Martin Weis Prvních devět pátků - 2000 3 - mdv
Martin Weis Růženec - 2000 3 - mdv
Dolista, J. Augsburské společné prohlášení katolíků a luteránů o ospravedlnění - 1999 6 - mdv
Dolista, J. Augustin jako zakladatel systematické latinské teologie - 1999 35-38 80-86074-10-2 mdv
Dolista, J. Deset let české teologie. Pomalý zrod badatelského oboru - 1999 4 - mdv
Dolista, J. Ehe als Sakrament - 1999 86-87 - mdv
Dolista, J. Ekumenická dimenze přípravy na pastorální službu v církvi - 1999 173 - mdv
Dolista, J. Ekumenická dimenze v duchovní a intelektuální formaci v přípravě na pastorální službu v církvi - 1999 80-81 80-7040-368-3 mdv
Dolista, J. Existenciál očekávání v Boublíkově fundamentální teologii JU ČB 1999 40-49 80-7040-342-x mdv
Dolista, J. Německé biskupské konference, „Vyznání víry církve“ - 1999 - 80-86074-15-3 mdv
Dolista, J. O budoucnosti církve - 1999 101-102 - mdv
Dolista, J. Původ a podstata církve - 1999 3-10 - mdv
Dolista, J. Vzkříšení hned po smrti nebo na konci časů? - 1999 84-95 1211-3808 mdv
Dolista, J. Základní teologická výpověď o manželství Karmelitánské nakladatelství 1999 108-174 80-7182-245-5 mdv
Koy, Christopher African-American Literature in Pilsen. Learning about Black American Writers Notes from the North 4:4, Technická univerzita v Liberci 1999 50-53 1212-4028 vpdc
Petr ŠAUER An Alternative Approach to Negotiated Environmental Agreements. AKF 1999 1–17 - mdv
Petr FIALA Multicriteria Analysis in Negotiated Solutions to Pollution Reduction in Regions. Cerisy-la-Salle 1999 39–40 - mdv
Aleš LISA Politika životního prostředí. litomyšlského semináře 1999 108–118 80-902168-5-4 mdv
Aleš LISA Vyjednávání mezi autoritou a znečišťovateli s využitím ekonomických nástrojů politiky životního prostředí. - 1999 20-22 1211-8052 mdv
Vladimír PROROK Základy politologie. VŠE 1999 128 80-7079-935-8 mdv
Milan LUPTÁK Labour migration and demnocratic institutions in the Czech Republic: the example of Ukrainian workers. - 1999 65 - mdv
Milan LUPTÁK Pracovní migrace a demokratické instituce v České republice : na příkladu ukrajinských pracovníků. - 1999 65 - mdv
Pecka, E. Spory a polemiky Emanuela Chalupného. - 1999 - - mdv
Petr,B Ještě jednou k problematice smluvních pokut. Práv.rozhledy 4/99 Práv.rozhledy 4/99------------------------------------------------------------------- 1999 203 ---------------------------------- vpdc
SKOŘEPA, L., ROLÍNEK, L. Analýza trhu s pekárenskými výrobky v jihočeském regionu. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Agroregion '99: trvale udržitelný rozvoj venkovských regionů. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 1999 111-113 ISBN 80-7040-353-5 vpds
ROLÍNEK, L., SKOŘEPA, L., DOKTOROVÁ, M. Důvody a zásady výběru potravin zákazníky v okrese České Budějovice. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Agroregion '99: Trvale udržitelný rozvoj venkovských regionů. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 1999 114-116 ISBN 80-7040-353-5 vpds
SKOŘEPA, L., POLEŽALOVÁ, M. Postoje vedení zemědělských podniků ke vstupu do EU, vládní politice a sdružování. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Agroregion '99: trvale udržitelný rozvoj venkovských regionů. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 1999 108-110 ISBN 80-7040-353-5 vpds
SKOŘEPA, L. Praktické formy výuky na ZF JU. Sborník referátů ze 4. mezinárodní konference: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. Tábor: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 3. část 1999 42-46 ISBN 80-7040-336-5 vpds
SKOŘEPA, L., RADA, B., HEJLEK, J. Preference spotřebitelů při výběru maloobchodní prodejny potravin. Sborník příspěvků mezinárodní konference Obchod 2000. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 1999 120-123 ISBN 80-7040-381-0 vpds
ROLÍNEK, L., SKOŘEPA, L. Segmentace trhu s potravinami v okrese České Budějovice. Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 1, 1999., České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 1999 35-40 ISSN 1212- 3285 vpdc
SKOŘEPA, L. , ROLÍNEK, L. Spotřeba mléka a mléčných výrobků. Sborník prací z mezinárodní konference Agrární perspektivy VIII.: Konkurenceschopnost agrárního sektoru a integrační procesy. Praha: ČZU Praha 1999 309-313 ISBN 80-213-0563-0 vpds
SKOŘEPA, L. Uplatnění prvků strategického řízení v podnicích APK. Doktorská práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 1999 147 - dpcrp
SKOŘEPA, L., ROLÍNEK, L. Uplatnění reklamy u vybraných podniků Jihočeského kraje. Sborník příspěvků z konference: Reklama v podnikání. Jindřichův Hradec: FM VŠE v Jindřichově Hradci 1999 35 - 37 - vpds
SKOŘEPA, L. Vybrané aspekty marketingu v zemědělských podnicích. Sborník z odborného semináře na téma: České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 1999 31 - 34 ISBN 80-7040-380-2 vpds
SKOŘEPA, L., ROLÍNEK, L., POLANSKÝ, J. Výsledky analýzy marketingového prostředí pekárenské firmy. Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod. 3, 1999., České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 1999 17-20 ISSN 1212-3285 vpdc
SKOŘEPA, L. , ROLÍNEK, L. , BERKA, F. Výsledky analýzy trhu s krmnými směsmi ve vybraných okresech Jihočeského kraje. Sborník tezí přednášek z 2. mezinárodní konference: Aktuální problémy šlechtění, chovu, zdraví a produkce prasat. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 1999 265-267 ISBN 80-85645-35-1 vpds
SKOŘEPA, L., KALÁB, D. Využití výsledků marketingového výzkumu při řízení spotřebního družstva JEDNOTA. Sborník z konference s mezinárodní účastí EKOMA '99 ekonomika a management podniků v podmínkách jejich restrukturalizace. Lázně Bohdaneč: Univerzita Pardubice 1999 161-164 ISBN 80-7194-220-0 vpds
Martin Weis Minutěnky vzpomínek na pastýře lidu svého Panevropa 1999 82 80-85846-12-8 mdv
Martin Weis Osudy katolické církve na jihu Čech v období Protektorátu Čechy a Morava, - 1999 63-70 1212-8570 mdv
Dolista, J. Charakteristika teologie Josefa Zvěřiny - 1998 112-115 - mdv
Dolista, J. K obnově teologie manželství - 1998 146-149 - mdv
Dolista, J. Kristologie jako odpověď na problémy současnosti, - 1998 116-137 - mdv
Dolista, J. O podstatě kněžské služby, Karmelitánské nakladatelství Karmelitánské nakladatelství 1998 95 80-7192-016-9 mdv
Dolista, J. Život a dílo Y. Congara - 1998 84-88 - mdv
Dolista, J. „Přijde soudit živé i mrtvé“ - 1998 21-30 - mdv
ERNEKER, J. Význam profesiografickej analýzy pre súčasnú policajnú prax : (Úvodné slovo) In: Profesijné nároky na policajtov v 1. skupine hodností : Zborník príspevkov zo seminára, ktorý sa konal 19.5.1998 v Bratislave. - Bratislava : Akadémia PZ 1998 5-9 ISBN 80-8054-069-1 vpdsk
ERNEKER, J., ČUŘÍK, P., HUSŤÁKOVÁ, V. Základná charakteristika služby policajtov nad základný čas : Vedecko-výskumná štúdia Bratislava : Akadémia PZ 1998 58-Prílohová časťVýsk. 8 - vzvus
ERNEKER, J., ČUŘÍK, P., HUSŤÁKOVÁ, V. Základné problémy optimalizácie a racionalizácie služby policajtov nad základný čas In: Policajná teória a prax : Časopis Akadémie PZ pre policajnú teóriu a prax. 1998 5-21 ISSN 1335-1370 - Roč. 6, č. 4, vpdc
ERNEKER, J. Interakčné aspekty profesijnej činnosti policajtov v 1. skupine hodností - In: Policajná teória a prax Časopis Akadémie PZ pre policajnú teóriu a prax.- Roč. 6, č. 3 1998 28-48 ISSN 1335-1370 vpdc
BILSKÝ, P., ERNEKER, J., MATEJÍK, M. a kol. Profesiogram policajtov v 1. skupine hodností služby poriadkovej, dopravnej a hraničnej polície : Záverečná výskumná správa Bratislava : Akadémia PZ 1998 450: 3 príl. dotazníky - vzvud
Petr ŠAUER An innovative Approach to Pricing Surface Water Quality World Bank 1998 460 - mdv
Milan LUPTÁK Migration de travail et les institutions democratiques en Republique Tcheque. - 1998 12 - mdv
Milan LUPTÁK Politické ideologie a teorie v dějinách. VŠE 1998 185 80-7079-645-6 mdv
Milan LUPTÁK Pracovní migrace ukrajinských dělníků v České republice. - 1998 151-156 - mdv
Milan LUPTÁK Trudovaja migracija ukrajinskich rabočich v Češkuju republiku. - 1998 12 - mdv
Pecka, E. Sociologické aspekty pobytu sovětských vojsk v Československu. - 1998 - - mdv
Pecka, E. Vesa Saarikoski (ed.), And Never Stall They Meet? (European Space and Thought Between East and West). Politická revue 1998 - - mdv
SKOŘEPA, L., ROLÍNEK, L., GLASER, T. Distribuční trendy v Jihočeském regionu. Acta universitatis Bohemiae meriodionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, 2, 1998 České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 1998 45-5 ISSN 1212- 3285 vpdc
SKOŘEPA, L., ROLÍNEK, L. Orientační marketingový výzkum spotřebitelských, distribučních a technologických trendů u vybraných potravin v okrese České Budějovice. Interní grant. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 1998 45 - dpcrp
Dolista, J. Demokratizace a reforma v církvi? - 1997 19-21 - mdv
Dolista, J. Kněz jako reprezentant Krista - Dobrého pastýř - 1997 14-16 - mdv
Dolista, J. Nesouhlas se svěcením žen v dokumentech magisteria - 1997 12-16 - mdv
Dolista, J. Perspektivy naděje. Teologická výpověď o naději ve vzkříšení - 1997 124 80-85319-64-0 mdv
Dolista, J. Podněty pro obnovu eschatologie - 1997 45-47 - mdv
Dolista, J. Podněty pro obnovu eschatologie - 1997 312-318 - mdv
Dolista, J. Profesionální odbornost kněze - 1997 50-52 - mdv
Dolista, J. Úkoly a šance kněžské služby v armádě - 1997 67-68 - mdv
Dolista, J. Úvaha o perspektivách jáhenské služby - 1997 37 - mdv
Dolista, J. Vykoupení jako communio podle pojetí Gisberta Greshakeho - 1997 52-60 80-85795-16-7 mdv
Dolista, J. Zeugnis eines tschechischen Priesters - 1997 - - mdv
Dolista, J. Zmrtvýchvstání Ježíše Krista - naděje pro církev a svět - 1997 2 - mdv
Dolista, J. Znamení doby má jméno ekumenické úsilí - 1997 2 - mdv
ERNEKER, J. Vedenie ľudí v policajnom manažmente 2. vyd. - Bratislava : Akadémia PZ 1997 66 ISBN 80-8054-0141-4 pps
ERNEKER, J., GREGUŠOVÁ, L´., KULÍŠEK, M. Základy štatistiky I. Bratislava : Akadémia PZ 1997 127 ISBN 80-8054-025-X. pps
HOLCR, K., ERNEKER, J. Gnozeologická a spoločenská rovina konštituovania policajnej vedy - In: Konštituovanie policajnej vedy : Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej dňa 2.-3.12.1997 Bratislava : Akadémia PZ 1997 19-25 ISBN 80-8054-039-X mdv
HOLCR, K., ERNEKER, J. Gnozeologické východiská konštituovania policajnej vedy - In: Policajná veda Bratislava : Akadémia PZ 1997 9-30 ISBN 80-8054-038-1 mdv
ŠIMOVČEK, I., BERŽI, L., HOLCR, K., DIANIŠKA, G., ERNEKER, J., MATOUŠEK, S., SEKNIČKA, J., BANGO, D., CHALKA, R., KRÁL´, J., ŠKROVÁNEK, J., TALLO, A., UHRIN, S., ZELENÁK, Š., BALGA, J., ČECH, J., FALISOVÁ, B., HALÁDIK, J., HLAVA, J., IVOR, J., K Konštituovanie policajno-bezpečnostnej vedy : Záverečná správa z výskumu Sign.: Výsk. 1 Bratislava : Akadémia PZ 1997 177 - vzvud
BALÁŽ, P., HOLCR, K., BUZALKA, J., DIANIŠKA, G., ERNEKER, J., CHALKA, R., IVOR, J., MIKUŠ, P., SEJČOVÁ, L´., SEKNIČKA, J., UHRIN, S., ZAVALIDROGA, Š., ZOŇOVÁ, V., MATEJÍK, M. Krádeže vlámaním do bytov (kriminologické, kriminalistické a trestno-právne aspekty): Záverečná správa vedeckovýskumnej úlohy Bratislava : Akadémia PZ 1997 225: tab., grafy - vzvud
BILSKÝ, P., ERNEKER, J., MATEJÍK, M., METEŇKO, J., MURDZA, K Návrh profesiogramu policajtov v 1. skupine hodností : Projekt výskumnej úlohy Bratislava : Akadémia PZ SR 1997 72: 2 schémy, 4 dotazníky - vzvud
ŠIMOVČEK, I., BALGA, J., BANGO, D., ERNEKER, J., a kol. Policajná veda - 1. vyd. Bratislava : Akadémia PZ 1997 260 ISBN 80-8054-038-1 mdv
Emanuel PECKA, Velký sociologický slovník. Karolinum 1997 1020 ,80-7184-164-1 mdv
Emanuel PECKA Velký sociologický slovník. Karolinum, 1997 1080 80-7184-311-3 mdv
Petr ŠAUER Využívání případových studií ve výuce ekonomie životního prostředí a ekologické politiky. VŠE FNH KŽP 1997 - - mdv
Milan LUPTÁK Ekonomické programy slovenských parlamentních stran. - 1997 259-267 - mdv
Milan LUPTÁK Charakteristika ukrajinskoj trudovoj Migracii v Českoj Respublike. - 1997 - - mdv
Milan LUPTÁK Imigrace ukrajinských pracovníkov a proces transformácie v Českej republike. c-press 1997 101-107 80-7099-306-5 mdv
Emanuel PECKA, Velký sociologický slovník. - 1997 1080 80-7184-311-3 mdv
Pecka, E. Počátky formování politických hodnot jihočeského sociologa Emanuela Chalupného. - 1997 - - mdv
Petr,B Smluvní pokuta dle § 544 občanského zákoníku, Práv.rozhledy 5/97,s.268. Práv.rozhledy 5/97 1997 268 --- vpdc
Dolista, J. Hledání nového porozumění svátostnému manželství - 1996 3-10 - mdv
Dolista, J. Jak (ne) číst koncilové dokumenty - 1996 - - mdv
Dolista, J. Manželství v dialogu ekumenické teologie - 1996 62-68 - mdv
Dolista, J. Perichoréze iniciačních svátostí - 1996 49-50 - mdv
Dolista, J. Studium ekumenické teologie na Teologické fakultě v Českých Budějovicích - 1996 - - mdv
Dolista, J. „O ekumeně trochu jinak“, - 1996 3 - mdv
ERNEKER, J. Spoločenské determinanty konštituovania vývoja policajno-bezpečnostnej vedy In: Konštituovanie policajno-bezpečnostnej vedy : Zborník materiálov z vedeckého seminára konaného dňa 6.11.1996 na Akadémii PZ. - Bratislava : Akadémia PZ, 1996 1996 10-16 ISBN 80-8054-004-7 vpzsk
ERNEKER, J. Vedenie ľudí v policajnom manažmente 1. vyd. Bratislava : Akadémia PZ SR 1996 66 ISBN 80-88751-03-9 pps
ERNEKER, J., BILSKÝ, P., BUZALKA, J. a kol. Podmienky utvárania pracovnej spokojnosti mladých policajtov v pôsobnosti veliteľstva PZ hl. mesta SR Bratislava : Záverečná výskumná správa Bratislava : Akadémia PZ SR 1996 200, grafy, tab., dotazníky - vzvud
ERNEKER, J. Policajný manažér, jeho pozícia a rola v procese vedenia ľudí - In: Policajná teória a prax : Časopis Akadémie PZ pre policajnú teóriu a prax. - Roč. 4, č. 1 1996 22-31 ISSN 1335-1370 vpdc
Martin JEŘÁBEK Česko-německé vztahy po pádu železné opony. Dokumentace k česko-německým vztahům 1989-1997 Sešity Rady pro mezinárodní vztahy 1996 - - mdv
Aleš LISA Komparace hospodářských koncepcí ve volebních programech vybraných politických stran České republiky v letech 1992-1994. In: Hospodářský a sociální vývoj Československa 1945-1992 - 1996 22 - mdv
Milan LUPTÁK Dvuchstoronnije Otnošenija Slovackoj Respubliky i Rossijskoj Federacii ili Miroži pragmatizma Slovackoj Vostočno. - 1996 206–214 - mdv
Milan LUPTÁK Občanská společnost 1967-1970. - 1996 131-135 - mdv
Vladimíra DVOŘÁKOVÁ Základy politologie. FF UK 1996 95 - mdv
Pecka, E. Dvakrát o formování prvků politické kultury. Museum Rakovník 1996 - - mdv
Pecka, E. Politoval Culture in the Czech Republic. - 1996 - - mdv
Petr,B K neplatnosti dohod o vydání nemovitostí dle zákona č. 87/1991 Sb. Práv.rozhledy 4/96, s.163. Práv.rozhledy 4/96 1996 163 ---------------------------------- vpdc
SKOŘEPA, L., ČERMÁKOVÁ, A., ROLÍNEK, L Marketing a personalistika v podnicích APK. Zemědělská ekonomika, 2, 1996., Praha : ČAZV, UZPI 1996 47-48 ISSN 0139-570X vpdc
Skořepa, L., Čermáková, A., Habáň, L., Rolínek, L. Rozbor podnikových funkcí v podnicích APK Zemědělská ekonomika, ročník 42, Praha: ČAZV, ÚZPI 1996 65 - 67 ISSN 0139-570X vpdc
SKOŘEPA, L., FÜLLZACK, P., BRODA, S. Uplatnění prvků strategického řízení v podnicích specializovaných na produkci vepřového masa. Sborník tezí a přednášek z mezinárodní konference České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 1996 270-272 ISBN 8085654-22-X vpds
Martin Weis Dějiny borotínské školy 1896 – 1996 Obecní úřad Borotín 1996 40 - mdv
Dolista, J. Intelektuální a duchovní výchova k ekumenismu - 1995 8-10 - mdv
Dolista, J. Milost jako svoboda - 1995 35 - mdv
Dolista, J. Podněty k reflexi o laicích - 1995 4-7 - mdv
Dolista, J. Podněty k reflexi o laicích - 1995 11-16 - mdv
ERNEKER, J. Vedenie ľudí a riešenie záťažových situácií v služobnej a telesnej príprave In: Aspekty záťaže v bojovej (služobnej)a telesnej príprave policajtov : Zborník vedeckých a odborných poznatkov zo seminára uskutočneného na A PZ SR dňa 20.9.1995. - Bratislava : Akadémia PZ 1995 57-60 ISBN 80-88751-63-2 vpdsk
ERNEKER, J. Vedenie ľudí v podmienkach Policajného zboru In: Efektívnosť riadenia v Policajnom zbore : Zborník z teoreticko-praktického seminára konaného dňa 18.10.1995 na Akadémii PZ SR. - Bratislava : Akadémia PZ 1995 61-71 ISBN 80-88751-68-3 vpdsk
ERNEKER, J. Základné smery vývoja manažmentu 1. vyd. - Bratislava : Akadémia PZ SR, 1995 63 ISBN 80-88751-47-0 pps
ERNEKER, J. Základné smery vývoja manažmentu Bratislava : Akadémia PZ SR 1995 63 ISBN 80-8054-47-0 pps
Vladimíra DVOŘÁKOVÁ Antology of political science studies. VŠE 1995 163 - mdv
Aleš LISA Etnoregionalizace nebo etnoperiferizace? Politologická revue 1995 83–84 - mdv
Aleš LISA Ideologické a politické aspekty formování občanské společnosti na Slovensku a v Čechách. FF UP JŠ 1995 195–202 - mdv
Vladimíra DVOŘÁKOVÁ Komparace politických systémů I. VŠE 1995 203 - mdv
Vladimíra DVOŘÁKOVÁ Antology of political science studies. VŠE 1995 163 - mdv
Milan LUPTÁK Dějiny Ruska. Politická revue 1995 123-131 - mdv
Milan LUPTÁK Der Schwierige Selbstfindungsprozess. - 1995 254 - mdv
Aleš LISA Etnoregionalizace nebo etnoperiferizace? Politická revue 1995 83-84 - mdv
Milan LUPTÁK Geopolitické myšlení a politická instituce v Rusku: současný stav a perspektivy vývoje. - 1995 - - mdv
Vladimíra DVOŘÁKOVÁ Komparace politických systémů I. VŠE 1995 203 - mdv
Milan LUPTÁK Reintegrační procesy v SNB. FF UPJŠ 1995 190-195 - mdv
Pecka, E. Základy sociologie politiky. - 1995 - - mdv
Petr,B. K výkladu ustanovení § 8 odst.3 zákona o půdě. Práv.rozhledy 4/95,s.142. Práv.rozhledy 4/95 1995 142 --- vpdc
ČERMÁKOVÁ, A., ROLÍNEK, L., SKOŘEPA, L. Informační zdroje a jejich využívání v podnicích. Sborník - fytotechnická řada, 2, 1995 České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 1995 77-84 ISSN 1210-6259 vpds
SKOŘEPA, L., ČERMÁKOVÁ, A., HABÁŇ, J., ROLÍNEK, L. Rozbor podnikových funkcí v podnicích APK. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference k 35. výročí založení fakulty II. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 1995 107-116 - vpds
Dolista, J. Naděje vložená do manželství Matice Cyrilometodějská 1994 222 - mdv
Dolista, J. Svátostnost manželství - 1994 33-49 - mdv
Dolista, J. Univerzitní teologie u nás po r. 1989 - 1994 - - mdv
ERNEKER, J. Sociálna komunikácia v policajnom manažmente Bratislava : Akadémia PZ SR 1994 88 ISBN 80-88751-12-8 pps
ERNEKER, J. Vplyv spoločenských vied na subjekt riadenia v Policajnom zbore In: Miesto a úloha spoločensko-vedných disciplín v systéme vysokoškolskej prípravy príslušníkov Policajného zboru : Zborník vedeckých a odborných poznatkov zo seminára uskutočneného dňa: 23.11.1993. - Bratislava : Akadémia PZ 1994 97-101 ISBN 80-88751-07-1 vpdsk
VÁŇA, J., , KADORÍK, M., KRÁČMER, J., ERNEKER, J. Základy managementu Bratislava : Akadémia PZ SR 1994 177 ISBN 80-88751-14-4 pps
Aleš LISA Analýza hospodářských koncepcí obsažených ve volebních programech vybraných politických stran České republiky za období 1992 – 1994. - 1994 26 - mdv
Aleš LISA K řádu přes chaos. - 1994 79–83 - mdv
Milan LUPTÁK Analýza ekonomických programů slovenských politických stran v období let 1990. ]. VŠE 1994 13 - mdv
Pecka, E. Dva studijní texty. - 1994 - - mdv
Vladimíra Dvořáková O přechodech k demokracii. Politická revue 1994 - - mdv
Pecka, E. Sociologické teorie elity. ÚSD AV ČR 1994 - - mdv
Pecka, E. Teorie elity. - 1994 - - mdv
SKOŘEPA, L. Nové formy praktické výuky v předmětech "Marketing" a "Management". Sborník příspěvků z odborné konference k 75. výročí založení VŠZ v Brně a 35. výročí založení PEF. Brno: VŠZ 1994 109-110 - vpds
HABÁŇ, J., SKOŘEPA, L. Současnost a představy prvovýrobců mléka v jihočeském regionu. Sborník-zootechnická řada, 1, 1994 České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta 1994 95-104 ISSN 1210-6240 vpds
Dolista, J. Otcovská a mateřská tvář Nejvyššího TF JU v Č. Budějovicích 1993 15-20 - mdv
Dolista, J. Povolání a poslání laika v církvi a ve světě TF JU v Č. Budějovicích 1993 27-34 - mdv
ERNEKER, J. Komunikačná rola nadriadeného v policajnom systéme In: Policajná teória a prax Zborník Akadémie PZ SR pre policajnú teóriu a prax. - Roč. 1, č. 1, 1993 86-95 - vpdc
Jan ŠKALOUD Komparace politických systémů. VŠE 1993 178 - mdv
Jan ŠKALOUD Komparace politických systémů. VŠE 1993 178 - mdv
Milan LUPTÁK Proměny revolucí v „zrcadle” konzervativního antiutopizmu F. M. Dostojevského. VŠE 1993 43-54 - mdv
Petr,B K problémům nabídkové povinnosti podle ustanovení § 13 odst.2 zák.č. 403/1990 Sb.Právní praxe 7/93 Právní praxe 7/93 1993 404 --- vpdc
Dolista, J. Evangelizace a inkulturace - 1992 112 - mdv
Dolista, J. Slovo odborníka - 1992 - - mdv
Dolista, J. Teologie a laici - 1992 33 - mdv
Dolista, J. Theologie und Spiritualität des Priestertums bei Gisbert Greshake - 1992 - - mdv
ERNEKER, J. Sociální role nadřízeného a vedení lidí v armáde Bratislava : VVPŠ 1992 111 - pps
Milan LUPTÁK Emigration of Czechs to Volhynia and Their Later Re-Emigration Back to Czechoslovakia. - 1992 1 - mdv
Milan LUPTÁK Informace o občanských sdruženích s federální působností a návrh východisek politiky federální vlády pro příští období. - 1992 20 - mdv
Milan LUPTÁK Informace o současné situaci a očekávaném vývoji v odborových svazech ČSFR. - 1992 14 - mdv
Milan LUPTÁK Informace o zapojení občanských sdružení do voleb 1992. - 1992 16 - mdv
Milan LUPTÁK Seznam politických stran v ČSFR (stav registrace k 24.3.1992). - 1992 34 - mdv
ŘÍHA, L., SKOŘEPA, L. Produkce a zpracování mléka v CHKO Šumava. Sborník vědeckých prací: Rozvoj regionu a zemědělské podnikání v oblasti Šumavy. České Budějovice: Progres s.r.o. 1992 65-69 - vpds
Dolista, J. Proč teologie? - 1991 194 - mdv
ERNEKER, J. Sociální komunikace a vedení lidí v armádě Bratislava VVPŠ 1991 92 - pps
ERNEKER, J. Metody pozorování a dotazování v sociologickém výzkumu Bratislava : VVPŠ 1991 - - mdv
Pecka, E. Dopis Edvarda Beneše I. A. Bláhovi. Sociologický časopis 1991 - - mdv
Pecka, E. Otázky války a míru v životě a díle Jana Amose Komenského. Acta economica pragensia 1991 - - mdv
Pecka, E. T.G. Masaryk o předmětu, metodách a úkolech sociologie. Sociologický časopis 1991 - - mdv
Pecka, E. Základy sociologie a politologie. - 1991 - - mdv
Pecka, E. Základy sociologie politiky. - 1991 - - mdv
Pecka, E. Zdeněk Ullrich k pojetí sociální struktury. Sociologický časopis 1991 - - mdv
Pecka, E. Česká sociologie a otázky filmu po druhé světové válce (1945 - 1970). - 1990 - - mdv
Pecka, E. Mezi dvěma srpny. Jihočeská pravda 3.4.1990 - 19.5.1990 (32 pokračování, spoluautor J. Pecka) - 1990 - - mdv
Pecka, E. Starší česká sociologie a otázky filmu. - 1990 - - mdv
Pecka, E. K analýze mravní výchovy dětí na základní škole. - 1985 - - mdv
Pecka, E. Pozitivismus v české sociologii (1982) - 1982 - - mdv
Pecka, E. Sociolog Emanuel Chalupný (1981) - 1981 - - mdv
Pecka, E. Sociopsychické problémy tvůrčích technologických profesí. - 1979 - - mdv
Pecka, E. Ch.W. Mills v americké sociologii (1978) - 1978 - - mdv
Pecka, E. Vědeckotechnická revoluce a vzdělání. - 1976 - - mdv
Pecka, E. Pohled na sociální aspekty techniky. - 1974 - - mdv
Pecka, E. Ch.W. Mills a americký pragmatismus. Sociologický časopis 1973 - - mdv
Pecka, E. Sociální skupiny. ĆVUT 1973 - - mdv
Ź. Ošakov Sociologijata kato nauka. Sociologický časopis 1972 - - mdv
Pecka, E. Trestná činnost a problematika její sociologické analýzy v USA. Synopsis 1972 - - mdv
Pecka, E. USA - delikvence mládeže. Synopsis 1972 - - mdv
Pecka, E. Základy sociologie. - 1970 - - mdv
Pecka, E. Americká politologie a sociologie politiky. - 1969 - - mdv
Pecka, E. Americká teorie elity, - 1969 - - mdv
Pecka, E. K teorii elity. - 1969 - - mdv
Pecka, E. Americká teorie elity. - 1968 - - mdv
Pecka, E. O elitě bez dojmů, ale s pojmy. Reportér 1968 - - mdv
Pecka, E. Elita třetího světa. Nový orient 1967 - - mdv
Pecka, E. Příspěvky k sociologii venkova. - 1966 - - mdv
Pecka, E. Sociologicky o životě na vesnici. - 1966 - - mdv
Pecka, E. Speciální sociologické disciplíny jako zdroj americké teorie elity. - 1966 - - mdv
Pecka, E. Základní sociologické pojmy. Rudé právo 1966 - - mdv
Pecka, E. Dvakrát o teorii elity. Sociologický časopis 1965 - - mdv
Pecka, E. Mládež v boji I, II. - 1963 - - mdv
Pecka, E. O některých projevech ideologie agrarismu. JSH 1962 - - mdv
Pecka, E. Historický mezník. - 1960 - - mdv
Dolista, J. V tisku teologický přístup k problematice integrace cizinců - - - - mdv
ERNEKER, J. PORADA,V. Transferring Police Science output into Practical Policing. In Develoment of Police Sciences and Transfer of Knowledge into Police Education, Training and Practice Police Academy of the Czech republic in Prague - 83-88 - mdv
Saunders, E. Překlady pro projekt GAČR č. 25700/2203/1220 - - 225 - dpcrp
Skořepa, Ladislav, Zimmelová, Lenka Absolventi VŠERS získají certifikát o zaměření odborné praxe. Věc Veřejná, R4, č.2 - - s.7 - vpdc
VANÍČEK, J., SKOŘEPA, L., ŠÍP, J. Některé poznatky z marketingového výzkumu cestovního ruchu v Českých Budějovicích a jejich uplatnění při výuce obchodně podnikatelského studia na Zemědělské fakultě Jihočeské university. Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. Tábor: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta - 456-459 ISBN 80-7040-489-2 vpds
Martin Weis Českobudějovická teologická studie v minulosti a současnosti - - 29 - mdv
Martin Weis Mariánské květy - - 22 - mdv
Martin Weis Mariánské květy